LEGE nr. 100 din 3 iunie 2010privind împădurirea terenurilor degradate
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 7 iunie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Sunt supuse prevederilor prezentei legi terenurile degradate, indiferent de forma de proprietate, care pot fi ameliorate prin lucrări de împădurire, în vederea protejării solului, a refacerii echilibrului hidrologic şi a îmbunătăţirii condiţiilor de mediu.  +  Articolul 2Obiectul prezentei legi îl constituie împădurirea terenurilor degradate, astfel cum sunt definite la pct. 48 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Se constituie în perimetre de ameliorare, astfel cum sunt acestea definite la pct. 24 din anexa la Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, terenurile degradate prevăzute la art. 2, care pot fi ameliorate prin împădurire.  +  Articolul 4 (1) Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire se va face de către comisia prevăzută la art. 5, cu respectarea prevederilor regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (2) Inventarierea terenurilor degradate prevăzute la alin. (1) constituie o obligaţie permanentă. (3) Până la intrarea în vigoare a regulamentului prevăzut la alin. (1) se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 786/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, precum şi competenţa, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare.  +  Articolul 5 (1) Identificarea, delimitarea şi constituirea perimetrelor de ameliorare la nivelul localităţilor se fac de o comisie stabilită prin ordin al prefectului, la propunerea directorului executiv al direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Comisia se constituie în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi şi este formată din: a) primarul comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, în calitate de preşedinte al comisiei; b) reprezentantul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală; c) reprezentantul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară; d) reprezentantul oficiului judeţean de studii pedologice şi agrochimice; e) reprezentantul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare; f) reprezentantul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului; g) reprezentantul direcţiei silvice sau al structurii silvice de rang superior şi al ocolului silvic de stat sau privat, după caz, în calitate de secretar; h) reprezentantul sectorului de îmbunătăţiri funciare la nivel local; i) specialişti din unităţile şi subunităţile de cercetare şi proiectare în domeniile de îmbunătăţiri funciare pentru agricultură, silvicultură, împăduriri de terenuri degradate, cercetări agrochimice şi pedologice; j) specialişti din Ministerul Mediului şi Pădurilor, în cazul zonelor cu un interes special pentru ameliorarea condiţiilor de mediu sau pentru protejarea acestora prin acţiuni de împădurire. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) terenurile care sunt incluse pe Lista siturilor contaminate care sunt în fază de investigare preliminară sau detaliată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, sau care fac obiectul unor proiecte de refacere a mediului geologic şi a ecosistemelor terestre, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate. (3) În cazul identificării de terenuri degradate în cadrul unei arii naturale protejate, se vor respecta prevederile legale privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.  +  Articolul 6 (1) Documentaţia întocmită de comisia prevăzută la art. 5 se avizează conform prevederilor art. 82 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Studiul de fezabilitate cuprinde în anexă documentaţia cadastrală întocmită în sistem stereografic de proiecţie 1970, recepţionată de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară în a cărui rază teritorială sunt situate imobilele, cu atribuire de numere cadastrale. La cererea proprietarilor, pentru imobilele respective se deschid cărţi funciare, conform reglementărilor în vigoare. (3) La solicitarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin unităţile silvice teritoriale ale acesteia, se notează în cartea funciară faptul că imobilul este supus procedurii de împădurire potrivit prevederilor prezentei legi. (4) Radierea notării din cartea funciară se face la solicitarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin structurile teritoriale, în urma finalizării procedurii sau a renunţării la efectuarea investiţiilor.  +  Articolul 7 (1) Terenurile degradate, apte pentru împădurire, constituite în perimetre de ameliorare, sunt incluse în fondul forestier naţional în termen de maximum 30 de zile de la data transmiterii acestora în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru terenurile proprietate publică a statului, şi la constituirea perimetrelor de ameliorare, pentru celelalte terenuri. (2) Terenurile prevăzute la alin. (1) se includ în amenajamente silvice existente. (3) Încheierea contractelor de administrare sau de servicii silvice, după caz, a terenurilor prevăzute la alin. (1) se realizează la data trecerii acestora în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru terenurile proprietate publică a statului, şi în termen de maximum 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire, pentru arboretele din perimetrele de ameliorare instalate pe alte terenuri decât cele ale statului.  +  Articolul 8Documentaţiile tehnico-economice şi lucrările necesare pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate prevăzute la art. 2, constituite în perimetre de ameliorare, se execută de unităţi specializate, atestate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în condiţiile legii.  +  Articolul 9 (1) Terenurile degradate proprietate publică a statului, constituite în perimetre de ameliorare, se transmit prin hotărâre a Guvernului în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în vederea ameliorării prin împădurire, şi se includ în fondul forestier naţional. (2) Transmiterea prevăzută la alin. (1) se poate face dacă suprafaţa terenului este de minimum 0,25 ha, în cazul terenurilor izolate, şi indiferent de suprafaţă, în cazul terenurilor limitrofe fondului forestier proprietate publică a statului.  +  Articolul 10 (1) În cazul donării terenurilor degradate proprietate privată către stat, în vederea executării lucrărilor de ameliorare prin împădurire, aceste terenuri sunt preluate în administrare de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi se includ în fondul forestier proprietate publică a statului. (2) Onorariul notarial privind actele de donaţie pentru terenurile prevăzute la alin. (1) se suportă de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.  +  Articolul 11Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură mandatează Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva să cumpere, în numele statului, de la persoane fizice sau juridice, terenuri degradate, în vederea împăduririi, în condiţiile legii, în limita fondurilor anuale alocate de la bugetul de stat.  +  Articolul 12Împiedicarea sub orice formă de către persoanele fizice şi juridice a executării lucrărilor de ameliorare prin împădurire a terenurilor degradate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 1.200 lei.  +  Articolul 13 (1) Păşunatul pe terenurile degradate ameliorate prin împăduriri este interzis. (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.  +  Articolul 14 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 12 şi 13 se fac de personalul silvic împuternicit, de ofiţerii şi agenţii de poliţie, precum şi de ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 12 şi 13 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 15Documentaţia tehnico-economică necesară realizării lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate se elaborează, în condiţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale celorlalte acte normative aplicabile în materie de investiţii publice.  +  Articolul 16Recepţia lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate se realizează cu participarea obligatorie a: a) deţinătorului terenului; b) reprezentantului unităţii teritoriale silvice a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; c) reprezentantului unităţii specializate pentru executarea lucrărilor de împădurire.  +  Articolul 17Pentru terenurile degradate constituite în perimetre de ameliorare, altele decât cele aflate în proprietatea publică a statului, paza lucrărilor se execută în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 18 (1) Sursele de finanţare pentru cumpărarea de terenuri conform prevederilor art. 11, pentru întocmirea documentaţiilor tehnico-economice, pentru împădurirea terenurilor degradate, pentru întreţinerea şi paza respectivelor lucrări, până la declararea închiderii stării de masiv, sunt următoarele: a) fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) fondul anual de mediu; c) alocaţii de la bugetul de stat; d) sponsorizări de la societăţi comerciale, fundaţii şi altele asemenea; e) surse financiare externe nerambursabile sau credite externe pe termen lung; f) contribuţia benevolă a persoanelor fizice sau juridice, interesate de executarea lucrărilor de ameliorare; g) fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare; h) alte surse legale. (2) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în calitate de coordonator tehnic al acţiunilor de împădurire a terenurilor degradate, solicită anual includerea în bugetul de stat a fondurilor necesare pentru împădurirea acestora în anul următor.  +  Articolul 19Prevederile art. 12 şi 13 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 3 iunie 2010.Nr. 100.--------