ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 12 mai 2010privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010    Ţinând cont de faptul că activităţile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului au aplicabilitate la nivelul întregului teritoriu, iar urmărirea modului de aplicare a cadrului normativ şi reglementativ şi de derulare a programelor/proiectelor din portofoliul ministerului este o activitate de maximă importanţă şi necesitate,având în vedere că prin această monitorizare se obţin informaţiile necesare privind punerea în aplicare şi eficienţa cadrului normativ/reglementativ şi a politicilor sectoriale pe care le gestionează, precum şi eficienţa finanţării programelor/proiectelor din portofoliu şi că, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările ulterioare, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului nu dispune de structuri proprii în teritoriu pentru asigurarea activităţii de monitorizare, control şi evaluare, precum şi de diseminare şi culegere cu celeritate a datelor şi informaţiilor din piaţa construcţiilor,ţinând seama de faptul că între concluziile actelor de control - aflate în responsabilitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. - şi deciziile privitoare la politicile şi strategiile publice în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi dezvoltării durabile a teritoriului - aflate în responsabilitatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului - pot să apară discordanţe, acestea fiind cu atât mai pregnante în ceea ce priveşte asigurarea disciplinei în construcţii, în special în zonele de protecţie/protejate, în zonele amenajate pentru turism, precum şi în ceea ce priveşte asigurarea liberei circulaţii a produselor pentru construcţii pe piaţa unică europeană în condiţii de siguranţă pentru utilizatori şi mediu,având în vedere faptul că în condiţiile economice concrete în care la nivel european se iau măsuri pentru reducerea personalului bugetar şi a cheltuielilor bugetare şi ţinând cont de recesiunea economică severă care pune în pericol stabilitatea economică a României şi pentru asigurarea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României cu ocazia negocierilor acordurilor de împrumut cu organismele financiare în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetului general consolidat pentru anul 2010, dezvoltarea unei structuri proprii teritoriale cu atribuţii de monitorizare, control şi evaluare a activităţilor la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nu reprezintă o decizie economică viabilă,întrucât cele de mai sus reprezintă elemente ce vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă trecerea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, din subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. (2) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. va fi finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.  +  Articolul 2 (1) Protocolul de predare-primire se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprinde prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, precum şi structurile de personal preluate. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2010 şi în bugetele celor 2 ordonatori principali de credite, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ordonatorilor principali de credite. (3) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (2) în bugetul de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, finanţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. va fi asigurată din bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 3În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător, prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaSecretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 12 mai 2010.Nr. 44.-------