DECIZIE nr. 237 din 9 martie 2010referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 30 aprilie 2010    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorSimona Ricu - procurorMihaela Senia Costinescu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Dan Costin Nicolae în Dosarul nr. 1.889/233/2009 al Tribunalului Galaţi - Secţia civilă şi de Constantin Gâlea din Bucureşti în Dosarul nr. 21.768/245/2007 al Curţii de Apel Iaşi - Secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 7.300D/2009 şi nr. 8.026D/2009, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru conexare.Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 8.026D/2009 la Dosarul nr. 7.300D/2009, care a fost primul înregistrat.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenţa Curţii în această materie.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea din 28 august 2009, pronunţată în Dosarul nr. 1.889/233/2009, Tribunalul Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Dan Costin Nicolau.Prin Încheierea din 30 septembrie 2009, pronunţată în Dosarul nr. 21.768/245/2007, Curtea de Apel Iaşi - Secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Constantin Gâlea.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii arată că dispoziţiile cuprinse în art. 282 din Codul de procedură civilă înlătură posibilitatea atacării încheierilor judecătoreşti premergătoare separat, cu apel sau recurs, împrejurare ce determină restrângerea dreptului fundamental la un proces echitabil şi la soluţionarea litigiilor într-un termen rezonabil. În practică, aplicarea dispoziţiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă împiedică desfăşurarea cu celeritate a justiţiei, lipsa controlului judiciar efectiv şi rapid al încheierilor premergătoare generând erori judiciare ireparabile şi prejudicierea justiţiabililor.Tribunalul Galaţi - Secţia civilă şi Curtea de Apel Iaşi - Secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie apreciază că excepţia este neîntemeiată, arătând că accesul la justiţie şi folosirea căilor de atac se exercită în formele şi condiţiile procedurale prevăzute de lege şi nu înseamnă, în toate cazurile, accesul la toate structurile judiciare.În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.Autorităţile nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea şi decizia de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei îl reprezintă prevederile art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora "Împotriva încheierilor premergătoare nu se poate face apel decât odată cu fondul, în afară de cazul când prin ele s-a întrerupt cursul judecăţii".În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 16, art. 20, art. 21 alin. (3) , art. 24 alin. (1), art. 128 şi 129, precum şi în art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.Examinând excepţia, Curtea reţine că asupra constituţionalităţii prevederilor de lege criticate, cu raportare la aceleaşi dispoziţii constituţionale ca şi în cauza de faţă, s-a mai pronunţat prin mai multe decizii, statuând în sensul constituţionalităţii acestor prevederi.Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 201 din 4 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 6 noiembrie 2002, Curtea a reţinut că liberul acces la justiţie presupune şi accesul la mijloacele procedurale prin care se înfăptuieşte justiţia, iar instituirea regulilor de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti este de competenţa exclusivă a legiuitorului, potrivit art. 126 alin. (2) şi art. 129 din Constituţie. Totodată, Curtea a reţinut că legiuitorul poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură, precum şi modalităţi de exercitare a drepturilor procedurale, astfel încât accesul liber la justiţie nu înseamnă accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecătoreşti şi la toate căile de atac. Curtea a constatat, de asemenea, că stabilirea regulii conform căreia încheierile premergătoare - cu excepţia celor prin care s-a întrerupt cursul judecăţii - nu pot fi atacate cu apel decât odată cu fondul împiedică prelungirea excesivă a duratei procesului şi contribuie, prin aceasta, la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil.Considerentele şi soluţia deciziei mai sus menţionată sunt valabile şi în cauza de faţă, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudenţei Curţii.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Dan Costin Nicolau în Dosarul nr. 1.889/233/2009 al Tribunalului Galaţi - Secţia civilă şi de Constantin Gâlea din Bucureşti în Dosarul nr. 21.768/245/2007 al Curţii de Apel Iaşi - Secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 9 martie 2010.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Mihaela Senia Costinescu---------