HOTĂRÂRE nr. 328 din 31 martie 2010privind reactualizarea cuantumului contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor și a penalităților cu indicele de inflație
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 29 aprilie 2010  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 81 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă reactualizarea cuantumului contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, prevăzute în anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost reactualizat prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2009 privind reactualizarea cuantumului contribuțiilor specifice de gospodărire a apelor, a tarifelor și a penalităților, prin majorarea acestuia cu indicele de inflație aferent perioadei 1 martie-31 decembrie 2009, stabilit și comunicat de Institutul Național de Statistică.(2) Cuantumul contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, reactualizat potrivit alin. (1), este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Se aprobă reactualizarea cuantumului penalităților pentru depășirea concentrațiilor maxime admise ale poluanților din apele uzate evacuate, prevăzute la lit. A din anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost reactualizat prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2009, prin majorarea acestuia cu indicele de inflație aferent perioadei 1 martie-31 decembrie 2009, stabilit și comunicat de Institutul Național de Statistică.(2) Cuantumul penalităților pentru depășirea concentrațiilor maxime admise ale poluanților din apele uzate evacuate, reactualizat potrivit alin. (1), este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Se aprobă reactualizarea cuantumului tarifelor pentru serviciile de emitere de către Administrația Națională "Apele Române" a notificărilor, avizelor de amplasament, permiselor de traversare, avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor de funcționare în siguranță a barajelor, prevăzute în anexa nr. 7 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost reactualizat prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2009, prin majorarea cu indicele de inflație aferent perioadei 1 martie-31 decembrie 2009, stabilit și comunicat de Institutul Național de Statistică.(2) Cuantumul tarifelor pentru serviciile de emitere de către Administrația Națională "Apele Române" a notificărilor, avizelor de amplasament, permiselor de traversare, avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor de funcționare în siguranță a barajelor, reactualizat potrivit alin. (1), este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:---------------Ministrul mediului și pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 31 martie 2010.Nr. 328.  +  Anexa nr. 1
  CUANTUMUL CONTRIBUȚIILOR
  specifice de gospodărire a resurselor de apă
  Denumirea contribuției U.M. Nivelul contribuției - lei/U.M. -
  0 1 2
  A. Contribuții pentru utilizarea resurselor de apă pe categorii de resurse și utilizatori
  A.1. Râuri, lacuri naturale și lacuri de acumulare amenajate, indiferent de deținător
  1.1. Operatori economici (inclusiv servicii de gospodărire comunală), instituții publice, unități de cult, agrozootehnice de tip industrial și alții mii mc 44,74
  1.2. Operatori economici producători de energie electrică și termică prin termocentrale mii mc 44,74
  1.3. Operatori economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare mii mc 0,26
  1.4. Irigații mii mc 3,84
  1.5. Acvacultură mii mc 3,06
  A.2. Dunăre
  2.1. Operatori economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală, servicii de ecluzare a navelor pe canale navigabile), instituții publice, unități de cult, agrozootehnice de tip industrial și alții mii mc 5,11
  2.2. Operatori economici producători de energie electrică și termică prin termocentrale în regim de circuit deschis mii mc 0,26
  2.3. Operatori economici producători de energie electrică și termică în centrale nucleare în regim de circuit deschis mii mc 4,47
  2.4. Operatori economici producători de energie prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare mii mc 0,26
  2.5. Irigații mii mc 3,84
  2.6. Acvacultură mii mc 3,06
  A.3. Subteran
  3.1. Operatori economici industriali mii mc 57,52
  3.2. Operatori economici de gospodărie comunală, instituții publice, unități de cult și alții care folosesc apa în scop potabil mii mc 57,52
  3.3. Irigații și acvacultură mii mc 57,52
  3.4. Operatori economici agrozootehnici mii mc 57,52
  B. Contribuții pentru primirea apelor uzate în resursele de apă*)
  a) Indicatori chimici generali
  - materii totale în suspensie (MTS) mii kg 11,38
  - cloruri (Cl^-), sulfați [SO(4)^-2] mii kg 46,65
  - sodiu, potasiu, calciu, magneziu mii kg 46,65
  - azotați mii kg 46,65
  - clor rezidual liber Cl(2) mii kg 46,65
  - amoniu, azot, azotiți mii kg 186,10
  - consum biochimic de oxigen [CBO(5)] mii kg 46,53
  - consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu permanganat de potasiu) mii kg 46,53
  - consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bicromat de potasiu) mii kg 46,53
  - fosfați [PO(4)^3-] mii kg 9,20
  - fosfor (P) mii kg 186,10
  - mangan (Mn^2+) mii kg 465,39
  - aluminiu, fier total ionic mii kg 558,44
  - substanțe extractibile cu eter de petrol, produse petroliere mii kg 348,94
  - detergenți sintetici anionactivi, biodegradabili mii kg 186,10
  - reziduu filtrabil uscat la 105°C mii kg 42,43
  b) Indicatori chimici specifici
  - sulfiți, fluoruri, fenoli antrenabili cu vapori de apă mii kg 186,10
  - nichel, crom mii kg 11.637,40
  - amoniac mii kg 11.637,40
  - bariu, zinc, cobalt mii kg 558,44
  - sulfuri, hidrogen sulfurat mii kg 581,83
  c) Indicatori chimici toxici și foarte toxici
  - arsen mii kg 36.196,13
  - cianuri mii kg 36.196,13
  - mercur, cadmiu mii kg 46.549,74
  - plumb, argint, crom, cupru, molibden mii kg 11.637,40
  d) Indicatori bacteriologici
  - bacterii coliforme totale 10^9 bacterii/ 100 cmc 3,84
  - bacterii coliforme fecale 10^7 bacterii/ 100 cmc 67,35
  - streptococi fecali 5 x 10^6 strepto- coci/100 cmc 173,31
  e) Indicatori fizici
  - temperatura**) mii mc x°C 0,52
  Pentru evacuările în soluri permeabile și în depresiuni cu scurgere asigurată natural, contribuțiile menționate se triplează.
  C. Contribuții pentru potențialul asigurat în scop hidroenergetic prin barajele lacurilor de acumulare din administrarea Administrației Naționale "Apele Române"
  C.1. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mică de 4 MW (Metri cădere/ lună)x ore funcționare
  C.2. Cădere medie asigurată prin hidrocentrale cu putere instalată cuprinsă între 4 MW și 8 MW (Metri cădere/ lună)x ore funcționare
  C.3. Cădere medie asigurată prin hidrocentrale cu putere instalată mai mare de 8 MW (Metri cădere/ lună)x ore funcționare
  D. Contribuții pentru exploatarea nisipurilor și pietrișurilor din albiile, malurile cursurilor de apă și cuvetele lacurilor de acumulare mc 4,47
  Contribuțiile nu conțin TVA.------------ Notă *) Contribuția pentru substanțele evacuate în resursele de apă se aplică doar pentru aportul propriu al utilizatorului, în limitele autorizate. Notă **) Contribuția pentru temperatură se aplică prin diferența dintre temperatura de la evacuarea apei uzate evacuate și temperatura apei prelevate din sursă. În perioada de iarnă, între 15 noiembrie și 15 martie, temperatura apei receptorului natural (sursei) se consideră egală cu 4°C.
   +  Anexa nr. 2
  CUANTUMUL PENALITĂȚILOR
  pentru depășirea concentrațiilor maxime admise ale poluanților
  din apele uzate evacuate
  Nr. crt. Indicatorii monitorizați U.M. Nivelul penalităților - lei/U.M. -
  1 2 3 4
  A. Indicatori fizici
  - temperatura mii mc x°C 2,56
  - pH (concentrația ionilor de hidrogen) mii mc x unități pH 1,28
  B. Indicatori chimici generali
  - materii totale în suspensie (MTS) mii kg 25,56
  - cloruri (Cl^-), sulfați [SO(4)^2-] mii kg 89,47
  - sodiu (Na^+), potasiu (K^+), calciu (Ca^2+), magneziu (Mg^2+) mii kg 89,47
  - azotați [NO(3)] mii kg 102,25
  - clor rezidual liber [Cl(2)] kg 1,28
  - amoniu (NH(4)^+), azot [N(total)], azotiți [NO(2)^-] kg 7,66
  - amoniac [NH(3)] kg 38,35
  - consum biochimic de oxigen [CBO(5)] mii kg 204,51
  - consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu permanganat de potasiu) mii kg 460,14
  - consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bicromat de potasiu) kg 1,28
  - fosfați (PO(4)^3-) kg 2,04
  - fosfor total (P) kg 7,66
  - mangan total*) (Mn^2+) kg 2,30
  - aluminiu total*) (Al^3+), fier ionic total*) (Fe^2+, Fe^3+) kg 2,30
  - substanțe extractibile, produse petroliere kg 2,56
  - reziduu filtrabil uscat la 105°C mii kg 89,47
  C. Indicatori chimici specifici
  - sulfiți [SO(3)^2-], fluoruri (F^-), fenoli (indexfenolic) [C(6)H(5)OH] kg 7,66
  - crom trivalent total*) (Cr^3+) kg 38,35
  - bariu total*) (Ba^2+), cobalt total*) (Co^2+) kg 2,30
  - sulfuri (S^2-), hidrogen sulfurat [H(2)S] kg 20,45
  D. Indicatori chimici toxici și foarte toxici
  1. Nesintetici
  - arsen (As) kg 255,64
  - cianuri (Cn^-) mg**) 255,64
  - detergenți anionactivi kg 3,84
  - argint (Ag^+), zinc total*) (Zn^2+), molibden (Mo^2+) crom hexavalent total*) (Cr^6+), cupru total*) (Cu^2+) kg 38,35
  - plumb și compuși mg 1,54
  - mercur (Hg^2+) și compuși mg 1,02
  - nichel (Ni^2+) și compuși mg 1,02
  2. Sintetici (indicatori prioritari/prioritar periculoși)**)
  - alaclor mg 1,02
  - antracen mg 1,54
  - atrazin mg 1,54
  - benzen [C(6)H(6)] mg 1,03
  - difenileteribromurați mg 1,54
  - cadmiu (Cd^2+) și compuși mg 1,02
  - cloralcani C(10)-C(13) mg 1,02
  - clorfenvinfos mg 1,02
  - clorpirifos mg 1,54
  - 1,2-dicloretan mg 1,02
  - diclormetan mg 1,02
  - 2-etilhexil-diftalat mg 1,54
  - diuron mg 1,02
  - endosulfan (alfa) mg 1,54
  - heclorbenzen mg 1,02
  - hexaclorbutadiena mg 1,02
  - heclorcicloxehan (gama) mg 1,02
  - isoproturon mg 1,02
  - naftalina mg 1,54
  - nonil-fenoli mg 1,02
  - octil-fenoli mg 1,02
  - pentaclorbenzen mg 1,02
  - pentaclorfenol mg 1,54
  - hidrocarburi aromatice policiclice (PAH) mg 1,54
  - benz-a-piren mg 1,54
  - benz-b-fluarantren mg 1,54
  - benz-g, h, i-perilen mg 1,54
  - fluorantren mg 1,54
  - indeno-1,2,3-cd-piren mg 1,54
  - simazin mg 1,02
  - compuși tributilstanici mg 1,02
  - triclorbenzen mg 1,54
  - triclormetan mg 1,02
  - trifluralin mg 1,54
  - pentaclorbenzen PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) mg 1,02
  - drinuri (aldrin, dieldrin, endrin, isodrin) mg 1,02
  - DDT (p, p') mg 1,02
  E. Indicatori bacteriologici
  - bacterii coliforme totale 10^9 bacterii/ 100 cmc 5,11
  - bacterii coliforme fecale 10^7 bacterii/ 100 cmc 92,67
  - streptococi fecali 5 x 10^6 strepto- coci/100 cmc 210,90
  NOTĂ:Penalitățile se aplică pentru depășirea valorilor concentrațiilor peste limitele autorizate.Pentru concentrațiile de substanțe impurificatoare evacuate în resursele de apă ce depășesc limitele admise, penalitățile se vor aplica diferențiat, în perioada de tranziție stabilită pentru conformare, în funcție de valorile aprobate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor. Notă
  *) Total - se referă la concentrația totală; nu vizează numai fracțiunea dizolvată.
  **) Unitatea de măsură se calculează în mg, ținând cont că în actele de reglementare concentrația este normată în g.
   +  Anexa nr. 3
  CUANTUMUL TARIFELOR
  pentru serviciile de emitere de către Administrația
  Națională "Apele Române" a notificărilor, avizelor de amplasament,
  permiselor de traversare, avizelor și autorizațiilor de
  gospodărire a apelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor
  de funcționare în siguranță a barajelor
  Nr. crt. Serviciul de avizare/autorizare Nivelul tarifului în funcție de complexitatea folosinței (lei)
  mică medie mare
  1 2 3 4 5
  1. Notificare pentru începerea execuției
  1.1. - cu deplasare pe teren 600,74
  1.2. - fără deplasare pe teren 281,20
  2. Notificare pentru punerea în funcțiune
  2.1. - cu deplasare pe teren 600,74
  3. Emiterea avizului de amplasament/permisului de traversare la lucrări aflate în competența Sistemului de gospodărire a apelor 626,30
  4. Emiterea avizului de amplasament/permisului de traversare la lucrări aflate în competența direcțiilor apelor 1.214,26
  5. Emiterea avizului de amplasament/permisului de traversare la lucrări aflate în competența Administrației Naționale "Apele Române"
  - zona I 1.815,01
  - zona II 1.942,83
  - zona III 2.019,52
  - zona IV 2.045,08
  6. Emiterea avizului de gospodărire a apelor când competența revine sistemului de gospodărire a apelor
  6.1. - pentru cazul în care se face deplasare pe teren 1.022,54 1.124,80 -
  6.2. - pentru cazul în care deplasarea s-a efectuat anterior 718,33 820,58 -
  7. Emiterea avizului de gospodărire a apelor când competența revine Direcției apelor
  7.1. - pentru cazul în care se face deplasarea pe teren 1.623,28 1.725,53 -
  7.2. - pentru cazul în care deplasarea s-a efectuat anterior 835,92 940,74 -
  8. Emiterea avizului de gospodărire a apelor când competența revine Administrației Naționale "Apele Române"
  8.1 - pentru cazul în care se face deplasarea pe teren:
  - zona I - - 2.773,64
  - zona II - - 2.914,24
  - zona III - 2.990,92
  - zona IV 3.029,27
  8.2. - pentru cazul în care nu se face deplasarea pe teren sau s-a efectuat anterior - - 1.457,11
  9. Reactualizarea avizului de gospodărire a apelor dat anterior, a cărui valabilitate expiră datorită neînceperii lucrărilor în perioada de 2 ani 728,56 728,56 728,56
  10. Emiterea autorizației de gospodărire a apelor, folosințelor de apă amplasate pe teritoriul unui bazin hidrografic, când competența revine Sistemului de gospodărire a apelor
  10.1. - obiective noi și existente, reînnoirea autorizației la obiective existente 664,65 715,78 -
  10.2. - obiective existente la care este necesară întocmirea și aprobarea programului de etapizare 984,19 1.035,33 -
  10.3. - emitere autorizație modificatoare 664,65 715,78 -
  11. Emiterea autorizației de gospodărire a apelor, folosințelor de apă amplasate pe teritoriul unui bazin hidrografic, când competența revine Direcției apelor
  11.1. - obiective noi și existente, reînnoirea autorizației la obiective existente 1.150,36 1.201,48
  11.2. - obiective existente la care este necesară întocmirea și aprobarea programului de etapizare 1.469,90 1.521,02 -
  11.3. - emitere autorizație modificatoare 1.150,36 1.201,48
  12. Emiterea autorizației de gospodărire a apelor, folosințelor de apă amplasate pe teritoriul unui bazin hidrografic, când competența revine Administrației Naționale "Apele Române"
  12.1. - obiective noi și existente, reînnoirea autorizației la obiective existente:
  - zona I - - 1.623,28
  - zona II - - 2.083,43
  - zona III - - 2.172,90
  - zona IV - - 2.198,46
  12.2. - obiective existente la care este necesară întocmirea și aprobarea programului de etapizare:
  - zona I - - 2.262,37
  - zona II - - 2.390,18
  - zona III - - 2.492,44
  - zona IV - - 2.518,00
  12.3. - emitere autorizație modificatoare:
  - zona I - - 1.623,28
  - zona II - - 2.083,43
  - zona III 2.172,90
  - zona IV 2.198,46
  13. Emiterea autorizației de gospodărire a apelor, folosințelor de apă amplasate pe teritoriul a două sau mai multe bazine hidrografice, când competența revine Administrației Naționale "Apele Române"
  13.1. - obiective noi și existente, reînnoirea autorizației la obiective existente:
  - zona I - - 2.096,20
  - zona II - - 2.224,02
  - zona III - - 2.326,28
  - zona IV - - 2.351,83
  13.2. - obiective existente la care este necesară întocmirea și aprobarea programului de etapizare:
  - zona I - - 2.364,62
  - zona II - - 2.492,44
  - zona III - - 2.594,70
  - zona IV - - 2.620,26
  13.3. - emitere autorizație modificatoare:
  - zona I 2.096,20
  - zona II 2.224,02
  - zona III 2.326,28
  - zona IV 2.351,83
  14. Emiterea autorizației de gospodărire a apelor, folosințelor de apă amplasate pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării, când competența revine Administrației Naționale "Apele Române"
  14.1. - obiective noi și existente, reînnoirea autorizației la obiective existente - - 1.150,36
  14.2. - obiective existente la care este necesară întocmirea și aprobarea programului de etapizare - - 1.418,78
  14.3. - emitere autorizație modificatoare - - 1.150,36
  15. Consultanță tehnică acordată de specialiști din cadrul Direcției apelor
  15.1. - cu deplasare pe teren - 907,51 -
  15.2. - fără deplasare pe teren - 268,42
  16. Consultanță tehnică acordată de specialiști din cadrul Administrației Naționale "Apele Române"
  16.1. - cu deplasare pe teren:
  - zona I - - 920,29
  - zona II - - 1.048,10
  - zona III - - 1.150,36
  - zona IV - - 1.175,92
  16.2. - fără deplasare pe teren - - 268,42
  17. Transferul avizului sau a autorizației de gospodărire a apelor la un alt beneficiar 728,56 728,56 728,56
  18. Emiterea avizului de funcționare în siguranță a barajelor care se încadrează în categoriile de importanță C și D 1.469,90
  19. Emiterea acordului/autorizației de funcționare în siguranță a barajelor care se încadrează în categoria de importanță C 1.022,54
  20. Emiterea acordului/autorizației de funcționare în siguranță a barajelor care se încadrează în categoria de importanță D 511,27
  NOTE:1. Zona I privește direcțiile apelor Argeș-Vedea și Buzău-Ialomița.Zona II privește direcțiile apelor Jiu, Olt și Dobrogea-Litoral.Zona III privește direcțiile apelor Prut, Siret și Mureș.Zona IV privește direcțiile apelor Banat, Someș-Tisa și Crișuri.2. Tarifele nu conțin TVA.------------