HOTĂRÂRE nr. 459 din 5 mai 2010pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 21 mai 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă standardul de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale organizate şi administrate în condiţiile legii. (2) Standardul de cost prevăzut la alin. (1) stă la baza determinării necesarului anual de fonduri aferente funcţionării unităţilor medico-sociale.  +  Articolul 2 (1) Nivelul standardului de cost/an/pat pentru serviciile acordate în unităţile medico-sociale este 29.865 lei şi cuprinde următoarele categorii de cheltuieli: a) cheltuieli de personal aferente medicilor şi personalului medical, precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare; b) cheltuielile de personal pentru personalul nemedical, precum şi cheltuielile pentru hrană şi bunuri şi servicii necesare întreţinerii şi funcţionării unităţilor medico-sociale, reparaţii, consolidări, dotări. (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a) se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, din sume alocate prin transferuri către bugetele locale, în limita sumei de 8.804 lei/an/pat; (3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. b) se suportă de la bugetul local, în limita sumei de 21.061 lei/an/pat. (4) În situaţia în care, drept urmare a nevoilor specifice şi situaţiilor particulare ale persoanei internate, costurile necesare furnizării serviciului respectiv depăşesc nivelul prevăzut de standardul de cost, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor alocă sumele necesare din veniturile proprii.  +  Articolul 3Normarea personalului din unităţile de asistenţă medico-socială se realizează după cum urmează: a) personal medico-sanitar:- un medic la 25 de paturi;- un cadru sanitar mediu la 15 paturi/tură; b) personal auxiliar:- o infirmieră la 12 paturi/tură; c) personal TESA (inclusiv personal de conducere):- 10% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcţii; d) muncitori şi alt personal de deservire:- 10% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcţii.  +  Articolul 4Pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor, precum şi pentru a se asigura un minimum de calitate asistenţei medicale comunitare, normarea personalului care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară se realizează potrivit următoarelor normative de personal: a) un asistent medical comunitar la 500 de persoane asistate; b) un mediator sanitar rom la 700 de persoane consiliate.  +  Articolul 5Autorităţile administraţiei publice locale care au în administrare unităţile medico-sociale şi care au preluat activitatea de asistenţă medicală comunitară răspund de repartizarea sumelor transferate din bugetul Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea la timp şi în bune condiţii din bugetele proprii a sumelor necesare acestora, precum şi de organizarea lor potrivit prevederilor legale.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 5 mai 2010.Nr. 459.-------