ORDIN nr. 41 din 30 aprilie 2010privind calificarea exploataţiilor de bovine în raport cu bruceloza bovină
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 10 mai 2010    Văzând Referatul de aprobare nr. 952 din 16 aprilie 2010, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2009 pentru aprobarea continuării acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să le pună în aplicare, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2010,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Exploataţiile de bovine se consideră oficial libere de bruceloză bovină dacă îndeplinesc toate condiţiile prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Exploataţiile de bovine calificate ca exploataţii oficial libere de bruceloză bovină vor primi atestatul de indemnitate prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Statusul de exploataţie oficial liberă de bruceloză bovină se menţine/se suspendă în situaţiile prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4Exploataţiilor de bovine care pierd statusul de oficial libere de bruceloză bovină li se va elibera un act de suspendare a statusului de exploataţie indemnă de bruceloza bovină prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şipentru Siguranţa Alimentelor,Marian ZloteaBucureşti, 30 aprilie 2010.Nr. 41.  +  Anexa 1COND+PROC 30/04/2010  +  Anexa 2AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ........ATESTAT DE INDEMNITATESeria CJ nr. 000001Data .................Se atestă că exploataţia de bovine cu codul .........., din localitatea ........., judeţul ........, deţinută de ........, CNP/CUI ......., a fost declarată oficial indemnă de bruceloză bovină ca urmare a: a) îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 41/2010 privind calificarea exploataţiilor de bovine în raport cu bruceloza bovină; b) testării serologice cu rezultate negative din data de ............... şi din data de ..................; c) rezultatului Buletinului de analiză nr. ...Prezentul atestat rămâne valabil sau poate fi suspendat în condiţiile prevăzute de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 41/2010 şi se eliberează de către medicul veterinar zonal în 3 exemplare originale, unul pentru proprietar, unul pentru medic şi unul pentru primărie.Director executiv DSVSA, Proprietar exploataţie,......................... .......................  +  Anexa 3AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .........ACT DE SUSPENDAREa statusului de exploataţie oficial indemnă de bruceloza bovinăSeria CJ nr. 000001Data .................Exploataţiei cu codul ........., din localitatea ......, judeţul ....., deţinută de ......., CNP/CUI ........, i se suspendă statusul de exploataţie oficial indemnă de bruceloza bovină, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 41/2010 privind calificarea exploataţiilor de bovine în raport cu bruceloza bovină.Suspendarea se ridică în urma îndeplinirii condiţiilor prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 41/2010.Prezentul act de suspendare a statusului de exploataţie oficial indemnă de bruceloza bovină se eliberează de către medicul veterinar zonal în 3 exemplare originale, unul pentru proprietar, unul pentru medic şi unul pentru primărie.Director executiv DSVSA, Proprietar exploataţie,......................... .......................-------------