HOTĂRÂRE nr. 329 din 31 martie 2010privind unele măsuri de eficientizare a activităţilor în domeniul adopţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 30 aprilie 2010    În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) În vederea realizării şi exercitării atribuţiilor ce revin direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul adopţiei, în structura organizatorică a acestor instituţii se organizează compartimentul de adopţii şi postadopţii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate. (2) Compartimentul prevăzut la alin. (1) se organizează în condiţiile legii, la nivel minim de birou, şi funcţionează în subordinea directă a directorului general sau, după caz, a directorului executiv. (3) Directorul general sau, după caz, directorul executiv poate delega atribuţiile de coordonare a compartimentului de adopţii şi postadopţii directorului general/executiv adjunct responsabil cu activitatea de protecţie a drepturilor copilului din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. (4) Coordonarea metodologică, precum şi controlul activităţii compartimentului de adopţii şi postadopţii se realizează de către Oficiul Român pentru Adopţii.  +  Articolul 2Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului are obligaţia ocupării posturilor aprobate pentru compartimentul de adopţii şi postadopţii cu funcţionari publici sau, după caz, personal contractual, absolvenţi ai învăţământului universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă în specializarea asistenţă socială - minimum două posturi, psihologie - minimum două posturi şi ştiinţe juridice - minimum un post, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 3 (1) Consilierul/consilierii juridici încadraţi în cadrul compartimentului de adopţii şi postadopţii asigură reprezentarea în instanţă a direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în toate cauzele care au ca obiect cereri ce intră sub incidenţa Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, precum şi în toate celelalte cauze care au legătură cu copilul pentru care s-a stabilit, ca finalitate a planului individualizat de protecţie, adopţia internă. (2) Atribuţiile compartimentului prevăzut la art. 1 care privesc realizarea activităţilor/serviciilor postadopţie sunt îndeplinite de către un asistent social şi un psiholog.  +  Articolul 4 (1) Dosarul copilului pentru care s-a stabilit adopţia internă, ca finalitate a planului individualizat de protecţie, se transmite, în copie, compartimentului de adopţii şi postadopţii, pentru luarea în evidenţă a cazului şi iniţierea demersurilor vizând adopţia. (2) Monitorizarea modului în care este pusă în aplicare măsura de protecţie se realizează în continuare, până la momentul rămânerii definitive a sentinţei civile de încredinţare în vederea adopţiei, de către compartimentul la care se află dosarul în original. (3) Compartimentul la care se află dosarul în original are obligaţia de a transmite compartimentului de adopţii şi postadopţii orice informaţie relevantă cu privire la copil şi familia sa. (4) La momentul rămânerii irevocabile a sentinţei civile de încredinţare în vederea adopţiei, dosarul se transferă, în original, compartimentului de adopţii şi postadopţii. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în situaţiile prevăzute de lege în care nu este necesară încredinţarea în vederea adopţiei, dosarul copilului se transferă, în original, compartimentului de adopţii şi postadopţii la momentul rămânerii irevocabile a sentinţei civile de încuviinţare a adopţiei.  +  Articolul 5 (1) Programa de formare specializată, pe tipuri de tematici corespunzătoare etapelor din cadrul procedurii de adopţie, se elaborează de către Oficiul Român pentru Adopţii şi se aprobă prin ordin al secretarului de stat al acestei instituţii. (2) Furnizorii de formare profesională care derulează programe de formare/perfecţionare adresate personalului care activează în cadrul compartimentelor de adopţie şi postadopţie au obligaţia utilizării programelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 6În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, colegiul director al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului va propune spre aprobare consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectoarelor municipiului Bucureşti modificările impuse de aplicarea prezentei hotărâri în structura organizatorică şi în regulamentul de organizare şi funcţionare ale direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuOficiul Român pentru Adopţii,Bogdan Adrian Panait,secretar de statMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 31 martie 2010.Nr. 329.---------