ORDIN nr. 49 din 2 iunie 2010privind calificarea exploataţiilor de bovine în raport cu tuberculoza bovină şi leucoza enzootică bovină
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 3 iunie 2010    Văzând Referatul de aprobare nr. 1.112 din 10 mai 2010, întocmit de Direcţia Generală Sanitară Veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2009 pentru aprobarea continuării acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să le pună în aplicare, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2010,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Exploataţiile de bovine se consideră oficial libere de leucoză enzootică bovină dacă îndeplinesc toate condiţiile prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Exploataţiile de bovine calificate ca exploataţii oficial libere de leucoză enzootică bovină vor primi atestatul de indemnitate prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Statusul de exploataţie oficial liberă de leucoză enzootică bovină se menţine/se suspendă în situaţiile prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4Exploataţiile de bovine care nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la anexa nr. 1 pierd statusul de oficial libere de bruceloză bovină şi li se eliberează un act de suspendare a statusului de exploataţie indemnă de leucoză enzootică bovină prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Exploataţiile de bovine se consideră oficial libere de tuberculoză bovină dacă îndeplinesc toate condiţiile prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 6Exploataţiile de bovine calificate ca exploataţii oficial libere de tuberculoză bovină vor primi atestatul de indemnitate prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 7Statusul de exploataţie oficial liberă de tuberculoză bovină se menţine/se suspendă în situaţiile prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 8Exploataţiile de bovine care nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la anexa nr. 4 pierd statusul de oficial libere de tuberculoză bovină şi li se eliberează un act de suspendare a statusului de exploataţie indemnă de tuberculoză bovină prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 9Numărul şi seria atestatului de indemnitate/actului de suspendare a statusului de exploataţie oficial indemnă de tuberculoză/leucoză enzootică bovină se acordă de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 10Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 11Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 13Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian ZloteaBucureşti, 2 iunie 2010.Nr. 49.  +  Anexa 1 CONDIŢIIprivind calificarea exploataţiilor de bovine în raport culeucoza enzootică bovinăA. Se consideră că o exploataţie este oficial indemnă de leucoza enzootică bovină în cazul în care:1. nu există dovezi clinice sau în urma unui test de laborator cu privire la existenţa unor cazuri de leucoză enzootică bovină în exploataţie şi nu s-au confirmat astfel de cazuri în decursul ultimilor doi ani; şi2. în ultimele 12 luni, toate animalele cu vârsta mai mare de 24 de luni au prezentat o reacţie negativă la două teste efectuate în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 30 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, la interval de cel puţin 4 luni; sau3. îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 1 şi este situată într-un stat membru sau o regiune a unui stat membru oficial indemn de leucoza enzootică bovină.B. Statusul de exploataţie oficial indemnă de leucoza enzootică bovină se menţine în cazul în care:1. condiţiile prevăzute la lit. A pct. 1 continuă să fie îndeplinite;2. animalele introduse în exploataţie provin dintr-o exploataţie oficial indemnă de leucoză enzootică bovină;3. toate animalele cu vârsta mai mare de 24 de luni se testează anual după calificarea exploataţiei ca oficial indemnă de leucoză enzootică bovină şi continuă să prezinte reacţii negative la testele efectuate în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare;4. toate animalele cu vârsta mai mare de 24 de luni se testează la intervale de 3 ani după primii 5 ani de la recunoaşterea statusului de ţară oficial indemnă de leucoză enzootică bovină şi continuă să prezinte reacţii negative la testele efectuate în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare;5. animalele pentru reproducţie introduse într-o exploataţie şi care provin dintr-o ţară terţă au fost importate în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 231/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte reguli de sănătate animală pentru importul în şi tranzitul prin Comunitatea Europeană al unor ungulate vii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 1 noiembrie 2006.C. Statusul oficial indemn de leucoză enzootică bovină al unei exploataţii se suspendă în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile detaliate la pct. B sau în cazul în care, în urma testelor de laborator sau din motive clinice, una sau mai multe bovine sunt suspecte de leucoză enzootică bovină şi sacrificate imediat.D. Statusul rămâne suspendat până la îndeplinirea următoarelor cerinţe:1. În cazul în care un singur animal dintr-o exploataţie oficial indemnă de leucoza enzootică bovină a reacţionat pozitiv la unul dintre testele efectuate în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau în cazul în care există un singur animal suspect de infectare în exploataţie: a) animalul care a reacţionat pozitiv şi, în cazul unei femele, toţi viţeii proveniţi de la aceasta trebuie să fie scoşi din exploataţie în vederea sacrificării, sub supravegherea autorităţii sanitare veterinare competente; b) toate animalele din exploataţie cu vârsta mai mare de 12 luni trebuie să reacţioneze negativ la două teste serologice (la interval de cel puţin 4 luni şi cel mult 12 luni) efectuate în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la cel puţin 3 luni de la îndepărtarea animalului pozitiv şi a progeniturilor acestuia; c) a fost efectuată o investigaţie epidemiologică, cu rezultate negative, iar exploataţiile suspecte în legătură cu exploataţia infectată au făcut obiectul măsurilor prevăzute la lit. b).Cu toate acestea, autoritatea competentă poate acorda o derogare de la obligaţia de sacrificare a viţelului provenit de la o femelă infectată, în cazul în care viţelul a fost separat de femelă imediat după fătare. În acest caz se aplică cerinţele prevăzute la pct. 2 lit. c).2. În cazul în care mai mult de un animal dintr-o exploataţie oficial indemnă de leucoză enzootică bovină a reacţionat pozitiv la unul dintre testele efectuate în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau în cazul în care există mai mult de un animal suspect de infectare în exploataţie: a) animalele care au reacţionat pozitiv şi, în cazul femelelor, viţeii acestora trebuie îndepărtaţi din exploataţie în vederea sacrificării, sub supravegherea autorităţilor veterinare; b) toate animalele din exploataţie cu vârsta mai mare de 12 luni trebuie să reacţioneze negativ la două teste efectuate în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la un interval de cel puţin 4 luni şi cel mult 12 luni; c) după identificarea animalelor bolnave, toate celelalte animale trebuie să rămână în exploataţie până la o vârstă mai mare de 24 de luni şi până când vor fi testate, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare, iar autoritatea sanitară veterinară competentă poate permite expedierea animalelor direct la locul de sacrificare, sub supraveghere oficială; d) a fost efectuată o investigaţie epidemiologică, cu rezultate negative, iar exploataţiile suspecte în legătură cu exploataţia infectată au făcut obiectul măsurilor prevăzute la lit. b). Cu toate acestea, autoritatea sanitară veterinară competentă poate acorda o derogare de la obligaţia de sacrificare a viţelului provenit de la o femelă infectată, în cazul în care viţelul a fost separat de femelă imediat după fătare. În acest caz se aplică cerinţele prevăzute la lit. c).  +  Anexa 2 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ..........ATESTAT DE INDEMNITATESeria CJ nr. 000001Data .................Se atestă că exploataţia de bovine cu codul ...... din localitatea ......., judeţul ......, deţinută de ......., CNP/CUI ......, a fost declarată oficial indemnă de leucoză enzootică bovină ca urmare a: a) îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. .../....; b) testării serologice cu rezultate negative din data de ....... şi din data de ............; c) rezultatului Buletinului de analiză nr. ... .Prezentul atestat rămâne valabil sau poate fi suspendat în condiţiile prevăzute de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. .../.... şi se eliberează de către medicul veterinar oficial în două exemplare originale, unul pentru exploataţie şi unul pentru medic.Directorul executiv al direcţieisanitar-veterinareşi pentru siguranţa alimentelor,.................................Reprezentantul legal al exploataţiei,......................................  +  Anexa 3 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .............ACT DE SUSPENDAREa statusului de exploataţie oficial indemnă de leucoză enzootică bovinăSeria CJ nr. 000001Data ...............Exploataţiei cu codul ........ din localitatea ........., judeţul ........., deţinută de ......., CNP/CUI ....., i se suspendă statusul de exploataţie oficial indemnă de leucoză enzootică bovină, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. ...../......... .Suspendarea se ridică în urma îndeplinirii condiţiilor prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. .../... .Prezentul act de suspendare a statusului de exploataţie oficial indemnă de leucoză enzootică bovină se eliberează de către medicul veterinar oficial în 3 exemplare originale, unul pentru exploataţie, unul pentru medic şi unul pentru primărie.Directorul executiv al direcţieisanitare-veterinareşi pentru siguranţa alimentelor,.................................Reprezentantul legal al exploataţiei,.....................................  +  Anexa 4 CONDIŢIIprivind calificarea exploataţiilor de bovine în raport cutuberculoza bovinăA. În sensul prezentului ordin, bovine înseamnă toate bovinele, cu excepţia animalelor folosite în evenimentele culturale sau sportive.B. O exploataţie de bovine este oficial indemnă de tuberculoză în cazul în care îndeplineşte următoarele condiţii: a) niciun animal nu prezintă semne clinice de tuberculoză; b) toate bovinele cu vârsta mai mare de 6 săptămâni au reacţionat negativ la cel puţin două teste intradermice de tuberculinare oficiale, efectuate în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare:1. primul test efectuat la 6 luni de la eliminarea oricărei infecţii din efectiv;2. iar cel de-al doilea efectuat 6 luni mai târziu; sau, atunci când efectivul a fost constituit doar din animale originare din efective oficial indemne de tuberculoză, primul test va fi efectuat la cel puţin 60 de zile de la constituirea efectivului, iar cel de-al doilea test nu va mai fi solicitat; c) după efectuarea primului test la care se face referire la pct. b), în efectiv nu a fost introdus niciun animal din specia bovine în vârstă de peste 6 săptămâni, cu excepţia cazului în care a prezentat o reacţie negativă la un test intradermic de tuberculinare efectuat şi interpretat în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare, efectuat în intervalul de 30 de zile anterior sau ulterior introducerii în efectiv; în ultimul caz, animalul (animalele) trebuie să fie izolat (izolate) fizic de celelalte animale din efectiv, astfel încât să se evite orice contact direct sau indirect cu celelalte animale, până ce reacţia se dovedeşte negativă.C. Statusul oficial indemn de tuberculoză al unei exploataţii de bovine se menţine în cazul în care: a) condiţiile specificate la lit. B, pct. a) şi c) continuă să se aplice, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b) toate animalele care intră în exploataţie provin exclusiv din efective cu status oficial indemn de tuberculoză; c) toate animalele din exploataţie, cu excepţia viţeilor cu vârstă mai mică de 6 săptămâni născuţi în exploataţie, sunt supuse testelor de tuberculinare de rutină, o dată pe an, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare;D. Statusul oficial indemn de tuberculoză al unei exploataţii se suspendă în cazul în care: a) condiţiile prevăzute la lit. C nu mai sunt îndeplinite; sau b) unul sau mai multe animale au prezentat o reacţie pozitivă la un test de tuberculinare ori în cazul în care la examinarea post-mortem se suspectează un caz de tuberculoză.Atunci când se consideră că un animal a prezentat o reacţie pozitivă, acesta este îndepărtat din exploataţie şi sacrificat, efectuându-se examinările post-mortem, de laborator şi epidemiologice adecvate ale animalului care a prezentat o reacţie pozitivă sau ale carcasei animalului suspect. Statusul exploataţiei va rămâne suspendat până la finalizarea tuturor examinărilor de laborator; în cazul în care nu se confirmă prezenţa tuberculozei, suspendarea statusului oficial indemn de tuberculoză poate fi ridicată după testarea cu rezultate negative a tuturor animalelor cu vârsta mai mare de 6 săptămâni după minimum 42 de zile de la îndepărtarea animalului (animalelor) care au reacţionat pozitiv; sau c) efectivul conţine animale cu status incert, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare; în acest caz, statusul efectivului rămâne suspendat până la clarificarea statusului animalelor respective.Cu toate acestea, prin derogare de la cerinţele prevăzute la pct. c), dacă în România autoritatea competentă efectuează testări de rutină ale efectivului prin utilizarea testului comparativ de tuberculinare descris în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazul unui efectiv în care nu au fost declarate animale cu reacţii pozitive confirmate timp de cel puţin 3 ani, autoritatea competentă poate decide să nu limiteze circulaţia altor animale în interiorul exploataţiei, cu condiţia ca statusul animalelor cu reacţii neconcludente să fie clarificat prin testarea după 42 de zile, iar animalele din exploataţie să nu fie introduse în comerţul intracomunitar până la clarificarea statusului animalelor cu reacţii neconcludente. În cazul în care, la testare, animalele respective prezintă o reacţie pozitivă sau continuă să prezinte reacţii neconcludente, se aplică dispoziţiile prevăzute la pct. b). În cazul în care prezenţa bolii este confirmată ulterior, toate animalele care ies din exploataţie de la data efectuării ultimului test al efectivului cu rezultate exclusiv negative trebuie localizate şi testate.E. 1. Statusul oficial indemn de tuberculoză al unei exploataţii se retrage dacă prezenţa tuberculozei este confirmată prin izolarea Mycobacterium bovis la examinarea de laborator.Autoritatea competentă poate retrage statusul în cazul în care: a) condiţiile detaliate la lit. C nu mai sunt îndeplinite; b) la examinarea post-mortem se observă leziuni clasice provocate de tuberculoză; c) o investigaţie epidemiologică stabileşte probabilitatea unei infecţii; d) din orice alte motive considerate necesare pentru controlul tuberculozei bovine.2. Statusul oficial indemn de tuberculoză al unui efectiv trebuie să rămână anulat până ce sunt efectuate curăţarea şi dezinfecţia incintelor şi a ustensilelor, iar toate animalele cu vârsta mai mare de 6 săptămâni au reacţionat negativ la ultimele două teste consecutive de tuberculinare, primul efectuat după minimum 60 de zile, iar cel de-al doilea după minimum 4 luni şi maximum 12 luni de la eliminarea ultimului animal care a reacţionat pozitiv.  +  Anexa 5 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .............ATESTAT DE INDEMNITATESeria CJ nr. 000001Data .......Se atestă că exploataţia de bovine cu codul ....... din localitatea ......, judeţul ....., deţinută de ......, CNP/CUI ........., a fost declarată oficial indemnă de tuberculoză bovină ca urmare a: a) îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. ..../.....; b) testării intradermice cu rezultate negative din data de ........... şi din data de ............; c) rezultatului buletinului de analiză nr. .... .Prezentul atestat rămâne valabil sau poate fi suspendat în condiţiile prevăzute de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. .../.... şi se eliberează de către medicul veterinar oficial în două exemplare originale, unul pentru proprietar, unul pentru medic.Directorul executiv al direcţieisanitar-veterinareşi pentru siguranţa alimentelor,...............................Reprezentantul legal al exploataţiei,.....................................  +  Anexa 6 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ...........ACT DE SUSPENDAREa statusului de exploataţie oficial indemnă de tuberculoză bovinăSeria CJ nr. 000001Data ............Exploataţiei cu codul ...................... din localitatea ........., judeţul .........., deţinută de .............., CNP/CUI ..................., i se suspendă statusul de exploataţie oficial indemnă de tuberculoză bovină, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. ...../.............. .Suspendarea se ridică în urma îndeplinirii condiţiilor prevăzute de anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. ..../.... .Prezentul act de suspendare a statusului de exploataţie oficial indemnă de tuberculoză bovină se eliberează de către medicul veterinar oficial în 3 exemplare originale, unul pentru proprietar, unul pentru medic şi unul pentru primărie.Directorul executiv al direcţieisanitar-veterinareşi pentru siguranţa alimentelor,................................Reprezentantul legal al exploataţiei,....................................____________