ORDIN nr. 388 din 29 aprilie 2010pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.500/2009
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 5 mai 2010    Având în vedere:- Referatul de aprobare al Direcţiei organizare şi politici salariale nr. Cs.A. 4.169 din 28 aprilie 2010;- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.500/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 15 decembrie 2009, se completează după cum urmează:- După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:"Art. 18^1. - (1) Compartimentele de terapie intensivă aprobate în structura organizatorică a unităţilor sanitare cu paturi în cadrul secţiilor de cardiologie, menţionate la art. 18 alin. (2) şi (3), se reorganizează şi se numesc unităţi de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici, denumite în continuare USTACC. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a USTACC din unităţile sanitare se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii până la data de 31 decembrie 2010. (3) Până la organizarea USTACC în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut la alin. (2), acestea sunt asimilate cu structurile de terapie intensivă din componenţa secţiilor/compartimentelor ATI categoria a II-a prevăzute în ordin. (4) Normativul minimal de personal pentru USTACC este similar cu normativul minimal de personal prevăzut în ordin pentru secţiile/compartimentele ATI categoria a II-a prevăzute în ordin. (5) Salarizarea personalului încadrat în USTACC, inclusiv acordarea sporurilor şi altor drepturi specifice, se face prin asimilare cu personalul încadrat în structurile de terapie intensivă din componenţa secţiilor/compartimentelor ATI categoria a II-a prevăzute în ordin. (6) În termen de 14 zile de la data intrării în vigoare a dispoziţiilor prezentului ordin, USTACC sunt obligate să încheie protocoale cu o secţie ATI care să preia pacienţii în situaţia în care suferinţa acestora se agravează, necesitând suport ventilator avansat şi/sau dezvoltând suferinţă organică multiplă. (7) Unităţile sanitare care au în structură compartimentele prevăzute la art. 18 alin. (2) şi (3) sunt obligate ca în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a dispoziţiilor prezentului ordin să solicite Ministerului Sănătăţii modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobată în condiţiile legii."  +  Articolul IIDirecţiile implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi conducerea unităţilor sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 29 aprilie 2010.Nr. 388._________