REGULAMENT din 25 mai 2010de ordine interioară în direcţiile generale/direcţiile aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 31 mai 2010   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte normele de ordine interioară, principiile şi regulile privind desfăşurarea activităţilor structurilor organizatorice ale aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare aparat central, precum şi relaţiile organizatorice dintre acestea, în scopul realizării funcţiilor de previziune, planificare, organizare, coordonare şi control, potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 2 (1) Structura organizatorică a aparatului central este stabilită prin hotărâre a Guvernului. (2) Unitatea organizatorică şi funcţională de bază în cadrul aparatului central este direcţia generală/direcţia. (3) Direcţiile generale/direcţiile din componenţa aparatului central, denumite în continuare direcţii generale/direcţii, au competenţa, în domeniile lor de activitate, de a coordona, controla, îndruma şi răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ministerului, conform prevederilor actelor normative în vigoare. (4) Dispunerea direcţiilor generale/direcţiilor şi responsabilii privind ordinea interioară fac obiectul anexei care face parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 3Domeniile de competenţă ale direcţiilor generale/direcţiilor sunt prevăzute în regulamentele de organizare şi funcţionare proprii.  +  Articolul 4 (1) Personalul direcţiilor generale/direcţiilor se compune din: funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special - poliţişti, cadre militare în activitate şi personal contractual. (2) Personalul direcţiilor generale/direcţiilor se supune prevederilor legale care îi reglementează activitatea.  +  Articolul 5 (1) Prezentul regulament se aplică tuturor categoriilor de personal din direcţiile generale/direcţii, precum şi personalului delegat/detaşat de la alte structuri, elevilor şi studenţilor care desfăşoară activităţi de practică în direcţiile generale/direcţii şi, în părţile care le privesc, tuturor persoanelor care au acces în incinta acestora. (2) Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile actelor normative în vigoare. (3) În aplicarea prezentului regulament, şefii unităţilor aparatului central pot emite dispoziţii cu privire la organizarea şi disciplina muncii. (4) Prezentul regulament asigură cadrul general necesar elaborării regulamentelor de ordine interioară la nivelul tuturor unităţilor ministerului.  +  Capitolul II Principiile privind desfăşurarea activităţilor în direcţiile generale/direcţii  +  Articolul 6 (1) Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor ce le revin, direcţiile generale/direcţiile cooperează şi angrenează în acest proces instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare M.A.I. (2) În acelaşi scop, prevăzut la alin. (1), direcţiile generale/direcţiile colaborează cu celelalte ministere, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi cu autorităţile administraţiei publice locale, structurile asociative ale acestora, patronatele şi sindicatele, asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoanele fizice, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 7Principiile care stau la baza activităţii direcţiilor generale/direcţiilor sunt: a) legalitatea - în exercitarea atribuţiilor, personalul direcţiilor generale/direcţiilor este obligat să respecte legea, precum şi drepturile şi libertăţile constituţionale ale persoanelor; b) nediscriminarea şi echidistanţa - în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul direcţiilor generale/direcţiilor este obligat să aplice prevederile legale în mod nediferenţiat, fără discriminări pe considerente etnice, de naţionalitate, rasă, religie, opinie politică, vârstă, sex, orientare sexuală, avere, origine naţională sau socială ori considerente de altă natură, decurgând din orice altă situaţie, acţionând cu imparţialitate şi într-o manieră echitabilă; c) disponibilitatea - reprezintă obligaţia personalului direcţiilor generale/direcţiilor de a acţiona pentru soluţionarea problemelor de serviciu repartizate de şeful ierarhic, contribuind permanent la îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei activităţii unităţii din care face parte; d) prioritatea interesului public - în îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, personalul direcţiilor generale/direcţiilor este obligat să respecte şi să promoveze atributul ce fundamentează activitatea ministerului, respectiv de a fi permanent în slujba cetăţeanului; e) profesionalismul - obligaţia personalului direcţiilor generale/direcţiilor de a cunoaşte şi a aplica corect şi responsabil, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prevederile actelor normative în vigoare, cu incidenţă asupra domeniilor în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a-şi dezvolta în mod continuu, prin dobândire de cunoştinţe, abilităţile profesionale, în vederea obţinerii şi menţinerii unui standard înalt de calitate a muncii specifice; f) confidenţialitatea - reprezintă obligaţia personalului direcţiilor generale/direcţiilor de a garanta securitatea datelor şi informaţiilor obţinute în exercitarea autorităţii conferite de lege; g) transparenţa - activităţile desfăşurate de unităţile aparatului central, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, sunt publice, în limitele legii şi implică informarea populaţiei în raporturile stabilite cu societatea civilă.  +  Capitolul III Sistemul de relaţii al unităţilor aparatului central  +  Articolul 8Principalele relaţii la nivelul aparatului central sunt relaţiile de autoritate, relaţiile de cooperare/colaborare, relaţiile publice şi relaţiile cu publicul.  +  Articolul 9Relaţiile de autoritate, la nivelul aparatului central, pot fi ierarhice, funcţionale şi de coordonare.  +  Articolul 10 (1) Relaţiile ierarhice se stabilesc pe linie de subordonare nemijlocită între nivelurile ierarhice ale M.A.I., între acesta şi eşaloanele subordonate, precum şi între funcţiile de conducere şi cele de execuţie. (2) Relaţia ierarhică funcţionează, cu caracter temporar, şi în situaţia constituirii organelor colective de lucru, analiză şi decizie.  +  Articolul 11 (1) Autoritatea funcţională reprezintă competenţa acordată unei structuri/persoane de a dispune măsuri obligatorii faţă de celelalte structuri/persoane care concură la îndeplinirea obiectivelor stabilite. (2) Relaţiile funcţionale se stabilesc între două sau mai multe unităţi ale aparatului central sau între direcţiile generale/direcţiile şi instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I., dintre care una are asupra celeilalte/celorlalte autoritate funcţională, derivată din domeniul de responsabilitate al acesteia.  +  Articolul 12 (1) Relaţiile de cooperare intraministerială se stabilesc între direcţiile generale/direcţii sau între direcţiile generale/direcţiile şi instituţiile/structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I. (2) Relaţiile de colaborare interinstituţională/cu societatea civilă se stabilesc, după caz, între M.A.I. şi celelalte ministere sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale şi structurile asociative ale acestora, patronate şi organizaţii sindicale reprezentative, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice.  +  Articolul 13 (1) Relaţiile publice sunt gestionate, la nivelul aparatului central, de Direcţia informare şi relaţii publice şi de structurile de informare şi relaţii publice din cadrul direcţiilor generale/direcţiilor, acolo unde acestea sunt constituite. (2) Relaţiile publice se realizează prin asigurarea de către structurile prevăzute la alin. (1) a relaţiei cu mass-media, prin comunicarea internă, prin comunicarea cu cetăţenii, prin comunicarea externă, prin comunicarea internaţională, prin gestionarea crizelor mediatice şi a imaginii publice a M.A.I. (3) În situaţiile în care reprezentanţii mass-mediei solicită personalului M.A.I. care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului central precizări, declaraţii, interviuri, acesta are obligaţia de a-i îndruma către structura de specialitate, respectiv Direcţia informare şi relaţii publice sau, în funcţie de problematica abordată, către structurile de informare şi relaţii publice din cadrul direcţiilor generale/direcţiilor, acolo unde acestea sunt constituite. (4) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) şi (3) ministrul, secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul general şi secretarii generali adjuncţi. (5) Activitatea în domeniul relaţiilor cu comunitatea presupune informarea oportună şi corectă, prin mass-media, a societăţii civile cu privire la problemele care pot afecta viaţa, sănătatea şi liniştea socială a populaţiei, în scopul formării unei atitudini preventive, dar şi pentru înţelegerea activităţii M.A.I. şi întărirea cooperării atât în situaţii de normalitate socială, cât şi în situaţii de criză.  +  Articolul 14 (1) Organizarea şi desfăşurarea comunicării interne revine şefilor unităţilor aparatului central şi se realizează cu toate categoriile de personal, în conformitate cu obiectivele prioritare stabilite şi cu nevoile de informare ale personalului. Comunicarea internă este o componentă a conducerii, având drept scop informarea celor interesaţi asupra rezultatului deciziilor, realizând acordul execuţiei cu obiectivele şi a rezultatelor cu planificarea. (2) Comunicarea externă urmăreşte promovarea sistematică, prin presa scrisă şi audiovizuală, a unor date şi informaţii publice referitoare la activitatea M.A.I. (3) Comunicarea internaţională are drept scop promovarea sistematică, prin presa scrisă şi audiovizuală internaţională, a datelor publice referitoare la activitatea M.A.I.  +  Articolul 15 (1) Relaţiile cu publicul, la nivelul conducerii M.A.I. şi al direcţiilor generale/direcţiilor, asigură relaţionarea instituţiei cu cetăţenii şi cu organizaţiile legal constituite, prin activităţi de primire, înregistrare, examinare şi soluţionare a petiţiilor adresate conducerii ministerului, precum şi prin organizarea activităţii de primire a cetăţenilor în audienţă. (2) Activităţile menţionate la alin. (1) se realizează de Secretariatul General şi de structurile de relaţii cu publicul din cadrul direcţiilor generale/direcţiilor, acolo unde acestea sunt constituite.  +  Capitolul IV Procesul managerial în cadrul aparatului central  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 16 (1) În sensul prezentului regulament, procesul managerial reprezintă ansamblul de activităţi prin care şefii unităţilor aparatului central planifică, organizează, coordonează şi controlează activitatea subordonaţilor lor, în scopul realizării obiectivelor propuse, în condiţii de eficienţă şi de responsabilitate profesională. (2) Funcţiile procesului managerial în direcţiile generale/direcţiile sunt: a) planificarea, organizarea şi conducerea activităţilor; b) coordonarea structurii şi stimularea personalului; c) controlul activităţilor; d) evidenţa şi urmărirea executării ordinelor şi dispoziţiilor.  +  Secţiunea a 2-a Planificarea, organizarea, coordonarea şi evaluarea activităţilor direcţiilor generale/direcţiilor  +  Articolul 17 (1) Planificarea, având ca principale instrumente de cunoaştere diagnoza şi prognoza, reprezintă alegerea sarcinilor care trebuie îndeplinite pentru realizarea obiectivelor propuse, prezentarea modului în care trebuie îndeplinite sarcinile şi precizarea momentului în care trebuie îndeplinite. (2) Etapele planificării sunt: a) identificarea şi stabilirea obiectivelor; b) formularea variantelor de acţiune, pe baza rezultatelor diagnozelor şi prognozelor; c) stabilirea priorităţilor; d) stabilirea etapelor acţiunii planificate; e) normarea acţiunii corespunzător etapelor; f) programarea acţiunii; g) alocarea resurselor.  +  Articolul 18 (1) Stabilirea şi structurarea activităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor/misiunilor de către direcţiile generale/direcţii se concretizează în: a) documente de planificare strategică:- Strategia naţională de ordine publică;- Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;- Planul strategic al M.A.I. şi planurile strategice sectoriale, pentru domeniile gestionate de M.A.I.;- planurile de acţiune anuale, pentru implementarea strategiilor, a Planului strategic al M.A.I., precum şi a planurilor strategice sectoriale;- alte documente de planificare strategică naţionale/sectoriale; b) documente de planificare operaţională:- planurile anuale cu principalele activităţi ale direcţiilor generale/direcţiilor, întocmite pe baza extraselor din Planul unic cu principalele activităţi ale M.A.I.;- planurile semestriale de activităţi ale direcţiilor generale/direcţiilor;- notă de sarcini lunare ale direcţiilor generale/direcţiilor;- alte documente de planificare operaţională. (2) Structurile subordonate direcţiilor generale/direcţiilor şi cele subordonate/în coordonarea M.A.I. îşi organizează planificarea activităţilor, în funcţie de specificul fiecăreia, prin metodologii proprii.  +  Articolul 19Planurile unice prevăd, în mod expres, necesarul de fonduri pentru finanţare, pe activităţi şi perioade de timp.  +  Articolul 20Planificarea activităţilor ce urmează a fi desfăşurate se realizează în limita fondurilor alocate prin bugetul aprobat de către ordonatorul principal de credite pentru direcţiile generale/direcţii, pe capitole de cheltuieli.  +  Articolul 21Organizarea şi conducerea direcţiilor generale/direcţiilor sunt activităţi coordonate, după caz, de ministrul administraţiei şi internelor, secretarii de stat sau secretarul general, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.  +  Articolul 22Organizarea activităţilor presupune stabilirea nivelurilor ierarhice, responsabilităţilor şi/sau sarcinilor fiecărei unităţi a aparatului central.  +  Articolul 23Pentru eficientizarea sistemului informaţional-decizional, creşterea operativităţii în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor curente, evitarea omisiunilor şi/sau distorsionării deciziilor ori perturbării fluxului de transmitere a datelor şi informaţiilor, se respectă nivelurile ierarhice.  +  Articolul 24Activităţile şi sarcinile ce revin direcţiilor generale/direcţiilor se stabilesc corespunzător funcţiilor şi nivelurilor ierarhice şi se materializează în: a) ordine şi instrucţiuni ale ministrului administraţiei şi internelor, care pot avea caracter normativ sau individual; b) dispoziţii ale secretarilor de stat/secretarului general, necesare îndeplinirii atribuţiilor în domeniile de competenţă; c) ordin de zi pe M.A.I., emis de Secretariatul General, cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţilor la nivelul ministerului; d) dispoziţia zilnică a şefului unităţii aparatului central, document emis de către fiecare director general/director, pentru direcţia generală/direcţia coordonată, cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţilor curente în unitate, potrivit actelor normative interne în domeniu; e) dispoziţiile şefilor unităţilor aparatului central, necesare reglementării unor activităţi punctuale în cadrul acestora, obligatorii pentru personalul din subordine; f) dispoziţiile şefilor unităţilor aparatului central, transmise celorlalte direcţii generale/direcţii şi instituţiilor/structurilor aflate în subordinea/coordonarea M.A.I., necesare reglementării activităţilor din domeniile de muncă specifice, emise în temeiul actelor normative în vigoare.  +  Articolul 25 (1) Activităţile planificate, în a căror rezolvare sunt implicate mai multe direcţii generale/direcţii, se organizează de către şeful unităţii aparatului central cu competenţe în domeniul respectiv, denumită în continuare direcţie titulară, şi sunt coordonate, după caz, de secretarul general, de secretarul de stat care coordonează direcţia titulară sau de persoana desemnată de acesta. (2) Direcţia titulară poate colabora şi cu alte direcţii generale/direcţii, dacă este atins domeniul de activitate al acestora, cu informarea din timp a unităţilor respective. (3) Direcţiile generale/direcţiile solicitate contribuie la activitatea iniţiată de direcţia titulară şi preiau din responsabilităţile acesteia, potrivit competenţelor pe care le au în domeniul respectiv. (4) Desfăşurarea activităţilor neplanificate, în a căror rezolvare sunt implicate mai multe direcţii generale/direcţii, se asigură prin grija directorului general/directorului direcţiei titulare şi sub coordonarea, după caz, a secretarului general, respectiv a secretarului de stat care coordonează direcţia titulară.  +  Articolul 26 (1) Coordonarea îndeplinirii sarcinilor se execută de către şefii unităţilor aparatului central implicate, prin informare reciprocă. (2) Informarea reciprocă şi colaborarea dintre direcţiile generale/direcţii se desfăşoară, în principal, prin: a) discuţii/convorbiri/consultări; b) stabilirea procedurilor de lucru şi a colectivelor; c) schimb de materiale/documente/informaţii şi date; d) clarificarea/eliminarea punctelor de vedere divergente; e) analiza rezultatelor parţiale şi finale.  +  Articolul 27 (1) Pentru problemele ample, a căror soluţionare necesită o colaborare intensă între mai mulţi specialişti ai unor domenii, pot fi constituite temporar grupuri de lucru pe domenii de activitate, programe sau proiecte. (2) Constituirea grupului de lucru nu afectează responsabilitatea direcţiilor generale/direcţiilor, în ceea ce priveşte atribuţiile ce le revin.  +  Articolul 28 (1) La constituirea unui grup de lucru se stabilesc: denumirea, compunerea, mandatul, autoritatea şi competenţele, persoana desemnată coordonator, tipul relaţiilor de lucru, modul de lucru, durata de funcţionare, locul de desfăşurare a activităţii, organul de conducere şi coordonare, finalitatea activităţii. (2) În compunerea grupurilor de lucru trebuie să se regăsească personal a cărui competenţă face obiectul soluţionării problemei, desemnat de către şefii unităţilor aparatului central. (3) Personalul desemnat trebuie să aibă competenţa şi experienţa necesare pentru rezolvarea problemei stabilite şi să poată gestiona date şi informaţii specifice. (4) Conducerea grupului de lucru revine unei persoane din cadrul direcţiei titulare.  +  Articolul 29La fiecare direcţie generală/direcţie, organizarea, coordonarea activităţilor şi analiza eficienţei îndeplinirii sarcinilor se realizează după cum urmează: a) şefii unităţilor aparatului central organizează săptămânal, împreună cu adjuncţii, activitatea pentru intervalul următor, în cadrul şedinţelor de lucru. Problemele dezbătute şi măsurile stabilite în aceste şedinţe se pot consemna în Registrul cu procese-verbale ale şedinţelor de lucru, de regulă prin grija structurii de secretariat a unităţii; b) şefii serviciilor şi birourilor din cadrul direcţiilor generale/direcţiilor îşi organizează activitatea pentru propria structură, săptămânal, de regulă după stabilirea priorităţilor de către şeful ierarhic; c) activităţile individuale se organizează, zilnic, la începutul programului, pentru ziua curentă, sau la sfârşitul programului, pentru ziua următoare; d) direcţiile generale/direcţiile care organizează şi desfăşoară inspecţii şi controale, precum şi alte acţiuni complexe, care angajează mai multe forţe, îşi detaliază activităţile, de regulă, în ultima săptămână a fiecărei luni, pentru luna următoare.  +  Articolul 30 (1) Comisiile pe domenii de activitate se constituie la ordinul şi cu aprobarea ministrului administraţiei şi internelor sau a înlocuitorului legal al acestuia şi funcţionează pe baza ordinelor acestuia. (2) Comisiile se constituie numai pentru rezolvarea problemelor deosebit de importante şi complexe, care excedează competenţelor/atribuţiilor unei direcţii generale/direcţii.  +  Articolul 31Constituirea comisiilor se face cu respectarea următoarelor reguli: a) problematica să fie limitată temporar şi corespunzător din punctul de vedere al complexităţii, astfel încât să se evite depăşirea competenţelor membrilor comisiei; b) selecţia specialiştilor să vizeze, după caz, şi cuprinderea domeniilor conexe celui în a cărui sferă se află problema de rezolvat; c) eliberarea, totală sau parţială, a membrilor comisiei de obligaţiile de serviciu curente sau cel puţin acordarea de prioritate colaborării în cadrul comisiei, faţă de celelalte activităţi; d) participarea fiecărui membru la rezolvarea problemelor în ansamblu; e) obligaţia tuturor direcţiilor generale/direcţiilor de a sprijini activitatea comisiei, prin punerea la dispoziţie a documentelor şi datelor solicitate; f) obligaţia preşedintelui comisiei de a prezenta rezultatele, nemijlocit, conducerii M.A.I.; g) asigurarea spaţiilor de lucru şi a sprijinului logistic necesar.  +  Articolul 32Verificarea semestrială şi anuală a pregătirii continue a personalului din direcţiile generale/direcţii, precum şi evidenţa rezultatelor se desfăşoară/se ţine potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 33Evaluarea rezultatelor activităţilor desfăşurate de direcţiile generale/direcţii se realizează, pe niveluri ierarhice şi pe domenii de responsabilitate, anual şi semestrial, prin verificare, control, analize, comparaţii şi observare personală.  +  Articolul 34 (1) Bilanţul anual al M.A.I. este precedat de bilanţurile anuale ale direcţiilor generale/direcţiilor, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea ministerului. (2) Bilanţurile anuale ale direcţiilor generale/direcţiilor, desfăşurate de regulă în luna ianuarie, sunt precedate de bilanţurile instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/ coordonarea M.A.I., care se desfăşoară, de asemenea, anual.  +  Secţiunea a 3-a Conducerea şi mecanismul decizional în direcţiile generale/direcţii  +  Articolul 35 (1) Conducerea M.A.I. se exercită de către ministru. (2) În absenţa ministrului administraţiei şi internelor, conducerea ministerului se exercită de către persoana desemnată prin ordin al acestuia. (3) Ministrul administraţiei şi internelor răspunde de întreaga activitate a M.A.I. în faţa Guvernului, precum şi, în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului, şi reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. (4) Secretarii de stat şi secretarul general răspund de organizarea şi conducerea activităţii structurilor coordonate, potrivit atribuţiilor şi competenţelor stabilite prin actele normative în vigoare.  +  Articolul 36Direcţiile generale/direcţiile coordonează, controlează şi monitorizează, potrivit competenţelor în domeniul de activitate, modul de aplicare a prevederilor legale de către direcţiile generale/direcţii şi instituţiile/structurile aflate în coordonarea/subordonarea M.A.I.  +  Articolul 37 (1) În sensul prezentului ordin, conducerea reprezintă ansamblul activităţilor prin care persoanele cu funcţii de conducere asigură coordonarea activităţii personalului subordonat, în sensul şi cu scopul realizării obiectivelor stabilite la nivelul organizaţiei. (2) Cerinţele conducerii constau în: cunoaşterea situaţiei existente în domeniul de competenţă; identificarea formelor, metodelor, tehnicilor, procedeelor, procedurilor şi mijloacelor optime de acţiune; identificarea modalităţilor optime de motivare a personalului. (3) Metoda de conducere este maniera prin care persoanele cu funcţii de conducere desfăşoară procesul de conducere, transformând, prin decizii, informaţiile în acţiuni, în scopul creşterii eficienţei/operativităţii acţiunilor, în vederea îndeplinirii atribuţiilor din competenţă.  +  Articolul 38Decizia şefului ierarhic, ca esenţă a atributului de conducere, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie legală; b) să fie emisă în baza unei autorităţi instituţionale; c) să fie emisă în timp optim; d) să asigure condiţiile care fac posibilă executarea ei.  +  Articolul 39 (1) Fundamentarea deciziilor conducerii ministerului se realizează de către şefii unităţilor aparatului central, potrivit competenţelor şi domeniilor de responsabilitate. (2) În funcţie de problematica abordată, procesul de fundamentare a deciziilor presupune şi consultarea instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea M.A.I., a ministerelor sau a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor administraţiei publice locale, a structurilor asociative ale acestora, a patronatelor şi organizaţiilor sindicale reprezentative, a asociaţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale, a altor persoane juridice, precum şi a persoanelor fizice, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 40Fundamentarea deciziilor şefilor unităţilor aparatului central se realizează de către adjuncţii acestora, şefii de servicii/birouri, subordonaţi, precum şi de către grupurile de lucru anume desemnate, potrivit competenţelor şi domeniilor de responsabilitate.  +  Articolul 41Persoanele cu funcţii de conducere pot atribui temporar, prin delegare de competenţă, îndeplinirea atribuţiilor ce le revin unor persoane subordonate ierarhic.  +  Articolul 42Controlul îndeplinirii prevederilor prezentului regulament se realizează, după caz, de către persoanele cu funcţii de conducere, fiecare pentru componenta pe care o coordonează, respectiv de către structurile cu atribuţii şi competenţe de control, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Secţiunea a 4-a Evidenţa, păstrarea şi manipularea ordinelor şi dispoziţiilor cu caracter normativ sau individual, precum şi a protocoalelor de cooperare/colaborare interministerială în direcţiile generale/direcţii  +  Articolul 43 (1) La nivelul fiecărei unităţi a aparatului central se constituie registre pe suport hârtie şi/sau registre electronice, ce au drept scop urmărirea etapelor de elaborare, difuzare şi raportare a punerii în aplicare a prevederilor ordinelor şi dispoziţiilor cu caracter normativ sau individual emise de ministrul administraţiei şi internelor. (2) Evidenţa ordinelor şi dispoziţiilor cu caracter normativ sau individual emise de ministrul administraţiei şi internelor se realizează de Direcţia juridică, iar păstrarea şi manipularea acestora se realizează prin: a) compartimentele registratură, secretariat - planificare/similare din cadrul direcţiilor generale/direcţiilor, pentru cele adresate acestora; b) birourile documente clasificate/similare sau printr-un ofiţer anume desemnat, pentru cele adresate şefilor unităţilor aparatului central. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), evidenţa ordinelor şi dispoziţiilor de gestiune a resurselor umane se realizează de Direcţia generală resurse umane, iar a ordinelor pe linie de management organizatoric se realizează de Direcţia generală management operaţional. (4) Evidenţa dispoziţiilor secretarilor de stat/secretarului general se realizează, pentru fiecare secretar de stat sau pentru secretarul general, printr-un registru unic, instituit în acest scop, după caz, la cabinetul demnitarului/înaltului funcţionar public sau la o direcţie generală/direcţie desemnată dintre cele aflate în coordonarea acestuia. (5) Evidenţa dispoziţiilor comune ale secretarilor de stat/secretarului general se realizează prin registrul unic instituit la cabinetul demnitarului/înaltului funcţionar public în a cărui subordine se află direcţia generală/direcţia iniţiatoare. (6) Difuzarea dispoziţiilor secretarilor de stat/secretarului general se realizează de către structura iniţiatoare sau de către structura nominalizată, în conţinut, în acest scop. (7) Protocoalele de colaborare interministerială se păstrează la direcţiile generale/direcţiile iniţiatoare, iar un exemplar la Direcţia juridică. (8) Evidenţa acordurilor colective şi a contractelor colective de muncă încheiate la nivelul M.A.I. se realizează de Direcţia juridică.  +  Capitolul V Desfăşurarea activităţilor în direcţiile generale/direcţii  +  Secţiunea 1 Programul de lucru  +  Articolul 44 (1) Programul de lucru în direcţiile generale/direcţii se organizează potrivit prevederilor Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 703/2009 privind stabilirea programului de lucru în Ministerul Administraţiei şi Internelor. (2) În direcţiile generale/direcţiile în care programul de lucru nu poate fi desfăşurat în intervalul 8,00-16,00, conform Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 703/2009, acesta este organizat, prin dispoziţia directorilor generali/directorilor direcţiilor generale respective, cu consultarea, după caz, a Corpului Naţional al Poliţiştilor şi a altor asociaţii profesionale legal constituite, precum şi a organizaţiilor sindicale reprezentative, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. (3) Prin excepţie, pentru desfăşurarea unor activităţi temporare cu caracter specific, şefii unităţilor aparatului central pot organiza, fără consultarea asociaţiilor cu caracter profesional şi a organizaţiilor sindicale reprezentative, programul de lucru în alt interval orar, cu obligaţia de a asigura corespunzător compensarea cu timp liber. (4) Programul de lucru al compartimentelor care desfăşoară activităţi cu publicul se stabileşte de către şeful unităţii aparatului central, în raport cu amploarea activităţii, asigurându-se personalului respectarea programului de lucru legal şi repartizarea corespunzătoare a volumului de muncă. (5) Programul de lucru al personalului care execută serviciu operativ 24 din 24 de ore în Centrul operaţional de comandă din cadrul Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică se stabileşte prin dispoziţie a directorului general al Direcţiei generale management operaţional. (6) Programul de lucru al personalului care execută serviciu operativ 24 din 24 de ore în cadrul Centrului naţional SIS şi al Staţiei operative centrale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei se stabileşte prin dispoziţie a directorului general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei.  +  Articolul 45 (1) În situaţii de protecţie civilă, tulburări de amploare ale ordinii şi siguranţei publice ori alte asemenea evenimente, la instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu, la declararea mobilizării şi la război, la alarmarea unităţii, personalul direcţiilor generale/direcţiilor din categoria funcţionarilor publici cu statut special - poliţişti şi a cadrelor militare, aflat în Garnizoana Bucureşti, este obligat, potrivit prevederilor legale în vigoare, să se prezinte de îndată la unitatea din care face parte. (2) În cazul producerii vreuneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), funcţionarii publici cu statut special - poliţişti şi cadrele militare din direcţiile generale/direcţii, din categoriile prevăzute la alin. (1), care se află într-o altă localitate, se prezintă în cel mai scurt timp la cea mai apropiată unitate a M.A.I. şi iau legătura cu direcţia generală/direcţia din care face parte. (3) În cazul producerii vreuneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), funcţionarii publici cu statut special - poliţişti şi cadrele militare din direcţiile generale/direcţiile care se află în străinătate se supun regulilor stabilite în cadrul misiunii internaţionale respective. (4) În situaţiile prevăzute la alin. (1), funcţionarii publici şi personalul contractual din direcţiile generale/direcţii acţionează potrivit atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare şi în baza planurilor de creştere a capacităţii operaţionale/intervenţie/alertare/anunţare, după caz, elaborate la nivelul fiecărei unităţi a aparatului central.  +  Articolul 46 (1) Şeful unităţii aparatului central poate dispune reducerea programului de lucru în perioadele cu temperaturi extreme şi în alte condiţii prevăzute de actele normative în vigoare. (2) Programul de lucru pentru personalul direcţiilor generale/direcţiilor, detaşat în afara M.A.I., se stabileşte de către şeful structurii unde acesta este detaşat. (3) Personalul direcţiilor generale/direcţiilor delegat îşi desfăşoară activitatea conform programului de lucru al structurii la care este delegat.  +  Articolul 47 (1) În situaţii neprevăzute, care impun desfăşurarea de activităţi peste durata programului de lucru, şeful unităţii aparatului central poate dispune în scris, cu justificarea temeinică a hotărârii sale şi în condiţiile prevăzute de prevederile legale în vigoare, efectuarea de ore suplimentare. (2) Sarcinile care presupun desfăşurarea de activităţi după încheierea programului de lucru şi cele care necesită chemarea personalului direcţiilor generale/direcţiilor la serviciu, de la domiciliu, din timpul liber al acestuia, se îndeplinesc în condiţiile alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 44 alin. (3).  +  Articolul 48 (1) Orele de serviciu prestate de personalul direcţiilor generale/direcţiilor peste durata programului de lucru se consideră ore suplimentare şi se plătesc sau se compensează cu timp liber corespunzător, conform dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Orele de serviciu prestate de personalul direcţiilor generale/direcţiilor în zilele libere sau pe timpul sărbătorilor legale stabilite potrivit legii se consideră ore suplimentare şi se plătesc sau se compensează cu timp liber corespunzător, conform dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 49 (1) Personalul direcţiilor generale/direcţiilor care, din motive întemeiate, întârzie sau absentează de la serviciu este obligat să anunţe imediat şeful nemijlocit. (2) Personalul direcţiilor generale/direcţiilor poate părăsi locul de muncă, în timpul programului, în situaţii temeinic justificate, numai cu acordul şefului nemijlocit, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Articolul 50 (1) Pentru personalul direcţiilor generale/direcţiilor care desfăşoară activitatea în schimburi, precum şi pentru cei care desfăşoară activităţi operative se asigură, în cursul unei luni, cel puţin un repaus săptămânal, sâmbăta şi duminica, în zile consecutive. (2) Personalul direcţiilor generale/direcţiilor aflat în timpul liber, după efectuarea serviciului nu participă la executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare, la activităţile de pregătire fizică, la analize profesionale sau la orice alte activităţi, exceptând situaţiile în care neparticiparea la aceste activităţi ar face imposibilă evaluarea acestuia. (3) Pentru participarea la astfel de activităţi din timpul liber, personalului direcţiilor generale/direcţiilor i se acordă compensarea în mod corespunzător, cu timp liber sau cu plata orelor suplimentare. (4) Munca de noapte se prestează de către personalul direcţiilor generale/direcţiilor, în limitele şi cu acordarea drepturilor compensatorii prevăzute de lege.  +  Articolul 51Orele efectuate în scopul asigurării serviciului de permanenţă se compensează prin acordarea de timp liber corespunzător, în zilele imediat următoare, iar când nu este posibil, şeful unităţii aparatului central, pe baza unei planificări, acordă zilele de recuperare în următoarele 60 de zile lucrătoare.  +  Secţiunea a 2-a Reguli privind asigurarea spaţiilor direcţiilor generale/direcţiilor, în afara programului de lucru  +  Articolul 52 (1) La terminarea programului de lucru, uşile încăperilor se încuie, iar în condiţiile în care se deţin documente clasificate, uşile se încuie şi se sigilează. (2) Un rând de chei de la uşile încăperilor se păstrează la panoul instalat, după caz, fie în camera ofiţerului de serviciu pe unitate, fie în anticamera cabinetului şefului unităţii aparatului central. (3) Un rând de chei de la fişetele personalului unităţii aparatului central se păstrează în fişetul şefului de serviciu/birou, iar un rând de chei de la fişetele şefilor de serviciu/birou se păstrează la ofiţerul de serviciu pe unitate, după caz. (4) Un rând de chei de la încăperile din care se asigură serviciul de permanenţă de la fiecare direcţie generală/direcţie se păstrează la ofiţerul de serviciu principal pe M.A.I., în cutie sigilată. Ridicarea acestor chei se consemnează într-un registru destinat acestui scop. (5) Un rând de chei de la uşile de acces la subsolurile şi terasele sediilor aparatului central se păstrează, în cutie sigilată, după caz, la subunitatea de jandarmi sau la personalul specializat care asigură paza şi protecţia sediilor. Ridicarea acestor chei se consemnează într-un registru destinat acestui scop. (6) Un rând de chei de la cabinetele demnitarilor şi de la sălile de şedinţe se păstrează la ofiţerul de serviciu principal pe M.A.I., în cutie sigilată.  +  Articolul 53 (1) Deschiderea fişetelor personalului unităţii aparatului central, respectiv a şefilor de servicii/birouri, în lipsa acestora, se realizează de către o comisie numită de şeful unităţii aparatului central sau de înlocuitorul acestuia şi se evidenţiază prin încheierea unui proces-verbal. Procesul-verbal se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înaintează compartimentului secretariat din cadrul unităţii aparatului central, pentru luarea acestuia în evidenţă, iar celălalt este lăsat în fişetul care a fost deschis. (2) În direcţiile generale/direcţiile în care este instituit serviciul de zi pe unitate, deschiderea fişetului se consemnează şi de către ofiţerul de serviciu pe unitate, în procesul-verbal de predare-primire a serviciului de zi pe unitate.  +  Articolul 54 (1) În afara orelor de program, accesul în spaţiile direcţiilor generale/direcţiilor se face numai cu aprobarea conducerii unităţii aparatului central respective sau, după caz, după anunţarea ofiţerului de serviciu pe unitate/minister şi consemnarea în registrul de evidenţă a intrărilor/ieşirilor în/din direcţia generală/direcţie, în afara programului de lucru, de către personalul care asigură serviciul de permanenţă pe unitate. (2) În situaţia semnalării accesului nepermis în spaţiile direcţiilor generale/direcţiilor, în afara orelor de program, persoana care asigură serviciul de permanenţă pe unitate/ofiţerul de serviciu principal pe M.A.I. dispune măsurile necesare ce se impun în astfel de situaţii, potrivit competenţelor. (3) Nicio persoană fizică sau reprezentanţii altor autorităţi nu poate/pot pătrunde în încăperile din sediile aparatului central, sub niciun motiv, în afara orelor de program, fără acordul prealabil al ministrului administraţiei şi internelor/persoanei desemnate la conducerea ministerului, în conformitate cu dispoziţiile legale. (4) În cazul producerii unor situaţii de urgenţă - incendii, inundaţii, cutremure, epidemii, în afara orelor de program, persoana care asigură serviciul de permanenţă pe unitate/ofiţerul de serviciu principal pe M.A.I. ia măsuri pentru realizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă potrivit prevederilor art. 72 alin. (5).  +  Secţiunea a 3-a Modul de promovare şi de transmitere a documentelor la nivelul aparatului central  +  Articolul 55 (1) Primirea, evidenţa, trierea, repartizarea, urmărirea soluţionării, multiplicarea, manipularea, selecţionarea, păstrarea şi arhivarea documentelor adresate conducerii M.A.I. se realizează de Secretariatul General, iar la nivelul direcţiilor generale/direcţiilor, de serviciile/birourile de profil. (2) Forma şi modul de promovare şi transmitere a documentelor adresate conducerii M.A.I. se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 56Atunci când documentele adresate conducerii M.A.I. conţin informaţii clasificate, activitatea prevăzută la art. 55 se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate.  +  Articolul 57 (1) Transmiterea urgentă, utilizând mijloace tehnice de comunicaţii, a unor documente între direcţiile generale/direcţii sau către alte structuri M.A.I. se realizează şi prin Staţia operativă centrală pentru comunicaţii şi legături cifrate din cadrul Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei. (2) Transmiterea documentelor, prin personalul din cadrul secretariatelor/cabinetelor proprii sau din structura de securitate a unităţii aparatului central, se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind transportul corespondenţei. (3) Documentele pot fi prezentate, pentru transmitere, atât în forma tipărită, cât şi în format electronic.  +  Secţiunea a 4-a Desfăşurarea audienţelor  +  Articolul 58 (1) Pentru probleme personale, care nu pot fi soluţionate la nivelul unităţii aparatului central din care face parte, personalul M.A.I. poate solicita, prin cerere scrisă/raport scris, pe cale ierarhică, înscrierea în audienţă, după caz, la ministrul administraţiei şi internelor, la secretarul general sau la secretarii de stat care coordonează direcţia generală/direcţia respectivă. (2) Primirea în audienţă prevăzută la alin. (1) se planifică prin Secretariatul General. (3) Conducerea M.A.I. acordă audienţe şi personalului din afara direcţiilor generale/direcţiilor, precum şi persoanelor care nu fac parte din personalul ministerului, pe baza planificării realizate de Serviciul relaţii cu publicul din cadrul Secretariatului General. (4) Primirea cetăţenilor în audienţă la conducerea M.A.I. se face în zilele lucrătoare ale săptămânii şi la orele stabilite pentru aceste activităţi, prin Secretariatul General ori prin cabinetele persoanelor cărora le sunt adresate petiţiile. (5) Primirea în audienţă la şefii unităţilor aparatului central se solicită prin serviciile/birourile secretariat din cadrul acestora sau prin compartimentele de relaţii cu publicul, acolo unde acestea sunt constituite.  +  Articolul 59Persoanele din afara direcţiilor generale/direcţiilor planificate a fi primite în audienţă trebuie însoţite permanent de personal anume desemnat la persoana pentru care s-a dat aprobarea, precum şi de la aceasta până la ieşirea din obiectiv.  +  Articolul 60Programul pentru primirea în audienţă la conducerea M.A.I. se afişează la sediul Serviciului relaţii cu publicul din cadrul Secretariatului General, iar pentru primirea în audienţă la conducerea direcţiilor generale/direcţiilor, acesta se afişează fie la sediul compartimentelor de secretariat din cadrul acestora, fie la cel al compartimentelor de relaţii cu publicul, la direcţiile generale/direcţiile unde acestea sunt constituite.  +  Secţiunea a 5-a Portul ţinutei  +  Articolul 61 (1) În sediile direcţiilor generale/direcţiilor, în timpul programului de lucru, poliţiştii şi cadrele militare îşi desfăşoară activitatea în uniformă sau în ţinută civilă, în condiţiile stabilite prin reglementările interne în vigoare. (2) Ţinuta funcţionarilor publici şi a personalului contractual trebuie să fie decentă.  +  Articolul 62La activităţile de protocol şi la festivităţi, ţinuta se stabileşte de către persoana care conduce activitatea şi care are în responsabilitate şi organizarea evenimentului.  +  Secţiunea a 6-a Concedii şi învoiri  +  Articolul 63Acordarea concediilor şi învoirilor personalului direcţiilor generale/direcţiilor se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 64 (1) La plecarea în concediul de odihnă/suplimentar, pe baza planificării aprobate de conducerea direcţiei generale/direcţiei, structura de secretariat a fiecărei direcţii generale/direcţii eliberează, numai pentru poliţişti şi cadre militare, pe baza cererii/raportului acestora, ordin de serviciu. (2) În cererea/raportul prevăzută/prevăzut la alin. (1), care se avizează de către şeful nemijlocit al solicitantului şi se aprobă de către adjunctul şefului unităţii aparatului central, poliţiştii şi cadrele militare sunt obligaţi să prezinte situaţia lucrărilor rămase nesoluţionate, în vederea redistribuirii acestora. (3) Pentru celelalte categorii de personal, plecarea în concediu se realizează, potrivit planificării aprobate de conducerea direcţiei generale/direcţiei, pe bază de cerere, avizată de către şeful nemijlocit al solicitantului şi aprobată de către adjunctul şefului unităţii aparatului central, iar sarcinile de serviciu se redistribuie. (4) În cazul în care o anumită situaţie determină plecarea în concediu în afara planificării, angajatul menţionează aceasta în raport/cerere.  +  Articolul 65 (1) Situaţiile cu prezenţa şi răspândirile personalului se păstrează la structura de secretariat/similară a fiecărei unităţi a aparatului central, iar mişcările zilnice ale personalului, astfel cum sunt definite în reglementările interne în vigoare, se consemnează în dispoziţia zilnică a şefului unităţii aparatului central. (2) Învoirile pentru mai mult de o zi de lucru se aprobă de şeful unităţii aparatului central şi se consemnează în dispoziţia zilnică a şefului unităţii aparatului central.  +  Articolul 66La nivelul fiecărei unităţi a aparatului central se ţine evidenţa lunară şi anuală a concediilor şi învoirilor acordate personalului, respectiv a zilelor de misiune efectuate.  +  Capitolul VI Serviciul de permanenţă, accesul, paza şi intervenţia în direcţiile generale/direcţii  +  Secţiunea 1 Serviciul de permanenţă, accesul şi paza în direcţiile generale/direcţii  +  Articolul 67Serviciul de permanenţă şi accesul persoanelor în direcţiile generale/direcţii se organizează şi se desfăşoară potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 68 (1) Direcţia generală resurse umane asigură gestionarea documentelor de legitimare a personalului direcţiilor generale/direcţiilor. (2) Direcţia generală management operaţional coordonează activitatea personalului care asigură paza, accesul, supravegherea video şi intervenţia la sediul central al M.A.I. şi asigură sprijin în aplicarea corespunzătoare a prevederilor actelor normative care reglementează instituirea, organizarea şi executarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor la celelalte sedii ale aparatului central. (3) Cartelele individuale de acces în sediul central al M.A.I. se eliberează prin grija personalului care deserveşte dispeceratul de supraveghere-monitorizare video al M.A.I., în baza solicitărilor direcţiilor generale/direcţiilor interesate, cu avizul Direcţiei generale management operaţional.  +  Articolul 69 (1) Accesul autovehiculelor în perimetrul păzit al sediilor direcţiilor generale/direcţiilor se realizează pe baza permiselor de acces, iar în cel delimitat cu bariere, cu cartelele magnetice de acces. (2) Permisele de acces auto în sediul central al aparatului central se eliberează de Direcţia generală management operaţional, iar tipărirea acestora se realizează prin grija Direcţiei economico-administrative. (3) Cartelele magnetice de acces auto în zona controlată/protejată a imobilului din Piaţa Revoluţiei nr. 1A se eliberează de Direcţia generală management operaţional direcţiilor generale/direcţiilor interesate, iar asigurarea acestora se realizează prin grija Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei. (4) Pentru celelalte sedii ale aparatului central, asigurarea cartelelor individuale de acces şi a permiselor/cartelelor magnetice de acces auto se realizează prin grija şefilor direcţiilor generale/direcţiilor respective.  +  Articolul 70În toate cazurile, regulile de acces/traseele în spaţiile ce aparţin direcţiilor generale/direcţiilor se stabilesc prin dispoziţie a directorului general/directorului fiecărei unităţi a aparatului central.  +  Articolul 71Paza şi protecţia sediilor direcţiilor generale/direcţiilor se asigură, în funcţie de nivelul de risc la care este încadrat fiecare sediu, cu efective de jandarmi, cu personal calificat, angajat al unităţii aparatului central beneficiare, sau cu personal al societăţilor specializate de pază, în conformitate cu actele normative în vigoare şi reglementările proprii.  +  Secţiunea a 2-a Asigurarea intervenţiei în sediile direcţiilor generale/direcţiilor  +  Articolul 72 (1) Intervenţia în primă urgenţă, în cazul apariţiei unor situaţii de risc, se realizează, după caz, fie de către efectivele stabilite din cadrul subunităţii de jandarmi - la sediile aparatului central unde paza şi protecţia se asigură cu efective de jandarmi, fie de către personalul desemnat din cadrul societăţii de pază şi protecţie - la sediul/sediile unde paza şi protecţia se asigură de către o societate specializată în domeniu. (2) Intervenţia pentru restabilirea ordinii publice, în situaţia tulburării acesteia, se asigură de Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti. (3) Intervenţia antiteroristă se execută de Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei, iar intervenţia contrateroristă se execută de Brigada Antiteroristă a Serviciului Român de Informaţii. (4) Intervenţia pentru stingerea incendiilor se realizează de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti. (5) Intervenţia în situaţii de urgenţă - incendiu, inundaţie, cutremur, epidemie - care necesită evacuarea bunurilor se realizează de către efectivele stabilite din cadrul subunităţii de pază, sub coordonarea turei operative a Centrului operaţional de comandă şi, ulterior, de către personalul fiecărei unităţi a aparatului central. Măsurile de limitare a extinderii epidemiei şi măsurile profilactice se dispun de către Direcţia medicală.  +  Capitolul VII Măsurile de protecţie privind informaţiile clasificate, securitatea şi sănătatea în muncă, apărarea împotriva incendiilor, protecţia mediului şi regulile privind fumatul în direcţiile generale/direcţii  +  Secţiunea 1 Măsuri de protecţie privind informaţiile clasificate  +  Articolul 73În direcţiile generale/direcţii, accesul la informaţii clasificate este permis în condiţiile prevăzute de legislaţia din domeniu, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte.  +  Articolul 74Evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, transportul, transmiterea, distrugerea şi măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate, la nivelul direcţiilor generale/direcţiilor, deţinătoare de informaţii clasificate, se realizează în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.  +  Secţiunea a 2-a Reguli privind securitatea şi sănătatea în muncă, în direcţiile generale/direcţii  +  Articolul 75 (1) Şefii unităţilor aparatului central au obligaţia de a asigura aplicarea normelor privind securitatea şi sănătatea personalului în toate aspectele legate de muncă. (2) În cadrul responsabilităţilor pe care le au, şefii unităţilor aparatului central au obligaţia să ia măsurile necesare/să solicite luarea măsurilor necesare, potrivit competenţelor, pentru: a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii personalului; b) prevenirea riscurilor profesionale; c) informarea şi instruirea personalului; d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.  +  Articolul 76Şefii unităţilor aparatului central au obligaţia de a comunică de îndată Direcţiei generale resurse umane orice accident suferit de personalul unităţii aparatului central, atât la locul de muncă şi/sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, cât şi în timpul deplasării la/de la domiciliu sau de la un sediu la altul, precum şi situaţiile de persoane date dispărute şi intoxicaţiile acute profesionale.  +  Articolul 77Fiecare persoană din cadrul direcţiilor generale/direcţiilor trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea conducătorilor unităţii aparatului central, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau de îmbolnăvire profesională nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale, în timpul procesului de muncă.  +  Articolul 78Personalul direcţiilor generale/direcţiilor are următoarele obligaţii: a) să utilizeze, conform prevederilor legale, autovehiculele, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport etc.; b) să utilizeze, conform prevederilor legale, echipamentul individual de protecţie din dotare, pe care, după utilizare, să îl depună la locul destinat pentru păstrare; c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate instalate pe maşini, aparatură, unelte, instalaţii tehnice şi clădiri şi să le utilizeze corect; d) să comunice imediat şefului unităţii aparatului central şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă pentru care există motive întemeiate să fie considerată un pericol pentru securitatea şi sănătatea personalului, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; e) să aducă de îndată la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau a şefului unităţii aparatului central accidentele de muncă suferite de sine sau de altul, atât la locul de muncă şi/sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, cât şi în timpul deplasării la/de la domiciliu ori de la un loc de muncă la altul; f) să coopereze cu şeful unităţii aparatului central şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu şeful unităţii aparatului central şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite acestuia/acestora să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora.  +  Articolul 79 (1) Coordonarea şi controlul activităţilor de securitate şi sănătate în muncă în direcţiile generale/direcţii în care îşi desfăşoară activitatea funcţionari publici cu statut special se realizează de Direcţia generală resurse umane, prin structura proprie de specialitate. Organizarea activităţilor de securitate şi sănătate în muncă în aceste direcţii generale/direcţii se realizează potrivit prevederilor actelor normative aplicabile în domeniu. (2) Organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de securitate şi sănătate în muncă în direcţiile generale/direcţiile în care îşi desfăşoară activitatea exclusiv funcţionari publici şi personal contractual se realizează potrivit prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.  +  Secţiunea a 3-a Apărarea împotriva incendiilor la nivelul direcţiilor generale/direcţiilor  +  Articolul 80Şefii unităţilor aparatului central răspund pentru asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, de prevenire şi stingere, pentru spaţiile şi bunurile materiale pe care le administrează.  +  Articolul 81Pe linia apărării împotriva incendiilor, şeful unităţii aparatului central are următoarele atribuţii: a) verifică, prin ofiţerul responsabil/persoana desemnată, modul în care sunt respectate măsurile privind activităţile de apărare împotriva incendiilor în sediile direcţiilor generale/direcţiilor, instalaţiile şi materialele de stins incendii, precum şi pregătirea pentru intervenţie a personalului; b) dispune efectuarea de cercetări, potrivit regulilor stabilite în reglementările de specialitate, privind împrejurările şi cauzele care au provocat incendii; c) stabileşte modul de efectuare a instructajului de prevenire şi stingere a incendiilor, conform normelor în vigoare; d) organizează activităţi de anunţare şi alarmare în caz de incendiu.  +  Articolul 82Activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor se organizează de Direcţia economico-administrativă astfel: a) organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, potrivit normelor, în toate încăperile, atelierele, parcurile de tehnică, depozitele cu materiale şi lichide inflamabile de care răspunde; b) urmăreşte, prin personalul desemnat, modul de amplasare a materialelor de stins incendii şi verifică trimestrial starea tehnică, întreţinerea şi funcţionarea acestora; c) interzice efectuarea lucrărilor cu foc deschis în alte locuri decât cele stabilite şi amenajate în acest scop; d) organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor la sediile aparatului central; e) afişează la loc vizibil documentele aferente şi urmăreşte prelucrarea şi însuşirea lor de către întregul personal al aparatului central; f) asigură marcarea locurilor periculoase cu indicatoare avertizoare, conform reglementărilor legale în vigoare; g) controlează, împreună cu responsabilul cu prevenirea şi stingerea incendiilor din fiecare direcţie generală/direcţie, clădirile, spaţiile de depozitare, instalaţiile, blocul alimentar, podurile clădirilor, coşurile de fum şi spaţiile aflate în folosinţa unităţii aparatului central, urmărind respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor; h) asigură materialele de prevenire şi stingere a incendiilor necesare fiecărei unităţi a aparatului central, potrivit normelor de dotare; i) verifică periodic, cel puţin o dată pe trimestru, starea de întreţinere a tuturor materialelor, dispozitivelor, instalaţiilor şi utilajelor de stins incendii şi ia măsuri de remediere a neajunsurilor constatate; j) organizează şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a lucrărilor cu foc deschis; k) asigură păstrarea şi depozitarea corespunzătoare a materialelor periculoase.  +  Articolul 83Personalul direcţiilor generale/direcţiilor răspunde de cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi are următoarele obligaţii: a) să cunoască şi să aplice normele de apărare împotriva incendiilor; b) să respecte regulile privind fumatul instituite în spaţiile unităţii aparatului central, precum şi pe cele referitoare la executarea lucrărilor cu pericol de incendiu: sudură, folosirea aparatelor electrice de încălzire şi altele asemenea; c) să controleze, la începerea şi încheierea programului, locurile de muncă, în vederea depistării şi înlăturării cauzelor generatoare de incendii; d) să cunoască modul de funcţionare şi să nu deterioreze mijloacele de protecţie împotriva incendiilor; e) să anunţe imediat ofiţerul de serviciu şi/sau şeful unităţii aparatului central despre orice incendiu sau început de incendiu declanşat; f) să participe la stingerea incendiilor, evacuarea oamenilor şi a documentelor importante, înlăturarea efectelor incendiilor sau dezastrelor, potrivit planurilor de evacuare în caz de incendiu, întocmite la nivelul fiecărei unităţi a aparatului central; g) să participe la instructajele de prevenire şi stingere a incendiilor; h) să nu intervină în afara atribuţiilor de serviciu pentru remedierea unor defecţiuni la instalaţia de iluminat şi de forţă: schimbarea siguranţelor, mutarea sau instalarea lămpilor, întrerupătoarelor, prizelor etc.; i) să nu cureţe pardoselile şi mobilierul cu substanţe inflamabile; j) să se asigure că resturile de la ţigări, din coşurile dispuse în locurile amenajate pentru fumat să fie stinse şi, pe cât posibil, acestea să nu vină în contact cu materiale combustibile sau inflamabile; k) să nu blocheze căile de acces şi de evacuare, hidranţii, sursele de apă, stingătoarele, tablourile electrice, total sau parţial, definitiv sau temporar, cu materiale, chiar dacă sunt incombustibile; l) să nu utilizeze pentru încălzire radiatoare, aparate de aer condiţionat, aeroterme şi altele asemenea, cu excepţia celor aflate în inventarul de gestiune al ministerului; m) să nu distrugă prin ardere, decât în locuri special amenajate, deşeuri, reziduuri, gunoaie şi alte materiale combustibile.  +  Secţiunea a 4-a Măsuri de protecţie antiseismică în direcţiile generale/direcţii  +  Articolul 84Şefii unităţilor aparatului central răspund de: a) verificarea şi analizarea periodică a dispunerii mobilierului din încăperi, pentru evitarea blocării ieşirilor şi căilor de acces - holuri, scări, în caz de seism; b) verificarea periodică a stării de fixaţie din încăperi - mobilier, hărţi, planşe, cuier, rafturi, lustre etc., şi executarea lucrărilor necesare pentru fixarea acestora; c) pregătirea şi antrenarea personalului cu privire la modul de acţiune (protecţie şi intervenţie) la producerea unui seism major.  +  Articolul 85Activităţile de protecţie antiseismică se organizează de Direcţia economico-administrativă prin: a) evaluarea nivelului de protecţie a clădirilor în care sunt dispuse direcţiile generale/direcţiile; b) planificarea inspectării de urgenţă postseism a clădirilor; c) intervenţii de consolidare a clădirilor; d) cunoaşterea punctelor de întrerupere (oprire) a instalaţiilor de alimentare cu apă, gaze şi energie electrică şi stabilirea personalului pentru executarea acestor operaţiuni.  +  Articolul 86Personalului direcţiilor generale/direcţiilor i se recomandă să respecte următoarele reguli de protecţie antiseismică la locul de muncă: a) să îşi însuşească cunoştinţe necesare supravieţuirii în caz de seism; b) să evite aglomerarea spaţiilor cu piese de mobilier sau cu echipamente tehnice şi/sau casnice; amplasarea pieselor de mobilier sau a echipamentelor tehnice şi/sau casnice trebuie să se facă astfel încât să nu se afle în vecinătatea ieşirilor din încăperi, pentru a nu bloca prin deplasarea lor accesul în caz de seism; c) să fixeze aparatura astfel încât racordurile să nu sufere deteriorări în caz de seism; d) să poziţioneze obiectele fragile/valoroase într-un loc mai jos şi sigur; e) să amplaseze chimicalele/combustibilii în dulapuri asigurate/fixate împotriva răsturnării, în încăperi în care nu se lucrează şi în care nu există pericol de contaminare/incendiu; f) să asigure, prin fixarea de pereţi, mobilierul înalt sau instabil.  +  Articolul 87Pe timpul producerii seismului, întregului personal al aparatului central i se recomandă să respecte următoarele reguli de comportare raţională, de protecţie individuală şi de grup: a) să rămână în încăpere, departe de ferestre şi să se protejeze sub o grindă, toc de uşă solid, sub un birou/masă suficient de rezistentă sau, cunoscând în prealabil elementele de construcţie rezistente, să acţioneze în consecinţă; b) dacă este posibil, să închidă potenţialele surse de incendii sau să acţioneze în acest sens imediat după încetarea seismului; c) să nu părăsească încăperea, să nu sară pe ferestre, să nu utilizeze scările şi nici ascensoarele şi, dacă este posibil, să deschidă spre exterior uşa încăperii, spre a preveni blocarea acesteia, în perspectiva evacuării, ulterior încetării mişcării seismice; d) să nu alerge în stradă; e) dacă se află în afara unei clădiri, să se deplaseze cu calm cât mai departe de aceasta, spre un loc deschis şi sigur, ferindu-se de eventualele căderi de tencuială, cărămizi, cornişe, geamuri, coşuri, parapete, ornamente; f) în situaţia în care a fost surprins de căderi de tencuială, mobilier etc., să îşi asigure supravieţuirea în primul rând prin protejarea cu mâinile a capului, dar şi prin alte metode, în funcţie de situaţie.  +  Articolul 88Ulterior producerii seismului, se recomandă ca întreg personalul aparatului central să respecte următoarele reguli de comportare: a) să nu părăsească imediat spaţiul, camera, clădirea în care a fost surprins de seism, acordând primul ajutor persoanelor rănite şi calmând persoanele speriate sau panicate; b) să utilizeze telefoanele exclusiv pentru apeluri de urgenţă, spre a nu bloca circuitele sau reţelele telefonice; c) dacă s-a declanşat un incendiu, să acţioneze prin forţe proprii pentru stingerea acestuia; d) să verifice instalaţiile electrice şi/sau, după caz, de apă, gaze, canal şi, vizual, starea clădirii în interior; în cazul constatării de avarii, să anunţe unitatea pentru intervenţie şi să nu utilizeze foc deschis; e) să iasă cu calm şi prudenţă din clădire, fără a lua cu sine lucruri inutile, verificând în prealabil starea scării şi a căii de ieşire, spre a nu se expune la pericole; f) pentru orice eventualitate la ieşirea din încăpere/clădire se recomandă protejarea capului cu o cască de protecţie, iar în lipsa acesteia, cu un taburet, o carte mai groasă, o geantă etc.; g) dacă întâlneşte uşi blocate, să acţioneze cu calm pentru deblocarea acestora; dacă uşile respective sunt prevăzute cu vitraje, să procedeze la spargerea geamului utilizând un scaun sau orice obiect la îndemână; h) dacă sesizează blocarea unor persoane în ascensor, să acţioneze pentru calmarea acestora şi să solicite ajutor de la personalul autorizat; i) să acorde ajutor echipelor de intervenţie/salvare; j) să urmeze recomandările de acţiune ale structurilor specializate, difuzate de posturile naţionale de radio şi televiziune; k) la evacuare, să acorde prioritate răniţilor, femeilor şi persoanelor în vârstă.  +  Articolul 89Persoanelor surprinse sub dărâmături li se recomandă ca, adaptat la situaţie, să respecte următoarele reguli generale: a) să rămână calme şi să încerce deblocarea căilor de acces şi/sau degajarea proprie sau a altor persoane de sub dărâmături/mobilier; b) să îi calmeze pe cei din preajmă şi să nu permită propagarea reacţiilor specifice panicii; c) să îşi semnaleze prezenţa prin lovirea în conducte sau în pereţi, la intervale regulate de timp; d) după stabilirea contactului verbal cu salvatorii, să solicite acestora primul ajutor şi să le furnizeze pe cât posibil datele solicitate; e) să nu se preocupe de durata acţiunii de salvare, conservându-şi şi canalizându-şi energia pentru a face faţă situaţiei.  +  Secţiunea a 5-a Protecţia mediului în direcţiile generale/direcţii  +  Articolul 90Îndrumarea şi controlul activităţilor de protecţie a mediului în cadrul direcţiilor generale/direcţiilor se realizează de către Direcţia logistică, prin structura proprie de specialitate.  +  Articolul 91 (1) La nivelul direcţiilor generale/direcţiilor, directorul general/directorul răspunde de realizarea activităţilor de protecţie a mediului în spaţiile repartizate unităţii aparatului central. (2) Obligaţiile ce revin şefilor unităţilor aparatului central prevăzute la alin. (1) sunt îndeplinite nemijlocit de către un responsabil de mediu pe direcţia generală/direcţie.  +  Articolul 92Atribuţiile inspectorilor de mediu încadraţi în structura de specialitate a Direcţiei logistice şi ale responsabililor de mediu, precum şi obligaţiile directorilor generali/directorilor şi ale personalului direcţiilor generale/direcţiilor aparatului central sunt cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.  +  Secţiunea a 6-a Reguli privind fumatul în sediile direcţiilor generale/direcţiilor aparatului central  +  Articolul 93 (1) Fumatul este interzis în spaţiile publice închise, aflate în administrarea sau folosinţa direcţiilor generale/ direcţiilor. (2) Fumatul este permis numai în spaţii special amenajate, delimitate, cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii: a) să fie realizată delimitarea de restul spaţiului public închis, asigurând izolarea completă de acesta - spaţiile respective să nu fie spaţii de tranzit sau de acces în spaţiul public închis; b) să fie dotate cu sisteme de ventilaţie funcţionale, care să asigure evacuarea fumului de tutun; c) să fie dotate cu scrumiere şi extinctoare şi să fie amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor; d) să fie marcate la loc vizibil cu unul dintre următoarele indicatoare: "Loc pentru fumat", "Spaţiu pentru fumat", "În acest spaţiu fumatul este permis."  +  Articolul 94Şefii unităţilor aparatului central au obligaţia de a dispune măsurile necesare, în cadrul structurilor proprii, pentru afişarea la loc vizibil a simbolurilor care interzic fumatul.  +  Anexa -----la regulament-------------Dispunerea sediilor direcţiilor generale/direcţiilorşi a spaţiilor destinate responsabililor privind ordinea interioară
  *Font 8*
  Nr. crt. Clădiri/ Adrese Direcţii generale/Direcţii ale aparatului central Responsabili Alte structuri ale aparatului central, instituţii/structuri aflate în subordinea/ coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor (M.A.I.)
  1. Imobilul din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sectorul 1 Direcţia generală control şi audit intern Direcţia de control Direcţia generală resurse umane Direcţia generală pentru comuni- caţii şi tehnologia informaţiei Direcţia generală management operaţional Unitatea centrală pentru reforma administraţiei publice Direcţia pentru dezvoltarea capacităţii administrative Direcţia pentru politici fiscale şi bugetare locale Direcţia pentru relaţiile cu instituţiile prefectului Direcţia pentru serviciile publice deconcentrate Direcţia pentru comunităţi locale, zone asistate, ajutor de stat şi parteneriat cu structurile asociative Direcţia pentru servicii de interes general, investiţii şi dezvoltare locală Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale Direcţia Schengen Direcţia juridică Secretariatul General Şefii unităţilor - aparatului central din sediul central al M.A.I. Unitatea Specială 78 Jandarmi Pază şi Protecţie Instituţională - Direcţia informare şi relaţii publice - bufet
  2. Imobilul din str. Mihai Vodă nr. 17-19, sectorul 5 Direcţia medicală Direcţia informare şi relaţii publice Directorul Direcţiei medicale, respectiv directorul Direcţiei informare şi relaţii publice Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament "Nicolae Kretzulescu" - bufet (Direcţia medicală) - Casa de Cultură a M.A.I. - Ansamblul artistic "Ciocârlia" - Redacţia revistei "Pentru Patrie" - Redacţia revistei "Poliţia Română"
  3. Imobilul din str. Beldiman nr. 2 Direcţia generală de informaţii şi protecţie internă Directorul general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă
  4. Imobilul din str. Domniţa Anastasia nr. 2 Direcţia informare şi relaţii publice, cu Serviciul multimedia Directorul Direcţiei informare şi relaţii publice
  5. Imobilul din str. Eforie nr. 3-5, sectorul 5 Corpul B: Direcţia logistică Corpul B: - Direcţia generală control şi audit intern - Direcţia audit intern Corpul C: Unitatea de politici publice Corpul C: Direcţia generală financiară Directorul Direcţiei logistice Directorul general al Direcţiei generale control şi audit intern Directorul Unităţii de politici publice Directorul general al Direcţiei generale financiare - bufet
  6. Imobilul din str. George Georgescu nr. 3 Direcţia generală de informaţii şi protecţie internă Directorul general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă
  7. Imobilul din şos. Olteniţei nr. 390a, sectorul 4 Direcţia generală anticorupţie Directorul general al Direcţiei generale anticorupţie - bufet
  8. Imobilul din str. Leaota nr. 2A, sectorul 6 Secretariatul General - Serviciul arhive Directorul Secretariatului General
  -----------