HOTĂRÎRE nr. 165 din 5 mai 1997pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 7 mai 1997    În temeiul art. 10 din Legea nr. 61/1993, privind alocaţia de stat pentru copii,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 12 noiembrie 1993, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 alineatul (1) litera a) va avea următorul cuprins:"a) creditele bugetare destinate plăţii alocaţiei de stat pentru copiii în vârsta de până la 7 ani, inclusiv pentru cei care împlinesc aceasta vârsta în cursul anului şcolar până la data de 31 august în fiecare an, precum şi pentru cei care au absolvit învăţământul general obligatoriu înainte de împlinirea virstei de 16 ani şi nu mai urmează alta forma de învăţământ se gestionează de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;"2. Articolul 1 alineatul (1) litera b) va avea următorul cuprins:"b) creditele bugetare pentru plata alocaţiei de stat pentru copiii în vârsta de peste 7 ani care urmează învăţământul general obligatoriu, pentru cei care sunt înscrişi în unităţile şcolare şi întrerup temporar şcolarizarea din motive de sănătate dovedite cu certificat medical, precum şi pentru copiii în vârsta de până la 18 ani care urmează una dintre formele de învăţământ prevăzute de lege, se gestionează de către Ministerul Învăţământului;"3. După articolul 3 se introduc articolele 3^1, 3^2 şi 3^3, cu următorul cuprins:"Art. 3^1 - (1) Pentru copiii care au împlinit vârsta de 7 ani până la data de 31 august în fiecare an, ieşirea din sistemul de plată al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se face din oficiu, începând cu luna septembrie, fiind preluati în sistemul de plată al Ministerului Învăţământului, în condiţiile legii. (2) Pentru copiii în vârsta de până la 7 ani, care se înscriu în clasa I în învăţământul primar, ieşirea din plata drepturilor la alocaţia de stat din sistemul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se face cu data de 31 august a anului următor, data de la care plata alocaţiei de stat este preluată şi asigurata în continuare de Ministerul Învăţământului. (3) Stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copiii care frecventează unităţi şi instituţii de învăţământ particular se fac de către Ministerul Învăţământului, dacă acestea sunt organizate şi funcţionează provizoriu, în condiţiile legii, pe baza autorizării, până la acreditarea lor.Art. 3^2 - (1) Lunar, serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti comunică situaţiile privind decesul copiilor până la împlinirea virstei de 18 ani, la direcţia generală judeteana de muncă şi protecţie socială, respectiv la Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti. (2) Instituţiile de ocrotire şi de asistenţa socială, precum şi unităţile militare, care asigura întreţinerea completa a copiilor în vârsta de până la 18 ani, comunică la direcţia generală judeteana de muncă şi protecţie socială, respectiv la Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti, datele de identificare pentru copiii aflaţi în aceste instituţii şi unităţi mai mult de 15 zile din luna, în vederea întreruperii plăţii alocaţiei de stat pentru copii.Art. 3^3 - (1) Copiii care însoţesc părinţii aflaţi în interes de serviciu în străinătate au dreptul la alocaţia de stat în condiţiile prevăzute de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii. (2) Pe perioada cît părintele pe numele căruia s-a stabilit plata alocaţiei de stat se afla în străinătate, plata drepturilor cu acest titlu se face părintelui care rămâne în ţara sau persoanei care are împuternicire".  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, dîndu-se articolelor o noua numerotare.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de întâi a lunii următoare publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:Ministrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinistrul învăţământului,Virgil Petrescu-----------------