ORDIN nr. 390 din 29 aprilie 2010privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 390 din 29 aprilie 2010
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 451 din 29 aprilie 2010
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010    Văzând Referatul de aprobare nr. 4.193/2010 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi nr. 281/2010 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010,în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 şi 205 bis din 1 aprilie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La secţiunea A, capitolul III, la "III. Programele naţionale de sănătate privind bolile netransmisibile", punctul 5, subpunctul 5.1 "Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", titlul "Unităţi care derulează subprogramul", literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti - Centrul de Hematologie şi Transplant Medular, Laboratorul de diagnostic, biologie moleculară, imunologie HLA şi virusologie;.......................................................................... e) Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni, Bucureşti - Centrul de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic, Clinica ATI;".2. La secţiunea A, capitolul III, la "III. Programele naţionale de sănătate privind bolile netransmisibile", punctul 6, subpunctul 6.2 "Subprogramul de radiologie intervenţională", titlul "Unităţi care derulează subprogramul", după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:"i) Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara (activităţile: 1, 4)."3. La secţiunea A, capitolul III, la "V. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului", punctul 2, subpunctul 2.6 "Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce tratament medicamentos specific şi recuperare neuropsihomotorie a următoarelor afecţiuni: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale", titlul "Unităţi care derulează intervenţia", după litera m) se introduc două noi litere, literele n) şi o), cu următorul cuprins:"n) Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni; o) Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi."4. La secţiunea B, capitolul II, articolul 20, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:" (2) Până la finalizarea procedurii de achiziţie publică la nivel naţional prin semnarea contractelor cu ofertanţii desemnaţi câştigători, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi altele asemenea, care se acordă pe perioada spitalizării bolnavilor incluşi în programele naţionale de sănătate prevăzute la alin. (1), precum şi cele care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în programele naţionale de sănătate prevăzute la alin. (1) lit. a) şi e) se achiziţionează de unităţile sanitare cu paturi prin care se derulează programul, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiei publice, la un preţ care nu poate depăşi preţul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii. (3) Până la finalizarea procedurii de achiziţie publică la nivel naţional prin semnarea contractelor cu ofertanţii desemnaţi câştigători, medicamentele necesare pentru tratamentul pacienţilor cu tuberculoză multidrog rezistentă care se importă cu avizul Ministerului Sănătăţii se achiziţionează de către Institutul de Pneumoftiziologie «Prof. Dr. Marius Nasta», care asigură şi distribuţia acestora către spitalele/secţiile de pneumoftiziologie."5. La secţiunea B, capitolul VIII, la "I. Programe naţionale de sănătate cu scop curativ", punctul 1, subpunctul 1.2 "Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", titlul "Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Indicatori de evaluare:1) indicatori fizici: a) numărul de bolnavi de tuberculoză trataţi: 42.897; b) numărul de bolnavi de tuberculoză MDR trataţi cu medicamentele antituberculoase care se importă cu avizul Ministerului Sănătăţii: 100;2) indicatori de eficienţă: a) cost mediu/bolnav de tuberculoză tratat/an: 349,67 lei; b) cost mediu/bolnav de tuberculoză MDR tratat cu medicamentele antituberculoase care se importă cu avizul Ministerului Sănătăţii/an: 7.580 lei."6. La secţiunea B, capitolul VIII, la "I. Programe naţionale de sănătate cu scop curativ", punctul 4, subpunctul 4.2 "Subprogramul de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile", titlul "Unităţi care derulează subprogramul" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Unităţi care derulează subprogramul: a) Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. «Prof. dr. Dorin Hociotă»; b) Spitalul Clinic Colţea Bucureşti; c) Spitalul Clinic Municipal Timişoara; d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca; e) Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi; f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; g) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Spiridon» Iaşi; h) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M. Curie»."7. La secţiunea B, capitolul VIII, la "I. Programe naţionale de sănătate cu scop curativ", punctul 6, subpunctul 6.1 "Subprogramul de tratament al bolilor rare", titlul "Unităţi care derulează subprogramul", după punctul 11) se introduce un nou punct, punctul 12), cu următorul cuprins:"12) Hipertensiune arterială pulmonară: a) pentru copii:a 1) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş;a 2) Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovascular e «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca;a 3) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara;a 4) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. dr. C.C. Iliescu» Bucureşti; b) pentru adulţi:b 1) Institutul de Pneumoftiziologie «Prof. Dr. Marius Nasta» Bucureşti;b 2) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. C.C. Iliescu»;b 3) Spitalul Clinic de Pneumologie Iaşi;b 4) Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumologie "Victor Babeş" Timişoara;b 5) Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca."8. La secţiunea B, capitolul VIII, la "I. Programe naţionale de sănătate în scop curativ", punctul 6, subpunctul 6.2 "Subprogramul de tratament al sepsisului sever", titlul "Unităţi care derulează subprogramul", litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:"l) Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni;".9. La secţiunea B, capitolul VIII, la "I. Programe naţionale de sănătate cu scop curativ", punctul 8 "Programul naţional de ortopedie", titlul "Unităţi care derulează programul", punctele 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"2. Tratamentul bolnavilor cu pierderi osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală prin endoprotezare articulară tumorală: a) Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi TBC Osteoarticular «Foişor» Bucureşti; b) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii «M. S. Curie» Bucureşti; c) Spitalul Clinic de Urgenţă Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti; d) Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca; e) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara; f) Spitalul Clinic Judeţean Mureş.3. Tratamentul prin implant segmentar de coloană: a) Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi TBC Osteoarticular «Foişor» Bucureşti; b) Spitalul Clinic Colentina; c) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; d) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti; e) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M. S. Curie» Bucureşti; f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca; g) Spitalul Clinic de Urgenţă «Bagdasar-Arseni» Bucureşti; h) Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi; i) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara; j) Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Bucureşti; k) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; l) Spitalul Clinic de Urgenţă «Prof. dr. Octavian Fodor» Cluj-Napoca; m) Spitalul Clinic de Copii «Sf. Maria» Iaşi."10. La secţiunea B, capitolul VIII, la "I. Programe naţionale de sănătate cu scop curativ", punctul 10 "Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", titlul "Indicatori de evaluare", subtitlul 1) "indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins:"1) indicatori fizici: a) numărul total de bolnavi trataţi prin dializă: 8.859, din care:a 1) 7.629 prin hemodializă, din care:- hemodializă convenţională: 7.350;- hemodiafiltrare intermitentă on-line: 279;a 2) 1.230 prin dializă peritoneală, din care:- dializă peritoneală continuă: 1.190- dializă peritoneală automată: 40".11. La anexa nr. 3 "Contract pentru finanţarea programelor/subprogramelor din cadrul programului naţional cu scop curativ în anul 2010", articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Casa de asigurări de sănătate analizează indicatorii prezentaţi prin decont, gradul şi modul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior, precum şi stocurile cantitativ-valorice, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primire.Decontarea contravalorii facturii prezentate în copie de unitatea sanitară pentru medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice achiziţionate, în condiţiile legii, se realizează lunar în limita sumei prevăzute în contract şi a fondurilor disponibile cu această destinaţie, până la data de ...... a lunii următoare celei pentru care s-a efectuat raportarea."  +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, farmaciile cu circuit deschis care derulează programe de sănătate, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Nicolae Lucian Duţă------