HOTĂRÂRE nr. 363 din 14 aprilie 2010privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 12 mai 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. c) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Lista standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate, potrivit legii, din fonduri publice, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Se aprobă standardele de cost, prevăzute în anexa nr. 1, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 2.1-2.15.  +  Articolul 2Standardele de cost elaborate de ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, constituie documente de referinţă cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii, finanţate din fonduri publice, similare din punct de vedere tehnic cu obiectivele de referinţă prezentate în standardele respective.  +  Articolul 3 (1) Standardele de cost, aprobate potrivit prevederilor art. 1, se adresează ordonatorilor de credite, pentru: a) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii; b) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; c) ghidare în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii. (2) Standardele de cost, aprobate potrivit prevederilor art. 1, se adresează şi operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.  +  Articolul 4Standardele de cost, aprobate potrivit art. 1, se actualizează periodic sau ori de câte ori este necesar, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în funcţie de evoluţia progresului tehnic şi a preţurilor resurselor specifice în domeniul construcţiilor şi/sau pe baza solicitărilor fundamentate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2.1-2.15 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul mediului şi pădurilor,Borbely LaszloMinistrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Mihail Dumitrup. Ministrul administraţieişi internelor,Mihai Capră,secretar de statMinistrul educaţiei,cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru Funeriup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 14 aprilie 2010.Nr. 363.  +  Anexa 1LISTAstandardelor de cost*) pentru obiective de investiţii finanţate,potrivit legii, din fonduri publice
             
    ElaboratorulDenumirea standarduluiIndicativul
    1.Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului1.Sală de sport şcolară nivel competiţionalSCOST-01/MDRT
    2.Centru culturalSCOST-02/MDRT
    3.Bloc de locuinţe pentru tineriSCOST-03/MDRT
    4.Reabilitare termică anvelopă bloc de locuinţeSCOST-04/MDRT
    5.Modernizare drum comunal clasa tehnică VSCOST-05/MDRT
    2.Ministerul Mediului şi Pădurilor1.Reabilitare drum forestier principalSCOST-01/MMP
    2.Reabilitare drum forestier secundarSCOST-02/MMP
    3.Reabilitare drum forestier magistralSCOST-03/MMP
    4.Drum forestier secundarSCOST-04/MMP
    3.Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului1.Şcoală cu 8 săli de clasăSCOST-01/MEdCTS
    2.Grădiniţă cu 4 săli de grupăSCOST-02/MEdCTS
    3.Cămin studenţescSCOST-03/MEdCTS
    4.Ministerul Sănătăţii1.Spital regional de urgenţăSCOST-01/MS
    2.Spital judeţean de urgenţăSCOST-02/MS
    5.Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale1.Canale de irigaţii impermeabilizareSCOST-01/MADR
  ----------- Notă *) Standarde de cost elaborate sub coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului până la data de 31 martie 2010.
   +  Anexa 2.1
         
    MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUISALĂ DE SPORT ŞCOLARĂ NIVEL COMPETIŢIONALIndicativ: SCOST-01/MDRT
    STANDARD DE COST
  I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăSală de sport şcolară cu nivel sportiv competiţional, destinată competiţiilor şcolare pentru jocuri de handbal, baschet, volei, tenis de câmp, tenis de masă, gimnastică etc. (exclusiv jocul de fotbal).III.2. Date tehnice:- capacitate: 150 locuri în gradene;- suprafaţa construită: 1.628,00 mý;- suprafaţa construită desfăşurată: 1.780,00 mý.Construcţia este alcătuită din 3 corpuri principale:Sala de sport propriu-zisăCorp central, destinat competiţiilor de nivel sportiv şcolar, caracterizat prin:- zona gradene, dimensionată la 150 de locuri;- structură de rezistenţă din cadre metalice (stâlpi şi ferme spaţiale);- închideri din panouri tristrat (tablă de oţel 0,5 mm + spumă poliuretanică ignifugată + tablă de oţel 0,5 mm), montate pe structura portantă;- învelitoare din panouri termoizolante;- pardoseală din covor PVC cu strat de amortizare;- tâmplărie din profile PVC cu geam termoizolant.Anexă publicCorp lateral sălii propriu-zise, care permite accesul direct în sala de sport prin holul de acces în zona gradenelor, caracterizat prin:- structura de rezistenţă constituită din cadre din beton armat;- regimul de înălţime - parter înalt;- închiderile perimetrale din zidărie din BCA de 25 cm grosime;- termosistem cu grosime de 5 cm la exterior;- învelitoarea realizată din panouri termoizolante.Anexă sportiviCorp lateral sălii propriu-zise, care permite accesul elevilor şi al profesorilor la vestiare, caracterizat prin:- structura de rezistenţă constituită din cadre din beton armat;- regim de înălţime - P+1E;- închiderile perimetrale din zidărie din BCA de 25 cm grosime;- termosistem cu grosime de 5 cm la exterior;- învelitoarea realizată din panouri termoizolante.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul
       
    DenumireClasă/Nivel de performanţă
    Caracteristica macroseismică a amplasamentuluia(g) = 0,28 g;
    P100-1/2006TC = 1,6 sec.
    Cod de proiectare seismică  
    Clasa de importanţă şi expunereII
    P100-1/2006  
    Cod de proiectare seismică  
    Categoria de importanţăC
    Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei  
    Zona climaticăIII
    C 107-2005  
    Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor  
    Grad de rezistenţă la focII
    P 118/1999  
    Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor  
    Clasa de performanţă energetică MC 001/3-2006B
    Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor  
    Presiunea convenţională a terenului de fundareP(conv) = 200 kPa
    NP 112/2004  
    Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă
  III.4. Planuri şi secţiuni caracteristicePlan parterSecţiune transversalăIV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost totalTabel IV.1 (valori informative)
           
    Nr. crt.Capitolul/Subcapitolele de cheltuieliCost total (exclusiv TVA)
    leieuro*)
    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază,  din care:
    4.1.Construcţii şi instalaţii (C+I)2.646.504630.120
    4.1.1.Arhitectură1.256.295299.118
    4.1.2.Structura de rezistenţă1.094.710260.645
    4.1.3.Instalaţii295.49970.357
    4.2.Montaj utilaje tehnologice44.58710.616
    4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj**)67.99016.188
    4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport--
    4.5.Dotări***)36.9438.796
    4.6.Active necorporale--
    Investiţie de bază - cost total2.796.024665.720
  --------------- Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). Notă **) Lista de utilaje: aeroterme de tavan cu prize de aer proaspăt. Notă ***) Lista de dotări: porţi de handbal, coşuri de baschet, stâlpi de volei şi tenis.PrecizareLa stabilirea costului total s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;● pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:● transport de materiale 10 km;● transport de pământ 10 km.IV.2. Cost unitarTabel IV.2 (valori de referinţă)
         
      Cost unitar (exclusiv TVA)
    lei/m2(Acd)euro*)/m2(Acd)
    Investiţie de bază - cost unitar,  din care:1.571374
    Construcţii şi instalaţii (C+I)1.487354
  ----------- Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.
   +  Anexa 2.2
         
    MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUICENTRU CULTURALIndicativ:  SCOST-02/MDRT
    STANDARD DE COST
  I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăCămin cultural destinat localităţilor cu o populaţie mai mare de 5.000 de locuitori.Clădirea căminului cultural este structurată pe două nivele:● PARTER:- Zonă pentru public: ● sală spectacole 300 de locuri (237 mý) ● scenă (157 mý) ● buzunar scenă (62 mý) ● hol sală de spectacole (103 mý) ● hol intrare (34 mý) ● sală activităţi (48 mý) ● sală conferinţe (68 mý) ● mýuzeu (39 mý) ● bibliotecă (88 mý) ● hol bibliotecă (8 mý) ● depozit bibliotecă ( 3,5 mý) ● informaţii (26 mý) ● (pază 4 mý) ● WC femei (18 mý) ● WC bărbaţi (14,5 mý) ● sas (7 mý) ● acces principal + terasă (109 mý);- Zona tehnică, funcţiuni complementare: ● casa scării, acces (27 mý) ● hol (21 mý) ● sala de mese (18 mý) - spaţiu recepţie, încălzire mâncare (27 mý) ● oficiu (7 mý) ● spălător vase şi veselă (4 mý) ● vestiar (10,5 mý) ● WC femei (5 mý) ● WC bărbaţi (5 mý) ● centrală termică, spaţiu tehnic (33 mý) ● acces recuzită actori (13 mý).● ETAJ:- Zona pentru public: ● hol (68 mý) ● cerc 1 (21 mý) ● cerc 2 (21 mý) ● cerc 3 (16 mý) ● cerc 4 (15 mý) ● sas grup sanitar (7,50 mý) ● WC femei (6 mý) ● WC bărbaţi (6 mý) ● terasa 1 (2 mý);- Zona administrativă: ● birou administrator (24 mý) ● pod (80 mý) ● terasă (25 mý);- Zona cazare: ● camera 1 (12 mý) ● camera 2 (12 mý) ● baie (5 mý) ● sas (6,50 mý);- Zona actori: - vestiar 1 (21 mý) - vestiar 2 (20 mý).III.2. Date tehnice:- suprafaţa construită: 1.212 mý;- suprafaţa desfăşurată: 1.884 mý;- suprafaţa utilă: 1.627 mý;- H cornişă: variabil;- H maxim: 9,94 m;- capacitate sală de spectacole = 300 de locuri.Structura de rezistenţă este mixtă şi constă în cadre de beton armat rigidizate cu zidărie de cărămidă, planşee intermediare tip dală şi şarpantă din grinzi cu zăbrele din lemn.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul
       
    DenumireClasă/Nivel de performanţă
    Caracteristica macroseismică a amplasamentuluia(g) = 0,32 g
    P100-1/2006T(C) = 1,0 sec.
    Cod de proiectare seismică  
    Clasa de importanţă şi expunereII
    P100-1/2006  
    Cod de proiectare seismică  
    Categoria de importanţăC
    Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei  
    Zona climaticăIII
    C 107-2005  
    Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor  
    Grad de rezistenţă la focII
    P 118/1999  
    Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor  
    Clasa de performanţă energetică MC 001/3-2006B
    Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor  
    Presiunea convenţională a terenului de fundareP(conv) = 200 kPa
    NP 112/2004  
    Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă
  III.4. Planuri şi secţiuni caracteristicePlan parterSecţiune transversalăIV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost totalTabel IV.1 (valori informative)
           
    Nr. crt.Capitolul/Subcapitolele de cheltuieliCost total (exclusiv TVA)
    leieuro*)
    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază,
    din care:
    4.1.Construcţii şi instalaţii (C+I)3.046.427725.340
    4.1.1.Arhitectură754.269179.588
    4.1.2.Structura de rezistenţă1.569.532373.698
    4.1.3.Instalaţii722.626172.054
    4.2.Montaj utilaje tehnologice155.80137.095
    4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj**)658.055156.680
    4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport--
    4.5.Dotări***)380.97790.709
    4.6.Active necorporale--
    Investiţie de bază - cost total4.241.2601.009.824
  ------------ Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). Notă **) Lista de utilaje:- arhitectura: lift înclinat cu platformă, cortină pentru scenă;- instalaţii electrice şi automatizare: centrală telefonică 8 trunchiuri, centrală de detecţie şi semnalizare efracţie, generator electric, baterii de condensatori;- instalaţii sanitare: separator de hidrocarburi;- instalaţii ventilare, climatizare, PSI: pompă de incendiu, pompă submersibilă staţie pompare PSI, centrală de tratare aer sistem, ventilator de acoperiş pentru desfumare, ventilator axial montat pe perete. Notă ***) Lista de dotări:- dotări multimedia şi sonorizare: videoproiectoare, ecran proiecţie, televizor LCD, DVD playere, amplificatoare, mixere, boxe, microfoane, DVD sistem cu plasmă;- dotări lumini: proiectoare, dimmeri, rack pentru dimmeri;- dotări mobilier: deskuri, gradene amovibile, mese, scaune, scaune ergonomice, dulapuri.PrecizareLa stabilirea costului total s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;● pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:● transport de materiale 25 km;● transport de pământ 10 km.IV.2. Cost unitarTabel IV.2 (valori de referinţă)
         
      Cost unitar (exclusiv TVA)
    lei/m2(Acd)euro*)/m2(Acd)
    Investiţie de bază - cost unitar,  din care:2.251536
    Construcţii şi instalaţii (C+I)1.617385
  ---------- Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.
   +  Anexa 2.3
         
    MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUIBLOC DE LOCUINŢE PENTRU TINERIIndicativ:  SCOST-03/MDRT
    STANDARD DE COST
  I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăInvestiţia de referinţă o constituie un bloc de locuinţe pentru tineri cu regim de înălţime de S(p)+P+3E.III.2. Date tehnice● Arie construită desfăşurată (Acd):- Acd amplasament = 4.552 mý;- Acd 1 cameră = 58 mý;- Acd 2 camere = 81 mý;- Acd 3 camere = 102 mý.● Numar unităţi locative - 60, din care:- 1 cameră: 28 unităţi locative;- 2 camere: 16 unităţi locative;- 3 camere: 16 unităţi locative.● Nr. tronsoane: 4● Structură:- infrastructura - fundaţii continue pe pernă de balast;- suprastructura - mixtă (cadre şi diafragme):- planşee din beton armat prefabricat;- acoperiş - şarpantă din lemn.● Arhitectură:- închideri exterioare - zidărie din BCA de 30 cm grosime;- termoizolaţie exterioară - plăci polistiren de 5 cm grosime;- compartimentări interioare - pereţi din gips carton de 10 cm şi 12,5 cm izolaţi fonic;- tâmplărie exterioară - PVC cu geam termopan;- învelitoarea - tablă tip ţiglă.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul
       
    DenumireClasă/Nivel de performanţă
    Caracteristica macroseismică a amplasamentuluia(g) = 0,24 g;
    P100-1/2006T(C) = 1,0 sec.
    Cod de proiectare seismică  
    Clasa de importanţă şi expunereIII
    P100-1/2006  
    Cod de proiectare seismică  
    Categoria de importanţăC
    Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare  
    Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei  
    Zona climatică C 107-2005III
    Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor  
    Grad de rezistenţă la focIII
    P 118/1999  
    Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor  
    Clasa de performanţă energetică MC 001/3-2006B
    Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor  
    Presiunea convenţională a terenului de fundareP(conv) = 100 kPa
    NP 112/2004  
    Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă
  III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceFaţadaIV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost totalTabel IV.1.1 (valori informative)
           
    Nr. crt.Categorii de lucrăriCost total (exclusiv TVA)
    leieuro*)
    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază,
    din care:
    4.1.Construcţii şi instalaţii (C+I)6.997.3341.666.032
    4.1.1.Arhitectură3.110.896740.689
    4.1.2.Structura de rezistenţă2.799.752666.608
    4.1.3.Instalaţii1.086.686258.735
    4.2.Montaj utilaje tehnologice--
    4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj**)267.65863.728
    4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport--
    4.5.Dotări--
    4.6.Active necorporale--
    Investiţie de bază - cost total7.264.9921.729.760
  ----------- Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). Notă **) Centrală termică.Tabel IV.1.2 (valori informative)
           
    Unitate locativă standardCost unitar (exclusiv TVA) euro*)/m2(Acd)Cost total în euro*) (exclusiv TVA) pe unitate locativă
    Nr. camereArie construită desfăşurată Acd m2/apartament
    1 cameră5838022.040
    2 camere8130.780
    3 camere10238.760
  Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului total s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;● pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:● transport de materiale 10 km;● transport de pământ 10 km.IV.2. Cost unitarTabel IV.2 (valori de referinţă)
         
      Cost unitar (exclusiv TVA)
    lei/m2(Acd)euro*)/m2(Acd)
    Investiţie de bază - cost unitar,  din care:1.596380
    Construcţii şi instalaţii (C+I)1.537366
  Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.
   +  Anexa 2.4
         
    MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUIREABILITARE TERMICĂ ANVELOPĂ BLOC DE LOCUINŢEIndicativ:  SCOST-04/MDRT
    STANDARD DE COST
  I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăReabilitarea termică se face pentru un bloc de locuinţe având următoarele caracteristici:
         
    Regim de înălţimeP+4E
    Sistem constructivPanouri mari integral prefabricate în sistem fagure
    Număr scări1
    Înălţime de nivel2,70 m
    Înălţime liberă de nivel2,52 m
    Tip acoperişTerasă necirculabilă
    Număr de apartamente20
    Componenţă apartamente1 cameră2
    2 camere10
    3 camere8
  III.2. Date tehnice
         
    Ac - arie construită [m2]274
    Au - arie utilă încălzită [m2]1.122
    Af(o) - arie faţadă parte opacă [m2]1.010
    Af(v) - arie faţadă parte vitrată [m2]160
    Ater - arie terasă [m2]278
    As - arie planşeu peste subsol [m2]250
    Aanv - arie anvelopă [m2]1.698
    Vu - volum util încălzit [m3]2.827
    indice de formă0,48
    Au - apartament [m2]1 cameră37
    2 camere52
    3 camere66
  III.3. Lucrări de intervenţii asupra anvelopei clădirii
         
    FAŢADEPereţi exteriori de la cota ±0,00 până la cota superioară a aticuluiTermosistem cu polistiren expandat ignifugat PEX cu grosimea de 10 cm
    Soclu de la cota ±0,00 până la - 0,50 m sub CTSTermosistem cu polistiren extrudat ignifugat XPS cu grosimea de 8 cm
    TERASĂTermoizolaţie din plăci din polistiren expandat ignifugat cu grosimea de 16 cm şi refacerea hidroizolaţiei
    TÂMPLĂRIETâmplărie PVC pentacamerală cu clapete autoreglante
    PLANŞEU PESTE SUBSOLTermoizolaţie din plăci din polistiren expandat ignifugat cu grosimea de 8 cm
  III.4. Caracteristici esenţiale de calcul
         
    Caracteristica esenţialăAct normativDenumire/Nivel de performanţă
    Caracteristici macroseismiceP100-1/2006Expertiza tehnică calitativă
      Cod de proiectare seismică  
    Clasa de importanţă şi expunereP100-1/2006
      Cod de proiectare seismică  
    Categoria de importanţăHotărârea Guvernului nr. 766/1997pentru aprobarea unor regulamenteprivind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţieiNormală
    Zona climaticăC 107-2005Zona II
      Partea a III-a; Anexa D - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor(Theta e = -15°C)
      Theta i = 20°C
    Clasa de performanţă energeticăMC 001/3-2006q(inc) < 100
      Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor[kW/m2, A(u)]
    Coeficientul de transfer termic (U) prin tâmplărieSREN ISO 10077-1 şi 2Max. 1,3 W/m2 K° pentru PVC
    Grad de rezistenţă la focP 118/1999Grad de rezistenţă la foc - II
      Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor
  IV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost totalTabel IV.1.1 (valori informative)
           
    Nr. crt.Capitolul/Subcapitolele de cheltuieliCost total (exclusiv TVA)
    leieuro*)
    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază,
    din care:
    4.1.Construcţii şi instalaţii (C+I)259.17461.708
    4.1.1.Arhitectură:    
      Perete parte opacă127.26030.300
      Perete parte vitrată77.28018.400
      Terasă42.03410.008
      Planşeu peste subsol12.6003.000
    4.1.2.Structura de rezistenţă    
    4.1.3.Instalaţii--
    4.2.Montaj utilaje tehnologice--
    4.3.Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale cu montaj--
    4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport--
    4.5.Dotări--
    4.6.Active necorporale--
    Investiţie de bază - cost total259.17461.708
  Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).Tabel IV.1.2 (valori informative)
           
    Unitate locativă standardCost unitar (exclusiv TVA) euro*)/m2(Au)Cost total în euro*) (exclusiv TVA) pe unitate locativă
    Nr. camereArie utilă m2/apartament
    1 cameră37552.035
    2 camere522.860
    3 camere663.630
  Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului total s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;● pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 346/2002, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:● transport de materiale 10 km.IV.2. Cost unitarIV.2.1. Cost raportat la metru pătrat arie utilă construcţieTabel IV.2.1 (valori de referinţă)
         
      Cost unitar (exclusiv TVA)
    lei/m2(Acd)euro*)/m2(Acd)
    Investiţie de bază - cost unitar,  din care:23155
    Construcţii şi instalaţii (C+I)23155
  Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV.2.2. Cost raportat la metru pătrat element construcţieTabel IV.2.2 (valori de referinţă)
         
    Denumire element construcţieCost unitar (exclusiv TVA)
    lei/m2(element)euro*) m2(element)
    Perete parte opacă12630
    Perete parte vitrată483115
    Terasă15136
    Planşeu peste subsol5012
  Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.
   +  Anexa 2.5
         
    MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUIMODERNIZARE DRUM COMUNAL CLASA TEHNICĂ VIndicativ:  SCOST-05/MDRT
    STANDARD DE COST
  I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generală: "Modernizare drum comunal - lungime tronson: 5,25 km"Scop:- asigurarea conexiunii la reţeaua naţională şi judeţeană;- asigurarea accesibilităţii unor zone cu potenţial la nivel de regiune unde condiţiile economice au împiedicat dezvoltarea zonei;- economisirea timpului şi a carburanţilor;- reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;- îmbunătăţirea capacităţii portante.III.2. Date tehniceTraseul nemodernizat are două benzi de circulaţie, prezentând degradări accentuate.Situaţia proiectată urmăreşte:- îmbunătăţirea elementelor geometrice şi a căilor de rulare;- aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului;- realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale;- suprapunerea traseului peste traseul existent;- asigurarea vitezei de deplasare: 20-40 km/h;- încadrarea drumului în clasa tehnică V, categoria de importanţă C.Situaţia proiectată nu cuprinde: lucrări de artă, poduri şi podeţe.Pentru drumuri de clasa tehnică V vor fi asigurate:- lăţime parte carosabilă 2 x 2,50 m;- lăţime acostament 2 x 0,50 m;- pantă transversală carosabil 2,5%;- pantă transversală acostament 4%.Sistem rutier propus:- 4 cm uzura din BA16;- 4 cm strat de legătură BAD 25;- 10 cm macadam;- 15 cm balast pentru reprofilare (grosime medie);- acostamentele amenajate (balastate);- asigurarea scurgerii apelor: rigole, şanţuri trapezoidale în afara localităţilor.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul
       
    DenumireClasă/Nivel de performanţă
    Caracteristica macroseismică a amplasamentului P100-1/2006a(g) = 0,08 g; Tc = 0,7 sec.
    Clasa tehnicăV
    Categoria de importanţă"C" - NORMALĂ
    Zona climatică STAS 1709/1-90III
    Adâncimea de îngheţ STAS 6054-7770 ... 80 cm
    Presiunea convenţională a terenului de fundare NP 112/2004P(conv) = 260 kPa
  III.4. Planuri şi secţiuniSecţiune transversalăIV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost totalTabel IV.1 (valori informative)
           
    Nr. crt.Capitolul/Subcapitolele de cheltuieliCost total (exclusiv TVA)
    leieuro*)
    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază,
    din care:
    4.1.Lucrări de drumuri3.641.316866.980
    4.1.1.Sistemul rutier3.409.707811.835
    4.1.2.Şanţuri231.60955.145
    4.2.Montaj utilaje tehnologice--
    4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj--
    4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport--
    4.5.Dotări--
    4.6.Active necorporale--
    Investiţie de bază - cost total3.641.316866.980
  Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului total s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;● pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport: transport materiale 25 km.IV.2. Cost unitarTabel IV.2 (valori de referinţă)
         
      Cost unitar (exclusiv TVA)
    lei/kmeuro*)/km
    Investiţie de bază - cost unitar, din care:693.584165.139
    Lucrări de drumuri693.584165.139
  Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.
   +  Anexa 2.6
         
    MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILORREABILITARE DRUM FORESTIER PRINCIPALIndicativ:  SCOST-01/MMP
    STANDARD DE COST
  I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăTraseul drumului forestier se desfăşoară în întregime în fondul forestier naţional, ocupând cu aproximaţie, definitiv sau temporar, următoarele suprafeţe:- suprafaţa ocupată definitiv - cca 1,0-1,2 ha/km● Suprafaţa ocupată definitiv este formată din platforma şi şanţul drumurilor. Această suprafaţă rămâne în continuare în fond forestier, schimbându-se folosinţa în "instalaţii de transport forestier-drumuri", şi reprezintă 0,5% din suprafaţa deservită de drumurile nou-construite. Lucrările de refacere a drumurilor forestiere existente nu ocupă suprafeţe noi din fondul forestier.Drum forestier axial - trafic 30-50.000 mc:- lăţimea platformei drumurilor în aliniament: 5,00 m;- lăţimea părţii carosabile în aliniament: 4,00 m;- raza minimă de racordare în plan orizontal: 20,00 m;- raza minimă de racordare în serpentină: 15,00 m;- declivitatea maximă la transportul în gol: 9%;- declivitatea maximă la transportul în plin: 6%.III.2. Date tehnice:- platforma 5,0 m;- suprastructura 25-35 cm macadam;- 10-15 cm balast pentru reprofilare;- acostamentele amenajate balastate;- asigurarea scurgerii apelor: rigole, şanţuri de pământ sau dalate;- lucrări de artă - ziduri de sprijin la apă sau la versant;- poduri şi podeţe tubulare.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul
           
    Caracteristica esenţialăCategoria de drumClasa de importanţăAct normativ
    Dimensionare: convoi de calculDrum tehnologic*)A10 - S30PD 67/80 - reactualizat 1998
    Zona climatică   Zona III
  -------- Notă *) Conform Codului silvic.III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceSecţiune transversalăIII.5. Caracteristicile tehnice ale terenului de amplasamentÎn funcţie de substratul litologic şi de structura orografică, la nivelul ţării se disting 3 mari zone:- zona I - partea estică a Carpaţilor Orientali, constituită din roci sedimentare;- zona II - munţii Apuseni şi partea vestică şi de nord a Carpaţilor Occidentali, constituită din roci magmatice;- zona III - Carpaţii Meridionali, Munţii Banatului, constituiţi din roci metamorfice.Avându-se în vedere amplasarea acestor drumuri auto forestiere, ele se pot împărţi în funcţie de zona geografică în care sunt situate, astfel:- drumuri de şes-colinare; altitudine sub 300 m;- drumuri de dealuri înalte; altitudine între 300 şi 700 m;- drumuri de munte; altitudine peste 700 m.În primele două categorii caracteristicile geotehnice sunt în general de formaţiuni geologice de vârstă recentă, alcătuite din argile nisipoase sau argile prăfoase de origine deluvială. În aceste zone relieful este domol, cu pante transversale şi longitudinale relativ mici, iar cursurile de apă au un caracter permanent, cu albii stabile.În cea de a treia zonă de munte caracteristicile fizico-mecanice ale formaţiunilor diferă în funcţie de natura rocilor de bază. Aceste formaţiuni sunt acoperite de argile nisipoase cu fragmente de rocă cu grosimi variabile, în funcţie de panta transversală. Astfel, deluviul are grosimi mari în zona I şi scade către zonele II şi III.Pantele longitudinale şi transversale ale versanţilor sunt în general accentuate.Regimul hidrologic de tip torenţial al apelor de suprafaţă este pus în evidenţă atât de prezenţa albiilor în formă de V, cât şi de numeroasele conuri de dejecţie ce se găsesc la baza pantelor. Din cauza pantelor accentuate şi a cantităţilor mari de precipitaţii, în zonele montane sunt mult mai frecvente alunecările de teren. Datorită reţelei hidrografice dese şi alunecărilor de teren, în această zonă se impune executarea unui număr mai mare de lucrări de artă şi consolidare, comparativ cu zonele de şes şi de coline.Sistemele rutiere se realizează preponderent cu materiale locale extrase, piatră spartă din derocările din traseu sau balast din albiile pâraielor din zonă.IV. Cost investiţie de bazăCost unitarIV.1. Zona I - partea estică a Carpaţilor Orientali - sedimentarTabel nr. IV.1
               
    Nr. crt.Categorii de lucrăriCosturi unitare - munte (exclusiv TVA)Costuri unitare - deal înalt (exclusiv TVA)
    lei/kmeuro*)/kmlei/kmeuro*)/km
    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:
    4.1.Lucrări drum474.999113.095410.00497.620
    4.1.1.Sistemul rutier        
    4.1.2.Lucrări de artă        
    4.1.3.Poduri, podeţe        
    4.2.Montaj utilaje tehnologice----
    4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj----
    4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport----
    4.5.Dotări----
    4.6.Active necorporale----
    Investiţie de bază - cost unitar474.999113.095410.00497.620
  Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV.2. Zona II - partea vestică a Carpaţilor Occidentali şi munţii Apuseni - predominant magmaticTabel nr. IV.2
               
    Nr. crt.Categorii de lucrăriCosturi unitare - munte (exclusiv TVA)Costuri unitare - deal înalt (exclusiv TVA)
    lei/kmeuro*)/kmlei/kmeuro*)/km
    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:
    4.1.Lucrări drum465.024110.720390.57992.995
    4.1.1.Sistemul rutier        
    4.1.2.Lucrări de artă        
    4.1.3.Poduri, podeţe        
    4.2.Montaj utilaje tehnologice----
    4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj----
    4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport----
    4.5.Dotări----
    4.6.Active necorporale----
    Investiţie de bază - cost unitar465.024110.720390.57992.995
  Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV.3. Zona III - Carpaţii Meridionali şi Munţii Banatului - roci metamorficeTabel nr. IV.3
               
    Nr. crt.Categorii de lucrăriCosturi unitare - munte (exclusiv TVA)Costuri unitare - deal înalt (exclusiv TVA)
    lei/kmeuro*)/kmlei/kmeuro*)/km
    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:
    4.1.Lucrări drum457.779108.995374.99789.285
    4.1.1.Sistemul rutier        
    4.1.2.Lucrări de artă        
    4.1.3.Poduri, podeţe        
    4.2.Montaj utilaje tehnologice----
    4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj----
    4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport----
    4.5.Dotări----
    4.6.Active necorporale----
    Investiţie de bază - cost unitar457.779108.995374.99789.285
  Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;● pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:● transport de materiale cca 25-30 km.NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.
   +  Anexa 2.7
         
    MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILORREABILITARE DRUM FORESTIER SECUNDARIndicativ:  SCOST-02/MMP
    STANDARD DE COST
  I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăTraseul drumului forestier se desfăşoară în întregime în fondul forestier naţional, ocupând cu aproximaţie, definitiv sau temporar, următoarele suprafeţe:- suprafaţa ocupată definitiv - cca 1,0-1,2 ha/km● Suprafaţa ocupată definitiv este formată din platforma şi şanţul drumurilor. Această suprafaţă rămâne în continuare în fond forestier, schimbându-se folosinţa în "instalaţii de transport forestier-drumuri", şi reprezintă 0,5% din suprafaţa deservită de drumurile nou-construite.Lucrările de refacere a drumurilor forestiere existente nu ocupă suprafeţe noi din fondul forestier.Drum forestier colector - trafic variabil:- lăţimea platformei drumurilor în aliniament: 3,50 m;- lăţimea părţii carosabile în aliniament: 2,50 m;- raza minimă de racordare în plan orizontal: 15 m;- raza minimă de racordare în serpentină: 13 m;- declivitatea maximă la transportul în gol: 12%;- declivitatea maximă la transportul în plin: 9%;- sistemul rutier, împietruire simplă în unul sau două straturi în grosimi medii de 20-40 cm după compactare, alcătuit din balast sau piatră spartă;- lucrările de artă cu caracter definitiv, dimensionate la convoiul de calcul A10-S30 şi cu verificarea la convoiul ATF25.Sistemele rutiere se realizează preponderent cu materiale locale extrase, piatră spartă din derocările din traseu sau balast din albiile pâraielor din zonă.III.2. Date tehnice:- platforma 3,5 m;- suprastructura 20-30 cm împietruire simplă;- 10-15 cm balast pentru reprofilare;- acostamentele amenajate balastate;- asigurarea scurgerii apelor: rigole, şanţuri de pământ sau dalate;- lucrări de artă - ziduri de sprijin la apă sau la versant;- poduri şi podeţe tubulare.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul
           
    Caracteristica esenţialăCategoria de drumClasa de importanţăAct normativ
    Dimensionare: convoi de calculDrum tehnologic*)A10 - S30PD 67/80 - reactualizat 1998
    Zona climatică   Zona III
  Notă *) Conform Codului silvic.III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceIII.5. Caracteristicile tehnice ale terenului de amplasamentÎn funcţie de substratul litologic şi structura orografică, la nivelul ţării se disting 3 mari zone:- zona I - partea estică a Carpaţilor Orientali, constituită din roci sedimentare;- zona II - munţii Apuseni şi partea vestică şi de nord a Carpaţilor Occidentali, constituită din roci magmatice;- zona III - Carpaţii Meridionali şi Munţii Banatului, constituiţi din roci metamorfice.Având în vedere amplasarea acestor drumuri auto forestiere, ele se pot împărţi în funcţie de zona geografică în care sunt situate, astfel:- drumuri de şes-colinare; altitudine sub 300 m;- drumuri de dealuri înalte; altitudine între 300 şi 700 m;- drumuri de munte; altitudine peste 700 m.În primele două categorii caracteristicile geotehnice sunt în general de formaţiuni geologice de vârstă recentă, alcătuite din argile nisipoase sau argile prăfoase de origine deluvială. În aceste zone relieful este domol, cu pante transversale şi longitudinale relativ mici, iar cursurile de apă au un caracter permanent, cu albii stabile.În cea de a treia zonă de munte caracteristicile fizico-mecanice ale formaţiunilor diferă în funcţie de natura rocilor de bază. Aceste formaţiuni sunt acoperite de argile nisipoase cu fragmente de rocă cu grosimi variabile, în funcţie de panta transversală. Astfel, deluviul are grosimi mari în zona I şi scade către zonele II şi III.Pantele longitudinale şi transversale ale versanţilor sunt în general accentuate.Regimul hidrologic de tip torenţial al apelor de suprafaţă este pus în evidenţă atât de prezenţa albiilor în formă de V, cât şi de numeroasele conuri de dejecţie ce se găsesc la baza pantelor. Din cauza pantelor accentuate şi a cantităţilor mari de precipitaţii, în zonele montane sunt mult mai frecvente alunecările de teren. Datorită reţelei hidrografice dese şi alunecărilor de teren, în această zonă se impune executarea unui număr mai mare de lucrări de artă şi consolidare.IV. Cost investiţie de bazăCost unitarIV.1. Zona I - partea estică a Carpaţilor Orientali - sedimentarTabel nr. IV.1
                   
    Nr. crt.Categorii de lucrăriCosturi unitare - munte (exclusiv TVA)Costuri unitare - deal înalt (exclusiv TVA)Costuri unitare - şes colinar (exclusiv TVA)
    lei/kmeuro*)/kmlei/kmeuro*)/kmlei/kmeuro*)/km
    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază,  din care:
    4.1.Lucrări drum285.99968.095231.00055.000189.00045.000
    4.1.1.Sistemul rutier            
    4.1.2.Lucrări de artă            
    4.1.3.Poduri, podeţe            
    4.2.Montaj utilaje tehnologice------
    4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj------
    4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport------
    4.5.Dotări------
    4.6.Active necorporale------
    Investiţie de bază - cost unitar285.99968.095231.00055.000189.00045.000
  Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV.2. Zona II - partea vestică a Carpaţilor Occidentali şi munţii Apuseni - predominant magmaticTabel nr. IV.2
                   
    Nr. crt.Categorii de lucrăriCosturi unitare - munte (exclusiv TVA)Costuri unitare - deal înalt (exclusiv TVA)Costuri unitare - şes colinar (exclusiv TVA)
    lei/kmeuro*)/kmlei/kmeuro*)/kmlei/kmeuro*)/km
    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază,  din care:
    4.1.Lucrări drum319.91476.170273.00065.000214.99851.190
    4.1.1.Sistemul rutier            
    4.1.2.Lucrări de artă            
    4.1.3.Poduri, podeţe            
    4.2.Montaj utilaje tehnologice------
    4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj------
    4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport------
    4.5.Dotări------
    4.6.Active necorporale------
    Investiţie de bază - cost unitar319.91476.170273.00065.000214.99851.190
  Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV.3. Zona III - Carpaţii Meridionali şi Munţii Banatului - roci metamorficeTabel nr. IV.3
                   
    Nr. crt.Categorii de lucrăriCosturi unitare - munte (exclusiv TVA)Costuri unitare - deal înalt (exclusiv TVA)Costuri unitare - şes colinar (exclusiv TVA)
    lei/kmeuro*)/kmlei/kmeuro*)/kmlei/kmeuro*)/km
    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază,  din care:
    4.1.Lucrări drum300.09071.450273.00065.000224.99453.570
    4.1.1.Sistemul rutier            
    4.1.2.Lucrări de artă            
    4.1.3.Poduri, podeţe            
    4.2.Montaj utilaje tehnologice------
    4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj------
    4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport------
    4.5.Dotări------
    4.6.Active necorporale------
    Investiţie de bază - cost unitar300.09071.450273.00065.000224.99453.570
  Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;● pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport materiale cca 25-30 km.NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.
   +  Anexa 2.8
         
    MINISTERUL MEDIULUIREABILITARE DRUM FORESTIER MAGISTRALIndicativ:  SCOST-01/MMP
    STANDARD DE COST
  I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăTraseul drumului forestier se desfăşoară în întregime în fondul forestier naţional, ocupând cu aproximaţie, definitiv sau temporar, următoarele suprafeţe:- suprafaţa ocupată definitiv cca 1,0-1,2 ha/km● Suprafaţa ocupată definitiv este formată din platforma şi şanţul drumurilor. Această suprafaţă rămâne în continuare în fond forestier, schimbându-se folosinţa în "instalaţii de transport forestier-drumuri", şi reprezintă 0,5% din suprafaţa deservită de drumurile nou-construite.Lucrările de refacere a drumurilor forestiere existente nu ocupă suprafeţe noi din fondul forestier.Drum forestier magistral - trafic < 50.000 mc:- lăţimea platformei drumurilor în aliniament: 7,00 m;- lăţimea părţii carosabile în aliniament: 6,00 m;- raza minimă de racordare în plan orizontal: 25 m;- raza minimă de racordare în serpentină: 15 m;- declivitatea maximă la transportul în gol: 9%;- declivitatea maximă la transportul în plin: 6%.III.2. Date tehnice:- platforma 7,0 m;- suprastructura 30-40 cm macadam;- 10-15 cm balast pentru reprofilare;- acostamentele amenajate balastate;- asigurarea scurgerii apelor: rigole, şanţuri de pământ sau dalate;- lucrări de artă - ziduri de sprijin la apă sau la versant;- poduri şi podeţe tubulare.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul
           
    Caracteristica esenţialăCategoria de drumClasa de importanţăAct normativ
    Dimensionare: convoi de calculDrum tehnologic*)A10 - S30PD 67/80 - reactualizat 1998
    Zona climatică   Zona III
  Notă *) Conform Codului silvic.III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceIII.5. Caracteristicile tehnice ale terenului de amplasamentÎn funcţie de substratul litologic şi structura orografică, la nivelul ţării se disting 3 mari zone:- zona I - partea estică a Carpaţilor Orientali, constituită din roci sedimentare;- zona II - munţii Apuseni şi partea vestică şi de nord a Carpaţilor Occidentali, constituită din roci magmatice;- zona III - Carpaţii Meridionali şi Munţii Banatului, constituiţi din roci metamorfice.Având în vedere amplasarea acestor drumuri auto forestiere, ele se pot împărţi în funcţie de zona geografică în care sunt situate, astfel:- drumuri de şes-colinare; altitudine sub 300 m;- drumuri de dealuri înalte; altitudine între 300 şi 700 m;- drumuri de munte; altitudine peste 700 m.În primele două categorii caracteristicile geotehnice sunt în general de formaţiuni geologice de vârstă recentă, alcătuite din argile nisipoase sau argile prăfoase de origine deluvială. În aceste zone relieful este domol, cu pante transversale şi longitudinale relativ mici, iar cursurile de apă au un caracter permanent, cu albii stabile.În cea de-a treia zonă de munte caracteristicile fizico-mecanice ale formaţiunilor diferă în funcţie de natura rocilor de bază. Aceste formaţiuni sunt acoperite de argile nisipoase cu fragmente de rocă cu grosimi variabile, în funcţie de panta transversală. Astfel, deluviul are grosimi mari în zona I şi scade către zonele II şi III.Pantele longitudinale şi transversale ale versanţilor sunt în general accentuate.Regimul hidrologic de tip torenţial al apelor de suprafaţă este pus în evidenţă atât de prezenţa albiilor în formă de V, cât şi de numeroasele conuri de dejecţie ce se găsesc la baza pantelor. Din cauza pantelor accentuate şi a cantităţilor mari de precipitaţii, în zonele montane sunt mult mai frecvente alunecările de teren. Datorită reţelei hidrografice dese şi alunecărilor de teren, în această zonă se impune executarea unui număr mai mare de lucrări de artă şi consolidare, comparativ cu zonele de şes şi de coline.Sistemele rutiere se realizează preponderent cu materiale locale extrase, piatră spartă din derocările din traseu sau balast din albiile pâraielor din zonă.IV. Cost investiţie de bazăCost unitarIV.1. Zona I - partea estică a Carpaţilor Orientali - sedimentarTabel nr. IV.1
           
    Nr. crt.Categorii de lucrăriCosturi unitare - munte (exclusiv TVA)
    lei/kmeuro*)/km
    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază,  din care:
    4.1.Lucrări drum594.993141.665
    4.1.1.Sistemul rutier    
    4.1.2.Lucrări de artă    
    4.1.3.Poduri, podeţe    
    4.2.Montaj utilaje tehnologice--
    4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj--
    4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport--
    4.5.Dotări--
    4.6.Active necorporale--
    Investiţie de bază - cost unitar594.993141.665
  Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV.2. Zona II - partea vestică a Carpaţilor Occidentali şi munţii Apuseni - predominant magmaticTabel nr. IV.2
           
    Nr. crt.Categorii de lucrăriCosturi unitare - munte (exclusiv TVA)
    lei/kmeuro*)/km
    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:
    4.1.Lucrări drum584.976139.280
    4.1.1.Sistemul rutier    
    4.1.2.Lucrări de artă    
    4.1.3.Poduri, podeţe    
    4.2.Montaj utilaje tehnologice--
    4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj--
    4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport--
    4.5.Dotări--
    4.6.Active necorporale--
    Investiţie de bază - cost unitar584.976139.280
  Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV.3. Zona III - Carpaţii Meridionali şi Munţii Banatului - roci metamorficeTabel nr. IV.3
           
    Nr. crt.Categorii de lucrăriCosturi unitare - munte (exclusiv TVA)
    lei/kmeuro*)/km
    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:
    4.1.Lucrări drum564.984134.520
    4.1.1.Sistemul rutier    
    4.1.2.Lucrări de artă    
    4.1.3.Poduri, podeţe    
    4.2.Montaj utilaje tehnologice--
    4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj--
    4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport--
    4.5.Dotări--
    4.6.Active necorporale--
    Investiţie de bază - cost unitar564.984134.520
  Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului total s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;● pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:● transport de materiale cca 25-30 km.NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.
   +  Anexa 2.9
         
    MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILORDRUM FORESTIER SECUNDARIndicativ:  SCOST-04/MMP
    STANDARD DE COST
  I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăTraseele drumurilor forestiere propuse a se executa se desfăşoară în întregime în fondul forestier naţional, ocupând cu aproximaţie, definitiv sau temporar, următoarele suprafeţe:- suprafaţa ocupată definitiv cca 1,0-1,2 ha/km,- suprafaţa ocupată temporar cca 0,4-0,6 ha/km.● Suprafaţa ocupată definitiv este formată din platforma şi şanţul drumurilor. Această suprafaţă rămâne în continuare în fond forestier, schimbându-se folosinţa în "instalaţii de transport forestier-drumuri" şi reprezintă 0,5% din suprafaţa deservită de drumurile nou-construite.● Suprafaţa ocupată temporar este formată din suprafaţa ocupată de taluzele drumurilor şi depozitele de terasamente.Această suprafaţă este ocupată numai pe durata construcţiei drumului, urmând ca după terminarea execuţiei să fie împădurită, reintrând în circuitul productiv, şi reprezintă 0,3% din suprafaţa deservită de drumurile nou-construite.Drum forestier colector - trafic variabil:- lăţimea platformei drumurilor în aliniament: 3,50 m;- lăţimea părţii carosabile în aliniament: 2,50 m;- raza minimă de racordare în plan orizontal: 15 m;- raza minimă de racordare în serpentină: 13 m;- declivitatea maximă la transportul în gol: 12%;- declivitatea maximă la transportul în plin: 9%;- sistemul rutier, împietruire simplă în unul sau două straturi în grosimi medii de 20-40 cm după compactare, alcătuit din balast sau piatră spartă;- lucrările de artă cu caracter definitiv, dimensionate la convoiul de calcul A10-S30 şi cu verificarea la convoiul ATF25.Sistemele rutiere se realizează preponderent cu materiale locale extrase, piatră spartă din derocările din traseu sau balast din albiile pâraielor din zonă.III.2. Date tehnice:- platforma 3,5 m;- suprastructura 20-30 cm împietruire simplă;- 10-15 cm balast pentru reprofilare;- acostamentele amenajate balastate;- asigurarea scurgerii apelor: rigole, şanţuri de pământ sau dalate;- lucrări de artă - ziduri de sprijin la apă sau la versant;- poduri şi podeţe tubulare.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul
           
    Caracteristica esenţialăCategoria de drumClasa de importanţăAct normativ
    Dimensionare: convoi de calculDrum tehnologic*)A10-S30PD 67/80 - reactualizat 1998
    Zona climatică   Zona III
  Notă *) Conform Codului silvic.III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceSecţiune transversalăIII.5. Caracteristicile tehnice ale terenului de amplasamentÎn funcţie de substratul litologic şi structura orografică, la nivelul ţării se disting 3 mari zone:- zona I - partea estică a Carpaţilor Orientali, constituită din roci sedimentare;- zona II - munţii Apuseni şi partea vestică şi de nord a Carpaţilor Occidentali, constituită din roci magmatice;- zona III - Carpaţii Meridionali şi Munţii Banatului, constituiţi din roci metamorfice.Având în vedere amplasarea acestor drumuri auto forestiere, ele se pot împărţi în funcţie de zona geografică în care sunt situate, astfel:- drumuri de şes-colinare; altitudine sub 300 m;- drumuri de dealuri înalte ; altitudine între 300 şi 700 m;- drumuri de munte; altitudine peste 700 m.În primele două categorii caracteristicile geotehnice sunt în general de formaţiuni geologice de vârstă recentă, alcătuite din argile nisipoase sau argile prăfoase de origine deluvială. În aceste zone relieful este domol, cu pante transversale şi longitudinale relativ mici, iar cursurile de apă au un caracter permanent, cu albii stabile.În cea de-a treia zonă de munte caracteristicile fizico-mecanice ale formaţiunilor diferă în funcţie de natura rocilor de bază. Aceste formaţiuni sunt acoperite de argile nisipoase cu fragmente de rocă cu grosimi variabile, în funcţie de panta transversală. Astfel, deluviul are grosimi mari în zona I şi scade către zonele II şi III.Pantele longitudinale şi transversale ale versanţilor sunt în general accentuate.Regimul hidrologic de tip torenţial al apelor de suprafaţă este pus în evidenţă atât de prezenţa albiilor în formă de V, cât şi de numeroasele conuri de dejecţie ce se găsesc la baza pantelor. Din cauza pantelor accentuate şi a cantităţilor mari de precipitaţii, în zonele montane sunt mult mai frecvente alunecările de teren. Datorită reţelei hidrografice dese şi alunecărilor de teren, în această zonă se impune executarea unui număr mai mare de lucrări de artă şi consolidare.IV. Cost investiţie de bazăCost unitarIV.1. Zona I - partea estică a Carpaţilor Orientali - sedimentarTabel nr. IV.1
                   
    Nr. crt.Categorii de lucrăriCosturi unitare - munte (exclusiv TVA)Costuri unitare - deal înalt (exclusiv TVA)Costuri unitare - şes colinar (exclusiv TVA)
    lei/kmeuro*)/kmlei/kmeuro*)/kmlei/kmeuro*)/km
    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:
    4.1.Lucrări drum445.095105.975365.40087.000273.00065.000
    4.1.1.Sistemul rutier            
    4.1.2.Lucrări de artă            
    4.1.3.Poduri, podeţe            
    4.2.Montaj utilaje tehnologice------
    4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj------
    4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport------
    4.5.Dotări------
    4.6.Active necorporale------
    Investiţie de bază - cost unitar445.095105.975365.40087.000273.00065.000
  Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV.2. Zona II - partea vestică a Carpaţilor Orientali şi munţii Apuseni - predominant magmaticTabel nr. IV.2
                   
    Nr. crt.Categorii de lucrăriCosturi unitare - munte (exclusiv TVA)Costuri unitare - deal înalt (exclusiv TVA)Costuri unitare - şes colinar (exclusiv TVA)
    lei/kmeuro*)/kmlei/kmeuro*)/kmlei/kmeuro*)/km
    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază,  din care:
    4.1.Lucrări drum424.200101.000361.20086.000248.13659.080
    4.1.1.Sistemul rutier            
    4.1.2.Lucrări de artă            
    4.1.3.Poduri, podeţe            
    4.2.Montaj utilaje tehnologice------
    4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj------
    4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport------
    4.5.Dotări------
    4.6.Active necorporale------
    Investiţie de bază - cost unitar424.200101.000361.20086.000248.13659.080
  Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV.3. Zona III - Carpaţii Meridionali şi Munţii Banatului - roci metamorficeTabel nr. IV.3
                   
    Nr. crt.Categorii de lucrăriCosturi unitare - munte (exclusiv TVA)Costuri unitare - deal înalt (exclusiv TVA)Costuri unitare - şes colinar (exclusiv TVA)
    lei/kmeuro*)/kmlei/kmeuro*)/kmlei/kmeuro*)/km
    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază,  din care:
    4.1.Lucrări drum411.60098.000344.40082.000247.84259.010
    4.1.1.Sistemul rutier            
    4.1.2.Lucrări de artă            
    4.1.3.Poduri, podeţe            
    4.2.Montaj utilaje tehnologice------
    4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj------
    4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport------
    4.5.Dotări------
    4.6.Active necorporale------
    Investiţie de bază - cost unitar411.60098.000344.40082.000247.84259.010
  Notă *) 1euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;● pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidentele de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport materiale cca 25-30 km.NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.
   +  Anexa 2.10
         
    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUIŞCOALĂ CU 8 SĂLI DE CLASĂIndicativ:  SCOST-01/MEdCTS
    STANDARD DE COST
  I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăŞcoala cu 8 săli de clasă reprezintă o clădire pentru învăţământul preuniversitar, de nivel gimnazial, cu posibilităţi de amplasare în mediul rural sau urban, fiind dimensionată în conformitate cu normele şi standardele în vigoare din acest domeniu.III.2. Date tehnice:- suprafaţa construită: 486 mý;- suprafaţa desfăşurată: 935 mý;- regim de înălţime: P+1E.Funcţionalitatea şcolii este asigurată de următoarele spaţii:- săli de clasă;- laboratoare;- cancelarie;- director, secretariat;- grupuri sanitare;- magazie;- centrală termică;- spaţii de circulaţie (holuri, casa scării).Alcătuire constructivă:- fundaţii continue, pereţi portanţi din zidărie de cărămidă dispuşi în sistem celular, rigidizaţi cu sâmburi din beton armat; planşeu din beton armat, şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă;- finisaje interioare la pereţi cu vopsele lavabile în săli şi faianţă în spaţiile umede; pardoseli cu strat de uzură din PVC trafic intens, gresie pe holuri şi spaţii umede;- utilităţi: energie electrică şi apă prin racord de la reţeaua publică, încălzirea cu centrală termică proprie.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul
       
    DenumireClasă/Nivel de performanţă
    Caracteristica macroseismică a amplasamentuluia(g) = 0,20 g; T(C) = 0,7 sec.
    P100-1/2006  
    Cod de proiectare seismică  
    Clasa de importanţă şi expunereII
    P100-1/2006  
    Cod de proiectare seismică  
    Categoria de importanţăC
    Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare  
    Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei  
    Zona climaticăIII
    C 107-2005  
    Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor  
    Grad de rezistenţă la focII
    P 118/1999  
    Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor  
    Clasa de performanţă energetică MC 001/3-2006B
    Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor  
    Presiunea convenţională a terenului de fundareP(conv) = 200 kPa
    NP 112/2004  
    Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare direct
  III.4. Planuri şi secţiuni caracteristice*)Plan parterPlan etajSecţiune transversalăIV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost totalTabel IV.1 (valori informative)
           
    Nr. crt.Capitolul/Subcapitolele de cheltuieliCost total (exclusiv TVA)
    leieuro*)
    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază,  din care:
    4.1.Construcţii şi instalaţii (C+I)1.586.508377.740
    4.1.1.Arhitectură739.270176.017
    4.1.2.Structura de rezistenţă570.200135.762
    4.1.3.Instalaţii277.03865.961
    4.2.Montaj utilaje tehnologice6.4541.536
    4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj42.36110.086
    4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport--
    4.5.Dotări57.21713.623
    4.6.Active necorporale    
    Investiţie de bază - cost total1.692.540402.985
  Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului total s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;● pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:● transport de materiale 25 km;● transport de pământ 10 km.IV.2. Cost unitarTabel IV.2 (valori de referinţă)
         
      Cost unitar (exclusiv TVA)
    lei/m2(Acd)euro*)/m2(Acd)
    Investiţie de bază - cost unitar, din care:1.810431
    Construcţii şi instalaţii (C+I)1.697404
  Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.
   +  Anexa 2.11
         
    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUIGRĂDINIŢĂ CU 4 SĂLI DE GRUPĂIndicativ:  SCOST-02/MEdCTS
    STANDARD DE COST
  I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăGrădiniţa cu 4 săli de grupă reprezintă o clădire pentru învăţământul preşcolar ce cuprinde funcţiunile specifice şi dotările tehnico-edilitare necesare desfăşurării în condiţii moderne a educaţiei. Construcţia poate fi amplasată în mediul rural sau urban, fiind dimensionată în conformitate cu normele şi standardele în vigoare pentru acest domeniu.III.2. Date tehnice:- suprafaţa construită = 615 mý- suprafaţa desfăşurată = 615 mý- regim de înălţime: parter.Funcţionalitatea grădiniţei este asigurată de următoarele spaţii:- filtru;- izolator cu grup sanitar propriu;- vestiar;- săli de grupă;- grupuri sanitare pentru fiecare sală de grupă, dimensionate corespunzător;- spaţiu multifuncţional;- cancelarie;- vestiar cu grup sanitar pentru profesori;- centrală termică.Alcătuire constructivă:- fundaţii izolate sub stâlpi şi continue sub zidurile de cărămidă;- suprastructura în cadre (stâlpi şi grinzi) din beton armat, planşeele şi grinzile ce închid parterul sunt înclinate, iar acoperişul este tip terasă necirculabilă;- finisaje interioare la pereţi cu vopsele lavabile în săli şi faianţă în spaţiile umede;- pardoseli cu strat de uzura din PVC de trafic intens, gresie pe holuri şi spaţii umede;- utilităţi: energie electrică şi apă prin racord la reţeaua publică, încălzirea cu centrală termică proprie.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul
       
    DenumireClasă/Nivel de performanţă
    Caracteristica macroseismică a amplasamentuluia(g) = 0,20 g; T(C) = 0,7 sec.
    P100-1/2006  
    Cod de proiectare seismică  
    Clasa de importanţă şi expunereII
    P100-1/2006  
    Cod de proiectare seismică  
    Categoria de importanţăC
    Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare  
    Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei  
    Zona climaticăIII
    C 107 - 2005  
    Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor  
    Grad de rezistenţă la focI
    P 118/1999  
    Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor  
    Clasa de performanţă energetică MC 001/3-2006A
    Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor  
    Presiunea convenţională a terenului de fundareP(conv) = 200 kPa
    NP 112/2004  
    Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă
  III.4. Planuri şi secţiuni caracteristice*)Plan parterSecţiune transversalăIV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost totalTabel IV.1 (valori informative)
           
    Nr. crt.Capitolul/Subcapitolele de cheltuieliCost total (exclusiv TVA)
    leieuro*)
    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază,  din care:
    4.1.Construcţii şi instalaţii (C+I)1.020.285242.925
    4.1.1.Arhitectură489.737116.604
    4.1.2.Structura de rezistenţă357.10185.024
    4.1.3.Instalaţii173.44741.297
    4.2.Montaj utilaje tehnologice2.071493
    4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj11.4152.718
    4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport--
    4.5.Dotări43.34010.319
    4.6.Active necorporale    
    Investiţie de bază - cost total1.077.111256.455
  --------- Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului total s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:transport de materiale 10 km;transport de pământ 10 km.IV.2. Cost unitarTabel IV.2 (valori de referinţă)
         
      Cost unitar (exclusiv TVA)
    lei/m2(Acd)euro*)/m2(Acd)
    Investiţie de bază - cost unitar,  din care:1.751417
    Construcţii şi instalaţii (C+I)1.659395
  --------- Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.
   +  Anexa 2.12
         
    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUICĂMIN STUDENŢESCIndicativ:  SCOST-03/MEdCTS
    STANDARD DE COST
  I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăCăminul studenţesc reprezintă o construcţie destinată cazării studenţilor în perioada anului universitar sau în perioadele de vacanţă, având funcţiunile necesare pentru asigurarea unui confort normal.III.2. Date tehniceCapacitate cazare: 100 locuri;Suprafaţă construită: 410 mý;Suprafaţă desfăşurată: 2.050 mý;Regim de înălţime: P+4E.Funcţionalitatea căminului este asigurată de următoarele spaţii:- recepţie;- birou administrator;- camere pentru dormit cuplate cu grupuri sanitare;- oficii;- depozite rufe murdare/rufe curate;- centrală termică;- spaţii de circulaţie (holuri, casa scării).Alcătuire constructivă:- fundaţii izolate la stâlpi şi continue pentru pereţii din zidărie;- structură mixtă, cadre (stâlpi şi grinzi), pereţi structurali din beton armat, planşee şi scări din beton armat;- pereţii de închidere şi compartimentare se vor realiza din cărămidă şi se vor solidariza de elementele structurale din beton armat;- acoperiş tip terasă necirculabilă;- finisaje interioare la pereţi cu vopsele lavabile în camere şi faianţă în spaţiile umede;- pardoseli cu mochetă în camere, gresie pe holuri şi spaţii umede;- ferestre PVC cu geam termopan şi uşi tip MDF pe toc metalic, glasvanduri aluminiu cu rupere de punte termică;- utilităţi: energie electrică şi apă prin racord de la reţeaua publică, încălzirea cu centrală termică proprie.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul
       
    DenumireClasă/Nivel de performanţă
    Caracteristica macroseismică a amplasamentuluia(g) = 0,16 g; T(C) = 0,7 sec.
    P100-1/2006  
    Cod de proiectare seismică  
    Clasa de importanţă şi expunereIII
    P100-1/2006  
    Cod de proiectare seismică  
    Categoria de importanţăC
    Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare  
    Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei  
    Zona climaticăI
    C 107-2005  
    Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor  
    Grad de rezistenţă la focII
    P 118/1999  
    Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor  
    Clasa de performanţă energetică MC 001/3-2006B
    Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor  
    Presiunea convenţională a terenului de fundareP(conv) = 200 kPa
    NP 112/2004  
    Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă
  III.4. Planuri şi secţiuni caracteristicePlan parterPlan etajSecţiune transversalăIV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost totalTabel IV.1 (valori informative)
           
    Nr. crt.Capitolul/Subcapitolele de cheltuieliCost total (exclusiv TVA)
    leieuro*)
    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:
    4.1.Construcţii şi instalaţii (C+I)3.908.940930.700
    4.1.1.Arhitectură1.430.815340.670
    4.1.2.Structura de rezistenţă1.573.819374.719
    4.1.3.Instalaţii904.306215.311
    4.2.Montaj utilaje tehnologice137.47132.731
    4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj725.796172.809
    4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport-  
    4.5.Dotări419.62399.910
    4.6.Active necorporale    
    Investiţie de bază - cost total5.191.8301.236.150
  --------- Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului total s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:transport de materiale 10 km;transport de pământ 10 km.IV.2. Cost unitarTabel IV.2 (valori de referinţă)
         
      Cost unitar (exclusiv TVA)
    lei/m2(Acd)euro*)/m2(Acd)
    Investiţie de bază - cost unitar, din care:2.533603
    Construcţii şi instalaţii (C+I)1.907454
  -------- Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0 % din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0 % din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5 % din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5 %; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0 %.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.
   +  Anexa 2.13
         
    MINISTERUL SĂNĂTĂŢIISPITAL REGIONAL DE URGENŢĂIndicativ:  SCOST-01/MS
    STANDARD DE COST
  I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.Costul investiţiei de bază a rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăSpital regional de urgenţă cu 786 de paturiConstrucţia unui spital regional de urgenţă a fost astfel concepută încât să asigure asistenţa medicală de urgenţă pentru orice caz de urgenţă medicală şi, în special, pentru cazurile care necesită o abordare multidisciplinară, la nivelul calităţii serviciilor medicale acordate în Uniunea Europeană şi cu echipamente medicale de ultimă generaţie, ca unitate de urgenţă compactă, autonomă, cu funcţionalitate integrală (investigaţii, diagnostic, tratament).Totodată spitalul regional a fost gândit ca centru universitar, constituindu-se într-un centru de instruire pentru studenţii universităţilor de medicină şi pentru rezidenţi.Construcţia spitalului regional de urgenţă are la bază o arhitectură de mare actualitate, flexibilă şi care se pretează la evoluţii. Este o construcţie modulară care susţine, pe de o parte, constituirea de centre şi unificarea domeniilor de specialitate, iar pe de altă parte reacţionează flexibil la condiţiile din diferitele amplasamente şi terenuri. Din motive de urbanistică, de construcţie şi organizare, se preferă în general o înălţime mică a clădirilor.Avantajul rezidă în siguranţa la cutremur uşor de obţinut şi protecţia contra incendiilor, uşor de realizat din punct de vedere constructiv. Implementarea ideală a acestor cerinţe se regăseşte în structura pieptene. Aceasta se caracterizează printr-o zonă de tratament orizontală, asemănătoare pieptenelui, şi turnuri verticale de îngrijire.Avantajele sunt următoarele:decongestionarea fluxurilor de circulaţie;posibilitate de variaţie sporită;domenii de funcţiuni structurate;posibilitatea de extindere micro;posibilitatea de extindere macro;expunerea la lumina naturală;concepţie statică şi de dotare tehnică simplă şi clară.Clădirea spitalului va fi prevăzută cu heliport, construcţia-fundament necesară suprafeţei de aterizare constând din profile I, ieşite în consolă (conform cerinţelor statice). Pentru siguranţa împotriva căderii, heliportul va fi împrejmuit cu o plasă de oţel. Profilele I vor fi executate conic, iar la partea frontală vor fi fixate în placa de beton.În proiectarea clădirii s-au avut în vedere următoarele principii referitoare la structura de spital:- formarea de centre;- gestionarea interdisciplinară a paturilor;- orientarea spre proces a organizării;- separarea pacienţilor planificaţi de pacienţii de urgenţă/spontani;- chirurgia de zi/spitalizare de zi;- spitalizare continuă.III.2. Date tehniceSpitalul regional de urgenţă va fi organizat funcţional în următoarele departamente şi secţii (conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică):1. unitatea de primiri urgenţe;2. servicii ambulatorii şi spitalizare de zi;3. departamentul de radiologie, imagistică şi explorări funcţionale;4. servicii tehnico-gospodăreşti: spălătorie centrală, depozit deşeuri, bucătărie centrală, depozit central materiale, coloană ascensoare de serviciu, camera sistemului de management al clădirii (BMS), camera sistemelor şi circuitelor I.T., centrală gaze medicale (aer comprimat, vacuum, N(2)O, CO(2)), cameră tablou electric, centrală termică, cameră instalaţie de ventilaţie şi aer condiţionat, camere tehnice şi de întreţinere a clădirii;5. servicii conexe specifice spitalelor: endoscopie, farmacie, laborator central, morga cu laborator de anatomie patologică anexat, sterilizare centrală, vestiare centrale şi grupuri sanitare personale, sală de conferinţe (100 de persoane);6. recepţie, zona de înregistrare, aşteptare;7. blocul operator;8. secţia de terapie intensivă generală adulţi/copii;9. secţii de spitalizare chirurgicală;10. secţii de spitalizare medicale;11. administraţie: conducere, financiar-administrativ, resurse umane, juridic, epidemiologie, tehnic, securitate şi protecţie;12. heliport cu un punct de aterizare.Nr. paturi: 786 paturiArie desfăşurată: 108.046 mýArie utilă: 58.852 mýRegim de înălţime: 2S+P+4EGabarit construcţie (amprenta la sol): cca 120 x 190 mStructura constructivă
       
    Tip construcţie:- in situ - beton armat.
    Distanţe rosturi:- max. 60,0 x 60,0 m corpuri clădire cu 4 niveluri;
      - max. 45,0 x 64,0 m corpuri clădire cu 2 niveluri;
      - lăţime rosturi de dilataţie 10 cm.
    Planşee niveluri:- planşee plate beton in situ, grosime planşeu 30 cm.
      Se asigură astfel o execuţie rapidă şi rentabilă, cu maximum de flexibilitate în exploatare (adaptări la cele mai evoluate standarde din domeniul tehnicii medicale) şi în amplasarea conductelor (datorită tehnicii de clădire şi de domeniu medical), precum şi la adaptări şi extinderi ulterioare. Pentru poziţionarea planşeului pe stâlpii interiori s-a prevăzut introducerea prin betonare a unor elemente perforate (bârne de planşeu şi ciuperci de oţel tip Geilinger).
    Tramă construcţie:- 7,50 x 7,50 m ca regulă;
      - câmpuri margine 7,70 m;
      - axe intermediare (deschideri) 3,75 m.
    Fundaţie:- placă de fundaţie armată cu distribuţie de sarcină, cu cavitate sub stâlpii extrem de solicitaţi, pentru asigurarea reducerii diferenţelor de aşezare şi a garantării siguranţei maxime în caz de seism. Grosime plăci 40 cm până la 90 cm (în funcţie de încărcare şi subsol). Grosime radier d=1/8 din deschiderea cea mai mare.
    Elemente susţinere:- verticale - stâlpi din beton armat cu secţiunea de 40/40 cm.
    Heliport:- suprafaţa de aterizare de 562 m2.
  III.3. Caracteristici esenţiale de calcul
       
    DenumireClasă/Nivel de performanţă
    Caracteristica macroseismică a amplasamentuluia(g) = 0,24 g; T(c) = 1,6
    P100-1/2006  
    Cod de proiectare seismică  
    Clasa de importanţă şi expunereI
    P100-1/2006  
    Cod de proiectare seismică  
    Categoria de importanţăC
    Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare  
    Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei  
    Zona climaticăIV
    C 107-2005  
    Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor  
    Grad de rezistenţă la focII
    P 118/1999  
    Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor  
    Clasa de performanţă energetică MC 001/3-2006B
    Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor  
    Presiunea convenţională a terenului de fundareP(conv) = 300 kPa
    NP 112/2004  
    Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă
  III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceSecţiune transversalăFaţada nord şi faţada sudFaţada est şi faţada vestPlan parter - 1Plan parter - 2Plan parter - 3IV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost totalTabel IV.1 (valori informative)
           
    Nr. crt.Capitolul/Subcapitolul de cheltuieliCost total (exclusiv TVA)
    leieuro*)
    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:
    4.1.Construcţii şi instalaţii (C+I)402.968.36295.944.848
    4.1.1.Arhitectură108.801.45825.905.109
    4.1.2.Structura de rezistenţă161.187.34438.377.939
    4.1.3.Instalaţii132.979.56031.661.800
    4.2.Montaj utilaje tehnologice--
    4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj104.692.86224.926.872
    4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport--
    4.5.Dotări129.464.42930.824.864
    4.6.Active necorporale--
    Investiţie de bază - cost total637.125.653151.696.584
  ---------- Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului total s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:transport de materiale 10 km;transport de pământ 10 km.IV.2. Cost unitarTabel IV.2 (valori de referinţă)
         
      Cost unitar (exclusiv TVA)
    lei/m2(Acd)euro*)/m2(Acd)
    Investiţie de bază - cost unitar,  din care:5.8971.404
    Construcţii şi instalaţii (C+I)3.730888
  --------- Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.
   +  Anexa 2.14
         
    MINISTERUL SĂNĂTĂŢIISPITAL JUDEŢEAN DE URGENŢĂIndicativ:  SCOST-01/MS
    STANDARD DE COST
  I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.Costul investiţiei de bază a rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăSpital judeţean de urgenţă cu 462 de paturiConstrucţia unui spital judeţean de urgenţă reprezintă cel mai complex tip de construcţie şi a fost astfel concepută încât să asigure asistenţa medicală de urgenţă pentru orice caz de urgenţă medicală şi în special pentru cazurile care necesită o abordare multidisciplinară, la nivelul calităţii serviciilor medicale acordate în Uniunea Europeană şi cu echipamente medicale de ultimă generaţie, ca unitate de urgenţă compactă, autonomă, cu funcţionalitate integrală (investigaţii, diagnostic, tratament).Construcţia spitalului judeţean de urgenţă are la bază o arhitectură de mare actualitate, flexibilă şi care se pretează la evoluţii, a cărei construcţie modulară susţine, pe de o parte, constituirea de centre şi unificarea domeniilor de specialitate, iar pe de altă parte, reacţionează flexibil la condiţiile din diferitele amplasamente şi terenuri. Din motive de urbanistică, de construcţie şi organizare, se preferă în general o înălţime mică a clădirilor.Avantajul rezidă în siguranţa la cutremur uşor de obţinut şi protecţia contra incendiilor, uşor de realizat din punct de vedere constructiv. Implementarea ideală a acestor cerinţe se regăseşte în structura pieptene. Aceasta se caracterizează printr-o zonă de tratament orizontală, asemănătoare pieptenelui, şi turnuri verticale de îngrijire.Avantajele sunt următoarele:decongestionarea fluxurilor de circulaţie;posibilitate de variaţie sporită;domenii de funcţiuni structurate;posibilitatea de extindere micro;posibilitatea de extindere macro;expunerea la lumină naturală;concepţie statică şi de dotare tehnică simplă.Clădirea spitalului este prevăzută cu heliport, construcţia-fundament necesară suprafeţei de aterizare constând din profile I, ieşite în consolă (conform cerinţelor statice). Pentru siguranţa împotriva căderii, heliportul va fi împrejmuit cu o plasă de oţel. Profilele I vor fi executate conic, iar la partea frontală vor fi fixate în placa de beton.În proiectarea clădirii s-au avut în vedere următoarele principii referitoare la structura de spital:- formarea de centre;- gestionarea interdisciplinară a paturilor;- orientarea spre proces a organizării;- separarea pacienţilor planificaţi de pacienţii de urgenţă/spontani;- chirurgia de zi/spitalizare de zi;- spitalizare continuă.III.2. Date tehniceSpitalul judeţean de urgenţă va fi organizat funcţional în următoarele departamente şi secţii (conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică):1. unitatea de primiri urgenţe;2. servicii ambulatorii şi spitalizare de zi;3. departamentul de radiologie, imagistică şi explorări funcţionale;4. servicii tehnico-gospodăreşti: spălătorie centrală, depozit deşeuri, bucătărie centrală, depozit central materiale, coloană ascensoare de serviciu, camera sistemului de management al clădirii (BMS), camera sistemelor şi circuitelor I.T., centrală gaze medicale (aer comprimat, vacuum, N(2)O, CO(2)), cameră tablou electric, centrală termică, cameră instalaţie de ventilaţie şi aer condiţionat, camere tehnice şi de întreţinere a clădirii;5. servicii conexe specifice spitalelor: endoscopie, farmacie, laborator central, morga cu laborator de anatomie patologică anexat, sterilizare centrală, vestiare centrale şi grupuri sanitare personale, sală de conferinţe (100 de persoane);6. recepţie, zona de înregistrare, aşteptare;7. blocul operator;8. secţia de terapie intensivă generală adulţi/copii;9. secţii de spitalizare chirurgicală;10. secţii de spitalizare medicale;11. administraţie: conducere, financiar-administrativ, resurse umane, juridic, epidemiologie, tehnic, securitate şi protecţie;12. heliport cu un punct de aterizare; suprafaţa de aterizare este de 562 mý.Nr. paturi: 462 paturiArie desfăşurată: 64.698 mýArie utilă: 31.685 mýRegim de înălţime: 2S+P+4EGabarit construcţie (amprenta la sol): cca 120 x 110 mStructura constructivă
       
    Tip construcţie:- in situ - beton armat.
    Distanţe rosturi:- max. 60,0 x 60,0 m corpuri clădire cu 4 niveluri;
      - max. 45,0 x 64,0 m corpuri clădire cu 2 niveluri;
      - lăţime rosturi de dilataţie 10 cm.
    Planşee niveluri:- planşee plate beton in situ, grosime planşeu 30 cm.
      Se asigură astfel o execuţie rapidă şi rentabilă, cu maximum de flexibilitate în exploatare (adaptări la cele mai evoluate standarde din domeniul tehnicii medicale) şi în amplasarea conductelor (datorită tehnicii de clădire şi de domeniu medical), precum şi la adaptări şi extinderi ulterioare. Pentru poziţionarea planşeului pe stâlpii interiori s-a prevăzut introducerea prin betonare a unor elemente perforate (bârne de planşeu şi ciuperci de oţel tip Geilinger). La marginile libere ale planşeelor (faţadă şi curte interioară) au fost ordonate grinzi parapet de beton armat.
    Raster construcţie:- 7,50 x 7,50 m ca regulă;
      - câmpuri margine 7,70 m;
      - axe intermediare (deschideri) 3,75 m.
    Fundaţie:- placă de fundaţie armată cu distribuţie de sarcină, cu cavitate sub stâlpii extrem de solicitaţi, pentru asigurarea reducerii diferenţelor de aşezare şi garantarea siguranţei maxime în caz de seism. Grosime plăci 40 cm până la 90 cm (în funcţie de încărcare şi subsol). Grosime radier d=1/8 din deschiderea cea mai mare.
    Elemente susţinere:- verticale - stâlpi beton armat cu secţiunea de 40/40 cm.
  III.3. Caracteristici esenţiale de calcul
       
    DenumireClasă/Nivel de performanţă
    Caracteristica macroseismică a amplasamentuluia(g) = 0,24 g; T(c) = 1,6
    P100-1/2006  
    Cod de proiectare seismică  
    Clasa de importanţă şi expunereI
    P100-1/2006  
    Cod de proiectare seismică  
    Categoria de importanţăC
    Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare  
    Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei  
    Zona climaticăIV
    C 107-2005  
    Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor  
    Grad de rezistenţă la focII
    P 118/1999  
    Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor  
    Clasa de performanţă energetică MC 001/3-2006B
    Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor  
    Presiunea convenţională a terenului de fundareP(conv) = 300 kPa
    NP 112/2004  
    Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă
  III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceSecţiuni transversaleFaţada est şi faţada vestIV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost totalTabel IV.1 (valori informative)
           
    Nr. crt.Capitolul/Subcapitolul de cheltuieliCost total (exclusiv TVA)
    leieuro*)
    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază,  din care:
    4.1.Construcţii şi instalaţii (C+I)235.591.29756.093.166
    4.1.1.Arhitectură65.965.56515.706.087
    4.1.2.Structura de rezistenţă94.236.51722.437.266
    4.1.3.Instalaţii75.389.21517.949.813
    4.2.Montaj utilaje tehnologice--
    4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj58.448.37613.916.280
    4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport--
    4.5.Dotări73.069.71917.397.552
    4.6.Active necorporale--
    Investiţie de bază - cost total367.109.39287.406.998
  ---------- Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului total s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:transport de materiale 10 km;transport de pământ 10 km.IV.2. Cost unitarTabel IV.2 (valori de referinţă)
         
      Cost unitar (exclusiv TVA)
    lei/m2(Acd)euro*)/m2(Acd)
    Investiţie de bază - cost unitar,  din care:5.6741.351
    Construcţii şi instalaţii (C+I)3.641867
  --------- Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.
   +  Anexa 2.15
         
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALECANALE DE IRIGAŢII IMPERMEABILIZAREIndicativ:  SCOST-01/MADR
    STANDARD DE COST
  I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă;Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăObiectivul de investiţii îl constituie reabilitarea canalelor de irigaţii prin lucrări de impermeabilizare (căptuşeli). Standardul se referă la următoarele tipuri de canale:canal aducţiune CA;canal distribuţie CD;canal secundar CS.III.2. Date tehniceLucrările de reabilitare care necesită impermeabilizare (căptuşeli) se realizează pe următoarele tronsoane de canale de irigaţii:Canal aducţiune CACaracteristici tehnice canal aducţiune CA
       
    Lungime (m)702
    Suprafaţă (m2)9.828
    Debit (mc/s)7,47
    Pantă fund (i 0/00)0,11
    Lăţime fund, b (m)3,5
    Înălţime medie, h(med) (m)2,05
    Taluz interior1:1,5-1:2,5
  Lucrările de impermeabilizare (cu dale mari din beton armat pe suport din folie de PVC) constau în realizarea unui pereu nou din dale prefabricate din beton armat pe suport din folie de PVC de 0,8 mm grosime.Pe fundul canalului se aşază două rânduri de dale având dimensiunile 300 x 125 x 6 cm, la piciorul taluzelor două rânduri de dale colţ 300 x (50+25) cm, iar pe taluze câte 5 rânduri de dale prefabricate din beton armat având dimensiunile 300 x 100 x 6 cm.Dalele vor fi armate cu plasă de sârmă o 4 mm sudată STM cu ochiuri 15 x 15 cm.Canal distribuţie CDCaracteristici tehnice canal distribuţie CD
       
    Lungime (m)394
    Suprafaţă (m2)3.148
    Debit (mc/s)1,15
    Pantă fund (i 0/00)0,4
    Lăţime fund, b (m)1,0
    Înălţime apă, h(a) (m)0,85
    Taluz interior1:1,5
  Lucrările de impermeabilizare (cu dale mici din beton simplu pe suport de folie PVC) constau în realizarea unui pereu nou din dale din beton simplu pe taluze şi pe fundul canalului pozate pe folie de PVC de 0,8 mm grosime.Dalele din beton simplu au dimensiunile de 50 x 50 x 6 cm şi sunt realizate din beton hidrotehnic clasa C12/15.Canal secundar CSCaracteristici tehnice canal secundar
       
    Lungime (m)1.096
    Suprafaţă (m2)8.355
    Debit (mc/s)1,0
    Pantă fund (i 0/00)0,2
    Lăţime fund, b (m)0,5
    Înălţime apă, h(a) (m)1,5
    Taluz interior1:1,5
  Lucrările de impermeabilizare (pereu din beton simplu hidrotehnic turnat pe loc, pe suport de folie PVC) constau în impermeabilizarea pe toată lungimea, atât pe fund, cât şi pe taluze, cu beton turnat pe loc pe suport de folie de PVC de 0,8 mm grosime, având ca scop eliminarea pierderilor de apă prin exfiltraţie.Pereul realizat este din beton simplu hidrotehnic clasa C12/15 de 10 cm grosime turnat în câmpuri de 2-2,5 mý prevăzut cu rosturi de contracţie.În notă sunt prezentate caracteristicile unitare ale pereului din dale din beton armat şi beton simplu.NOTĂ
                 
    DenumireaTipulDimensiuniVolum mcMasă  kg
    Lungime  L cmLungime B cmGrosime  G cm
    Dală plană beton armatP230012560,225540
    Dale de colţ beton armatP4300(50+25)6,50,147353
    Dală plană beton simpluP5505060,012530
  III.3. Caracteristici esenţiale de calcul
       
    DenumireClasă/Nivel de performanţă
    Categoria de importanţăC
    Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioareRegulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei
  III.4. Secţiuni caracteristiceCanal aducţiune CACanal distribuţie CDCanal secundar CSIV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost totalIV.1.1. Canal de aducţiune CATabel IV.1.1 (valori informative)
           
    Nr. crt.Capitolul/Subcapitolul de cheltuieliCost total (exclusiv TVA)
    leieuro*)
    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază,  din care:
    4.1.Construcţii şi instalaţii (C+I)660.441157.248
    4.1.1.Impermeabilizare dale mari660.441157.248
    4.2.Montaj utilaje tehnologice--
    4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj--
    4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport--
    4.5.Dotări--
    4.6.Active necorporale    
    Investiţie de bază - cost total660.441157.248
  ----------- Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV.1.2. Canal distribuţie CDTabel IV.1.2 (valori informative)
           
    Nr. crt.Capitolul/Subcapitolul de cheltuieliCost total (exclusiv TVA)
    leieuro*)
    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază,  din care:
    4.1.Construcţii şi instalaţii (C+I)132.21631.480
    4.1.1.Impermeabilizare dale mici132.21631.480
    4.2.Montaj utilaje tehnologice--
    4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj--
    4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport--
    4.5.Dotări--
    4.6.Active necorporale    
    Investiţie de bază - cost total132.21631.480
  ----------- Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV.1.3. Canal secundar CSTabel IV.1.3 (valori informative)
           
    Nr. crt.Capitolul/Subcapitolul de cheltuieliCost total (exclusiv TVA)
    leieuro*)
    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază,  din care:
    4.1.Construcţii şi instalaţii (C+I)666.729158.745
    4.1.1.Impermeabilizare cu beton turnat pe loc666.729158.745
    4.2.Montaj utilaje tehnologice--
    4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj--
    4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport--
    4.5.Dotări--
    4.6.Active necorporale    
    Investiţie de bază - cost total666.729158.745
  ---------- Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului total s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:transport de materiale 10 km.IV.2. Cost unitarIV.2.1. Canal de aducţiune CATabel IV.2.1 (valori de referinţă)
         
      Cost unitar (exclusiv TVA)
    lei/m2(Acd)euro*)/m2(Acd)
    Investiţie de bază - cost unitar, din care:6716
    Construcţii şi instalaţii (C+I)6716
  ---------- Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV.2.2. Canal distribuţie CDTabel IV.2.2 (valori de referinţă)
         
      Cost unitar (exclusiv TVA)
    lei/m2(Acd)euro*)/m2(Acd)
    Investiţie de bază - cost unitar, din care:4210
    Construcţii şi instalaţii (C+I)4210
  -------- Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV.2.3. Canal secundar CSTabel IV.2.3 (valori de referinţă)
         
      Cost unitar (exclusiv TVA)
    lei/m2(Acd)euro*)/m2(Acd)
    Investiţie de bază - cost unitar, din care:8019
    Construcţii şi instalaţii (C+I)8019
  ----------- Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.--------------