INSTRUCŢIUNI nr. 664 din 28 noiembrie 2008 (*actualizate*)privind normele de asigurare tehnică a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative(actualizate până la data de 25 mai 2010*)
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ, până la data de 25 mai 2010, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010, în cuprinsul Instrucţiunilor ministrului internelor şi reformei administrative nr. 664/2008, sintagma "Direcţia generală management logistic şi administrativ" se înlocuieşte cu sintagma "Direcţia logistică".Având în vedere prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale actelor normative subsecvente de aplicare a acestora şi Avizul nr. 130.134 din 25 noiembrie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,ministrul internelor şi reformei administrative emite următoarele instrucţiuni:  +  Capitolul I Asigurarea tehnică a construcţiilor  +  Articolul 1Prezentele instrucţiuni cuprind reglementări pentru asigurarea menţinerii capacităţii funcţionale şi a condiţiilor de rezistenţă mecanică şi stabilitate a construcţiilor, confort şi aspect estetic al acestora, precum şi remedierea la timp a degradărilor şi avariilor constatate, astfel încât exploatarea acestora să se efectueze în condiţii optime, pentru construcţiile aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentelor instrucţiuni se aplică tuturor categoriilor de construcţii şi instalaţiilor aferente acestora, denumite în continuare construcţii, aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (2) Instalaţiile de telefonie, radiotelefonie, transmisii de date, semnalizare efracţie şi incendiu, sonorizare şi televiziune etc, denumite în continuare instalaţii de curenţi slabi, sunt componente ale instalaţiilor aferente construcţiilor, începând de la nişele telefonice sau de la tablourile de distribuţie ale cablurilor/conductorilor, inclusiv nişele telefonice sau tablourile. (3) Racordurile de orice fel, inclusiv telefonice, căminele de racord, tablourile terminale (repartitoarele) şi echipamentele de telecomunicaţii nu fac parte din instalaţiile aferente construcţiilor. (4) La imobilele exploatate cu titlu de folosinţă se pot efectua numai lucrări de reparare a unor finisaje şi alte elemente de construcţie cu durată scurtă de existenţă şi înlocuirea unor piese din instalaţii cu uzură rapidă.  +  Articolul 3Răspunderea pentru respectarea prevederilor prezentelor instrucţiuni revine şefilor tuturor structurilor din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în calitate de ordonatori de credite, care au în administrare construcţii, denumite în continuare unităţi de administrare.  +  Articolul 4Structurile logistice şi cele pentru comunicaţii şi informatică din inspectoratele generale, Direcţia logistică şi Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, prin servicii specializate, controlează modul de aplicare a prezentelor instrucţiuni şi iau măsurile legale de înlăturare a deficienţelor constatate şi aplicare a sancţiunilor, potrivit reglementărilor în vigoare.--------------Art. 4 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010, prin înlocuirea sintagmei "Direcţia generală management logistic şi administrativ" cu sintagma "Direcţia logistică".  +  Articolul 5Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face pe toată durata de existenţă a acestora şi constituie o activitate sistematică de observare, examinare, investigare a modului în care răspund/reacţionează construcţiile sub influenţa acţiunilor agenţilor de mediu, a condiţiilor de exploatare şi a interacţiunii construcţiilor cu mediul înconjurător şi cu activitatea utilizatorilor. Aceasta cuprinde ansamblul de activităţi privind examinarea directă sau investigaţia cu mijloace de observare şi măsurare specifice, în scopul menţinerii cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, şi este de două categorii: curentă şi specială.  +  Secţiunea 1 Urmărirea curentă  +  Articolul 6Urmărirea curentă este o activitate sistematică de culegere de date privind starea tehnică a construcţiilor, care, corelată cu activitatea de întreţinere şi reparaţii, are ca obiectiv menţinerea acestora la parametrii proiectaţi şi se face prin examinare vizuală directă şi, dacă este cazul, cu mijloace de uz curent.  +  Articolul 7Urmărirea curentă are caracter permanent pe toată durata de existenţă fizică a construcţiilor şi se realizează cel puţin anual, dar în mod obligatoriu după producerea de evenimente deosebite, cum sunt: seismele, inundaţiile, incendiile, exploziile, alunecările de teren, asupra tuturor construcţiilor, de orice categorie sau clasă de importanţă.  +  Articolul 8 (1) Urmărirea curentă se realizează, prin grija fiecărei unităţi de administrare, de către responsabilii cu urmărirea în exploatare a construcţiilor numiţi prin ordin de zi pe unitate/dispoziţie de zi pe unitate, atestaţi de Serviciul controlul calităţii în construcţii din Direcţia logistică, dintre cadrele de specialitate cu pregătire cel puţin de nivel mediu. (2) În cazul în care unitatea de administrare nu dispune de personal propriu specializat, aceasta poate contracta activitatea de urmărire curentă cu o firmă abilitată în această activitate, în condiţiile legii.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010.  +  Articolul 9Atribuţiile responsabililor cu urmărirea comportării în exploatare atestaţi se stabilesc potrivit Normativului privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor/indicativ P 130-1999.  +  Articolul 10În cadrul urmăririi curente a construcţiilor, la apariţia unor deteriorări ce pot afecta rezistenţa, stabilitatea şi durabilitatea acestora, unitatea de administrare solicită Direcţiei logistică şi Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei o inspectare extinsă asupra construcţiei sau instalaţiei respective, urmată, dacă este cazul, de o expertiză tehnică.--------------Art. 10 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010, prin înlocuirea sintagmei "Direcţia generală management logistic şi administrativ" cu sintagma "Direcţia logistică".  +  Articolul 11 (1) Inspectarea extinsă reprezintă examinarea detaliată efectuată de către specialiştii din Direcţia logistică - Serviciul controlul calităţii în construcţii şi Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, pentru instalaţiile de curenţi slabi şi pentru construcţiile specifice de telecomunicaţii, sau contra cost de către specialişti atestaţi, cu experienţă în domeniul cercetării experimentale a construcţiilor, privind rezistenţa, stabilitatea şi durabilitatea elementelor structurale şi nestructurale ale construcţiei, care se efectuează:--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de art. II din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010, prin înlocuirea sintagmei "Direcţia generală management logistic şi administrativ" cu sintagma "Direcţia logistică". a) pentru depistarea deteriorărilor semnificative semnalate în cadrul activităţii de urmărire curentă şi care afectează utilizarea construcţiei în condiţii de siguranţă; b) după producerea degradărilor/avariilor cauzate de acţiunea unui eveniment deosebit asupra construcţiei; c) la schimbarea destinaţiei sau a condiţiilor de exploatare. (2) Observaţiile constatate cu ocazia efectuării inspecţiei extinse (tip, cauze, gradul şi efectul acestora), măsurile necesar a fi luate pentru înlăturarea degradării şi, dacă este cazul, extinderea măsurilor curente/anterioare de urmărire a comportării în timp se evidenţiază într-un proces-verbal de inspecţie. (3) Solicitarea ordonatorului de credite pentru efectuarea unor inspecţii extinse la clădirile aflate în administrare, de către inspectorii de specialitate ai Serviciului controlul calităţii în construcţii din Direcţia logistică, este însoţită de un raport de constatare conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.--------------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010, prin înlocuirea sintagmei "Direcţia generală management logistic şi administrativ" cu sintagma "Direcţia logistică".  +  Secţiunea a 2-a Urmărirea specială  +  Articolul 12Urmărirea specială a comportării construcţiilor se instituie la: a) construcţiile noi de importanţă deosebită sau excepţională, stabilită prin proiect; b) construcţiile în exploatare cu evoluţie periculoasă, recomandată de rezultatele unei expertize tehnice sau ale unei inspectări extinse.  +  Articolul 13Urmărirea specială a comportării construcţiilor se efectuează cu mijloacele de observare şi măsurare complexe şi specializate, adaptate obiectivelor specifice ale fiecărui caz, şi ţinând seama de prevederile reglementărilor tehnice în vigoare.  +  Articolul 14 (1) Proiectul de urmărire specială se elaborează de către firme specializate, în colaborare cu specialişti în domeniul cercetării experimentale a structurilor de construcţii, cu specialişti în domeniul aparaturii de măsură şi control, precum şi cu specialişti în automatizări şi prelucrarea automată a datelor (2) În cazul construcţiilor noi, elaborarea proiectelor de urmărire specială se execută concomitent cu proiectul de execuţie, de către proiectant, în baza unei comenzi emise de unitatea de administrare. (3) În cazul construcţiilor în exploatare la care s-a hotărât urmărirea specială în baza unei inspectări extinse sau a unei expertize, unitatea de administrare comandă unei firme specializate elaborarea unui proiect de urmărire specială. (4) Avizarea proiectelor de urmărire specială se face conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 15Personalul însărcinat cu efectuarea urmăririi speciale a comportării construcţiilor prezintă rezultatele acestei activităţi în rapoarte, la termenele stabilite prin proiectele de urmărire specială, care se includ în cartea tehnică a construcţiei, prin grija responsabilului care se ocupă cu urmărirea specială a construcţiei respective.  +  Articolul 16Fondurile privind efectuarea urmăririi speciale a comportării construcţiilor se prevăd în devizul general şi se asigură de la titlul X "Active nefinanciare", conform Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005.  +  Secţiunea a 3-a Intervenţiile în timp  +  Articolul 17Intervenţiile în timp asupra construcţiilor sunt fundamentate pe baza datelor furnizate de activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor şi au drept scop menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinţelor şi asigurarea funcţiunilor acestuia, inclusiv prin extinderea sau modificarea funcţionalităţii iniţiale ca urmare a modernizării.  +  Articolul 18Lucrările executate asupra construcţiilor sunt, potrivit naturii şi scopului lor: a) lucrări de reparaţii curente determinate de uzura sau de degradarea normală şi care au ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor; b) lucrări de intervenţii: lucrările la construcţiile existente, inclusiv instalaţiile aferente, asimilate obiectivelor de investiţii, care constau în reparaţii capitale, transformări, modificări, modernizări, consolidări, reabilitări termice, precum şi lucrări de intervenţii pentru reabilitarea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale, efectuate în scopul asigurării cerinţelor esenţiale de calitate şi funcţionale ale construcţiilor, potrivit destinaţiei lor.  +  Articolul 19 (1) Lucrările de reparaţii curente constau în efectuarea, periodică sau după necesitate, a unor lucrări de remediere sau reparare ale părţilor vizibile ale elementelor de construcţie sau ale instalaţiilor şi echipamentelor, inclusiv înlocuirea unor piese uzate ale acestora.------------Alin. (2) al art. 19 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010. (3) Aprobarea executării lucrărilor şi a documentaţiilor tehnico-economice de execuţie se dă de către şeful unităţii de administrare, în baza notei de constatare întocmite de responsabilul cu urmărirea comportării în exploatare, iar recepţionarea şi decontarea lucrărilor se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (4) Pentru lucrările în regie proprie, materialele utilizate se distribuie în partida "şantier" pe baza bonului de predare-transfer-restituire, urmând ca la recepţia lucrărilor să se întocmească situaţia de lucrări cu extras de materiale anexat şi să se completeze bonul de consum pentru materialele respective, în vederea scăderii acestora din evidenţă. Materialele neutilizate se retrag în depozit în baza bonului de predare-transfer-restituire. (5) Notele de constatare se întocmesc conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, stabilindu-se prin observare directă sau prin alte mijloace de investigare natura, volumul şi valoarea lucrărilor ce trebuie executate în scopul obţinerii exigenţelor de performanţă iniţiale ale construcţiilor corespunzător nivelului cerinţelor esenţiale de calitate în vigoare la data executării lucrărilor, şi vor avea anexate devize estimative din care să reiasă valoarea acestora.------------Alin. (5) al art. 19 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010.------------Alin. (6) al art. 19 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010.------------Alin. (7) al art. 19 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010. (8) Lucrările de reparaţii curente pentru spaţiile puse la dispoziţia structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în baza unor contracte de comodat, hotărâri ale consiliilor locale/judeţene/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe perioade limitate de timp, sau a unor protocoale se vor efectua la intervalele de timp stabilite conform prevederilor contractului încheiat cu proprietarul/administratorul spaţiilor respective.  +  Articolul 20 (1) Lucrările de reparaţii capitale cuprind lucrări de reparare şi constau în remedierea sau înlocuirea de elemente, detalii ori părţi de construcţii şi instalaţii ieşite din uz, ca urmare a exploatării normale sau acţiunii agenţilor de mediu, şi nu modifică parametrii tehnico-funcţionali ai construcţiei.------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010. (2) În cadrul lucrărilor de reparaţii capitale se efectuează înlocuirea parţială, totală sau repararea unor elemente de construcţii ori părţi componente ale acestora, deteriorate ca urmare a uzurii fizice, în scopul aducerii lor la starea normală de exploatare, în condiţiile asigurării nivelului cerinţelor esenţiale de calitate în vigoare la data executării lucrărilor în acest context se poate executa: înlocuirea totală sau parţială a tâmplăriei uzate, a acoperişului, pardoselii, instalaţiilor funcţionale (electrice, gaze, sanitare, încălzire, ventilaţie etc), a căptuşelii la coşuri, a unor grinzi de rulare, a stâlpilor de transport al energiei electrice şi a altor elemente de construcţii. (3) Pentru asigurarea nivelului cerinţelor esenţiale de calitate în vigoare la data executării lucrărilor prevăzute la alin. (2), în cadrul lucrărilor de reparaţii capitale se vor aduce construcţiilor şi unele îmbunătăţiri, constând în creşterea indicelui de izolare termică a clădirii şi înlocuirea anumitor elemente corespunzătoare nivelului tehnic din momentul execuţiei lucrărilor cu materiale mai eficiente, sisteme constructive moderne etc. (4) În cadrul lucrărilor de reparaţii capitale nu se vor cuprinde lucrări de dezvoltări, adăugări, supraetajări prin care se măreşte capacitatea construcţiilor existente sau lucrări de racord de orice fel.------------Alin. (5) al art. 20 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010. (6) Prin grija responsabilului cu urmărirea în exploatare se completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele aferente intervenţiei asupra construcţiei. (7) O reparaţie capitală a unei construcţii se consideră eficientă din punct de vedere economic dacă nu depăşeşte 60% din valoarea de înlocuire a acesteia. Depăşirea acestui procent, dar nu mai mult decât valoarea de înlocuire a construcţiei, se poate face numai în baza unui studiu de fezabilitate avizat în condiţiile prezentelor instrucţiuni şi aprobat de ordonatorul principal de credite. (8) Prin valoarea de înlocuire a unei construcţii se înţelege totalitatea cheltuielilor efectuate la data reevaluării pentru înlocuirea acesteia cu alta în stare nouă, cu caracteristici tehnico-economice similare celei care se înlocuieşte. (9) În cadrul lucrărilor de reparaţii capitale se execută şi lucrări de reparaţii curente necesare, cu condiţia includerii lor în proiectul de execuţie. Necesitatea realizării acestora este analizată de proiectant, care propune prin documentaţia de execuţie elaborată natura şi volumul lucrărilor de acest gen.  +  Articolul 21 (1) Lucrările de modernizare pot cuprinde lucrări de reconstruire, extindere, supraetajare, reparare sau consolidare, după caz. (2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se finanţează de la titlul X "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.01 "Construcţii", conform Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005, şi se aprobă, conform reglementărilor pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de reparaţii capitale, de către ordonatorul principal de credite.  +  Articolul 22În cazul în care pe parcursul urmăririi în exploatare se constată că sunt necesare intervenţii înainte de termenul stabilit, unitatea de administrare efectuează cercetarea administrativă prin care stabileşte cauzele care au provocat degradarea elementelor de construcţii sau de instalaţii înainte de termen, precum şi măsurile luate pentru evitarea în viitor a degradărilor premature.  +  Articolul 23Lucrările de intervenţie pentru înlăturarea efectelor unor acţiuni catastrofale, cum sunt seismele, inundaţiile, alunecările de teren, exploziile, se realizează cu prioritate şi se finanţează, de regulă, în anul producerii evenimentului, conform prevederilor legale în vigoare, prin rectificarea bugetelor alocate, reeşalonând sau amânând pentru altă etapă unele lucrări care nu se impun cu necesitate, sau prin suplimentarea acestora, după caz.  +  Articolul 24Unităţile de administrare ale căror construcţii au suferit degradări şi deteriorări majore la structura de rezistenţă, provocate de seisme sau accidente, raportează eşaloanelor superioare natura degradărilor care au provocat scoaterea acestora din funcţiune şi procedează la: a) expertizarea construcţiilor de către experţi atestaţi; b) proiectarea lucrărilor de consolidare în conformitate cu soluţiile din raportul de expertiză şi verificarea proiectelor de către specialişti atestaţi ca verificatori de proiect sau operatori economici care au angajate persoane fizice atestate; c) executarea lucrărilor de consolidare de către societăţi de construcţii, cu personal atestat pentru acest gen de lucrări.  +  Articolul 25Aprobarea lucrărilor de intervenţie pentru înlăturarea efectelor unor acţiuni catastrofale se face conform prevederilor legale pentru obiectivele de investiţii.  +  Articolul 26 (1) Direcţia logistică şi Direcţia generală financiară elaborează împreună cu inspectoratele generale şi cu celelalte unităţi de administrare care nu fac parte din structura acestora programul multianual pentru punerea în siguranţă a fondului construit, care se actualizează anual în funcţie de resursele financiare ce sunt alocate de la buget pentru această acţiune.--------------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010, prin înlocuirea sintagmei "Direcţia generală management logistic şi administrativ" cu sintagma "Direcţia logistică". (2) Anual se alocă pentru bugetele de venituri şi cheltuieli un minim de 10% din totalul cheltuielilor cu lucrările de investiţii şi pentru achiziţii de imobile, pentru punerea în siguranţă a fondului construit aflat în administrarea ministerului, prin expertizare, proiectare şi realizare efectivă a lucrărilor de consolidare.  +  Articolul 27Lucrările de reparaţii capitale, inclusiv cele de intervenţie pentru înlăturarea unor acţiuni catastrofale, precum şi cele de modernizare, realizate în obiective cu caracter militar, se autorizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, ministrului apărării naţionale, ministrului de interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. 3.376/3.556/2.102/667C1/4.093/2.012/14.083/D821/1996 pentru aprobarea Condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar.  +  Articolul 28Devizele generale pentru lucrări de reparaţii capitale, respectiv pentru cele de modernizare se reactualizează şi se aprobă ori de câte ori este nevoie, conform prevederilor legale, prin grija şi pe răspunderea ordonatorilor de credite.  +  Articolul 29În situaţia în care lucrările de reparaţii capitale sau de modernizare constau în intervenţii asupra structurii de rezistenţă, la obţinerea autorizaţiei de construire este obligatoriu avizul de intervenţie asupra construcţiilor, eliberat de Serviciul controlul calităţii în construcţii din Direcţia logistică.--------------Art. 29 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010, prin înlocuirea sintagmei "Direcţia generală management logistic şi administrativ" cu sintagma "Direcţia logistică".  +  Articolul 30Valoarea construcţiei se majorează cu valoarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările de modernizare care au ca efect creşterea gradului de confort şi ambient sau reabilitarea şi modernizarea termică a acesteia ori cu valoarea lucrărilor de reparaţii capitale executate care conduc la mărirea duratei de viaţă a imobilului, cu respectarea prevederilor Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. 30 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010.  +  Articolul 31Lucrările de demontări-montări baracamente şi alte construcţii provizorii de acest tip se realizează din fondurile alocate la titlul II "Bunuri şi servicii", articolul 20.02 "Reparaţii curente", conform Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005, după obţinerea pe planul de situaţie întocmit în acest scop a avizului eşalonului superior unităţii de administrare, respectiv al Direcţiei logistică.--------------Art. 31 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010, prin înlocuirea sintagmei "Direcţia generală management logistic şi administrativ" cu sintagma "Direcţia logistică".  +  Articolul 32 (1) Se admit lucrări de recompartimentare, cum sunt desfiinţarea sau crearea de ziduri neportante şi practicarea de goluri în zidurile de compartimentare, în situaţia în care nevoile de muncă impun astfel de modificări. Acestea se execută după obţinerea în prealabil de la Direcţia logistică - Grupul de proiectare, în baza unui raport fundamentat, a avizului pe planul de nivel, cu modificările nestructurale propuse, care nu afectează structura de rezistenţă. Avizul se poate lua şi de la proiectantul iniţial al construcţiei. (2) Lucrările de recompartimentări uşoare executate cu pereţi din rigips, panouri de lemn şi altele asemenea se consideră construcţii provizorii şi nu necesită autorizaţie de construcţie.------------Art. 32 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010.  +  Articolul 33 (1) Evidenţa lucrărilor de reparaţii curente, reparaţii capitale şi modernizare se ţine pentru fiecare construcţie pe fişe-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (2) Este interzisă schimbarea destinaţiei încăperilor, cu excepţia cazurilor temeinic justificate, situaţii pentru care aprobarea este dată de şeful unităţii de administrare. (3) Schimbarea destinaţiei unei clădiri sau a unui imobil aflat în administrarea unui ordonator de credite bugetare în finanţarea directă a ordonatorului principal se poate face numai cu aprobarea Direcţiei logistică, în baza unui raport justificativ întocmit şi prezentat pe cale ierarhică de către unităţile de administrare interesate.--------------Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010, prin înlocuirea sintagmei "Direcţia generală management logistic şi administrativ" cu sintagma "Direcţia logistică". (4) Schimbarea destinaţiei unei clădiri sau a unui imobil aflat în administrarea unui ordonator secundar de credite bugetare sau ordonator terţiar de credite în finanţarea unui ordonator secundar de credite se poate face numai cu aprobarea ordonatorului secundar de credite respectiv, atât pentru structura proprie, cât şi pentru ordonatorii terţiari din subordine, în baza unui raport justificativ întocmit şi prezentat pe cale ierarhică de către unităţile de administrare interesate.  +  Articolul 34Modalităţile de programare a lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor şi de raportare a realizării stadiilor fizice şi valorice se stabilesc prin dispoziţii tehnice ale directorului general al Direcţiei logistică.--------------Art. 34 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010, prin înlocuirea sintagmei "Direcţia generală management logistic şi administrativ" cu sintagma "Direcţia logistică".  +  Articolul 35 (1) Şefii unităţilor de administrare poartă întreaga răspundere asupra desfăşurării în conformitate cu prevederile legale în vigoare a procedurilor de adjudecare a proiectării şi execuţiei, a contractării, finanţării, decontării şi recepţionării lucrărilor. (2) În comisiile de recepţie a lucrărilor de construcţii, altele decât lucrările de reparaţii curente, participă şi specialişti din eşaloanele superioare ale unităţilor de administrare şi din serviciile de specialitate din Direcţia logistică şi/sau, după caz, Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei.--------------Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010, prin înlocuirea sintagmei "Direcţia generală management logistic şi administrativ" cu sintagma "Direcţia logistică".  +  Articolul 36Structurile logistice şi cele pentru comunicaţii şi informatică din inspectoratele generale, Direcţia logistică şi Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei verifică modul de desfăşurare a activităţii de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor şi modul în care se realizează intervenţiile în timp asupra acestora şi iau măsurile care se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate.--------------Art. 36 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010, prin înlocuirea sintagmei "Direcţia generală management logistic şi administrativ" cu sintagma "Direcţia logistică".  +  Articolul 37Încadrarea sau schimbarea din funcţie a personalului tehnic din structura de specialitate din unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se face numai cu avizul direcţiilor de specialitate ale ordonatorilor secundari de credite sau al Direcţiei logistică, pentru celelalte unităţi.--------------Art. 37 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010, prin înlocuirea sintagmei "Direcţia generală management logistic şi administrativ" cu sintagma "Direcţia logistică".  +  Capitolul II Dispoziţii finale  +  Articolul 38Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.  +  Articolul 39Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul internelor şi reformei administrative,Liviu Radu,secretar de statBucureşti, 28 noiembrie 2008.Nr. 664.  +  Anexa 1 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVEUnitatea de administrareAPROB-------Ordonator de credite,........................(grad, nume şi prenume)S.S.RAPORT DE CONSTATAREÎncheiat astăzi ...........Subsemnatul (grad, nume şi prenume), autorizat responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcţiilor, autorizat cu nr. ....... din data ..............., am procedat la examinarea stării tehnice a construcţiei înregistrate în evidenţa de cadastru la nr. .........., cu destinaţia ..................., din cadrul imobilului denumit .............. .1. Construcţia prezintă următoarele deficienţe:A. Degradări: .................................................B. Avarii: ....................................................2. Cauzele deficienţelor: .....................................3. Propuneri privind:[] a) cunoaşterea stării tehnice a construcţiei prin efectuarea expertizării tehnice (în cazul deteriorării avansate a structurii de rezistenţă);[] b) inspectarea extinsă (în cazul unor deteriorări ce pot afecta rezistenţa, stabilitatea şi durabilitatea construcţiei);[] c) necesitatea intervenţiei în timp asupra construcţiei, prin realizarea lucrărilor de refacere (reparare după necesitate/consolidare) sau a lucrărilor de modernizare de tipul:.............................................................[] d) demararea procedurii de desfiinţare (demolare) a construcţiei.NOTĂ: Se va marca cu "X" situaţia propusă.4. Documente anexate: fişa de inventariere a construcţiei, valoarea de înlocuire actualizată a construcţiei, devizul estimativ al lucrărilor de reparaţii necesare.NOTĂ: Documentele menţionate la pct. 4 se trimit în copie, dacă este aleasă varianta "d" de la pct. 3     Responsabil cu urmărirea curentă, Şeful structurii logistice,       Nume .................... Nume .......................       Prenume ................. Prenume ....................       Semnătura ............... Semnătura ..................                                              LS  +  Anexa 2 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORUnitatea .....................Nr. ........ din ........VIZAT...................Şeful unităţii de administrareNOTĂ DE CONSTATAREÎn conformitate cu prevederile art. ..... din Instrucţiunile ministrului internelor şi reformei administrative nr. 664/2008privind normele de asigurare tehnică a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, .........., responsabil cu urmărirea în exploatare a construcţiilor, numit prin OZU/DZU nr. ........., am procedat la verificarea periodică a construcţiei înregistrate în evidenţa de cadastru cu nr. ....., cu destinaţia ..........., constatând că sunt necesare a se efectua următoarele lucrări de întreţinere:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. crt. Natura lucrării Valoarea estimativă Observaţii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Arhitectură ........................................................ Instalaţii electrice ............................................... Instalaţii sanitare ................................................ Instalaţii de încălzire ............................................ .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... ....................................................................───────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Lucrările se vor executa în regie proprie/antrepriză în perioada .........    Responsabil cu urmărirea în exploatare a construcţiilor,    .....................................................----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010, conform pct. 8 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORUnitatea ..........................FIŞĂ-TIPpentru evidenţierea naturii şi valorilor lucrărilor deîntreţinere şi reparaţii realizate la construcţiişi instalaţii aferente*)Indicativul construcţiei*Font 9*┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐│ Natura lucrărilor │ Anul şi valoarea cheltuielilor***) ││ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───┤│ │20 ..│20 ..│20 ..│20 ..│20 ..│20 ..│20 ..│20 ..│20 ..│.. │├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┤│CURENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Total, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┤│Construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┤│Instalaţii sanitare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┤│Instalaţii electrice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┤│Instalaţii de încălzire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┤│Lucrări auxiliare **) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┤│CAPITALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Total, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┤│Construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┤│Instalaţii sanitare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┤│Instalaţii electrice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┤│Instalaţii de încălzire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┤│Lucrări auxiliare **) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┤│MODERNIZARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Total, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┤│Construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┤│Instalaţii sanitare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┤│Instalaţii electrice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┤│Instalaţii de încălzire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┤│Lucrări auxiliare **) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┤│Intervenţii accidentale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││amenajări după avarii din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││calamităţi (valoarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││totală/detaliată) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───┘-----------*) Se păstrează în partea administrativă a dosarului de cadastru.**) Se cuprind valorile lucrărilor la anexe (împrejmuiri, drumuri, alei, reţele exterioare etc.), ce sunt cuprinse în devizul general al pavilionului principal.***) Reprezintă valoarea situaţiilor definitive ale lucrărilor real executate.----------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 114 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010, conform pct. 8 al art. I din acelaşi act normativ.-------