ORDIN nr. 1.203 din 26 martie 2010pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
  • Nr. 1.203 din 26 martie 2010
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 927 din 8 aprilie 2010
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 103 din 22 aprilie 2010
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 3 mai 2010    Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. c), f) şi g) şi art. 44 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, coroborat cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 27 martie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Sinteza documentaţiei de avizare, întocmită de proiectant, semnată de expertul tehnic şi auditorul energetic pentru clădiri şi însuşită de coordonatorul local şi asociaţia de proprietari, se înaintează la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, însoţită de copia contractului de mandat perfectat de coordonatorul local cu asociaţia de proprietari. (4) Conţinutul-cadru al sintezei documentaţiei de avizare este prevăzut în anexa nr. 9^1."2. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Indicatorii tehnico-economici din documentaţia de avizare întocmită pentru fiecare obiectiv de investiţii se aprobă de către consiliul local, condiţionat de însuşirea acesteia de către coordonatorul local şi asociaţia de proprietari, şi cu avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului."3. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) La încheierea procedurii de achiziţie publică, pentru fiecare obiectiv de investiţii, coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, va acţiona pentru eficientizarea utilizării fondurilor publice, prin: a) actualizarea devizului general estimativ aferent indicatorilor tehnico-economici aprobaţi în condiţiile art. 11 alin. (1), la încheierea contractului de achiziţie de lucrări, ca urmare a derulării, în condiţiile legii, a procedurii de achiziţie publică, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţii; b) transmiterea devizului general actualizat, în copie, asociaţiei de proprietari pentru emiterea acordului; c) transmiterea devizului general actualizat, a acordului asociaţiei de proprietari şi a contractului de achiziţie de lucrări, în copie, la direcţia generală coordonatoare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului."4. La articolul 15, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:"(2) Pe durata executării lucrărilor de intervenţie, în cazuri temeinic motivate şi în limita indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, poate încheia, în condiţiile legii, acte adiţionale la contractul de execuţie, astfel: a) în baza deciziei coordonatorului local, cu acordul prealabil al asociaţiei de proprietari, dacă valoarea adiţionată cumulată majorează cu până la 10% preţul contractului iniţial; b) în baza avizului prealabil al Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, condiţionat de existenţa şi încadrarea în fondurile aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în situaţii excepţionale, temeinic motivate, dacă valoarea adiţionată cumulată majorează cu mai mult de 10% preţul contractului iniţial, şi numai dacă prin această măsură se asigură finalizarea lucrărilor de investiţie în termenul aprobat. (3) În aplicarea prevederilor alin. (2), actele adiţionale se întocmesc, obligatoriu, în baza referatelor de necesitate şi oportunitate privind încheierea actelor adiţionale elaborate de către coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, împreună cu proiectantul, expertul tehnic, auditorul energetic pentru clădiri şi executantul lucrărilor, însuşite de către asociaţia de proprietari şi însoţite de documente justificative, respectiv procese-verbale de constatare/control, note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier, note de comandă pentru lucrări suplimentare/adiţionale, note de renunţare şi altele asemenea, după caz. (4) În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b), la solicitarea de emitere a avizului Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, va anexa referatele de necesitate şi oportunitate privind încheierea actelor adiţionale, însoţite de copii de pe documentele justificative prevăzute la alin. (3), precum şi de graficul de execuţie cu eşalonarea corespunzătoare a costurilor, pentru asigurarea finalizării lucrărilor de intervenţie în termenul aprobat."5. După anexa nr. 9 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 9^1, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrevederile prezentului ordin se aplică atât contractelor care se semnează după data intrării în vigoare a acestuia, cât şi contractelor aflate în derulare la această dată, pentru lucrări rămase de executat.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile Blaga  +  Anexă-----(Anexa nr. 9^1 la normele metodologice)---------------------------------------- conţinut-cadru -PROIECTANT .................Nr. ............./..........SINTEZAdocumentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţieprivind creşterea performanţei energetice1. Date generale* Denumirea obiectivului de investiţie: bloc de locuinţe..............................................................(judeţul, localitatea, adresa)* Faza de proiectare: Documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţie privind creşterea performanţei energetice* Beneficiar: Asociaţia de proprietari .........................* Coordonator local: .............................................* Expert tehnic atestat:.............(numele, prenumele, profesia, nr. legitimaţie, domeniul construcţii civile, cerinţa A1).............* Auditor energetic pentru clădiri atestat:............(numele, prenumele, profesia, Certificat de atestare: seria, nr., gradul I, specialitatea C/C + I)...................* Proiectant:..................................................................(denumirea, sediul)Şef de proiect:..................................................................(numele, prenumele)* Valoarea totală a investiţiei (cu TVA inclus) ........ mii lei, din care C+M: ....... mii lei* Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţieDefalcarea valorii de construcţii-montaj (C+M) pe surse de finanţare:1. buget de stat: 50% din C+M .............. mii lei2. buget local: 30% din C+M ................ mii lei3. fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M ......... mii lei2. Date tehnice:- anul construirii ..............................................- regim de înălţime .............................................- număr de apartamente ..........................................- aria utilă totală - mý ........................................- sistem constructiv anvelopă ...................................3. Descrierea lucrărilor de intervenţieConcluziile expertizei tehnice şi auditului energetic a) expertiza tehnică: ............................................................................................................................................................................. b) auditul energetic: ..............................................................................................................................................................................................................................................Datele tehnice ale investiţieiA. Descrierea lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu completările ulterioare):- izolarea termică a pereţilor exteriori: ..........................................................................................................................................................................................................................- înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic:...................................................................................................................................................................................................- termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei:...................................................................................................................................................................................................- izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter:...................................................................................................................................................................................................B. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 lit. e) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, cu completările ulterioare):- lucrări de demontare şi remontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe:...................................................................................................................................................................................................- lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:...................................................................................................................................................................................................C. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenţie prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, cu completările ulterioare):- lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie:...................................................................................................................................................................................................- lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe:...................................................................................................................................................................................................*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┬───────────────┐│Lucrări de intervenţie prevăzute de Ordonanţa de urgenţă│ │ │Costul estimat ││a Guvernului nr. 18/2009, cu completările ulterioare │U.M.│Cantitatea│al lucrărilor ││ │ │ │de intervenţie ││ │ │ │ - lei - │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│A. Lucrări de bază [(prevăzute la art. 4 lit. a)-d)] │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│a) izolarea termică a pereţilor exteriori │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│b) înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare │ │ │ ││existente, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului în │ │ │ ││blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│c) termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului │ │ │ ││peste ultimul nivel, în cazul existenţei şarpantei │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│d) izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul │ │ │ ││în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute │ │ │ ││apartamente la parter │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│B. Lucrări conexe lucrărilor de bază │ │ │ ││[(prevăzute la art. 4 lit. e) şi f)] │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│e) lucrări de demontare şi remontare a instalaţiilor │ │ │ ││şi echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa │ │ │ ││blocului de locuinţe │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│f) lucrări de refacere a finisajelor anvelopei │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│C. Lucrări suplimentare (prevăzute la art. 6) │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│g) lucrări de reparaţii la elementele de construcţie │ │ │ ││care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau │ │ │ ││afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, │ │ │ ││inclusiv de refacere în zonele de intervenţie │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────────┤│h) lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie │ │ │ ││a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor │ │ │ ││comune ale blocului de locuinţe │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴───────────────┘4. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţieiIndicatori valorici:1. valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA - total, ....... mii lei, din care:- construcţii-montaj (C + M) ................(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 şi 5.1.1 din devizul general).......... mii lei2. investiţia specifică (construcţii-montaj/aria utilă a blocului) .......... mii lei/mý(a.u.)Indicatori fizici:1. durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie ........... luni;2. durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie ..............(ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor)........... 3 ani3. durata de recuperare a investiţiei, în condiţii de eficienţă economică ......... ani;4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic ........ kwh/mý(a.u.) şi an;5. economia anuală de energie: ....... kwh/an în tone echivalent petrol ........ tep;6. reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO(2)....... kg CO(2)/an.Eşalonarea investiţiei - total INV/C+M în mii lei5. Anexe:Avize şi acorduri* Certificatul de urbanism, în copie* Certificatul de performanţă energetică, în copie.Piese desenate* Plan, secţiune reprezentativă şi faţadă, situaţie propusă - scara recomandată 1:100.ÎntocmitProiectant,.......................(denumire)L.S.Expert tehnic,       Auditor energetic pentru clădiri,.................            ..........................L.S.                              L.S.ÎnsuşitCoordonatorul local                Asociaţia de proprietariPrimar,                                     Preşedinte,.....................                        ...........................L.S.                                                L.S.Data: ......................NOTE:1. Cap. 1-4 din sinteză se elaborează în baza rapoartelor de expertiză tehnică şi audit energetic, precum şi a documentaţiei de avizare, întocmite şi însuşite conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009.2. Documentele anexate sintezei, menţionate la cap. 5, sunt anexe la documentaţia de avizare, elaborată pentru fiecare obiectiv de investiţie.3. Sinteza, elaborată şi semnată de proiectant, semnată de expertul tehnic şi auditorul energetic pentru clădiri, avizată de coordonatorul local şi asociaţia de proprietari, însoţită obligatoriu de copia contractului de mandat încheiat de coordonatorul local cu asociaţia de proprietari, se transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.------------