HOTĂRÎRE nr. 168 din 5 mai 1997privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului înconjurător
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 8 mai 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Caracteristicile tehnice ale oricărui produs sau serviciu destinat punerii în circulaţie pe piaţa, importat sau fabricat, respectiv prestat, în România, trebuie să se încadreze în prescripţiile prevăzute în documentele tehnice normative, în vigoare în România, care îi sunt aplicabile, referitoare la: a) protecţia muncii; b) protecţia sănătăţii; c) securitatea muncii; d) protecţia mediului înconjurător.Prevederile alineatului precedent nu se aplică produselor de ocazie furnizate ca antichitati sau ca obiecte muzeistice.  +  Articolul 2Prin documente tehnice normative, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege: a) standardele române cu caracter obligatoriu; b) reglementările tehnice specifice aprobate de către organele de specialitate care au atribuţii în acest sens, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 3În contracte comerciale sau în comenzi, inclusiv în contractele de import, având ca obiect produsele şi serviciile prevăzute la art. 1, părţile au obligaţia sa specifice cel puţin documentele tehnice normative, prevăzute la acelaşi articol, care sunt aplicabile produsului sau serviciului respectiv.  +  Articolul 4Se admite punerea în circulaţie pe piaţa a produselor şi serviciilor care sunt reglementate prin documentele tehnice normative, dacă se încadrează în una dintre următoarele situaţii: a) sunt însoţite de certificat de conformitate, emis de organisme de certificare acreditate şi/sau notificate conform legii; b) sunt însoţite de declaraţie de conformitate; c) au marca de certificare a conformitatii cu standardele române obligatorii; d) au marcajul CE de conformitate cu directivele europene sau o marca de conformitate cu standardele, alta decît cea menţionată la lit. c), dacă aceasta marca este recunoscută de România, în condiţiile legii.Produsele sau serviciile care nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la alineatul precedent sunt interzise punerii în circulaţie pe piaţa.  +  Articolul 5Declaraţia de conformitate prevăzută la art. 4 lit. b) se da, pe propria răspundere, de către producător, prestator sau importator, după caz, dacă aceştia au sediul în România.În situaţia în care producătorul, respectiv prestatorul, nu are sediul în România, se accepta declaraţia de conformitate data de către reprezentantul autorizat al producătorului sau al prestatorului, dacă acest reprezentant este persoana juridică, cu sediul în România.Pentru produsele asupra cărora se executa activităţi de natura a afecta caracteristicile tehnice prevăzute la art. 1, în vederea punerii în circulaţie pe piaţa, declaraţia de conformitate se da de către executantul activităţii.Declaraţia de conformitate se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Încălcarea dispoziţiilor prezentei hotărâri atrage răspunderea materială, civilă, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi.  +  Articolul 7Încălcarea dispoziţiilor art. 1 şi 4 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 700.000 lei la 1.000.000 lei, precum şi cu interzicerea punerii în circulaţie pe piaţa a produselor sau a prestării serviciilor în cauza.Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 8Constatarea încălcării dispoziţiilor prezentei hotărâri şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele specializate ale administraţiei publice care au atribuţii de control cu privire la punerea în circulaţie pe piaţa a produselor şi la prestarea serviciilor.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga: a) art. 6, 11 şi 13 din Hotărârea Guvernului nr. 167/1992 privind constituirea şi funcţionarea sistemului naţional de certificare a calităţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 4 martie 1997; b) Hotărârea Guvernului nr. 629/1996 privind măsuri pentru asigurarea calităţii produselor şi certificarea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 13 august 1996; c) Hotărârea Guvernului nr. 1.144/1996 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 629/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 19 noiembrie 1996.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinistru de stat,ministrul industriei şi comerţului,Calin Popescu-TariceanuMinistrul cercetării şi tehnologiei,Bujor Bogdan Teodoriu  +  Anexa 1 DECLARAŢIE DE CONFORMITATE- model -Noi, .....................................................................,(denumirea completa a persoanei juridice)..............................................................................,(sediul)cu nr. de înmatriculare la Registrul Comerţului ......... / .... / 199........, declaram, pe propria răspundere, ca produsul/serviciul.............................................................................................................................................................(denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului, al sarjei sau alseriei, eventual sursele şi numărul de exemplare)la care se referă aceasta declaraţie este în conformitate cu:.............................................................................................................................................................[titlul şi/sau numărul şi data publicării documentului(lor)tehnic(e) normativ(e)]............................................................................. ............................ .............................. ........................... .............................. (locul şi data emiterii) (numele, prenumele şi semnaturasau marcajul echivalent alepersoanei autorizate)-----------------