LEGE nr. 162 din 22 octombrie 1997pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice şi juridice pentru încadrarea în munca a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 24 octombrie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 35 din 8 iulie 1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice şi juridice pentru încadrarea în munca a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 11 iulie 1997, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:"(4) Listele cu posturi vor fi comunicate Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, care le va centraliza şi le va inainta Ministerului Educaţiei Naţionale. (5) Ministerul Educaţiei Naţionale va asigura afişarea acestor liste la fiecare unitate de învăţământ, în raport cu studiile absolvite şi cu specificul locurilor de muncă."2. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Persoanele fizice sau juridice care încadrează absolvenţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată primesc, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent, o sumă lunară reprezentând 70% din salariul de baza net, stabilit la data angajării. (2) Persoanele fizice şi juridice care încadrează absolvenţi proveniţi din rândul persoanelor handicapate, cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată, primesc, pe o perioadă de 18 luni, pentru fiecare absolvent, o sumă lunară reprezentând 70% din salariul de baza net, stabilit la data angajării."3. La articolul 2, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Obligaţia de restituire, prevăzută la alineatul precedent, nu revine persoanelor fizice sau juridice, dacă au desfăcut contractul individual de muncă pe motive imputabile absolvenţilor sau neimputabile angajatorului."4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ prevăzute la art. 1 pot fi încadraţi o singură dată în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 12 luni sau, după caz, de 18 luni de la data absolvirii studiilor. (2) În cazul în care, în perioada de 12 luni sau, după caz, 18 luni, absolvenţilor li se desface contractul individual de muncă din motive neimputabile lor, aceştia se pot încadra la alte persoane fizice sau juridice care beneficiază de măsurile de stimulare stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, sub condiţia de a nu depăşi termenul de 12 luni sau de 18 luni, prevăzut la alineatul precedent."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIRADU VASILE---------------