LEGE nr. 169 din 27 octombrie 1997pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 4 noiembrie 1997  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul ILegea fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 20 februarie 1991, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(2) Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse în circuitul civil decât dacă, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public."2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6 - Domeniul privat al statului şi, respectiv, al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor este alcătuit din terenurile dobândite de acestea prin modurile prevăzute de lege, precum şi din terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El este supus dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel."3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9 - (1) Persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafeţei de teren de 10 ha de familie, în echivalent arabil, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate şi pentru diferenţa dintre aceasta suprafaţa şi cea pe care au adus-o în cooperativa agricolă de producţie sau care a fost preluată în orice mod de aceasta, până la limita suprafeţei prevăzute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, de familie, indiferent dacă reconstituirea urmează să se facă în mai multe localităţi sau de la autori diferiţi. (2) Persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, potrivit legii, în limita suprafeţei de teren de până la 10 ha de familie şi cărora li s-a aplicat cota de reducere potrivit art. 13 alin. (3) din lege pot formula cerere pentru suprafeţele de teren care au constituit aceasta cota. Cererile se formulează în cazul în care cota de reducere a depăşit procentul de 5% . (3) Cererea se depune la primăria localităţii sau, după caz, la primăriile localităţilor în raza cărora se afla terenul pentru care urmează să se reconstituie dreptul de proprietate, personal sau prin posta, cu confirmare de primire, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, sub sancţiunea decăderii. (4) Cererea va cuprinde: a) numele şi prenumele persoanei solicitante şi domiciliul acesteia; b) calitatea de titular sau de moştenitor al dreptului de proprietate pentru care li s-a reconstituit sau urmează sa li se reconstituie acest drept, potrivit prezentei legi; c) suprafaţa de teren care li s-a reconstituit şi diferenţa pe care o solicita. (5) La cerere se va anexa: a) copie xerox de pe titlul de proprietate care s-a emis sau, după caz, de pe procesul-verbal ori fişa de punere în posesie; b) copii xerox de pe actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru suprafeţele de teren solicitate în plus; c) o declaraţie în care se va menţiona, pe propria răspundere, suprafaţa totală de teren atribuită în proprietate, prin reconstituire sau prin constituire, de familie, potrivit prezentei legi, chiar dacă acestea s-au făcut în mai multe localităţi sau de la mai mulţi autori. (6) Primarul va constitui un registru special, parafat, numerotat şi sigilat, în care se vor inregistra, în ordine cronologică, cererile depuse de persoanele îndreptăţite, şi va emite, la cerere, un bon cu numărul de înregistrare. (7) Pentru cererile depuse prin posta, pe confirmarea de primire se vor menţiona numărul de înregistrare a cererii şi data acesteia. (8) Primarul sau secretarul consiliului local este obligat sa primească cererea şi sa o înregistreze, indiferent dacă aceasta cuprinde sau nu toate menţiunile precizate în alin. (4) şi dacă nu este însoţită de toate actele prevăzute la alin. (5). În acest caz, primarul sau secretarul este obligat sa comunice solicitantului ca, înlăuntrul termenului de 90 de zile, să depună toate actele menţionate la alin. (5), sub sancţiunea decăderii acestuia din termen. (9) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (6) de către primar sau secretar atrage după sine atât răspunderea administrativă şi disciplinară a acestora, potrivit legii, cat şi plata de daune cominatorii sau, după caz, şi de daune-interese. (10) După expirarea termenului de 90 de zile prevăzut la alin. (3), primarul este obligat ca, în termen de 30 de zile, sa întocmească situaţia privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate şi balanţa fondului funciar pe localitate - comuna, oraş, municipiu -, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Înlăuntrul acestui termen, primarul le va transmite prefectului, sub semnatura. (11) În termen de 15 zile de la primire, prefectul va întocmi situaţia privind categoriile de persoane solicitante şi balanţa fondului funciar pe judeţ, pe care o va transmite, în acelaşi termen, Departamentului pentru Administraţie Publică Locală. (12) După întocmirea balanţei fondului funciar la nivel de ţara, prin lege se vor stabili suprafeţele de teren agricol care vor fi reconstituite."3 bis. După articolul 9 se introduce articolul 9^1, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice cărora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, potrivit prezentei legi, precum şi persoanele juridice care au în patrimoniu sau în administrare terenuri agricole ori deţin în orice mod asemenea terenuri au obligaţia de a da secretarului consiliului local o declaraţie în care vor menţiona suprafaţa de teren agricol atribuită sau, respectiv, deţinută efectiv, în una sau mai multe localităţi, iar pentru persoanele fizice, şi de la mai mulţi autori. (2) Persoanele fizice vor face declaraţia pe propria răspundere, iar persoanele juridice, prin reprezentanţii lor."4. Alineatul 1 al articolului 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Suprafaţa adusă în cooperativa este cea care rezultă din: actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa, registrul agricol de la data intrării în cooperativa, evidentele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaraţii de martori."5. Alineatul (5) al articolului 10 se abroga.6. Alineatele (4)- (10) ale articolului 11 se abroga.7. Alineatul (3) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"(3) De prevederile alin. (2) beneficiază şi persoanele deţinătoare ale titlurilor de Cavaler al Ordinului "Mihai Viteazul", "Mihai Viteazul cu Spada" şi moştenitorii lor, care au optat şi cărora li s-a atribuit, la data împroprietăririi, teren arabil, cu excepţia celor care l-au înstrăinat."8. Alineatul (3) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"(3) Terenurile neatribuite, rămase la dispoziţia comisiei, trec în domeniul privat al comunei, oraşului sau municipiului, urmând a fi puse la dispoziţia celor care doresc sa întemeieze sau sa dezvolte exploataţii agricole, prin închiriere, concesionare sau vânzare, în condiţiile legii."9. Alineatele (4), (5) şi (6) ale articolului 17 se abroga.10. După alineatul (3) al articolului 18 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Atribuirea în folosinţă nu se poate face în cazurile în care în localitatea respectiva s-au operat reducerile prevăzute la art. 13 alin. (3)."11. La articolul 21 se introduc alineatele (3), (4), (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(3) Organele reprezentative ale unităţilor de cult, recunoscute de lege, din mediul rural, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate şi pentru suprafaţa de teren agricol care reprezintă diferenţa dintre suprafaţa de 5 ha, în cazul parohiilor, şi suprafaţa pe care au avut-o în proprietate dar nu mai mult de 10 ha, şi pentru suprafaţa ce reprezintă diferenţa dintre suprafaţa de 10 ha, în cazul mănăstirilor şi schiturilor, şi suprafaţa pe care au avut-o în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha. (4) Dispoziţiile art. 9 rămân aplicabile. (5) Pentru parohiile, schiturile şi manastirile din mediul urban, consiliile şi organele reprezentative ale acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate în condiţiile alin. (3) şi (4). (6) Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care le-au aparţinut în proprietate, în limita suprafeţelor pe care le-au avut, şi organele reprezentative ale altor unităţi de cult, astfel: a) centrul patriarhal, până la 200 ha; b) centrele eparhiale, până la 100 ha; c) protoeriile, până la 50 ha; d) parohiile din mediul urban, până la 10 ha; e) filialele din mediul rural şi urban, până la 10 ha."12. După alineatul (1) al articolului 22 se introduc doua noi alineate, care devin alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi gradina din jurul acestora sunt acelea evidentiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie. (3) Pentru suprafaţa de teren agricol atribuită de cooperativa ca lot de folosinţă, potrivit prevederilor art. 4 din Decretul-lege nr. 42/1990, nu se reconstituie sau nu se constituie dreptul de proprietate persoanei căreia i s-a atribuit, indiferent dacă acest teren se afla în continuarea gradinii în intravilan sau în alt loc, în extravilan, cu excepţia celor stramutati, pentru realizarea unor investiţii de interes local sau de utilitate publică."13. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Terenurile situate în intravilanul localităţilor, care au fost atribuite de cooperative, potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane îndreptăţite pentru construcţia de locuinţe şi anexe gospodăreşti, pe care le-au edificat, rămân şi se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, chiar dacă atribuirea s-a făcut din terenurile preluate în orice mod de la foştii proprietari. (2) Foştii proprietari vor fi compensaţi cu o suprafaţa de teren echivalenta în intravilan sau, în lipsa, cu teren situat în extravilan, în imediata vecinătate."14. Alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) În cazul în care cooperativa agricolă de producţie a atribuit loturi în folosinţă unor cooperatori, în grădinile din intravilan ale foştilor proprietari, asemenea terenuri revin, de drept, în proprietatea deţinătorilor iniţiali sau moştenitorilor acestora."15. După alineatul (2) al articolului 24 se introduce alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prin investiţii, în sensul alin. (2), se înţelege lucrările destinate exploatării agricole a terenului."16. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate celor îndreptăţiţi nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitarile necesare pentru măsurători, stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei, amplasamentului stabilit şi întocmirea documentelor constatatoare prealabile."17. După alineatul (1) al articolului 26 se introduc patru alineate, care devin alineatele (2), (3), (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(2) În toate cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, cu ocazia măsurătorilor comisia ia act de recunoaşterea reciprocă a limitelor proprietăţii de către vecini şi le consemnează în documentele constatatoare. (3) Pentru terenurile aflate în exploatarea societăţilor agricole de tip privat, constituite în temeiul Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura, comisiile locale şi cele judeţene, în termen de 12 luni, vor efectua toate operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) şi vor elibera titlurile de proprietate. (4) Membrii şi conducerea acestor societăţi agricole au obligaţia de a solicita imediat comisiilor locale să efectueze operaţiunile prevăzute la alineatul precedent, iar comisiile judeţene, să solicite eliberarea titlurilor de proprietate. (5) Încălcarea prevederilor alineatelor precedente atrage desfiinţarea, de drept, a societăţilor agricole în cauza."18. Alineatul (5) al articolului 29 se abroga.19. Alineatul (2) al articolului 30 va avea următorul cuprins:"(2) Terenurile neatribuite, rămase la dispoziţia comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, oraşului sau municipiului."20. Alineatul (1) al articolului 33 se abroga.21. Alineatul (2) al articolului 34 va avea următorul cuprins:"(2) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele şi staţiunile de cercetări ştiinţifice, agricole şi silvice, destinate cercetării şi producerii de seminţe şi material săditor din categorii biologice superioare şi animalelor de rasa, precum şi din administrarea Institutului pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor de Plante de Cultura şi a centrelor sale teritoriale, aparţin domeniului public şi rămân în administrarea acestora. În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, va delimita suprafeţele de teren strict necesare cercetării şi producerii de seminţe şi material săditor din categorii biologice superioare şi animalelor de rasa şi pe cele destinate producţiei, din administrarea institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă."22. Alineatul (5) al articolului 35 va avea următorul cuprins:"(5) Terenurile fără construcţii, neafectate de lucrări de investiţii aprobate potrivit legii, din intravilanul localităţilor, aflate în administrarea consiliilor locale, considerate proprietate de stat prin aplicarea dispoziţiilor Decretului nr. 712/1966 şi a altor acte normative speciale, se restituie foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, după caz, la cerere."23. După articolul 36 se introduc articolele 36^1, 36^2 şi 36^3, cu următorul cuprins:"Art. 36^1. - (1) Persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar în temeiul art. 36 din lege, persoanele cărora li s-au stabilit drepturi la institutele şi staţiunile de cercetare agricole şi la regiile autonome cu profil agricol, potrivit Legii nr. 46/1992 privind stabilirea unor drepturi în favoarea persoanelor fizice care deţin acţiuni în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, precum şi persoanele care au calitatea de locatori, potrivit art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate şi pentru diferenţa de peste 10 ha de familie, până la limita suprafeţei prevăzute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, indiferent dacă reconstituirea urmează să se facă în mai multe localităţi sau de la autori diferiţi, în termenul, cu procedura şi în condiţiile prevăzute la art. 9 din prezenta lege. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1), cărora li s-a stabilit dreptul în acţiuni, în limita suprafeţei de până la 10 ha în echivalent arabil, pot face cerere, în cazul în care prin aplicarea coeficientului de echivalare, prevăzut în regulamentul aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 131/1991, suprafaţa de teren putea depăşi, ca echivalenta, 10 ha teren arabil, în termenul, cu procedura şi în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (3)-(9) din prezenta lege.Art. 36^2. - Persoanele fizice ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949, precum şi al oricăror alte acte normative de expropriere, sau moştenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de teren trecută în proprietatea statului, până la limita suprafeţei prevăzute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, de familie, indiferent dacă reconstituirea urmează a se face în mai multe localităţi sau de la autori diferiţi, în termenul, cu procedura şi în condiţiile prevăzute la art. 9 din prezenta lege.Art. 36^3. - (1) După expirarea termenului de 90 de zile, în cazurile prevăzute la art. 36^1 şi 36^2, primarul va întocmi situaţia privind terenurile agricole solicitate de categoriile de persoane prevăzute şi balanţa fondului funciar pe localitate şi pe fiecare societate comercială şi institut sau staţiune de cercetare şi producţie agricolă ori regie autonomă cu profil agricol, din raza teritorială a localităţii. (2) Dispoziţiile art. 9 alin. (9) rămân aplicabile."24. Alineatul (2) al articolului 39 va avea următorul cuprins:"(2) Terenurile prevăzute la alineatul precedent se atribuie din domeniul privat al comunei, oraşului sau municipiului, după caz."25. Alineatul (1) al articolului 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale, transmise unităţilor de stat, şi care în prezent sunt folosite ca păşuni, fanete şi arabil, vor fi restituite în proprietatea comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, şi în administrarea primăriilor, pentru a fi folosite ca păşuni comunale şi pentru producerea de furaje sau seminţe de culturi furajere. Fac excepţie suprafeţele ocupate cu vii, pomi, seminceri furajeri, heleşteie, lacuri sau cele destinate producerii de legume, fructe ori alta materie prima pentru fabricile de conserve, orezării şi câmpuri experimentale, destinate cercetării agricole, ce vor fi compensate în suprafaţa egala cu teren de aceeaşi calitate de către societăţile comerciale pe acţiuni, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi."26. După alineatul (1) al articolului 40 se introduce alineatul (2), care va avea următorul cuprins:"(2) Nerespectarea dispoziţiilor alineatului precedent duce la trecerea de drept în proprietatea comunelor, oraşelor sau municipiilor, după caz, a acestor terenuri."27. Alineatul (1) al articolului 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) Persoanele fizice sau, după caz, moştenitorii acestora, ale căror terenuri cu vegetaţie forestieră, păduri, zăvoaie, tufărişuri, păşuni şi fanete împădurite au trecut în proprietatea statului prin efectul unor acte normative speciale, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate şi pentru diferenţa de peste 1 ha, dar nu mai mult de 30 ha, de familie."28. Alineatul (2) al articolului 41 va avea următorul cuprins:"(2) Dacă pe suprafeţele de teren ce urmează a fi atribuite în condiţiile alineatului precedent se afla construcţii sau amenajări forestiere, ori sunt în curs de execuţie sau în faza de proiectare, sau terenurile sunt defrisate, se vor atribui alte suprafeţe de teren, cu respectarea aceloraşi condiţii, în imediata apropiere."29. Alineatul (3) al articolului 41 va avea următorul cuprins:"(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor formula cererile în termenul, cu procedura şi în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (3)."30. Alineatul (4) al articolului 41 va avea următorul cuprins:"(4) Terenurile prevăzute la alin. (1), precum şi la art. 41^1 şi 41^2 vor fi gospodărite şi exploatate în regim silvic, potrivit legii. Regimul silvic pentru pădurile proprietate privată se va elabora şi se va aproba în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin grija Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. Punerea în posesie a pădurilor, zavoaielor, tufarisurilor, a pasunilor şi fanetelor împădurite se va face numai după stabilirea regimului silvic al acestora."31. După articolul 41 se introduc articolele 41^1 şi 41^2, cu următorul cuprins:"Art. 41^1. - (1) Foştii composesori sau, după caz, moştenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor prevăzute la art. 41, pe baza actelor care le atesta aceasta calitate şi în limitele suprafeţelor prevăzute în acele acte. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul terenurilor exploatate în devălmăşie de către foştii moşneni sau răzeşi, în cadrul obstilor nedivizate. (3) Dispoziţiile alin. (2) ale art. 41 rămân aplicabile. (4) În cazurile în care terenurile care au aparţinut composesoratelor şi obstiilor sunt situate pe raza teritorială a mai multor localităţi, cererea se face la fiecare dintre ele, pentru suprafaţa situata pe raza acestora. (5) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor formula cererile în termenul, cu procedura şi în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (3)-(9).Art. 41^2. - (1) Consiliile parohiale sau organele reprezentative ale schiturilor şi mănăstirilor, precum şi ale instituţiilor de învăţământ, pot cere restituirea terenurilor cu vegetaţie forestieră, păduri, zăvoaie, tufărişuri, fanete şi păşuni împădurite, care le-au aparţinut în proprietate, în limita suprafeţelor pe care le-au avut în proprietate, dar nu mai mult de 30 ha, indiferent dacă sunt situate pe raza mai multor localităţi. (2) Cererile împreună cu actele doveditoare de proprietate se fac în termenul, cu procedura şi în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (3)-(9). (3) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pot cere restituirea în proprietate privată a terenurilor cu vegetaţie forestieră, păduri, zăvoaie, tufărişuri, fanete şi păşuni împădurite, în baza actelor care le atesta aceasta calitate, cu procedura şi în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (3)-(9). (4) Dispoziţiile art. 41 alin. (2) rămân aplicabile."32. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi foştii cetăţeni români care şi-au redobândit cetăţenia română, indiferent dacă şi-au stabilit sau nu domiciliul în ţara, pot face cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafeţele de terenuri agricole sau terenuri cu destinaţie forestieră, prevăzute la art. 41, care le-au aparţinut în proprietate, dar numai până la limita prevăzută la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, de familie, pentru terenurile agricole, şi nu mai mult de 30 ha de familie, pentru terenurile cu destinaţie forestieră, în termenul, cu procedura şi în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (3)-(9)."33. Alineatul (3) al articolului 43 va avea următorul cuprins:"(3) Organul împuternicit să constate situaţiile prevăzute la alin. (2) este prefectul, care, prin ordin, atesta pierderea dreptului de proprietate şi trecerea acestuia, după caz, în proprietatea privată a comunei, a oraşului sau a municipiului în a cărui raza teritorială este situat terenul."34. După capitolul III se introduce capitolul III^1, care va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL III^1Dispoziţii proceduraleArt. 44^1. - Comisia judeteana este competenţa să soluţioneze contestaţiile şi sa valideze ori sa invalideze măsurile stabilite de comisiile locale.Art. 44^2. - (1) În sensul prezentei legi, comisia locală este autoritate publică cu activitate administrativă, iar comisia judeteana este autoritate publică cu autoritate administrativ-jurisdicţională. (2) Comisia judeteana şi cea locală au, în limitele competentei lor şi prin derogare de la dispoziţiile Codului de procedura civilă, calitate procesuala pasiva şi, când este cazul, activa, fiind reprezentate legal prin prefect, respectiv primar sau, pe baza unui mandat convenţional, de către unul dintre membri, nefiind obligatorie asistarea prin avocat.Art. 44^3. - (1) Hotărârile comisiei judeţene asupra contestaţiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenului, conform dispoziţiilor cuprinse în cap. II din lege, şi cele asupra măsurilor stabilite de comisiile locale se comunică celor interesaţi prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (2) Împotriva hotărârii comisiei judeţene se poate face plângere la judecătoria în a carei circumscripţie este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare.Art. 44^4. - (1) Dispoziţiile art. 44^3 alin. (1) se aplică şi în cazul în care plângerea este îndreptată împotriva ordinului prefectului sau oricărui act administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a terenului, în condiţiile prevăzute în cap. III din prezenta lege. (2) Dispoziţiile alin. (2) al art. 44^3 rămân aplicabile.Art. 44^5. - (1) Poate face obiectul plângerii modificarea sau anularea propriei hotărâri de către comisie. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul în care comisia judeteana a emis, după încheierea procedurii de definitivare a activităţii sale, acte administrative contrare propriei hotărâri, dispoziţiile alin. (2) al art. 44^3 rămânând aplicabile.Art. 44^6. - Plângerea prevăzută la art. 44^3 poate fi îndreptată şi împotriva măsurilor de punere în aplicare a art. 36 din prezenta lege, cu privire la stabilirea dreptului de a primi acţiuni în unităţile agricole de stat, reorganizate în societăţi comerciale conform Legii nr. 15/1990, dispoziţiile alin. (2) al art. 44^3 rămânând aplicabile.Art. 44^7. - Plângerea formulată potrivit art. 44^3 - 44^6 suspenda executarea.Art. 44^8. - Instanţa soluţionează cauza potrivit regulilor prevăzute în Codul de procedură civilă şi în Legea pentru organizarea judecătorească. Pe baza hotărârii judecătoreşti definitive, comisia judeteana, care a emis titlul de proprietate, îl va modifica, îl va înlocui sau îl va desfiinta.Art. 44^9. - Sentinta civilă pronunţată de instanţa menţionată la art. 44^8 este supusă căilor de atac prevăzute în Codul de procedură civilă, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.Art. 44^10. - Terţii care au fost vătămaţi în drepturile lor prin hotărârea comisiei judeţene sau prin ordinul prefectului ori în alt mod, prin acte administrative prealabile ordinului, cum este cazul propunerilor primarului, şi care nu aveau interes de a se adresa acestor organe, având deja un titlu de proprietate privată asupra terenului, ori li se recunoscuse un asemenea drept, potrivit legii, nu pot folosi decât calea acţiunilor de drept comun, petitorii sau, după caz, posesorii, în special revendicarea, şi nu procedura prevăzută în acest capitol.Art. 44^11. - Dispoziţiile art. 44^10 se aplică şi în cazul încălcării dreptului de proprietate publică sau privată al statului ori, după caz, al unităţilor administrativ-teritoriale.Art. 44^12. - Persoanelor prevăzute la art. 44^10 şi art. 44^11 nu le sunt opozabile hotărârile date de comisiile judeţene.Art. 44^13. - În toate cazurile în care legea prevede nulitatea unor operaţiuni sau acte juridice, litigiul se judeca potrivit dreptului comun şi nu conform procedurii speciale prevăzute în prezentul capitol.Art. 44^14. - (1) În cazul în care comisia locală refuza înmânarea titlului de proprietate emis de comisia judeteana sau punerea efectivă în posesie, persoana nemultumita poate face plângere la instanţa în circumscripţia căreia este situat terenul. (2) Dacă instanţa admite plângerea, primarul va fi obligat să execute de îndată înmânarea titlului de proprietate sau, după caz, punerea efectivă în posesie, sub sancţiunea condamnării la daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere, anume stabilite de instanţa. (3) Dispoziţiile alin. (2) al art. 44^3 se aplică în mod corespunzător.Art. 44^15. - Litigiile în curs se vor judeca în continuare de către instanţele sesizate, indiferent de faza procesuala în care se afla, potrivit regulilor procedurale aplicabile la data sesizării, ţinând însă seama, când este cazul, şi de dispoziţiile prezentei legi."35. Alineatul (2) al articolului 54 va avea următorul cuprins:"(2) Persoanele care nu dau curs somaţiei şi nu executa obligaţiile în termenul stabilit de primar, din motive imputabile lor, vor fi sancţionate, anual, cu plata unei sume de la 50.000 lei la 100.000 lei/ha, în raport cu categoria de folosinţă a terenului."36. Alineatul (2) al articolului 55 va avea următorul cuprins:"(2) Cei care nu dau curs somaţiei pierd dreptul de folosinţă asupra terenului la sfârşitul anului în curs."37. După alineatul (1) al articolului 57 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Persoanele fizice care au schimbat categoria de folosinţă a terenurilor agricole pe care le deţin în proprietate sunt obligate sa comunice, în termen de 30 de zile de la data la care a avut loc aceasta operaţiune, modificarea intervenita oficiului de cadastru agricol şi organizare a teritoriului agricol, judeţean sau al municipiului Bucureşti, care are obligaţia să le înregistreze."38. Alineatul (2) al articolului 57, care devine alineatul (3), va avea următorul cuprins:"(3) Schimbarea categoriei de folosinţă silvică - păduri, răchitării, culturi de arbuşti, deţinute de persoane juridice - se aproba de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului."39. Alineatul (2) al articolului 61 va avea următorul cuprins:"(2) Grupele de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare se stabilesc de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, la propunerile ce au la baza situaţiile înaintate de comune, oraşe şi municipii."40. Alineatul (3) al articolului 61 va avea următorul cuprins:"(3) Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face de către o comisiei de specialişti, al carei regulament de organizare şi funcţionare se aproba de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului."41. Alineatul (2) al articolului 62 va avea următorul cuprins:"(2) Includerea de către primărie a unui anumit teren în categoria menţionată la alin. (1) se poate face cu acordul proprietarului. Dacă proprietarul nu este de acord, primăria face propuneri motivate prefecturii, care va decide."42. După alineatul (2) al articolului 62 se introduc alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Dacă prefectul decide includerea terenului prevăzut la alin. (2) în perimetrul de ameliorare, consiliul local este obligat să-i atribuie în folosinţă, titularului terenului în cauza, o suprafaţa de teren corespunzătoare, pe toată durata realizării lucrărilor de ameliorare. (4) În cazul în care statul nu dispune în localitatea respectiva de un alt teren asemănător pentru rezolvarea situaţiei menţionate la alin. (1), iar proprietarul nu este de acord sa primească un alt teren la distanta mai mare, se va aplica procedura de expropriere pentru cauza de utilitate publică, prevăzută de Legea nr. 33/1994."43. Alineatul (1) al articolului 67 va avea următorul cuprins:"Art. 67. - (1) Fondurile necesare pentru cercetarea, proiectarea şi executarea lucrărilor prevăzute în proiectele de amenajare, ameliorare şi punere în valoare a terenurilor degradate şi poluate, cuprinse în perimetru, se asigura, în funcţie de specificul lucrărilor, de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei împreună cu Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi cu alte ministere interesate, din Fondul de ameliorare a fondului funciar şi prin alocaţiile bugetare."44. Alineatul (3) al articolului 67 va avea următorul cuprins:"(3) În cazul în care se constată că anumite suprafeţe au fost scoase din producţia agricolă sau silvică prin degradare sau poluare a solului, datorită faptei culpabile a unor persoane fizice sau juridice, proprietarii, primăria sau organul agricol ori silvic pot cere suportarea de către cel vinovat a cheltuielilor necesitate de lucrările de refacere şi de ameliorare a solului."45. Articolul 68 va avea următorul cuprins:"Art. 68. - Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, împreună cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, vor lua măsuri pentru dezvoltarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoza şi avertizare cu privire la starea calităţii solurilor agricole şi silvice, pe baza unui sistem informaţional, cu asigurarea de bănci de date, la nivelul tarii şi al judeţului, şi vor propune măsurile necesare pentru protecţia şi ameliorarea terenurilor, în scopul menţinerii şi creşterii capacităţii de producţie."46. Articolul 69 va avea următorul cuprins:"Art. 69. - Folosirea temporară sau definitivă a unor terenuri agricole şi silvice în alte scopuri decât producţia agricolă şi silvică se face numai în condiţiile prevăzute de prezenta lege."47. Alineatul (2) al articolului 70 va avea următorul cuprins:"(2) Prin excepţie, unele construcţii, care, prin natura lor, pot genera efecte poluante factorilor de mediu, pot fi amplasate în extravilan. În acest caz, amplasamentele se vor stabili pe bază de studii ecologice de impact, prealabile, avizate de organele de specialitate, privind protecţia mediului înconjurător."48. După alineatul (2) al articolului 71 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan, de clasa I şi a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, precum şi a celor plantate cu vii şi livezi, prin extinderea intravilanului localităţilor, se face la propunerea consiliilor locale, prin hotărâre a Guvernului şi cu avizul Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei."49. Alineatul (3) al articolului 71, care devine alineatul (4), va avea următorul cuprins:"(4) Scoaterea definitivă din circuitul agricol şi silvic a terenurilor situate în extravilanul localităţilor se face cu plata, de către persoanele fizice sau juridice solicitante, a taxelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta lege. Din aceste taxe se constituie Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi, respectiv, a Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului."50. După alineatul (4) al articolului 71 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Dispoziţiile alin. (4) se aplică şi în cazul terenurilor agricole care au fost trecute, potrivit legii, în intravilanul localităţii, în vederea realizării construcţiilor de orice fel."51. După alineatul (5) al articolului 71, care devine alineatul (6), se introduce alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) De asemenea, se exceptează de la plata taxelor prevăzute la alin. (3) perimetrele agricole din satele sau catunele demolate, aflate în curs de reconstrucţie."52. Alineatul (1) al articolului 72 va avea următorul cuprins:"Art. 72. - (1) Pentru scoaterea temporară a terenurilor din producţia agricolă şi silvică, titularul aprobării este obligat să depună o garanţie în bani egala cu taxa prevăzută pentru scoaterea definitivă a terenurilor din circuitul agricol sau silvic, într-un cont special al Fondului de ameliorare a fondului funciar."53. După alineatul (1) al articolului 72 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Pentru taxa prevăzută la art. 71 alin. (4) şi pentru garanţia prevăzută la alin. (1), depuse la Fondul de ameliorare a fondului funciar, se primeşte de către titular o dobânda aplicată de banca pentru perioada de depozit."54. Alineatul (2) al articolului 72, care devine alineatul (3), va avea următorul cuprins:"(3) După îndeplinirea obligaţiilor prevăzute cu privire la redarea terenurilor, la confirmarea organelor judeţene agricole sau silvice şi a proprietarului terenului, titularul va primi garanţia depusa şi dobânda bancară."55. După alineatul (1) al articolului 75 se introduce alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Refuzul nejustificat al deţinătorului terenului de a-şi da acordul prevăzut la alin. (1) va putea fi soluţionat de instanţa de judecată, hotărârea acesteia inlocuind consimţământul celui în cauza."56. Alineatul (1) al articolului 80 va avea următorul cuprins:"Art. 80. - (1) Titularii lucrărilor de investiţii sau de producţie, care deţin terenuri pe care nu le mai folosesc în procesul de producţie, cum sunt cele rămase în urma excavării de materii prime - cărbune, caolin, argila, pietriş - de la sondele abandonate şi altele asemenea, sunt obligaţi sa ia măsurile necesare de amenajare şi de nivelare, dându-le o folosinţă agricolă, iar dacă aceasta nu este posibil, o folosinţă piscicolă sau silvică, în termen de 2 ani de la încheierea procesului de producţie."57. Alineatul (3) al articolului 80 va avea următorul cuprins:"(3) Execuţia acestor lucrări se face de unităţi specializate ale Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi ale Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, din fondurile prevăzute de beneficiari, în condiţiile legii."58. Alineatul (2) al articolului 81 va avea următorul cuprins:"(2) Aprobarea ocupării terenurilor în astfel de cazuri se da de către oficiul de cadastru agricol şi organizare a teritoriului agricol, judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz, indiferent de mărimea suprafeţei necesare, pe baza acordului deţinătorilor şi cu plata despăgubirilor convenite."59. Articolul 87 va avea următorul cuprins:"Art. 87. - (1) Ocuparea în întregime sau în parte a terenurilor de orice fel, înfiinţarea sau mutarea semnelor de hotar şi a reperelor de marcare, fără aprobarea primită în condiţiile legii, sau refuzul de a elibera terenul astfel ocupat fără drept constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) se săvârşeşte prin violenta, ameninţări ori de doua sau de mai multe persoane împreună, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani."60. După articolul 87 se introduc articolele 87^1 şi 87^2, cu următorul cuprins:"Art. 87^1. - Fapta persoanei fizice, care are calitatea de membru al comisiei locale sau judeţene de aplicare a prezentei legi, de a împiedica în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate sau eliberarea titlului de proprietate către persoanele îndreptăţite constituie abuz în serviciu şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.Art. 87^2. - Încălcarea prevederilor art. 9 alin. (5) lit. c) şi ale art. 9^1, prin declararea unei suprafeţe de teren mai mici decât suprafeţele pe care le deţin, sau nedeclararea unei suprafeţe de teren, deţinute efectiv, constituie infracţiune de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit prevederilor art. 292 din Codul penal*)."----------- Notă *) Codul penal a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997.61. Articolul 89 va avea următorul cuprins:"Art. 89. - Contravenţiile prevăzute la art. 88 se sancţionează astfel: a) cele de la lit. a) - c), cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei; b) cele de la lit. d) - h), cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei."62. Articolul 90 va avea următorul cuprins:"Art. 90. - Sancţiunile se pot aplica şi persoanelor juridice, după cum urmează: a) cele de la art. 88 lit. a) - c), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei; b) cele de la lit. d) - h), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei."63. Articolul 91 va avea următorul cuprins:"Art. 91. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către specialiştii împuterniciţi în acest scop de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi, după caz, de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, de împuterniciţii prefectului şi specialişti împuterniciţi de directorul general al direcţiei generale pentru agricultura şi alimentaţie sau, după caz, de inspectorul şef al inspectoratului silvic judeţean, precum şi de către primar. (2) Prin actul de constatare se dispune cu privire la suportarea pagubelor de către cei vinovaţi şi, după caz, restabilirea situaţiei anterioare."64. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 93 vor avea următorul cuprins:"Art. 93. - (1) Comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale, constituite potrivit prevederilor art. 11, vor efectua lucrările şi operaţiunile stabilite de lege, din competenţa lor, indiferent dacă se reconstituie sau se constituie dreptul de proprietate ori se restituie terenuri prin ordinul prefectului, înaintând aceste lucrări, după caz, comisiilor judeţene sau prefectului în vederea eliberării titlurilor de proprietate, respectiv emiterii ordinului prefectului. (2) Comisiile prevăzute la alin. (1) vor efectua operaţiunile de punere în posesie, întocmind în acest scop procese-verbale, pe care le vor inainta comisiilor judeţene."65. Articolul 97 alineatele (1) şi (2), articolul 98 şi articolul 99 se abroga.  +  Articolul IIDispoziţiile modificatoare sau de completare ori de abrogare ale prezentei legi nu aduc atingere în nici un fel titlurilor şi altor acte de proprietate eliberate, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, la data întocmirii lor.  +  Articolul III (1) Sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991: a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor fizice care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri; b) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole aflate în domeniul public sau privat al statului, ori în domeniul public al comunelor, oraşelor sau municipiilor; c) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate în intravilanul localităţilor, pe terenurile revendicate de foştii proprietari, cu excepţia celor atribuite conform art. 23 din lege; d) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole constituite ca izlaz comunal; e) actele de constituire a dreptului de proprietate, în condiţiile art. 20, în localităţile în care s-a aplicat cota de reducere prevăzută de lege; f) actele de constituire a dreptului de proprietate, în condiţiile art. 20 şi în cazul în care în localitatea respectiva nu s-a constituit dreptul de proprietate persoanelor îndreptăţite de lege; g) transferurile de terenuri dintr-o localitate în alta, efectuate cu încălcarea condiţiilor prevăzute de lege, în scopul ilicit de a spori prin aceasta valoarea terenului primit ca urmare a transferului; h) actele de vânzare-cumpărare privind construcţiile afectate unei utilizări sociale sau culturale - case de locuit, crese, grădiniţe, cantine, cămine culturale, sedii şi altele asemenea - ce au aparţinut cooperativelor agricole de producţie, cu încălcarea dispoziţiilor imperative prevăzute la ultimul alineat al art. 28 din lege. (2) Nulitatea poate fi invocată de primar, prefect, procuror şi de alte persoane care justifica un interes legitim, iar soluţionarea cererilor este de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun, care au plenitudine de jurisdicţie. (3) În situaţia în care, pe terenurile care au făcut obiectul unor acte juridice, constatate nule potrivit alin. (1), s-au edificat construcţii de orice fel, sunt aplicabile dispoziţiile art. 494 din Codul civil.  +  Articolul IV (1) Persoanele care nu au depus cereri în termenul prevăzut de Legea fondului funciar nr. 18/1991, pentru reconstituirea dreptului de proprietate, ori aceste cereri s-au pierdut sau cu privire la care nu au primit nici un răspuns, se pot adresa cu o noua cerere comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanelor care, potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, nu aveau vocaţie să solicite şi, respectiv, sa li se reconstituie dreptul de proprietate.  +  Articolul VPrin lege specială, după întocmirea balanţei fondului funciar se va reglementa atribuirea în folosinţă sau, după caz, în proprietate de terenuri agricole din domeniul privat al statului, familiilor ţinere, specialiştilor din mediul rural, veteranilor de război cărora li s-au atribuit terenuri potrivit Legii nr. 44/1994, precum şi personalului didactic, în condiţiile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.  +  Articolul VIAnexa nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991 se modifica şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta lege.  +  Articolul VIILegea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotareAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN  +  Anexa                   TAXA PROCENTUALĂ datorată pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan
               
      Clasa terenului agricol
    12345
    Taxa procentuală care se aplică la preţul de vânzare400350300250200
  NOTĂ:Procentul se aplică la valoarea terenului, declarata ca preţ de părţile din contractul de înstrăinare.În situaţia în care terenul nu a făcut obiectul vânzării-cumpărării şi acesta este proprietatea investitorului sau provine din concesionare, donaţie, asociere, taxa se calculează la valoarea de circulaţie a terenului din zona respectiva. -----------