LEGE nr. 78 din 6 mai 2010pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010



  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Pentru serviciile prestate în regim de urgenţă se percepe o taxă de 15 euro sau contravaloarea în dolari SUA ori în moneda ţării de reşedinţă, după caz, cu excepţia serviciilor nesupuse perceperii de taxe consulare."2. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Statul român este scutit de taxe consulare pentru actele şi serviciile ce i se prestează în străinătate când acţionează în nume propriu pentru dobândirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale."3. La articolul 15, partea introductivă şi literele a) şi b) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Ministerul Afacerilor Externe va putea utiliza în totalitate taxele de urgenţă aferente serviciilor prestate pentru: a) plata cheltuielilor de transport al cetăţenilor români aflaţi în situaţii deosebite şi fără resurse financiare şi al copiilor fără tutelă, inclusiv plata pentru cheltuielile de transport, cazare şi diurnă pentru persoanele însoţitoare, în cazul în care se impune repatrierea asistată; b) plata cheltuielilor de repatriere a cetăţenilor români, decedaţi pe teritoriul statelor de reşedinţă, pentru care familia nu poate suporta costurile de repatriere şi nu există posibilitatea înhumării sau incinerării în statul în care a survenit decesul;".4. La articolul 15, alineatele (2)-(4) vor avea următorul cuprins:"(2) Angajarea temporară a persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. c) se va face la propunerea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite al Ministerului Afacerilor Externe şi cu respectarea dispoziţiilor legale în materie, fără afectarea numărului de personal aprobat acestui minister pentru serviciul exterior. (3) Pentru munca prestată, persoanele din cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare prevăzute la alin. (1) lit. c) primesc o indemnizaţie în valută stabilită în cuantum net până la limita salariului prevăzut pentru funcţionarul consular principal. Pe perioada în care persoanele în cauză încasează această indemnizaţie, acestea nu mai beneficiază de indemnizaţia în valută prevăzută de reglementările în vigoare pentru soţul/soţia nesalariat/nesalariată. (4) Pentru prestarea de servicii de către persoane din afara misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare prevăzute la alin. (1) lit. c), se acordă o indemnizaţie în valută stabilită până la limita salariului prevăzut pentru funcţionarul consular principal, în care sunt incluse taxele şi impozitele care cad în sarcina angajatorului, potrivit reglementărilor în materie ale statului de reşedinţă."5. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Misiunile diplomatice şi oficiile consulare pot solicita, prin intermediul administraţiei centrale a Ministerului Afacerilor Externe, transferarea sumelor necesare pentru îndeplinirea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a)-d) de la alte misiuni diplomatice şi oficii consulare care dispun de fonduri realizate potrivit dispoziţiilor art. 7."6. Anexa va avea următorul cuprins:"ANEXĂSERVICIILE CONSULAREpentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare lamisiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
  Nr. crt. Denumirea serviciilor Taxa în euro
  A. Documente de călătorie
  1. Eliberarea unui paşaport sau a oricărui document de călătorie 40
  2. Blancheta paşaport electronic (simplu, de serviciu, diplomatic) 56
  3. Blancheta titlu de călătorie 5
  4. Blancheta paşaport simplu temporar 20
  B. Vize
  1. Viza de tranzit aeroportuar 60
  2. Viza de tranzit 60
  3. Viza de scurtă şedere 60
  4. Viza de lungă şedere 120
  5. Viza colectivă 60 + 1 de persoană
  C. Servicii notariale
  1. Redactarea, autentificarea şi revocarea unui înscris, indiferent de natura acestuia: - un exemplar - pentru fiecare exemplar în plus 40 10
  2. Legalizarea semnăturii traducătorului 40
  3. Legalizarea sigiliului şi semnăturii Ministerului Afacerilor Externe de pe actele eliberate de autorităţile române, inclusiv de pe declaraţiile de chemare, darea de dată certă, pentru fiecare act 30
  4. Legalizarea unei copii de pe înscrisuri 10
  5. Legalizarea sigiliilor şi semnăturilor de pe actele eliberate de autorităţile străine, care urmează să producă efecte juridice în România 30
  6. Legalizarea sigiliului şi semnăturii autorităţilor competente străine de pe certificatele de origine a mărfurilor, facturile comerciale şi de pe orice documente cerute la exportul mărfurilor din şi în România, în funcţie de valoarea mărfurilor, de fiecare exemplar: - pentru valori de până la 50.000 euro - pentru valori între 50.001-100.000 euro - pentru valori între 100.001-500.000 euro - pentru valori între 500.001-1.000.000 euro - pentru valori peste 1. 000.000 euro 300 600 900 1.500 3.500 + 0,1% din valoare
  7. Eliberarea unei copii sau unui extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, de fiecare pagină 10
  8. Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de fiecare pagină 30
  9. Certificarea conformităţii cu originalul în limba din care s-a efectuat traducerea 20
  10. Certificarea unor fapte constatate personal de funcţionarul consular 20
  11. Eliberarea unui certificat de cutumă 30
  12. Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de navă 30
  13. Prelungirea valabilităţii actelor de convenţie ale navelor 30
  14. Înregistrarea şi vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord şi a jurnalului de maşini 30
  15. Eliberarea permisului provizoriu de naţionalitate, pentru navele construite în străinătate, achiziţionate sau cărora li se schimbă clasa 300
  D. Servicii acte de stare civilă
  1. Înregistrarea naşterii copilului român născut în străinătate gratuit
  2. Încheierea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile consulare între cetăţeni români 90
  3. Încheierea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile consulare între un cetăţean român şi un cetăţean străin 135
  4. Înscrierea certificatelor de naştere şi de căsătorie eliberate de autorităţile străine în registrele de stare civilă româneşti, în termen de până la 6 luni 135
  5. Înscrierea certificatelor de deces emise de autorităţile străine în registrele de stare civilă româneşti gratuit
  6. Înscrierea certificatelor de naştere şi de căsătorie eliberate de autorităţile străine în registrele de stare civilă româneşti, în termen de peste 6 luni 200
  7. Înregistrarea cererii pentru eliberarea unui duplicat după certificatele de stare civilă româneşti 45
  8. Înregistrarea cererii pentru apostilarea certificatelor de stare civilă româneşti 30
  9. Eliberarea extraselor de stare civilă 30
  E. Servicii diverse
  1. Înregistrarea cererii pentru redobândirea cetăţeniei române 60
  2. Înregistrarea cererii privind renunţarea la cetăţenia română 600
  3. Eliberarea dovezii de cetăţenie 10
  4. Înregistrarea cererii pentru identificarea unei persoane în România gratuit
  5. Procurarea oricăror acte judiciare şi extrajudiciare din ţară sau din străinătate, la cererea persoanelor fizice sau juridice 30
  6. Primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi 30
  7. Înregistrarea cererii pentru verificarea autenticităţii permisului de conducere românesc 30
  8. Alte servicii care nu sunt incluse în prezenta listă 30
  NOTE:1. Taxa pentru eliberarea unui paşaport sau a oricărui document de călătorie include toate serviciile de legalizare sau certificare prevăzute de lege.2. Taxa pentru înregistrarea certificatelor de stare civilă în registrele de stare civilă româneşti include toate serviciile de autentificare, legalizare sau certificare prevăzute de lege.3. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare vor aplica taxele pentru procesarea vizelor stabilite prin acordurile bilaterale dintre Uniunea Europeană şi state terţe, care pot fi diferite de cele prevăzute de prezenta lege.4. Contravaloarea colantelor de viză şi a taxei de urgenţă, dacă este cazul, sunt incluse în taxa percepută potrivit lit. B din tabel sau în situaţiile prevăzute la pct. 3.5. Pentru succesiunile lichidate prin intermediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, fără angajarea de avocat, valorificarea de bunuri sau valori, se percepe o taxă de 10% din sumele efectiv realizate.6. Sumele în valută reprezentând cheltuielile de deplasare a funcţionarilor consulari legate de realizarea atribuţiilor prevăzute la pct. 5, comunicările telefonice, telex, fax, corespondenţă prin poştă, precum şi orice cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor consulare se încasează separat de taxele consulare stabilite potrivit legii, iar cu contravaloarea acestora se reîntregesc fondurile în valută alocate prin bugetul de stat misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare unde s-au încasat.7. Taxa stabilită la pct. 3 al lit. B din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările şi completările ulterioare, privind prelungirea dreptului de şedere temporară a cetăţenilor străini, inclusiv în cazul prelungirii dreptului de şedere temporară a fiecărei persoane incluse în paşaportul titularului, se percepe în acelaşi cuantum cu cel prevăzut pentru taxa de la pct. 4 al lit. B din tabel, echivalentul în lei, raportat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii, fără a se percepe nicio altă taxă suplimentară.8. De la data la care România va adera la Spaţiul Schengen, se va aplica integral Codul comunitar de vize, dispoziţiile prevăzute la pct. 2 şi 5 ale lit. B din tabel devenind inaplicabile."
   +  Articolul IINormele metodologice privind încasarea taxelor consulare şi controlul încasărilor rezultate se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul IIIPrezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 6 mai 2010.Nr. 78.-------