HOTĂRÂRE nr. 432 din 28 aprilie 2010privind iniţierea şi dezvoltarea schemelor de investiţii verzi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 10 mai 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal şi instituţional pentru iniţierea şi dezvoltarea schemelor de investiţii verzi. (2) Scopul prezentei hotărâri este valorificarea eficientă a surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto, denumite în continuare AAU-uri.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos semnifică după cum urmează: a) investiţii verzi - investiţii prin care se finanţează proiecte care generează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; b) tehnologii curate - tehnologii care conduc la reducerea intensităţii carbonului, exprimată în tone de CO(2) echivalent pe unitatea de produs. (2) Definiţiile expresiilor prevăzute la alin. (1) se completează, după caz, cu cele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 13 aprilie 2010.  +  Articolul 3 (1) Schemele de investiţii verzi cuprind două etape: a) comercializarea surplusului de AAU-uri, în baza contractului de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri; b) finanţarea de investiţii verzi, finanţarea timpurie, campanii de informare şi conştientizare, precum şi studii de cercetare în domeniul schimbărilor climatice. (2) Comercializarea surplusului de AAU-uri se face de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în colaborare cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, după caz. (3) Entităţile prevăzute la alin. (2) acţionează în calitate de autorităţi publice potrivit prevederilor art. 127 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, nefiind considerate persoane impozabile pentru comercializarea surplusului de AAU-uri în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2010.  +  Articolul 4 (1) Pentru prima perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto 2008-2012, surplusul de AAU-uri care se comercializează este de maximum 300.000.000 de AAU-uri. (2) Comercializarea surplusului de AAU-uri se face de regulă în tranşe de cel puţin 1.000.000 de AAU-uri.  +  Articolul 5Cumpărătorii de AAU-uri pot fi: a) statele prevăzute în anexa B la Protocolul de la Kyoto, reprezentate de guvernele acestora; b) entităţi autorizate de statele prevăzute în anexa B la Protocolul de la Kyoto.  +  Articolul 6 (1) Pentru aprobarea negocierii unui contract de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri împreună cu Ministerul Mediului şi Pădurilor iniţiază un memorandum, care este avizat de Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe şi alte autorităţi ale administraţiei publice, după caz, şi care este înaintat spre aprobare Guvernului. (2) Memorandumul pentru aprobarea negocierii unui contract de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri conţine referiri la elementele concrete de mandat ale părţii române şi propuneri privind componenţa delegaţiei de negociatori. (3) Memorandumul pentru aprobarea negocierii unui contract de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri are întotdeauna anexată propunerea de text de la care se va porni în negociere, atât în limba română, cât şi în limba străină în care se încheie contractul. (4) Propunerea de text a părţii române se redactează cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2010 şi a prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 7 (1) Negocierile se desfăşoară prin întâlnirea directă a delegaţiilor de negociatori sau prin corespondenţă, cu respectarea strictă a elementelor mandatului. (2) În situaţia în care textul rezultat în urma negocierilor corespunde cu elementele mandatului aprobate prin memorandum, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2), se redactează un memorandum pentru aprobarea încheierii unui contract de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri, care este iniţiat şi avizat de aceleaşi autorităţi publice implicate în promovarea memorandumului pentru aprobarea negocierii contractului de stat, şi care se înaintează spre aprobare Guvernului. (3) În situaţia în care textul rezultat în urma negocierilor diferă substanţial de elementele mandatului de la care s-a pornit în negociere, se redactează un nou memorandum, care este iniţiat şi avizat de aceleaşi autorităţi publice implicate în promovarea memorandumului pentru aprobarea negocierii contractului de stat, şi care se înaintează spre aprobare Guvernului. (4) Memorandumul prevăzut la alin. (3) cuprinde sintetic relatarea desfăşurării negocierilor cu prezentarea poziţiei partenerului, evaluarea posibilelor evoluţii ale procesului de negocieri, precum şi propuneri vizând, dacă este cazul, modificarea mandatului de negociere sau încetarea negocierilor.  +  Articolul 8 (1) Administraţia Fondului pentru Mediu deschide un cont analitic la contul în valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României, în vederea încasării sumelor în valută rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri, scop în care se încheie o convenţie tripartită. (2) În termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data creditării contului menţionat la alin. (1) cu sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri, Administraţia Fondului pentru Mediu efectuează operaţiunea de schimb valutar şi virează echivalentul în lei al valutei încasate în contul de venituri al Fondului pentru Mediu. (3) În termenul prevăzut la alin. (2), Administraţia Fondului pentru Mediu virează sumele cuvenite bugetului de stat, potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2010. (4) Reflectarea în contabilitatea Administraţiei Fondului pentru Mediu se efectuează potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9Sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri se constituie în sursă de finanţare pentru investiţii verzi, finanţarea timpurie, campanii de informare şi conştientizare, precum şi pentru studii de cercetare în domeniul schimbărilor climatice.  +  Articolul 10 (1) Sumele prevăzute la art. 9, cu excepţia sumelor prevăzute la art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2010, se utilizează după cum urmează: a) 98% pentru investiţii verzi; b) 2% pentru campanii de informare şi conştientizare, precum şi pentru studii de cercetare în domeniul schimbărilor climatice. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) pentru investiţii verzi se utilizează pentru următoarele categorii de proiecte: a) tehnologii curate, incluzând gazeificarea cărbunelui şi cogenerare de înaltă eficienţă, fără a se limita la acestea; b) modernizarea şi reabilitatea grupurilor energetice; c) creşterea producţiei de energie din surse regenerabile; d) îmbunătăţirea utilizării eficiente a energiei în clădiri; e) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură; f) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin stimularea utilizării autovehiculelor hibrid şi a celor electrice; g) împădurirea unor suprafeţe de terenuri, inclusiv a terenurilor agricole degradate; h) managementul deşeurilor cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.  +  Articolul 11Finanţarea proiectelor prevăzute la art. 10 alin. (2) se face cu respectarea legislaţiei privind ajutorul de stat.  +  Articolul 12 (1) Beneficiarii proiectelor prevăzute la art. 10 alin. (2) pot fi: a) operatori economici; b) autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale. (2) Beneficiarii fondurilor pentru campaniile de informare, conştientizare şi studii de cercetare în domeniul schimbărilor climatice, prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b), pot fi: a) autorităţile administraţiei publice centrale şi locale; b) organizaţii neguvernamentale; c) unităţi ale sistemului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare.  +  Articolul 13Procedura de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru proiectele prevăzute la art. 10 alin. (2), după finalizarea acestora, se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Adriean VideanuMinistrul mediului şi pădurilor,Borbely LaszloMinistrul afacerilor externe,Teodor BaconschiMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 28 aprilie 2010.Nr. 432.------------