HOTĂRÂRE nr. 371 din 14 aprilie 2010pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Atât în cadrul acordării autorizaţiilor de funcţionare, cât şi în cadrul formulării regulilor generale obligatorii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia în considerare recomandările prevăzute în ghidurile Comisiei Europene pentru fiecare activitate care intră sub incidenţa prezentei hotărâri."2. La articolul 5 alineatul (6), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) pentru orice alte substanţe decât cele prevăzute la lit. a):1. fie să respecte cerinţele prevăzute la alin. (1) pentru fiecare activitate în parte;2. fie să atingă o valoare a emisiilor totale de compuşi organici volatili care ar fi fost atinsă în situaţia aplicării cerinţelor prevăzute la pct. 1."3. La articolul 5, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Substanţele şi amestecurile chimice periculoase cărora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de risc R45, R46, R49, R60 şi R61, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase, se înlocuiesc în cel mai scurt termen în procesele tehnologice, în măsura în care este posibil, ţinându-se cont de recomandările prevăzute la art. 3 alin. (5), cu substanţe sau preparate chimice mai puţin nocive."4. La articolul 5, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(9) Pentru emisiile de compuşi organici volatili halogenaţi cărora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de risc R40 sau R68, pentru care suma debitelor masice ale compuşilor care justifică etichetarea R40 sau R68 este mai mare sau cel puţin egală cu 100 g/h, se respectă o valoare-limită de emisie de 20 mg/Nmc. Valoarea-limită de emisie se raportează la suma concentraţiei masice a tuturor compuşilor organici volatili din emisii."5. La articolul 5, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(10) Titularul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru a limita şi a preveni emisiile de compuşi organici volatili prevăzute la alin. (7) şi (9), în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic şi economic, în scopul protejării sănătăţii omului şi mediului."6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - În cazul încălcării prevederilor prezentei hotărâri, titularul activităţii are următoarele obligaţii: a) să informeze autoritatea competentă pentru protecţia mediului; b) să ia măsurile necesare pentru a restabili, în cel mai scurt termen, conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri; c) să îşi suspende activitatea până la restabilirea conformităţii potrivit condiţiilor prevăzute la lit. b), în cazul în care reprezintă un pericol direct asupra sănătăţii umane şi a mediului."7. La articolul 10, alineatul (2) se abrogă.8. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia măsurile necesare pentru a garanta că solicitările de autorizare, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, pentru instalaţiile noi sau care au suferit modificări substanţiale sunt puse la dispoziţia publicului, pentru o perioadă de 30 zile, pentru a permite acestuia să îşi prezinte observaţiile înainte ca autoritatea competentă pentru protecţia mediului să ia o decizie. (2) Fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, nu se va modifica modul de prezentare a informaţiei destinate publicului. (3) În cadrul procedurii de autorizare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului pune la dispoziţia publicului decizia sa, precum şi o copie a autorizaţiei, cu toate modificările ulterioare. (4) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului pune la dispoziţia publicului lista instalaţiilor autorizate, precum şi regulile generale obligatorii."9. La anexa nr. 5 punctul 3.1, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) Planul de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili se elaborează anual pentru a determina valoarea totală a emisiilor de compuşi organici volatili rezultate din toate activităţile în cauză şi pentru a se evalua conformitatea cu prevederile art. 5 alin. (6) lit. b) din hotărâre, iar valoarea obţinută este comparată cu valoarea totală a emisiilor de compuşi organici volatili care ar fi fost obţinută dacă cerinţele anexelor nr. 2 şi 4 la hotărâre ar fi fost respectate pentru fiecare activitate separat."10. În tot cuprinsul hotărârii cuvântul "preparat" sau "preparate" în înţelesul art. 3 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE , 93/67/CEE , 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, în versiunea acestuia din 30 decembrie 2006, se înlocuieşte cu cuvîntul "amestec", respectiv "amestecuri".  +  Articolul IIÎncepând cu data de 1 decembrie 2010, alineatul (7) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Substanţele sau amestecurile cărora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de pericol H340, H350, H350i, H360D ori H360F sau frazele de risc R45, R46, R49, R60 sau R61, din cauza conţinutului lor de compuşi organici volatili din clasa substanţelor cancerigene, mutagene ori toxice pentru reproducere în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE , precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 , se înlocuiesc în procesele tehnologice, în măsura în care este posibil, cu substanţe sau amestecuri mai puţin nocive, în cel mai scurt termen."  +  Articolul IIIÎncepând cu data de 1 iunie 2015, alineatele (7), (9) şi (14) ale articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(7) Substanţele sau amestecurile cărora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de pericol H340, H350, H350i, H360D sau H360F, din cauza conţinutului lor de compuşi organici volatili din clasa substanţelor cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE , precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 , se înlocuiesc în procesele tehnologice, în măsura în care este posibil, cu substanţe sau amestecuri mai puţin nocive, în cel mai scurt termen................................................................................................ (9) Pentru emisiile de compuşi organici volatili halogenaţi cărora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de pericol H341 sau H351, pentru care suma debitelor masice ale compuşilor care justifică frazele de pericol H341 sau H351 este mai mare sau cel puţin egală cu 100 g/h, se respectă o valoare-limită de emisie de 20 mg/Nmc. Valoarea-limită de emisie se raportează la suma concentraţiei masice a tuturor compuşilor organici volatili din emisii................................................................................................ (14) Valorile emisiilor de compuşi organici volatili ale substanţelor şi amestecurilor chimice periculoase, cărora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de pericol prevăzute la alin. (7) şi (9), trebuie să fie conforme cu valorile-limită de emisie prevăzute la alin. (8) şi, respectiv, (9), în termenul stabilit de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."  +  Articolul IVModificările cuprinse la art. I pct. 4 şi 10 din prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iunie 2010.Prezenta hotărâre transpune articolul 3 al Directivei 2008/112/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a directivelor 76/768/CEE , 88/378/CEE , 1999/13/CE ale Consiliului şi a directivelor 2000/53/CE , 2002/96/CE şi 2004/42/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 345 din 23 decembrie 2008.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Lazlo BorbelyMinistrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Adriean VideanuMinistrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Mihail DumitruMinistrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 14 aprilie 2010.Nr. 371.----