HOTĂRÂRE nr. 345 din 7 aprilie 2010pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 13 mai 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 36 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modelele formularelor-tip pentru comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidenţa unităţilor de poliţie, precum şi ale celor privind cererile pentru obţinerea certificatelor şi copiilor de pe cazierul judiciar, precum şi ale certificatelor de cazier judiciar, prevăzute în anexele nr. 1-40, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Tipărirea formularelor prevăzute în anexele nr. 1-40 se face pe hârtie ofset.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2004 pentru aprobarea formularelor-tip privind comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidenţa unităţilor de poliţie, precum şi a celor privind cererile pentru obţinerea certificatelor şi copiilor de pe cazierul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 14 septembrie 2004; b) alin. (2) al art. 7 şi anexele nr. 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr. 2.101/2004 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.220 din 20 decembrie 2004.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Preşedintele Autorităţii Naţionalede Supraveghere a Prelucrării Datelorcu Caracter Personal,Florin NegoiţăBucureşti, 7 aprilie 2010.Nr. 345.  +  Anexa 1Comunicare privind reţinereaEmitent .............................. CONFIDENŢIAL (după completare)Nr. ........ din ..................... Jurnal nr. ....................Notificare privind prelucrarea datelor Data înregistrării ............cu caracter personal nr. .............CĂTRE*)Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean ..............- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 12 lit. b) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm că a fost reţinut(ă):Numele de familie: ........................Prenumele: ................................Nume anterior: ............................Fiul/fiica lui: ....... şi al(a) ..........Născut(ă): anul: ..... luna: ..... ziua: ....CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|în: localitatea .........., judeţul ......, ţara .........Cetăţenie: .............................Domiciliat(ă): în localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Cu reşedinţa în localitatea .........., str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Identitatea s-a stabilit prin: ...... seria .... nr. ......, eliberat de ....... .Porecle şi nume false: .............., de profesie .............A fost reţinut la data de ........... în Dosarul de urmărire penală nr. ....../P/...... al Parchetului de pe lângă ............. pentru infracţiunea de ..........., prevăzută în art. ........ .Descrierea pe scurt a faptei şi data comiterii:...................................................................................................................................................................................................Formule dactiloscopice:      Identificat dactiloscopic:               | |                     ..........................               | |───────────────────               | |               | |                        Şeful unităţii,                  .......................                          (semnătura) ┌────────────────────────┐                                            │ Luat în evidenţă. │                                            │ Data ................ │                                            │ Semnătura ............│                                            └────────────────────────┘CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001------------ Notă *) Comunicarea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de naştere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Anexa 2Comunicare privind obligarea de a nu părăsi localitatea/ţaraEmitent .............................. CONFIDENŢIAL (după completare)Nr. ........ din ..................... Jurnal nr. ....................Notificare privind prelucrarea datelor Data înregistrării ............cu caracter personal nr. .............CĂTRE*)Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean ............- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 12 lit. b) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm că s-a dispus obligarea de a nu părăsi localitatea/ţara faţă de:Numele de familie: ........................Prenumele: ................................Nume anterior: ............................Fiul/fiica lui: ....... şi al(a) ..........Născut(ă): anul: ..... luna: ..... ziua: ....CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|în: localitatea .........., judeţul ......, ţara .........Cetăţenie: .............................Domiciliat(ă): în localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Cu reşedinţa în localitatea .........., str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Identitatea s-a stabilit prin: ...... seria .... nr. ......, eliberat de ....... .Porecle şi nume false: .............., de profesie .............Prin Ordonanţa nr. .../P/....... a Parchetului de pe lângă ......../Încheierea nr. ..../......, pronunţată de ............ în Dosarul ..........., s-a dispus obligarea de a nu părăsi localitatea/ţara pentru infracţiunea de ............, prevăzută în art. .......... .Descrierea pe scurt a faptei şi data comiterii:...................................................................................................................................................................................................                        Şeful unităţii,                  .......................                          (semnătura) ┌────────────────────────┐                                            │ Luat în evidenţă. │                                            │ Data ................ │                                            │ Semnătura ............│                                            └────────────────────────┘CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001----------- Notă *) Comunicarea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de naştere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Anexa 3Comunicare referitoare la punerea în mişcare aacţiunii penale privind persoanele fiziceEmitent .............................. CONFIDENŢIAL (după completare)Nr. ........ din ..................... Jurnal nr. ....................Notificare privind prelucrarea datelor Data înregistrării ............cu caracter personal nr. .............CĂTRE*)Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean .......- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 12 lit. d) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:Numele de familie: ........................Prenumele: ................................Nume anterior: ............................Fiul/fiica lui: ....... şi al(a) ..........Născut(ă): anul: ..... luna: ..... ziua: ....CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|în: localitatea .........., judeţul ......, ţara .........Cetăţenie: .............................Domiciliat(ă): în localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Cu reşedinţa în localitatea .........., str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Identitatea s-a stabilit prin: ...... seria .... nr. ......, eliberat de ....... .Porecle şi nume false: .............., de profesie .............Prin Ordonanţa/Rechizitoriul nr. ...../P/........ a/al Parchetului de pe lângă ........./Încheierea nr. ...../....., pronunţată de ............. în Dosarul ..........., s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru infracţiunea de ..........., prevăzută în art. .......... .Descrierea pe scurt a faptei şi data comiterii:...................................................................................................................................................................................................             Organ de urmărire penală,             .........................                          (semnătura) ┌────────────────────────┐                                            │ Luat în evidenţă. │                                            │ Data ................ │                                            │ Semnătura ............│                                            └────────────────────────┘CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001------------- Notă *) Comunicarea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de naştere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Anexa 4Comunicare referitoare la scoaterea de sub urmărirepenală sau încetarea urmăririi penale privind persoanele fiziceEmitent .............................. CONFIDENŢIAL (după completare)Nr. ........ din ..................... Jurnal nr. ....................Notificare privind prelucrarea datelor Data înregistrării ............cu caracter personal nr. .............CĂTRE*)Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean .........- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 12 lit. d) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:Numele de familie: ........................Prenumele: ................................Nume anterior: ............................Fiul/fiica lui: ....... şi al(a) ..........Născut(ă): anul: ..... luna: ..... ziua: ....CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|în: localitatea .........., judeţul ......, ţara .........Cetăţenie: .............................Domiciliat(ă): în localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Cu reşedinţa în localitatea .........., str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Identitatea s-a stabilit prin: ...... seria .... nr. ......, eliberat de ....... .Porecle şi nume false: .............., de profesie .............Prin Ordonanţa/Rechizitoriul nr. ...../P/...... din data de ....... a/al Parchetului de pe lângă .......... s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală/încetarea urmăririi penale pentru infracţiunea de .........., prevăzută în art. ............ .Descrierea pe scurt a faptei şi data comiterii:...................................................................................................................................................................................................             Organ de urmărire penală,             .........................                   (semnătura) ┌────────────────────────┐                                            │ Luat în evidenţă. │                                            │ Data ................ │                                            │ Semnătura ............│                                            └────────────────────────┘CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001--------- Notă *) Comunicarea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de naştere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Anexa 5Comunicare referitoare la scoaterea de sub urmărirepenală cu aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativcu privire la persoanele fiziceEmitent .............................. CONFIDENŢIAL (după completare)Nr. ........ din ..................... Jurnal nr. ....................Notificare privind prelucrarea datelor Data înregistrării ............cu caracter personal nr. .............CĂTRE*)Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean ............- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 12 lit. d) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:Numele de familie: ........................Prenumele: ................................Nume anterior: ............................Fiul/fiica lui: ....... şi al(a) ..........Născut(ă): anul: ..... luna: ..... ziua: ....CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|în: localitatea .........., judeţul ......, ţara .........Cetăţenie: .............................Domiciliat(ă): în localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Cu reşedinţa în localitatea .........., str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Identitatea s-a stabilit prin: ...... seria .... nr. ......, eliberat de ....... .Porecle şi nume false: .............., de profesie .............Prin Ordonanţa nr. ......../P/........ din data de ...........a Parchetului de pe lângă ........ s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală conform art. ........ pentru infracţiunea de ............, prevăzută în art. ........., şi s-a dispus înlocuirea răspunderii penale cu aplicarea sancţiunii cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de .......... lei.             Organ de urmărire penală,             .........................                   (semnătura) ┌────────────────────────┐                                            │ Luat în evidenţă. │                                            │ Data ................ │                                            │ Semnătura ............│                                            └────────────────────────┘CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001----------- Notă *) Comunicarea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de naştere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Anexa 6Extras de pe hotărâri judecătoreşti definitiveprivind persoanele fiziceEmitent .............................. CONFIDENŢIAL (după completare)Nr. ........ din ..................... Jurnal nr. ....................Notificare privind prelucrarea datelor Data înregistrării ............cu caracter personal nr. .............CĂTRE*)Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean ............- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 12 lit. a) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:Numele de familie: ........................Prenumele: ................................Nume anterior: ............................Fiul/fiica lui: ....... şi al(a) ..........Născut(ă): anul: ..... luna: ..... ziua: ....CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|în: localitatea .........., judeţul ......, ţara .........Cetăţenie: .............................Domiciliat(ă): în localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Cu reşedinţa în localitatea .........., str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Identitatea s-a stabilit prin: ...... seria .... nr. ......, eliberat de ....... .Porecle şi nume false: .............., de profesie .............Prin Sentinţa/Decizia penală nr. ........ din data de ......, pronunţată în Dosarul nr. ......... al Judecătoriei/Tribunalului/ ......., rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare din ....... a ....., în baza art. ............ s-a dispus*1) .................., deoarece*2) .................., şi conform art. ......... acesta/aceasta se face vinovat(ă) de ................... .S-a dispus/revocat arestarea în baza Mandatului nr. ...... din data de ......., emis de ........ .           Preşedintele instanţei,         ............................                   (semnătura) ┌────────────────────────┐                                            │ Luat în evidenţă. │                                            │ Data ................ │                                            │ Semnătura ............│                                            └────────────────────────┘CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001-------------- Notă *) Comunicarea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de naştere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.*1) În cazul existenţei mai multor infracţiuni se va înscrie pedeapsa pentru fiecare infracţiune, iar în caz de aplicare a concursului de infracţiuni se vor înscrie sporul aplicat şi pedeapsa finală.*2) Descrierea pe scurt a faptei şi data săvârşirii.  +  Anexa 7Extras de pe hotărâri de achitare/încetare aprocesului penal privind persoanele fiziceEmitent .............................. CONFIDENŢIAL (după completare)Nr. ........ din ..................... Jurnal nr. ....................Notificare privind prelucrarea datelor Data înregistrării ............cu caracter personal nr. .............CĂTRE*)Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean ..........- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 12 lit. a) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:Numele de familie: ........................Prenumele: ................................Nume anterior: ............................Fiul/fiica lui: ....... şi al(a) ..........Născut(ă): anul: ..... luna: ..... ziua: ....CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|în: localitatea .........., judeţul ......, ţara .........Cetăţenie: .............................Domiciliat(ă): în localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Cu reşedinţa în localitatea .........., str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Identitatea s-a stabilit prin: ...... seria .... nr. ......, eliberat de ....... .Porecle şi nume false: .............., de profesie .............Prin Sentinţa/Decizia penală nr. ......... din data de ......., pronunţată în Dosarul nr. ....... al Judecătoriei/Tribunalului/..........., rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare, din ......... a ........, în baza art. ....... s-a dispus achitarea/încetarea procesului penal pentru infracţiunea de ........., prevăzută în art. ...., deoarece*1) .............................................................           Preşedintele instanţei,         ............................                   (semnătura) ┌────────────────────────┐                                            │ Luat în evidenţă. │                                            │ Data ................ │                                            │ Semnătura ............│                                            └────────────────────────┘CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001----------- Notă *) Comunicarea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de naştere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.*1) Descrierea pe scurt a faptei şi data săvârşirii.  +  Anexa 8Extras de pe hotărâri judecătoreşti de amânare/întreruperea executării pedepsei privind persoanele fiziceEmitent .............................. CONFIDENŢIAL (după completare)Nr. ........ din ..................... Jurnal nr. ....................Notificare privind prelucrarea datelor Data înregistrării ............cu caracter personal nr. .............CĂTRE*)Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean ...........- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 12 lit. a) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:Numele de familie: ........................Prenumele: ................................Nume anterior: ............................Fiul/fiica lui: ....... şi al(a) ..........Născut(ă): anul: ..... luna: ..... ziua: ....CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|în: localitatea .........., judeţul ......, ţara .........Cetăţenie: .............................Domiciliat(ă): în localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Cu reşedinţa în localitatea .........., str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Identitatea s-a stabilit prin: ...... seria .... nr. ......, eliberat de ....... .Porecle şi nume false: .............., de profesie .............Prin Sentinţa/Decizia penală nr. .......... din data de ........., pronunţată în Dosarul nr. ........ al Judecătoriei/Tribunalului/........, rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare din .......... a ......., s-a dispus amânarea/întreruperea executării pedepsei de ......... aplicate prin: Sentinţa penală nr. ....... din ...... a ............/prin Decizia penală nr. ....... din ........ a .........., definitivă, pentru infracţiunea de ............, prevăzută în art. ....., pe o perioadă de .......... .           Preşedintele instanţei,         ............................                   (semnătura) ┌────────────────────────┐                                            │ Luat în evidenţă. │                                            │ Data ................ │                                            │ Semnătura ............│                                            └────────────────────────┘CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001------------- Notă *) Comunicarea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de naştere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Anexa 9Comunicare referitoare la intervenirea amnistieisau graţierii privind persoanele fiziceEmitent .............................. CONFIDENŢIAL (după completare)Nr. ........ din ..................... Jurnal nr. ....................Notificare privind prelucrarea datelor Data înregistrării ............cu caracter personal nr. .............CĂTRE*)Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean ..........- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 12 lit. a) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:Numele de familie: ........................Prenumele: ................................Nume anterior: ............................Fiul/fiica lui: ....... şi al(a) ..........Născut(ă): anul: ..... luna: ..... ziua: ....CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|în: localitatea .........., judeţul ......, ţara .........Cetăţenie: .............................Domiciliat(ă): în localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Cu reşedinţa în localitatea .........., str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Identitatea s-a stabilit prin: ...... seria .... nr. ......, eliberat de ....... .Porecle şi nume false: .............., de profesie .............A fost amnistiat/graţiat conform .........., fapta/pedeapsa ..........., aplicată prin Sentinţa penală nr. ......... din ....... a ........./Decizia penală nr. ....... din ........, rămasă definitivă, a ......... .           Preşedintele instanţei,         ............................                   (semnătura) ┌────────────────────────┐                                            │ Luat în evidenţă. │                                            │ Data ................ │                                            │ Semnătura ............│                                            └────────────────────────┘CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001------------ Notă *) Comunicarea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de naştere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Anexa 10Comunicare referitoare la achitarea amenziipenale privind persoanele fiziceEmitent .............................. CONFIDENŢIAL (după completare)Nr. ........ din ..................... Jurnal nr. ....................Notificare privind prelucrarea datelor Data înregistrării ............cu caracter personal nr. .............CĂTRE*)Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean ...........- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 12 lit. e) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:Numele de familie: ........................Prenumele: ................................Nume anterior: ............................Fiul/fiica lui: ....... şi al(a) ..........Născut(ă): anul: ..... luna: ..... ziua: ....CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|în: localitatea .........., judeţul ......, ţara .........Cetăţenie: .............................Domiciliat(ă): în localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Cu reşedinţa în localitatea .........., str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Identitatea s-a stabilit prin: ...... seria .... nr. ......, eliberat de ....... .Porecle şi nume false: .............., de profesie .............Conform Chitanţei nr. ...... din ......, eliberată de ........., a fost achitată amenda penală de ....... lei, aplicată prin Sentinţa penală nr. ........ din ........ a ........../Decizia penală nr. .......... din ...... a ......., rămasă definitivă, pentru fapta prevăzută în art. .......... .           Preşedintele instanţei,         ............................                   (semnătura) ┌────────────────────────┐                                            │ Luat în evidenţă. │                                            │ Data ................ │                                            │ Semnătura ............│                                            └────────────────────────┘CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001------------ Notă *) Comunicarea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de naştere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Anexa 11Extras de pe hotărâri judecătoreşti de constatare aprescripţiei executării pedepsei privind persoanele fiziceEmitent .............................. CONFIDENŢIAL (după completare)Nr. ........ din ..................... Jurnal nr. ....................Notificare privind prelucrarea datelor Data înregistrării ............cu caracter personal nr. .............CĂTRE*)Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean .................- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 12 lit. a) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:Numele de familie: ........................Prenumele: ................................Nume anterior: ............................Fiul/fiica lui: ....... şi al(a) ..........Născut(ă): anul: ..... luna: ..... ziua: ....CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|în: localitatea .........., judeţul ......, ţara .........Cetăţenie: .............................Domiciliat(ă): în localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Cu reşedinţa în localitatea .........., str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Identitatea s-a stabilit prin: ...... seria .... nr. ......, eliberat de ....... .Porecle şi nume false: .............., de profesie .............Prin Sentinţa/Decizia penală nr. ............. din data de ..........., pronunţată în Dosarul nr. ........ al Judecătoriei/Tribunalului/ .........., rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare din .......... a ............, în baza art. ..... s-a constatat prescripţia executării pedepsei de ......... aplicate prin: Sentinţa penală nr. ....... din ......... a ........../Decizia penală nr. ....... din ........ a ........, definitivă, pentru infracţiunea de ........., prevăzută în art. ........ .           Preşedintele instanţei,         ............................                   (semnătura) ┌────────────────────────┐                                            │ Luat în evidenţă. │                                            │ Data ................ │                                            │ Semnătura ............│                                            └────────────────────────┘CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001------------- Notă *) Comunicarea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de naştere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Anexa 12Extras de pe hotărâri judecătoreşti de reabilitareprivind persoanele fiziceEmitent .............................. CONFIDENŢIAL (după completare)Nr. ........ din ..................... Jurnal nr. ....................Notificare privind prelucrarea datelor Data înregistrării ............cu caracter personal nr. .............CĂTRE*)Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean ..........- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 12 lit. a) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:Numele de familie: ........................Prenumele: ................................Nume anterior: ............................Fiul/fiica lui: ....... şi al(a) ..........Născut(ă): anul: ..... luna: ..... ziua: ....CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|în: localitatea .........., judeţul ......, ţara .........Cetăţenie: .............................Domiciliat(ă): în localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Cu reşedinţa în localitatea .........., str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Identitatea s-a stabilit prin: ...... seria .... nr. ......, eliberat de ....... .Porecle şi nume false: .............., de profesie .............Prin Sentinţa/Decizia penală nr. ........ din data de ........., pronunţată în Dosarul nr. ....... al Judecătoriei/Tribunalului/ ..........., rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare din ......... a ........., în baza art. ...... s-a dispus reabilitarea ........... a condamnatului faţă de pedeapsa/pedepsele aplicată/aplicate prin:- Sentinţa penală nr. ...... din ....... a ............;- Sentinţa penală nr. ...... din ....... a ............;- Sentinţa penală nr. ...... din ....... a ............;- Sentinţa penală nr. ...... din ....... a ............;           Preşedintele instanţei,         ............................                   (semnătura) ┌────────────────────────┐                                            │ Luat în evidenţă. │                                            │ Data ................ │                                            │ Semnătura ............│                                            └────────────────────────┘CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001------------ Notă *) Comunicarea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de naştere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Anexa 13Comunicare privind persoanele fizice, referitoare la:- arestarea preventivă;- începerea executării pedepsei închisorii;- internarea într-un centru de reeducare;- internarea într-un institut medical educativ;- începerea executării pedepsei la locul de muncă.Emitent .............................. CONFIDENŢIAL (după completare)Nr. ........ din ..................... Jurnal nr. ....................Notificare privind prelucrarea datelor Data înregistrării ............cu caracter personal nr. .............CĂTRE*)Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean ............- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 12 lit. b) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:Numele de familie: ........................Prenumele: ................................Nume anterior: ............................Fiul/fiica lui: ....... şi al(a) ..........Născut(ă): anul: ..... luna: ..... ziua: ....CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|în: localitatea .........., judeţul ......, ţara .........Cetăţenie: .............................Domiciliat(ă): în localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Cu reşedinţa în localitatea .........., str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Identitatea s-a stabilit prin: ...... seria .... nr. ......, eliberat de ....... .Porecle şi nume false: .............., de profesie .............La data de ........ a fost arestat în baza Mandatului de arestare preventivă/executare a pedepsei nr. ...../an ......., emis de instanţa ......... în Dosarul*1) de ......urmărire penală/extindere a procesului penal...... nr. ..../an ......... al parchetului/instanţei ........... prin Sentinţa penală*2) nr. ......... din data de ........ a instanţei .........., pentru infracţiunea de .......... prevăzută în art. ....., a fost condamnat la/internat pe timp de ............................ .Punerea în mişcare a acţiunii penale/Extinderea procesului penal a fost făcută de parchetul/instanţa ......... în Dosarul (Rechizitoriul) nr. ...... din data de ......... .Formule dactiloscopice: Identificat dactiloscopic:               | |                ..........................               | |───────────────────               | |               | |          Şeful unităţii/Comandant/Director,         ...................................                    (semnătura) ┌────────────────────────┐                                            │ Luat în evidenţă. │                                            │ Data ................ │                                            │ Semnătura ............│                                            └────────────────────────┘CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001------------- Notă *) Comunicarea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de naştere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.*1) Se completează în cazul arestării preventive/extinderii procesului penal.*2) Se completează numai în cazul arestării în vederea executării pedepsei.  +  Anexa 14Comunicare privind persoanele fizice, referitoare laîntreruperea ori încetarea executării pedepseisau a măsurilor de siguranţăEmitent .............................. CONFIDENŢIAL (după completare)Nr. ........ din ..................... Jurnal ........................Notificare privind prelucrarea datelor Data ..........................cu caracter personal nr. .............CĂTRE*)Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean ..........- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 12 lit. b) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:Numele de familie: ........................Prenumele: ................................Nume anterior: ............................Fiul/fiica lui: ....... şi al(a) ..........Născut(ă): anul: ..... luna: ..... ziua: ....CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|în: localitatea .........., judeţul ......, ţara .........Cetăţenie: .............................Domiciliat(ă): în localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Cu reşedinţa în localitatea .........., str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Identitatea s-a stabilit prin: ...... seria .... nr. ......, eliberat de ....... .Porecle şi nume false: .............., de profesie .............La data de .......... a fost arestat în baza Mandatului de executare nr. ....... din ....., emis de ........, prin Sentinţa/Decizia penală nr. .... din data de ......... a .........., condamnat la/internat pe timp de ......... pentru infracţiunea de ............. prevăzută în art. .........S-a liberat ................... conform art. ..............Rest rămas neexecutat din pedeapsă ......... zile. Conform art. ..... i se interzice de a se afla în localităţile: ......... pe timp de ........ .A declarat că îşi va stabili domiciliul în localitatea: .........., str. ......... nr. ......, judeţul .... .                      Degetul arătător stâng Degetul arătător drept                     ┌────────────────────────┬───────────────────────┐                     │ │ │                     └────────────────────────┴───────────────────────┘                     Comandant/Director,                   ......................                      (semnătura) ┌────────────────────────┐                                              │ Luat în evidenţă. │                                              │ Data ................ │                                              │ Semnătura ............│                                              └────────────────────────┘CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001------------ Notă *) Comunicarea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de naştere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Anexa 15Comunicare privind persoanele fizice, referitoare laîntreruperea ori încetarea executării internării într-uncentru de reeducare sau institut medical educativEmitent .............................. CONFIDENŢIAL (după completare)Nr. ........ din ..................... Jurnal ........................Notificare privind prelucrarea datelor Data ..........................cu caracter personal nr. .............CĂTRE*)Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean ..............- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 12 lit. b) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:Numele de familie: ........................Prenumele: ................................Nume anterior: ............................Fiul/fiica lui: ....... şi al(a) ..........Născut(ă): anul: ..... luna: ..... ziua: ....CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|în: localitatea .........., judeţul ......, ţara .........Cetăţenie: .............................Domiciliat(ă): în localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Cu reşedinţa în localitatea .........., str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Identitatea s-a stabilit prin: ...... seria .... nr. ......, eliberat de ....... .Porecle şi nume false: .............., de profesie .............La data de ........... a fost internat în baza Sentinţei penale nr. ....... din data de ....... a ......, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. ....... din data de ........... a ........., fiind internat pe timp de ........ pentru infracţiunea de ........ prevăzută în art. .... .S-a liberat .......... conform art. ....... .A declarat că îşi va stabili domiciliul în: localitatea: ........., str. ...... nr. ..., judeţul ...... .                      Degetul arătător stâng Degetul arătător drept                     ┌────────────────────────┬───────────────────────┐                     │ │ │                     └────────────────────────┴───────────────────────┘                     Comandant/Director,                   ......................                      (semnătura) ┌────────────────────────┐                                              │ Luat în evidenţă. │                                              │ Data ................ │                                              │ Semnătura ............│                                              └────────────────────────┘CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001------------- Notă *) Comunicarea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de naştere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Anexa 16Comunicare privind persoanele fizice, referitoare la începerea/încetarea executării pedepsei într-o închisoare militarăEmitent .............................. CONFIDENŢIAL (după completare)Nr. ........ din ..................... Jurnal ........................Notificare privind prelucrarea datelor Data ..........................cu caracter personal nr. .............CĂTRE*)Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean ..................- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 12 lit. b) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:Numele de familie: ........................Prenumele: ................................Nume anterior: ............................Fiul/fiica lui: ....... şi al(a) ..........Născut(ă): anul: ..... luna: ..... ziua: ....CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|în: localitatea .........., judeţul ......, ţara .........Cetăţenie: .............................Domiciliat(ă): în localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Cu reşedinţa în localitatea .........., str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Identitatea s-a stabilit prin: ...... seria .... nr. ......, eliberat de ....... .Porecle şi nume false: .............., de profesie .............La data de ...... a început executarea pedepsei de ......... într-o închisoare militară, aplicată prin Sentinţa/Decizia penală nr. ...... din data de ......... a ............, fiind condamnat la ........ pentru infracţiunea de .............. prevăzută în art. .... .S-a liberat ............... conform art. ........ .A declarat că îşi va stabili domiciliul în: localitatea: ........, str. ......, nr. ......, judeţul ..... .                      Degetul arătător stâng Degetul arătător drept                     ┌────────────────────────┬───────────────────────┐                     │ │ │                     └────────────────────────┴───────────────────────┘                     Comandant/Director,                   ......................                      (semnătura) ┌────────────────────────┐                                              │ Luat în evidenţă. │                                              │ Data ................ │                                              │ Semnătura ............│                                              └────────────────────────┘CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001------------ Notă *) Comunicarea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de naştere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Anexa 17Comunicare privind persoanele fizice, referitoare laîncetarea măsurii de siguranţă a internării medicaleEmitent .............................. CONFIDENŢIAL (după completare)Nr. ........ din ..................... Jurnal .......................Notificare privind prelucrarea datelor Data .........................cu caracter personal nr. .............CĂTRE*)Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean .......- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 12 lit. b) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:Numele de familie: ........................Prenumele: ................................Nume anterior: ............................Fiul/fiica lui: ....... şi al(a) ..........Născut(ă): anul: ..... luna: ..... ziua: ....CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|în: localitatea .........., judeţul ......, ţara .........Cetăţenie: .............................Domiciliat(ă): în localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Cu reşedinţa în localitatea .........., str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Identitatea s-a stabilit prin: ...... seria .... nr. ......, eliberat de ....... .Porecle şi nume false: .............., de profesie .............Prin Ordonanţa/Sentinţa/Decizia penală nr. ...... din data de ......, pronunţată în dosarul nr. ........ al ......., rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare din ......... a ....... în baza art. .... s-a dispus încetarea măsurii de siguranţă a internării medicale în institutul de specialitate .........., dispusă prin Ordonanţa/Sentinţa/Decizia penală nr. ...... din ....... a ........, ca urmare a comiterii infracţiunii de .......... prevăzută în art. ......... .              Organ de urmărire penală/                Preşedintele instanţei,                ......................                      (semnătura) ┌────────────────────────┐                                              │ Luat în evidenţă. │                                              │ Data ................ │                                              │ Semnătura ............│                                              └────────────────────────┘CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001------------- Notă *) Comunicarea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de naştere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Anexa 18Comunicare privind ducerea la îndeplinire a hotărârii de extrădareEmitent .............................. CONFIDENŢIAL (după completare)Nr. ........ din ..................... Jurnal ........................Notificare privind prelucrarea datelor Data ..........................cu caracter personal nr. .............CĂTRE*)Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean .........- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 12 lit. c) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:Numele de familie: ........................Prenumele: ................................Nume anterior: ............................Fiul/fiica lui: ....... şi al(a) ..........Născut(ă): anul: ..... luna: ..... ziua: ....CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|în: localitatea .........., judeţul ......, ţara .........Cetăţenie: .............................Domiciliat(ă): în localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Cu reşedinţa în localitatea .........., str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Identitatea s-a stabilit prin: ...... seria .... nr. ......, eliberat de ....... .Porecle şi nume false: .............., de profesie .............La data de ......... a fost arestat în baza Mandatului de executare nr. ........ din ........, emis de ......... prin Sentinţa/Decizia penală nr. ....... din data de ........ a ........., fost condamnat la/internat pe timp de ............ pentru infracţiunea de ........, prevăzută în art. ...... .S-a liberat ................. conform art. ..... .Rest rămas neexecutat din pedeapsă ...... zile. Conform art. .... i se interzice a se afla în localităţile: ........ pe timp de ....... .La data de ........ a fost predat autorităţilor .............. .În baza Sentinţei/Deciziei penale nr. ......... din data de .........., pronunţată în Dosarul nr. ......... al Judecătoriei/Tribunalului/ ........, rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare nr. ...... din ...... a ......... conform*1) ................................................................................................................................................................................                      Degetul arătător drept Degetul arătător stang                     ┌────────────────────────┬───────────────────────┐                     │ │ │                     └────────────────────────┴───────────────────────┘                     Comandant/Director,                   ......................                      (semnătura) ┌────────────────────────┐                                              │ Luat în evidenţă. │                                              │ Data ................ │                                              │ Semnătura ............│                                              └────────────────────────┘CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001------------ Notă *) Comunicarea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de naştere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.*1) Mandatului de urmărire internaţională, cererii de extrădare etc.  +  Anexa 19Cerere pentru eliberarea copiei de pe cazieruljudiciar pentru persoana fizicăEmitent .............................. CONFIDENŢIAL (după completare)Nr. ........ din ..................... Nr. de înregistrare ...........Notificare privind prelucrarea datelor Data înregistrării ............cu caracter personal nr. .............CĂTRE*)Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean .........- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 20 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă rugăm să dispuneţi verificarea şi eliberarea copiei de pe cazierul judiciar privind pe:Numele ....................................Prenumele: ................................Nume anterior: ............................Fiul/fiica lui: ....... şi al(a) ..........Născut(ă): anul: ..... luna: ..... ziua: ....CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|în: localitatea .........., judeţul ......, ţara .........Cetăţenie: .............................Domiciliat(ă): în localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Identitatea s-a stabilit prin: ...... seria .... nr. ......, eliberat de ....... .Porecle şi nume false: .............., de profesie .............Motivul verificării ........................................L.S....................CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001------------ Notă *) Cererea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică pentru care se solicită comunicarea copiei de pe cazierul judiciar. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de naştere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Anexa 20Specimen copie de pe cazierul judiciar al persoanei fiziceROMÂNIA Nr. ..../.....MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORInspectoratul General al Poliţiei RomâneInspectoratul de Poliţie al Judeţului ........- Cazier judiciar -Notificare privind prelucrareadatelor cu caracter personal nr. .........Copie de pe cazierul judiciarLa Adresa dumneavoastră nr. ........ din ........ privind pe:┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│ Numele │ Prenumele │├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ Data naşterii │ C.N.P. │├────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤│ Locul naşterii │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Ultimul domiciliu │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Vă comunicăm faptul că sus-numitul/a nu este înscris/ă în cazierul judiciar.Şeful cazierului judiciar,[L.S.] .............................CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001  +  Anexa 21Specimen copie de pe cazierul judiciar alpersoanei fizice înscrise în cazierul judiciarROMÂNIA Nr. ..../.....MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORInspectoratul General al Poliţiei RomâneInspectoratul de Poliţie al Judeţului ........- Cazier judiciar -Notificare privind prelucrareadatelor cu caracter personal nr. .........Copie de pe cazierul judiciarLa Adresa dumneavoastră nr. ...... din ...... privind pe:┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│ Numele │ Prenumele │├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ Data naşterii │ C.N.P. │├────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤│ Locul naşterii │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Ultimul domiciliu │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Vă comunicăm faptul că sus-numitul/a este înscris/ă în cazierul judiciar cu următoarele date:Şeful cazierului judiciar,[L.S.] .............................CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001  +  Anexa 22Cerere pentru eliberarea certificatului decazier judiciar pentru persoana fizicăFORMULARUL VA FI COMPLETAT CU LITERE MAJUSCULE.  ┌────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐┌─────────────┐  │ │ │ ││ Timbru │  │ │ │ ││ fiscal de │  └────────────────────────┘ └─────────────────────────┘│ │                                                        │ (matcă) │  (nr. şi data înregistrării (nr. şi data înregistrării│ │   la unitatea care primeşte la unitatea competentă a └─────────────┘  cererea) elibera certificatul)S-a eliberat Certificatul de cazier judiciarseria ....... numărul ....... data .........CEREREpentru eliberarea certificatului de cazier judiciarSubsemnatul (numele de familie): ......... prenumele ........, numele anterior ......., fiul/fiica lui ........... şi al/a ........, născut(ă) în anul ........, luna ......., ziua ....... în ........., judeţul (sectorul) ........., cu domiciliul în ........., judeţul (sectorul) ......, str. .......... nr. ...., bl. ...., ap. ....Posed actul de identitate seria ... nr. ........ CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|S A A L L Z Z N N N N N CSolicit eliberarea unui certificat de cazier judiciar, acesta fiindu-mi necesar pentru .............. .Declar pe propria răspundere că nu am avut şi nici nu am folosit alte nume şi date de identificare în afară de cele înscrise în prezenta cerere şi îmi exprim acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.Semnătura ............Data ........... Rezultatul verificării  +  Anexa 23Specimen certificat de cazier judiciar pentru persoana fizică        ROMÂNIA Seria ....... nr. .....    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ┌────────┐    Inspectoratul General al Poliţiei Române │ │    Inspectoratul de Poliţie al Judeţului ........ │ Timbru │               - Cazier judiciar - │ fiscal │                                                         │ │    Notificare privind prelucrarea │ │    datelor cu caracter personal nr. ........ └────────┘                          Certificat de cazier judiciar                               Nr. .... din .....┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│ Numele │ Prenumele │├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ Data naşterii │ C.N.P. │├────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤│ Locul naşterii │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Ultimul domiciliu │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar.S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la: ...........Şeful cazierului judiciar,[L.S.] ............................CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001  +  Anexa 24Specimen certificat de cazier judiciar pentrupersoana fizică înscrisă în cazierul judiciar        ROMÂNIA Seria ....... nr. .....    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ┌────────┐    Inspectoratul General al Poliţiei Române │ │    Inspectoratul de Poliţie al Judeţului ........ │ Timbru │               - Cazier judiciar - │ fiscal │                                                         │ │    Notificare privind prelucrarea │ │    datelor cu caracter personal nr. ........ └────────┘                      Certificat de cazier judiciar                        Nr. ..... din .....┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│ Numele │ Prenumele │├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ Data naşterii │ C.N.P. │├────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤│ Locul naşterii │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Ultimul domiciliu │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Solicitantul este înscris în cazierul judiciar cu următoarele date:S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la: .............Şeful cazierului judiciar,[L.S.] ...........................CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001  +  Anexa 25Extras de pe hotărâri judecătoreşti definitiveprivind persoanele juridiceEmitent ..............................Nr. ........ din ..................... Jurnal nr. .............Notificare privind prelucrarea datelor Data înregistrării ......cu caracter personal nr. .............CĂTRE*)Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean .........- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 13 lit. a) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:Denumirea: .................................................Denumire anterioară: .......................................Sediul social în:localitatea .........., judeţul/sectorul ......., str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ......, codul poştal ......., ţara ..........Naţionalitatea: ............................................Numărul de ordine în Registrul .............................Codul unic de înregistrare .................................Cod fiscal ............................................Filială a:Denumirea: .................................................Denumire anterioară: .......................................Sediul social în:localitatea .........., judeţul/sectorul ......., str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ......, codul poştal ......., ţara ..........Naţionalitatea: ............................................Numărul de ordine în Registrul .............................Codul unic de înregistrare .................................Cod fiscal ............................................Date privind reprezentantul legal al persoanei juridice la data săvârşirii faptei:Numele: ..................................Prenumele: ................................Nume anterior: ............................Fiul/fiica lui: ....... şi al(a) ..........Născut(ă): anul: ..... luna: ..... ziua: ....CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|în: localitatea .........., judeţul ......, ţara .........Cetăţenie: .............................Domiciliat(ă): în localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Identitatea s-a stabilit prin: ...... seria .... nr. ......, eliberat de ....... .Cu reşedinţa în localitatea ............, str. ..... nr. ....., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ..........Prin Sentinţa/Decizia penală nr. ......... din data de ....., pronunţată în Dosarul nr. ......... de Judecătoria/Tribunalul ..................., rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare din ........ a ....... în baza art. .....S-a dispus pedeapsa amenzii penale*1) pentru art. ......., constând în*2)..........S-a dispus pedeapsa complementară prevăzută de art. 53^1 din Codul penal*3)........................................................................................................................................................................................................................                Preşedintele instanţei,                ......................                      (semnătura) ┌────────────────────────┐                                              │ Luat în evidenţă. │                                              │ Data ................ │                                              │ Semnătura ............│                                              └────────────────────────┘CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001------------ Notă *) Comunicarea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul social persoana juridică condamnată. Pentru persoanele juridice cu sediul în străinătate, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.*1) În cazul comiterii mai multor infracţiuni, se comunică pedeapsa principală pentru fiecare.*2) Descrierea pe scurt a faptei, cu data săvârşirii.*3) În cazul aplicării cumulative a mai multor pedepse complementare, acestea vor fi descrise, cu precizarea duratei de aplicare şi a temeiului legal.  +  Anexa 26Extras de pe hotărâri de achitare/încetare aprocesului penal privind persoanele juridiceEmitent ..............................Nr. ........ din ..................... Jurnal nr. ....................Notificare privind prelucrarea datelor Data înregistrării ............cu caracter personal nr. .............CĂTRE*)Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean ..............- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 13 lit. b) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:Denumirea: ..............................................................Denumire anterioară: ....................................................Sediul social în:localitatea ..............., judeţul/sectorul ............., str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., codul poştal ............, ţara ...................Naţionalitatea: .........................................................Numărul de ordine în Registrul ..........................................Codul unic de înregistrare ..............................................Cod fiscal ..............................................................Filială a:Denumirea: ..............................................................Denumire anterioară: ....................................................Sediul social în:localitatea .............., judeţul/sectorul .............., str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............, ţara ...............Denumire anterioară: ....................................................Sediul social în:localitatea .............., judeţul/sectorul .............., str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............, ţara ...............Naţionalitatea: .........................................................Numărul de ordine în Registrul ..........................................Codul unic de înregistrare ..............................................Cod fiscal ..............................................................Date privind reprezentantul legal al persoanei juridice la data săvârşirii faptei:Numele: ...................................Prenumele: ................................Nume anterior: ............................Fiul/fiica lui: ....... şi al(a) ..........Născut(ă): anul: ..... luna: ..... ziua: ....CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|în: localitatea .........., judeţul ......, ţara .........Cetăţenie: .............................Domiciliat(ă): în localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Identitatea s-a stabilit prin: ...... seria .... nr. ......, eliberat de ....... .Cu reşedinţa în localitatea .........., str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Prin Sentinţa/Decizia penală nr. ........... din data de ..............., pronunţată în Dosarul nr. ........ al Judecătoriei/Tribunalului/ .........., rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare din ......... a ......... în baza art. .........S-a dispus achitarea/încetarea procesului penal pentru infracţiunea de ........... prevăzută în art. ........., deoarece...........................................................................................................................................................................................................................                  Preşedintele instanţei,                  .......................                          (semnătura) ┌────────────────────────┐                                            │ Luat în evidenţă. │                                            │ Data ................ │                                            │ Semnătura ............│                                            └────────────────────────┘CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001------------ Notă *) Comunicarea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul social persoana juridică. Pentru persoanele juridice cu sediul în străinătate, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Anexa 27Comunicare privind persoanele juridice, referitoare la amânarea/întreruperea executării pedepseiEmitent ..............................Nr. ........ din ..................... Jurnal nr. ....................Notificare privind prelucrarea datelor Data înregistrării ............cu caracter personal nr. .............CĂTRE*)Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean ..............- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 13 lit. b) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:Denumirea: ..............................................................Denumire anterioară: ....................................................Sediul social în:localitatea ..............., judeţul/sectorul ............., str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., codul poştal ............, ţara ...................Naţionalitatea: .........................................................Numărul de ordine în Registrul ..........................................Codul unic de înregistrare ..............................................Cod fiscal ..............................................................Filială a:Denumirea: ..............................................................Denumire anterioară: ....................................................Sediul social în:localitatea .............., judeţul/sectorul .............., str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............, ţara ...............Naţionalitatea: .........................................................Numărul de ordine în Registrul ..........................................Codul unic de înregistrare ..............................................Cod fiscal ..............................................................Date privind reprezentantul legal al persoanei juridice la data săvârşirii faptei:Numele: ...................................Prenumele: ................................Nume anterior: ............................Fiul/fiica lui: ....... şi al(a) ..........Născut(ă): anul: ..... luna: ..... ziua: ....CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|în: localitatea .........., judeţul ......, ţara .........Cetăţenie: .............................Domiciliat(ă): în localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Identitatea s-a stabilit prin: ...... seria .... nr. ......, eliberat de ....... .Cu reşedinţa în localitatea .........., str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Prin Sentinţa/Decizia penală nr. ........... din data de ..............., pronunţată în Dosarul nr. ................. al Judecătoriei/Tribunalului/ ..................., rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare din ............... a .............................., s-a dispus amânarea/întreruperea executării pedepsei de ................... aplicate prin Sentinţa/Decizia penală nr. .............. din .............. a ............., definitivă prin nerecurare/neapelare din ............ a ................., pentru infracţiunea de ..................., prevăzută în art. ......., pe o perioadă de ....................Preşedintele instanţei,.......................                          (semnătura) ┌────────────────────────┐                                            │ Luat în evidenţă. │                                            │ Data ................ │                                            │ Semnătura ............│                                            └────────────────────────┘CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001------------ Notă *) Comunicarea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul social persoana juridică. Pentru persoanele juridice cu sediul în străinătate, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Anexa 28Comunicare cu privire la intervenirea amnistieisau graţierii privind persoanele juridiceEmitent ..............................Nr. ........ din ..................... Jurnal nr. ....................Notificare privind prelucrarea datelor Data înregistrării ............cu caracter personal nr. .............CĂTRE*)Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean ..............- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 13 lit. b) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:Denumirea: ..............................................................Denumire anterioară: ....................................................Sediul social în:localitatea ..............., judeţul/sectorul ............., str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., codul poştal ............, ţara ...................Naţionalitatea: .........................................................Numărul de ordine în Registrul ..........................................Codul unic de înregistrare ..............................................Cod fiscal ..............................................................Filială a:Denumirea: ..............................................................Denumire anterioară: ....................................................Sediul social în:localitatea ......, judeţul/sectorul ............, str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ........, ţara .........Naţionalitatea: .........................................................Numărul de ordine în Registrul ..........................................Codul unic de înregistrare ..............................................Cod fiscal ..............................................................Date privind reprezentantul legal al persoanei juridice la data săvârşirii faptei:Numele: ...................................Prenumele: ................................Nume anterior: ............................Fiul/fiica lui: ....... şi al(a) ..........Născut(ă): anul: ..... luna: ..... ziua: ....CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|în: localitatea .........., judeţul ......, ţara .........Cetăţenie: .............................Domiciliat(ă): în localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Identitatea s-a stabilit prin: ...... seria .... nr. ......, eliberat de ....... .Cu reşedinţa în localitatea ............., str. ............ nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ......., judeţul/sectorul .........., a fost amnistiată/graţiată conform ........... fapta/pedeapsa .............. aplicată prin Sentinţa/Decizia penală nr. ........... din ........... a ............, rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare din ........ a ............Preşedintele instanţei,.......................                          (semnătura) ┌────────────────────────┐                                            │ Luat în evidenţă. │                                            │ Data ................ │                                            │ Semnătura ............│                                            └────────────────────────┘CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001------------ Notă *) Comunicarea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul social persoana juridică. Pentru persoanele juridice cu sediul în străinătate, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Anexa 29Comunicare referitoare la achitarea amenzii penaleprivind persoanele juridiceEmitent ..............................Nr. ........ din ..................... Jurnal nr. ....................Notificare privind prelucrarea datelor Data înregistrării ............cu caracter personal nr. .............CĂTRE*)Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean ..............- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 13 lit. b) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:Denumirea: ..............................................................Denumire anterioară: ....................................................Sediul social în:localitatea ..............., judeţul/sectorul ............., str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., codul poştal ............, ţara ...................Naţionalitatea: .........................................................Numărul de ordine în Registrul ..........................................Codul unic de înregistrare ..............................................Cod fiscal ..............................................................Filială a:Denumirea: ..............................................................Denumire anterioară: ....................................................Sediul social în:localitatea .............., judeţul/sectorul .............., str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............, ţara ...............Naţionalitatea: .........................................................Numărul de ordine în Registrul ..........................................Codul unic de înregistrare ..............................................Cod fiscal ..............................................................Conform chitanţei nr. ......... din ........, eliberată de ........., a fost achitată amenda penală în cuantum de .............. lei, aplicată prin Sentinţa/Decizia penală nr. ....... din ....... a ........., rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare din ........... a ........... pentru fapta prevăzută în art. .......Preşedintele instanţei,.......................                          (semnătura) ┌────────────────────────┐                                            │ Luat în evidenţă. │                                            │ Data ................ │                                            │ Semnătura ............│                                            └────────────────────────┘------------ Notă *) Comunicarea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul social persoana juridică. Pentru persoanele juridice cu sediul în străinătate, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Anexa 30Extras de pe hotărâri judecătoreşti de constatare aprescripţiei executării pedepsei privind persoanele juridiceEmitent ..............................Nr. ........ din ..................... Jurnal nr. ....................Notificare privind prelucrarea datelor Data înregistrării ............cu caracter personal nr. .............CĂTRE*)Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean ..............- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 13 lit. b) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:Denumirea: ..............................................................Denumire anterioară: ....................................................Sediul social în:localitatea ..............., judeţul/sectorul ............., str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., codul poştal ............, ţara ...................Naţionalitatea: .........................................................Numărul de ordine în Registrul ..........................................Codul unic de înregistrare ..............................................Cod fiscal ..............................................................Filială a:Denumirea: ..............................................................Denumire anterioară: ....................................................Sediul social în:localitatea .............., judeţul/sectorul .............., str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............, ţara ...............Naţionalitatea: .........................................................Numărul de ordine în Registrul ..........................................Codul unic de înregistrare ..............................................Cod fiscal ..............................................................Prin Sentinţa/Decizia penală nr. ........... din data de .............., pronunţată în Dosarul nr. ............ al Judecătoriei/Tribunalului ........................., rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare din .................. a ........................., în baza art. ......., s-a constatat prescripţia executării pedepsei de ............. aplicate prin Sentinţa/Decizia penală nr. ............ din ........... a ....................., definitivă prin nerecurare/neapelare din ................ a ................., pentru infracţiunea de ................... prevăzută în art. ....... .Preşedintele instanţei,.......................                          (semnătura) ┌────────────────────────┐                                            │ Luat în evidenţă. │                                            │ Data ................ │                                            │ Semnătura ............│                                            └────────────────────────┘------------ Notă *) Comunicarea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul social persoana juridică. Pentru persoanele juridice cu sediul în străinătate, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Anexa 31Extras de pe hotărâri judecătoreşti de reabilitare privind persoanele juridiceEmitent ..............................Nr. ........ din ..................... Jurnal nr. ....................Notificare privind prelucrarea datelor Data înregistrării ............cu caracter personal nr. .............CĂTRE*)Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean ..............- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 13 lit. b) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:Denumirea: ..............................................................Denumire anterioară: ....................................................Sediul social în:localitatea ..............., judeţul/sectorul ............., str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., codul poştal ............, ţara ...................Naţionalitatea: .........................................................Numărul de ordine în Registrul ..........................................Codul unic de înregistrare ..............................................Cod fiscal ..............................................................Filială a:Denumirea: ..............................................................Denumire anterioară: ....................................................Sediul social în:localitatea .............., judeţul/sectorul .............., str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............, ţara ...............Naţionalitatea: .........................................................Numărul de ordine în Registrul ..........................................Codul unic de înregistrare ..............................................Cod fiscal ..............................................................Prin Sentinţa/Decizia penală nr. ......... din data de ......, pronunţată în Dosarul nr. ...... al Judecătoriei/Tribunalului ......., rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare din .......... a ......, în baza art. ......., s-a dispus reabilitarea ...... pedepsei/pedepselor aplicate prin:- Sentinţa penală nr. ...... din ............ a............;- Sentinţa penală nr. ...... din ............ a...........;- Sentinţa penală nr. ...... din ............ a...........;- Sentinţa penală nr. ...... din ............ a........... .Preşedintele instanţei,.......................                          (semnătura) ┌────────────────────────┐                                            │ Luat în evidenţă. │                                            │ Data ................ │                                            │ Semnătura ............│                                            └────────────────────────┘------------ Notă *) Comunicarea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul social persoana juridică. Pentru persoanele juridice cu sediul în străinătate, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Anexa 32Cerere privind eliberarea copiei de pecazierul judiciar pentru persoana juridicăEmitent .........................Nr. ........ din ................ Nr. de înregistrare..................Data înregistrăriiCĂTRE*1)Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/Inspectoratul de Poliţie Judeţean ..............- Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -Inspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă rugăm dispuneţi verificarea şi eliberarea copiei de pe cazierul judiciar privind pe:Denumirea*2): .............................................................Denumire anterioară: ......................................................Sediul social în:localitatea .........., judeţul/sectorul ...... str. ..... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., codul poştal ........, ţara .........Naţionalitatea: ......................................................Numărul de ordine în registrul comerţului ............................Codul unic de înregistrare ...........................................Cod fiscal ...........................................................Motivul verificării........................................................L.S..................---------*1) Cererea va fi adresată unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul social persoana juridică. Pentru persoanele juridice cu sediul în străinătate, comunicarea va fi adresată Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.*2) Cererea va fi completată cu atributele de identitate ale filialei, în cazul în care aceasta face obiectul cercetărilor/judecăţii/verificărilor specifice.  +  Anexa 33       Specimen copie de pe cazierul judiciar al persoanei juridice                   ROMÂNIA ┌──────┐    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR │ │    Inspectoratul General al Poliţiei Române └──────┘    Inspectoratul de Poliţie al Judeţului ........... Nr. ....../ .........            - Cazier judiciar -    Notificare privind prelucrarea    datelor cu caracter personal nr. ..........                                Copie de pe cazierul judiciar    La Adresa dumneavoastră nr. ......... din ............. referitoare la:    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ Subscrisa (denumirea) │    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤    │ Număr de ordine în registrul comerţului │    ├──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤    │ C.U.I. │ Cod fiscal │    ├──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤    │ Sediul │    └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘    vă comunicăm faptul că persoana juridică nu este înscrisă în    cazierul judiciar.                         ┌────┐ Şeful Cazierului judiciar,                         │L.S.│ ...................                         └────┘  +  Anexa 34Specimen copie de pe cazierul judiciar al persoaneijuridice înscrise în cazierul judiciar                   ROMÂNIA ┌──────┐    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR │ │    Inspectoratul General al Poliţiei Române └──────┘    Inspectoratul de Poliţie al Judeţului ........... Nr. ....../ .........            - Cazier judiciar -    Notificare privind prelucrarea    datelor cu caracter personal nr. ..........                                Copie de pe cazierul judiciar    La Adresa dumneavoastră nr. ......... din ........... referitoare la:    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ Subscrisa (denumirea) │    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤    │ Număr de ordine în registrul comerţului │    ├──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤    │ C.U.I. │ Cod fiscal │    ├──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤    │ Sediul │    └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘    vă comunicăm faptul că persoana juridică nu este înscrisă în    cazierul judiciar cu următoarele date:                         ┌────┐ Şeful Cazierului judiciar,                         │L.S.│ ...................                         └────┘  +  Anexa 35Cerere privind eliberarea certificatului de cazier judiciarpentru persoana juridicăFORMULARUL VA FI COMPLETAT CU LITERE MAJUSCULE.┌──────────────────────────────┐┌──────────────────────────────┐ ┌───────────┐│ ││ │ │ Timbru ││ ││ │ │ fiscal de │└──────────────────────────────┘└──────────────────────────────┘ │ │(nr. şi data înregistrării la (nr. şi data înregistrării la │ (matcă) │unitatea care primeşte cererea) unitatea competentă a elibera │ │                                  certificatul) └───────────┘    S-a eliberat Certificatul de cazier judiciar    seria ......... numărul ........data ..............                                    CERERE               pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar    Subscrisa (denumirea)*): ............., denumirea anterioară ..............., număr de ordine în registrul comerţului ..........., codul unic de înregistrare ........., cod fiscal ................., naţionalitatea ........., localitatea ......, judeţul (sectorul) ......, str. .................... nr. ....., bl. ....., ap. .....    Reprezentant legal/persoană împuternicită: nume .............. prenume ............, posedă: actul de identitate seria ....... nr. ...., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      S A A L L Z Z N N N N N C    Solicit eliberarea unui certificat de cazier judiciar, acesta fiindu-mi necesar pentru ........................................... .    Declar pe propria răspundere că nu am avut şi nici nu am folosit alte nume şi date de identificare în afară de cele înscrise în prezenta cerere şi îmi exprim acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.                                                   Rezultatul verificării    Semnătura reprezentantului legal/persoanei împuternicite          ........................................    Data .............................------------ Notă *) Cererea va fi completată cu atributele de identitate ale filialei, în cazul în care aceasta este persoana juridică care solicită eliberarea certificatului de cazier judiciar.  +  Anexa 36    Specimen certificat de cazier judiciar pentru persoana juridică                   ROMÂNIA Seria ..../nr. .........    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR    Inspectoratul General al Poliţiei Române ┌────────┐    Inspectoratul de Poliţie al Judeţului ........... │ Timbru │            - Cazier judiciar - │ fiscal │                                                             │ │    Notificare privind prelucrarea └────────┘    datelor cu caracter personal nr. ..........                            Certificat de cazierul judiciar                           Nr. ......... din ...............    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ Subscrisa (denumirea) │    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤    │ Număr de ordine în registrul comerţului │    ├──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤    │ C.U.I. │ Cod fiscal │    ├──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤    │ Sediul │    └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Solicitanta nu este înscrisă în cazierul judiciar.    S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la .....................                           Şeful Cazierului judiciar,                          .............................                                      L.S.  +  Anexa 37         Specimen certificat de cazier judiciar pentru persoana                 juridică înscrisă în cazierul judiciar                   ROMÂNIA Seria ..../nr. .........    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR    Inspectoratul General al Poliţiei Române ┌────────┐    Inspectoratul de Poliţie al Judeţului ........... │ Timbru │            - Cazier judiciar - │ fiscal │                                                             │ │    Notificare privind prelucrarea └────────┘    datelor cu caracter personal nr. ..........                            Certificat de cazierul judiciar                           Nr. ......... din ...............    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ Subscrisa (denumirea) │    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤    │ Număr de ordine în registrul comerţului │    ├──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤    │ C.U.I. │ Cod fiscal │    ├──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤    │ Sediul │    └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Solicitanta este înscrisă în cazierul judiciar cu următoarele date:    S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la .....................                           Şeful Cazierului judiciar,                          .............................                                      L.S.  +  Anexa 38Model de împuternicire emisă de persoana juridică pentrudelegarea unei persoane fizice în vederea depunerii cereriişi ridicării certificatului de cazier judiciar privind persoana juridicăEmitent ........................Nr. ....... din .....................ÎMPUTERNICIRE*)Subscrisa (denumirea): ...................................................,Denumirea anterioară .....................................................,Numărul de ordine în registrul comerţului ................................,Codul unic de înregistrare ................, cod fiscal ..................,Naţionalitatea ..........., cu sediul în: ţara ............, localitatea ..............., judeţul (sectorul) .............., str. ............ nr. ...., bl. ....., ap. ......,reprezentată prin ....................., reprezentant legal identificat cu actul de identitate ................ seria ...... nr. ........, eliberat de .....................Filială a:Denumirea: .............................................................Denumire anterioară: ...................................................Sediul social în:localitatea ................, judeţul/sectorul ............, str. .................. nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., codul poştal ........., ţara ...............Naţionalitatea: ..........................................................Numărul de ordine în registrul comerţului ................................Codul unic de înregistrare ...............................................Cod fiscal ...............................................................Împuternicesc pe domnul:Numele: ..................................................................Prenumele: ...............................................................Fiul/fiica lui: .................. şi al(a) ..............................Născut(ă): anul: ........ luna: ........... ziua: ..... în: localitatea ............, judeţul ......., ţara ..........CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Cetăţenie: .............................................Domiciliat(ă): în localitatea ............, str. .............. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ................., identificat cu actul de identitate ............ seria .... nr. ......., eliberat de ............., ca, în numele (denumirea)*1) ......................, să depună, la formaţiunea de cazier judiciar competentă teritorial, o cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar.De asemenea, sus-numitul va ridica, în numele societăţii noastre, certificatul de cazier judiciar emis de unitatea de poliţie.Motivul solicitării certificatului de cazier judiciar este ........................... .Subsemnatul declar pe propria răspundere că (denumirea)*1) ...................... nu a avut şi nici nu a folosit alte denumiri şi atribute de identificare în afară de cele înscrise în prezenta cerere.Reprezentantul legal al persoanei juridice,......................................(semnătura şi ştampila)Data ................---------- Notă *) Împuternicirea va fi depusă, în original, de către delegat, la momentul formulării cererii.*1) Se va înscrie denumirea persoanei juridice care solicită documentul.  +  Anexa 39Cerere privind eliberarea extrasului din cazieruljudiciar pentru persoana fizică, conform prevederilorart. 20 alin. (3) din Legea nr. 290/2004privind cazierul judiciar, republicatăCONFIDENŢIAL (după completare)Emitent ......................Nr. ........ din ............. Jurnal nr. .............Notificare privind prelucrarea Data înregistrării .....datelor cu caracter personalnr. .............CĂTREInspectoratul General al Poliţiei Române- Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative -În conformitate cu art. 20 alin. (3) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, rugăm să solicitaţi Autorităţii Centrale de Cazier Judiciar din ................ obţinerea unui extras din cazierul judiciar privind pe:Numele: ...................................Prenumele: ................................Nume anterior: ............................Fiul/fiica lui: ....... şi al(a) ..........Născut(ă): anul: ..... luna: ..... ziua: ....CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|în: localitatea .........., judeţul ......, ţara .........Cetăţenie: .............................Domiciliat(ă): în localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............Identitatea s-a stabilit prin: ...... seria .... nr. ......, eliberat de ............. .Porecle şi nume false: ................, de profesie .....................Motivul verificării:......................................................L.S.Şeful unităţii care solicită verificarea,.....................................,CONFIDENŢIAL!ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001  +  Anexa 40      Cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru          persoana fizică, conform prevederilor art. 30 alin. (1) din           Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată    FORMULARUL VA FI COMPLETAT CU LITERE MAJUSCULE.┌──────────────────────────────┐┌──────────────────────────────┐ ┌───────────┐│ ││ │ │ Timbru ││ ││ │ │ fiscal de │└──────────────────────────────┘└──────────────────────────────┘ │ │(nr. şi data înregistrării la (nr. şi data înregistrării la │ (matcă) │unitatea care primeşte cererea) unitatea competentă a elibera │ │                                  certificatul) └───────────┘    S-a eliberat Certificatul de cazier judiciar    seria ......... numărul ........data ..............                                       CERERE*)             pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar    Subsemnatul (numele de familie): .............................. prenumele................. numele anterior .........................., fiul/fiica lui................... şi ................., născut(ă) în anul ..................,luna ................., ziua ..........., în ..................., judeţul(sectorul) ..............., cu domiciliul în ........................., judeţul(sectorul) ............, str. .................. nr. ....., bl. ...., ap. .... .    Posed actul de identitate seria ... nr. ..., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                                      S A A L L Z Z N N N N N C    Solicit eliberarea unui certificat de cazier judiciar din ...............,acesta fiindu-mi necesar pentru ........................... .    Declar pe propria răspundere că nu am avut şi nici nu am folosit alte numeşi date de identificare în afară de cele înscrise în prezenta cerere şi îmiexprim acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.                                                    Rezultatul verificării    Semnătura ..................    Data ....................------------ Notă *) Cererea va fi transmisă Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române [conform prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată].--------