HOTĂRÂRE nr. 434 din 28 aprilie 2010privind restructurarea şi reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 lit. a) şi c) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 100 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se restructurează şi se desfiinţează, în condiţiile legii, un număr de 13 de posturi de consilieri pentru afaceri europene din numărul total repartizat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.  +  Articolul 2Se restructurează şi se desfiinţează, în condiţiile legii, un număr de 145 de posturi din numărul maxim de posturi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.  +  Articolul 3Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010, se modifică după cum urmează:1. La articolul 10, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului este de 685, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. La numărul maxim de posturi aprobat se adaugă un număr de 50 de posturi aferente consilierilor pentru afaceri europene repartizaţi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, potrivit legii. (3) Din numărul maxim de posturi, 10 posturi se utilizează pentru reprezentanţele de promovare turistică din străinătate."2. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Încetarea raporturilor de serviciu/muncă determinată de reducerea numărului de posturi în structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică, precum şi procedura privind restructurarea şi reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, potrivit legii. (2) Aplicarea procedurilor legale privind restructurarea şi reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului se realizează în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu legislaţia în vigoare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Elena Gabriela UdreaPreşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Szakal Andras ZsoltMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 28 aprilie 2010.Nr. 434.  +  Anexă──────(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009)────────────────────────────────────────────────────STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului___________