NORME METODOLOGICE din 21 aprilie 2010privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 29 aprilie 2010  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 980 din 21 aprilie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 29 aprilie 2010.
   +  Capitolul A Situații financiare trimestriale1. Autoritățile publice, ministerele, celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor au obligația, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, să întocmească situații financiare trimestriale și anuale.2. Situațiile financiare care se întocmesc de instituțiile publice la finele trimestrelor I, II și III în anul 2010 se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturi de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare, care includ politici contabile și note explicative.3. Situațiile financiare trimestriale se întocmesc pe modelele aprobate prin:– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 și 242 bis din 10 aprilie 2009;– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.290/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 și 507 bis din 23 iulie 2009;– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 27 octombrie 2009.Instituțiile și autoritățile publice care s-au reorganizat potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 29 decembrie 2009, vor avea în vedere ca la întocmirea situațiilor financiare în anul 2010 să respecte prevederile acesteia.Instituțiile publice care s-au reorganizat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.609/2009 privind înființarea camerelor agricole județene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță agricolă județene, aflate în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă, vor avea în vedere ca la întocmirea situațiilor financiare în anul 2010 să respecte prevederile acestei hotărâri, precum și prevederile cap. I "Întocmirea bilanțului de închidere și a celorlalte componente ale situațiilor financiare" din Normele metodologice privind situațiile financiare ce se întocmesc de autoritățile și instituțiile publice care se reorganizează potrivit prevederilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.409/2009.4. Instituțiile publice întocmesc situațiile financiare trimestriale în anul 2010 potrivit modelelor adaptate structurii indicatorilor aprobați prin Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010 și prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, precum și potrivit actelor normative în vigoare.Corelațiile dintre formulare sunt prevăzute în anexa 41 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.Modelele formularelor actualizate și corelațiile dintre acestea, valabile pentru raportările trimestriale în anul 2010, sunt publicate și pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie.5. În anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie" (formular din situațiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) se introduce o coloană suplimentară în vederea raportării încasărilor și plăților din bugetul Trezoreriei Statului. Ca urmare a acestui fapt, nota din subsolul formularului privind completarea acestuia se modifică astfel:Notă: Coloanele se completează astfel:col. 1 - TOTAL (col. 2 + col. 9)col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"col. 3 - ct. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"col. 4 - ct. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"col. 5 - ct. 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"col. 6 - ct. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj"col. 7 - ct. 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate"col. 8 - ct. 7709 "Finanțarea de la bugetul Trezoreriei Statului"La ct. 770 soldul se calculează ca diferență între plăți efectuate și încasări și reflectă totalul plăților nete de casă.Col. 9 și următoarele - ct. de disponibilități: (5xx)6. La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, după caz, anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie" (formular din situațiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) va fi însoțită de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilități deschise la instituțiile de credit.7. La "Conturile de execuție bugetară - Cheltuieli" (formulare din situațiile financiare, anexele 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18 și 20 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare), coloana 1 "Credite de angajament" se completează cu creditele de angajament anuale, aprobate la finele perioadei de raportare.8. Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD), precum și din fonduri externe nerambursabile postaderare de către agenții/autorități de implementare în numele instituției publice se raportează în anexa 6 "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli", anexa 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli", anexa 18 "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (formulare din situațiile financiare, anexe la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare), după caz, puse de acord cu datele din evidența agențiilor/autorităților de implementare (Oficiul de Plăți și Contractare PHARE sau alte agenții/autorități de implementare).Anexele 6 și 7 la situațiile financiare trimestriale și anuale, întocmite de autoritățile publice, ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor, vor purta viza agențiilor/autorităților de implementare, prin care se confirmă exactitatea plăților raportate în conturile de execuție de către instituțiile publice - beneficiari ai fondurilor externe nerambursabile.9. Totalul plăților raportate de instituțiile publice la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" pe fiecare sursă de finanțare în anexa 7 se detaliază pe naturi de cheltuieli, pe fiecare sursă de finanțare, în anexa 27 "Situația plăților efectuate la titlul 56 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" (anexă la normele metodologice - formular din situațiile financiare), prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.Totalul plăților raportate în anexa 27 se corelează cu plățile raportate în anexa 7 la titlul 56 (col. 6), întocmită potrivit bugetului aprobat.Anexa 27 se va întocmi începând cu raportarea situațiilor financiare pentru trimestrul II al anului 2010.10. Totalul plăților raportate de instituțiile publice la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" pe fiecare sursă de finanțare în anexa 7 se detaliază pe naturi de cheltuieli, pe fiecare sursă de finanțare, în anexa 28 "Situația plăților efectuate la titlul 65 - Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" (anexă la normele metodologice formular din situațiile financiare), prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.Totalul plăților raportate în anexa 28 se corelează cu plățile raportate în anexa 7 titlul 65 (col. 6), întocmită potrivit bugetului aprobat.Anexa 28 se va întocmi începând cu raportarea situațiilor financiare pentru trimestrul II al anului 2010.11. Anexa 41 "Corelații între formularele de situații financiare" - anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice.  +  Capitolul B Raportări financiare lunare1. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, precum și instituțiile publice autonome raportează următoarele:a) execuția centralizată a bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activităților finanțate integral din venituri proprii (potrivit art. 65 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare), și, respectiv, a Fondului pentru mediu, în anexa 5 "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri", respectiv în anexa 6 "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" și anexa 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (formulare din situațiile financiare, anexe la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare).La raportările lunare, în anexa 5 se completează numai coloana 6 "Încasări realizate", iar în anexele 6 și 7 se completează numai coloana 6 "Plăți efectuate".Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri și articole de cheltuieli;b) execuția cheltuielilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" în anexa 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice Cheltuieli", întocmită pe fiecare sursă de finanțare (formular din situațiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare).Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare de către agenții/autorități de implementare în numele instituției publice beneficiare de astfel de fonduri se raportează în anexa 7, pusă de acord cu datele din evidența agențiilor/autorităților de implementare (Oficiul de Plăți și Contractare PHARE sau alte agenții/autorității de implementare).Anexele întocmite pentru cheltuielile efectuate pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56) se completează cu informațiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate și plăți efectuate pentru raportările lunilor ianuarie-noiembrie, iar pentru raportările lunii decembrie se completează cu informațiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive și plăți efectuate.Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri, articole și alineate de cheltuieli.2. Unitățile administrativ-teritoriale raportează lunar următoarele:a) execuția cheltuielilor efectuate din finanțările rambursabile externe și interne, în formularele: anexa 15 "Contul de execuție a bugetului creditelor externe - Cheltuieli", anexa 16 "Contul de execuție a bugetului creditelor interne - Cheltuieli", anexa 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (formulare din situațiile financiare, anexe la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare).La raportările lunare, în anexele 15, 16, și 7 se completează numai coloana 6 "Plăți efectuate".Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri și articole de cheltuieli;b) execuția veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local, în formularele: anexa 19 "Contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local - Venituri", anexa 20 "Contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local - Cheltuieli", anexa 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (formulare din situațiile financiare, anexe la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare).La raportările lunare, în anexa 19 se completează numai coloana 6 "Încasări realizate", iar în anexele 20 și 7 se completează numai coloana 6 "Plăți efectuate".Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri și articole de cheltuieli.În anexa 19, la indicatorul "Venituri" de la codul 36.11.10 "Fondul de rulment", în cursul anului se vor raporta numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenți) provenite din dobânzile încasate în cursul anului pentru disponibilitățile aflate în conturi la Trezoreria Statului (lunar);c) execuția centralizată a bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, inclusiv a activităților finanțate integral din venituri proprii, în formularele: anexa 8 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri", anexa 9 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locală) - Venituri", anexa 10 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli", anexa 11 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locală) - Cheltuieli", anexa 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (formulare din situațiile financiare, anexe la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare).La raportările lunare, în anexele 8 și 9 se completează numai coloana 6 "Încasări realizate", iar în anexele 10, 11 și 7 se completează numai coloana 6 "Plăți efectuate".Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri și articole de cheltuieli;d) execuția cheltuielilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" în anexa 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli", întocmită pe fiecare sursă de finanțare (formular din situațiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare).Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare de către agenții/autorități de implementare în numele instituției publice beneficiare de astfel de fonduri se raportează în anexa 7, pusă de acord cu datele din evidența agențiilor/autorităților de implementare (Oficiul de Plăți și Contractare PHARE sau alte agenții/autorității de implementare).Anexa 7 întocmită pentru cheltuielile efectuate pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56) se completează cu informațiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate și plăți efectuate pentru raportările aferente lunilor ianuarie-noiembrie, iar pentru raportările aferente lunii decembrie se completează cu informațiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive și plăți efectuate.Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri, articole și alineate de cheltuieli.3. Toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și modul de finanțare a cheltuielilor, raportează lunar următoarele:a) anexa 30 "Plăți restante", care va fi însoțită de nota explicativă prevăzută la pct. 13 din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) următorii indicatori din bilanț: "Creanțe comerciale și avansuri", cod rând 22, "Avansuri acordate", cod rând 22.1, "Datorii comerciale și avansuri", cod rând 61, "Avansuri primite", cod rând 61.1, "Contribuții sociale", cod rând 63.1, "Salariile angajaților", cod rând 72, "Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)", cod rând 73, "Pensii, indemnizații de șomaj, burse", cod rând 73.1.Această raportare va fi însoțită de o notă explicativă pentru creșterile/reducerile semnificative ale sumelor raportate în bilanț la indicatorii menționați mai sus.  +  Capitolul C Depunerea situațiilor financiare trimestriale și a raportărilor financiare lunare1. Termenul de depunere la Ministerul Finanțelor Publice Direcția generală de metodologie contabilă instituții publice - a situațiilor financiare prevăzute la art. 36 alin. (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, la finele trimestrului I 2010 este 17 mai 2010. Pentru trimestrele II și III, termenul este 16 august, respectiv 15 noiembrie 2010.2. Situațiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, cu încadrarea în termenul prevăzut prin prezentele norme metodologice.3. Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor de șomaj și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate depun o copie de pe situațiile financiare centralizate la Direcția generală de programare bugetară, iar instituțiile publice autonome la Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.4. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, precum și unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanțare, care au obligația întocmirii raportărilor financiare lunare, vor transmite aceste raportări în format electronic, însoțite de o adresă de înaintare scanată și semnată de conducătorul instituției publice și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.5. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, precum și unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate acestora, care raportează lunar execuția bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, vor urmări concordanța datelor lunare transmise cu cele raportate prin situațiile financiare trimestriale. În cazul unor diferențe majore, se vor comunică cauzele acestor diferențe, precum și corecția datelor raportate.6. Termenul de depunere la Ministerul Finanțelor Publice Direcția generală de metodologie contabilă instituții publice - a raportărilor financiare lunare precizate la cap. B pct. 1 și 2 este data de 15 a lunii următoare celei de raportare, iar termenul de depunere a raportărilor financiare lunare prevăzute la cap. B pct. 3 din prezentele norme metodologice este data de 20 a lunii următoare celei de raportare.7. Potrivit prevederilor art. 41 pct. 3 din Legea nr. 82/1991, republicată, constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni: "[.....] prezentarea de situații financiare care conțin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare".8. Potrivit prevederilor art. 42 alin. (2) din aceeași lege, contravenția prevăzută la art. 41 pct. 3 se sancționează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice(Anexa 27 la normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 629/2009)
  SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE
  la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din
  fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
  la data de ................
  Nr. crt.Denumirea sursei de finanțareTotalcheltuielititlul56Din care:
  CheltuielidepersonalBunurișiserviciiDobânziTransferuriunități ale administrațieipubliceAltetransferuriAltecheltuieliActivenefinanciare
  A B1 2 3 4 5 6 7 8
  1. Buget de stat
  2. Buget local
  3. Bugetul asigurărilor sociale de stat
  4. Bugetul asigurărilor pentru șomaj
  5. Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
  6. Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții
  7. Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii
  8. Bugetul fondurilor externe nerambursabile
  9. Bugetul creditelor externe
  10.Bugetul creditelor interne
  11.Bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetelor locale (Fondul de rulment)
  NOTĂ:În situația în care în execuție apar și alte titluri de cheltuieli conform clasificației economice, se vor adăuga de instituțiile care raportează.
  Conducătorul instituției,…………………………..Conducătorul compartimentului financiar-contabil,…………………………….
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice(Anexa 28 la normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 629/2009)
  SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE
  la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă"
  la data de ................
  NOTĂ:
  Nr. Denumirea sursei de finanțare Total cheltuieli titlul 65 Din care:
  Cheltuieli de personal Bunuri și serviciiTransferuri unități ale administrației publiceAlte transferuriAsistență socialăActive nefinanciare
  A B 1 2 3 4 5 6 7
  1. Buget de stat
  2. Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii
  În situația în care în execuție apar și alte titluri de cheltuieli conform clasificației economice, se vor adăuga de instituțiile care raportează.
  Conducătorul instituției,…………………………..Conducătorul compartimentului financiar-contabil,…………………………….
   +  Anexa nr. 3la normele metodologice(Anexa 41 la normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 629/2009)
  CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE DE SITUAȚII FINANCIARE
  Corelații între formularul "BILANȚ" (cod 01) și
  formularul "CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL" (cod 02)
  – rd. 87 col. 02 din formularul "BILANȚ" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL" (cod 02);– rd. 88 col. 02 din formularul "BILANȚ" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL" (cod 02);Nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului datorită efectuării închiderii contului de finanțare a bugetului Trezoreriei Statului prin contul de disponibil al bugetului Trezoreriei Statului.  +  Corelații între formularele:Anexa 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) și anexa 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de..." (cod 17)Următoarele corelații se modifică:– rd. 14 col. 08 din formularul anexa 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de..." (cod 17);– rd. 15 col. 08 din formularul anexa 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de..." (cod 17),fiind înlocuite de următoarele:– rd. 14 col. 09 din formularul anexa 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de..." (cod 17);– rd. 15 col. 09 din formularul anexa 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de..." (cod 17)NOTĂ:Corelațiile de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora, se vor respecta următoarele corelații:– rd. 14 col. 09 din formularul anexa 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + rd. 16 + rd. 21) col. 01 din formularul anexa 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de..." (cod 17);– rd. 15 col. 09 din formularul anexa 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de..." (cod 17).  +  Corelații între formularele:Anexa 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data..." (cod form. 04) și anexa 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de..." (cod 17)Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data..." (cod form. 04) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + 61 + 62 + rd. 82 + 86) col. 01 din formularul anexa 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de..." (cod 17);– rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data..." (cod form. 04) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + 61 + 62 + rd. 82 + 86) col. 02 din formularul anexa 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de..." (cod 17).NOTĂ:Corelațiile de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora, se vor respecta următoarele corelații:– rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data..." (cod form. 04) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de..." (cod 17).– rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data..." (cod form. 04) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de..." (cod 17).  +  Corelații între formularele:Anexa 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) și anexa 40 b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de..." (cod 18)Următoarele corelații se modifică:– rd. 14 col. 08 din formularul anexa 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 16 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40 b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de..." (cod 18);– rd. 15 col. 08 din formularul anexa 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 16 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40 b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de..." (cod 18),fiind înlocuite de următoarele:– rd. 14 col. 09 din formularul anexa 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 16 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40 b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de..." (cod 18);– rd. 15 col. 09 din formularul anexa 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 16 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40 b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de..." (cod 18).  +  Corelații între formularele:Anexa 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) și anexa 40 c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de..." (cod 19)Următoarele corelații se modifică:– rd. 14 col. 08 din formularul anexa 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40 c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de..." (cod 19);– rd. 15 col. 08 din formularul anexa 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40 c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de..." (cod 19),fiind înlocuite de următoarele:– rd. 14 col. 09 din formularul anexa 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40 c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de..." (cod 19);– rd. 15 col. 09 din formularul anexa 3 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40 c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de..." (cod 19).
  ----