METODOLOGIE din 10 februarie 2010de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 27 aprilie 2010  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 135 din 10 februarie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 27 aprilie 2010.
   +  Capitolul I Prevederi generale  +  Secţiunea 1 Cadrul legal și domeniul de aplicare  +  Articolul 1(1) Obiectul prezentei metodologii îl constituie stabilirea etapelor necesare parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele publice și private.(2) Metodologia prevăzută la alin. (1) integrează, după caz, și cerințele specifice evaluării adecvate a efectelor potențiale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.(3) Metodologia prevăzută la alin. (1) face parte integrantă din procedura de emitere a aprobării de dezvoltare a oricărui proiect public și privat.(4) Etapele prevăzute la alin. (1) se aplică proiectelor, după parcurgerea evaluării inițiale a proiectului, astfel cum este prevăzută la art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.(5) Etapele necesare parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului integrează, după caz, și cerințele specifice evaluării adecvate a efectelor potențiale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, în vederea obținerii aprobării de dezvoltare pentru orice proiect public și privat.(6) Procedura prevăzută la alin. (1) se derulează cu respectarea prevederilor ghidurilor metodologice aplicabile evaluării impactului asupra mediului și, după caz, ale ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, denumit în continuare ghid metodologic privind evaluarea adecvată.  +  Articolul 2(1) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului, precum și cea de evaluare adecvată sunt conduse de autoritățile competente pentru protecția mediului, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cu competențe stabilite prin prezenta metodologie.(2) Evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată stabilesc cadrul unei abordări integrate prin informarea și consultarea tuturor autorităților cu responsabilități în domeniul protecției mediului și participarea acestora în cadrul unei comisii de analiză tehnică (CAT) organizate la nivelul județului unde se află amplasamentul proiectului sau, după caz, la nivel central pentru proiectele aflate în competența autorității publice centrale pentru protecția mediului.(3) Comisia de analiză tehnică include obligatoriu reprezentanți ai administrației publice locale și/sau centrale, inclusiv din cadrul compartimentelor care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și urbanism, al autorității de sănătate publică, Administrației Naționale "Apele Române", inspectoratului teritorial pentru situații de urgență, comisariatelor teritoriale ale Gărzii Naționale de Mediu și, după caz, reprezentanți ai structurilor responsabile pentru: inspectoratele teritoriale silvice, direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene sau a municipiului București, furnizarea de utilități și servicii publice, administrarea parcurilor și grădinilor publice, a siturilor arheologice și monumentelor istorice, managementul ariilor naturale protejate, inclusiv reprezentanți ai consiliilor științifice organizate la nivelul ariilor naturale protejate, ai agențiilor pentru dezvoltare regională etc.(4) Pentru proiectele aflate în competența Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, a agențiilor regionale pentru protecția mediului sau a Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", comisia de analiză tehnică include obligatoriu și reprezentanți ai acestor autorități.  +  Articolul 3Definițiile unor termeni specifici utilizați în prezenta metodologie sunt cele prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și în legislația națională specifică.  +  Articolul 4(1) Tarifele pentru derularea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului sunt stabilite prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările ulterioare.(2) Tarifele se achită în avans, pe etape de procedură, prin virament sau la sediul autorității pentru protecția mediului care are responsabilități în aplicarea procedurii conform competențelor stabilite prin prezenta metodologie.(3) În situațiile prevăzute la art. 7 alin. (1), tarifele se încasează de către autoritatea publică pentru protecția mediului care derulează etapa de procedură.  +  Articolul 5(1) Evaluarea impactului asupra mediului nu poate fi efectuată după ce lucrările de investiție au fost demarate sau proiectele au fost realizate.(2) Orice proiect care nu are o legătură directă sau nu este necesar pentru managementul unei arii naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, singur sau în combinație cu alte proiecte, este supus evaluării adecvate a efectelor potențiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, ținând cont de obiectivele de conservare ale acesteia.(3) În situația în care o investiție se realizează etapizat sau se amplasează pe terenuri aflate în raza teritorială a mai multor unități administrativ-teritoriale învecinate, evaluarea impactului asupra mediului se realizează pentru întreaga investiție.(4) La punerea în funcțiune a investițiilor aferente activităților pentru care este necesară emiterea autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu, conform legislației în vigoare, și pe care autoritatea competentă pentru protecția mediului le-a reglementat în faza de proiect conform prezentei metodologii, titularii sunt obligați să depună solicitarea și să obțină această autorizație.  +  Secţiunea a 2-a Competențe pentru parcurgerea etapelor evaluării impactului asupra mediului  +  Articolul 6(1) Agențiile județene pentru protecția mediului sunt responsabile pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și pentru emiterea acordului de mediu, precum și pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvată, pentru toate proiectele care fac obiectul prezentei metodologii și ale căror amplasamente se situează pe teritoriul județului respectiv, cu excepția proiectelor aflate sub incidența legislației privind prevenirea și controlul integrat al poluării.(2) Agențiile regionale pentru protecția mediului sunt responsabile pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și pentru emiterea acordului de mediu, precum și pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvată, pentru toate proiectele aflate sub incidența legislației privind prevenirea și controlul integrat al poluării din regiunea de dezvoltare și pentru toate proiectele care fac obiectul evaluării impactului asupra mediului și/sau al evaluării adecvate, al căror amplasament se întinde pe două sau mai multe județe din cadrul aceleiași regiuni de dezvoltare.(3) Agenția Națională pentru Protecția Mediului este responsabilă pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și pentru emiterea acordului de mediu, precum și pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvată, pentru toate proiectele care fac obiectul evaluării impactului asupra mediului și/sau al evaluării adecvate, al căror amplasament se întinde pe două sau mai multe regiuni de dezvoltare.(4) Pentru proiectele propuse a se realiza în perimetrul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", autoritatea responsabilă pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și pentru emiterea acordului de mediu, precum și pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvată este Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării".(5) Agenția Regională pentru Protecția Mediului Galați este responsabilă pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și pentru emiterea acordului de mediu, precum și pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvată pentru proiectele al căror amplasament se întinde atât pe teritoriul unui județ din afara perimetrului Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cât și în perimetrul acesteia.(6) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului este responsabilă pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și pentru emiterea acordului de mediu, precum și pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvată pentru proiectele prevăzute la art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.(7) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului îndrumă și coordonează procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele care au potențial impact semnificativ transfrontalier, prin aplicarea prevederilor Legii nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 2001.(8) Autoritățile pentru protecția mediului sunt denumite în continuare, în aplicarea prezentei metodologii și în funcție de responsabilitățile stabilite la alin. (1)-(5), autorități competente pentru protecția mediului.(9) În cazul în care există tipuri de proiecte care nu se pot încadra în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1)-(6), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului stabilește autoritățile competente.(10) Autoritatea competentă pentru protecția mediului poate angaja expertiză externă pentru analiza raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată, precum și a raportului de securitate, după caz, atunci când complexitatea proiectului este deosebită.  +  Articolul 7(1) Parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, precum și a celei de evaluare adecvată poate fi delegată, în totalitate sau în parte, după cum urmează:a) de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, la agențiile regionale sau județene pentru protecția mediului sau la Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării", după caz;b) de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului la agențiile regionale sau județene pentru protecția mediului, după caz;c) de către agențiile regionale pentru protecția mediului la agențiile județene pentru protecția mediului.(2) Emiterea acordului de mediu nu face obiectul delegării de competență.  +  Secţiunea a 3-a Depunerea notificării și evaluarea inițială a acesteia  +  Articolul 8(1) Pentru realizarea etapei de evaluare inițială, titularul proiectului solicită emiterea acordului de mediu la autoritatea județeană pentru protecția mediului, prin depunerea unei notificări privind intenția de realizare a proiectului, însoțită de certificatul de urbanism emis în condițiile legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, planurile anexă la acesta și dovada achitării tarifului aferent acestei etape.(2) Conținutul-cadru al notificării este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 9(1) În termen de 10 zile de la primirea notificării, pe baza documentelor prevăzute la art. 8 și a verificării amplasamentului, dacă este cazul, agenția județeană pentru protecția mediului informează titularul, în scris, cu privire la:a) clasarea notificării pentru proiectele care nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și transmiterea unui punct de vedere al autorității competente cu precizarea "Nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și procedurii de evaluare adecvată", conform modelului din anexa nr. 2;b) respingerea justificată a solicitării acordului pentru proiectele amplasate în zone cu restricții de construire stabilite prin legislația din domeniul protecției mediului, cu precizarea neconformităților constatate și/sau a actelor normative incidente ale căror prevederi nu sunt respectate, conform modelului din anexa nr. 3;c) decizia privind necesitatea demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv a procedurii de evaluare adecvată, prin depunerea memoriului de prezentare, pentru proiectele aferente activităților care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, conform modelului din anexa nr. 4;d) decizia privind necesitatea demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului prin depunerea memoriului de prezentare, pentru proiectele aferente activităților care intră sub incidența prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările și completările ulterioare, conform modelului din anexa nr. 4;e) decizia privind necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, conform modelului din anexa nr. 4, pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările și completările ulterioare; dispozițiile cap. III "Evaluare adecvată" se aplică în mod corespunzător.(2) Agenția județeană pentru protecția mediului informează titularul, în scris, cu privire la autoritatea competentă pentru derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și a procedurii de evaluare adecvată, după caz.(3) Memoriul de prezentare se întocmește conform conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 5. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările și completările ulterioare, memoriul de prezentare va conține informațiile prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată, precum și coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970.(4) Pentru proiectele care intră sub incidența legislației privind controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase, memoriul va fi însoțit de notificarea specifică acestei legislații.(5) Verificarea amplasamentului se finalizează cu întocmirea unui proces-verbal, întocmit conform modelului din anexa nr. 6.  +  Articolul 10În termen de 5 zile de la depunerea memoriului de prezentare, pe suport hârtie și în format electronic, agențiile județene pentru protecția mediului transmit autorității competente cu parcurgerea procedurii, stabilită conform prevederilor art. 6, întreaga documentație.  +  Capitolul II Evaluarea impactului asupra mediului - etape procedurale  +  Secţiunea 1 Etapa de încadrare a proiectului  +  Articolul 11(1) În termen de 15 zile de la depunerea memoriului de prezentare, autoritatea competentă pentru protecția mediului derulează următoarele activități:a) analizează memoriul de prezentare depus de titular;b) stabilește componența CAT;c) evaluează potențialul impact semnificativ transfrontalier pentru proiectele care intră sub incidența Legii nr. 22/2001, pe baza criteriilor definite de aceasta, și transmite autorității publice centrale pentru protecția mediului memoriul de prezentare, însoțit de procesul-verbal de verificare a amplasamentului, precum și, după caz, de documentele-suport, pentru acele proiecte pentru care s-a stabilit un potențial impact semnificativ transfrontalier, sau informează autoritatea publică centrală pentru protecția mediului despre acele proiecte care intră sub incidența Legii nr. 22/2001 și pentru care s-a stabilit că nu există un potențial impact semnificativ transfrontalier;d) completează lista de control pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, conform ghidurilor metodologice aplicabile evaluării impactului asupra mediului, și solicită, după caz, informații suplimentare pentru definitivarea acesteia;e) completează, după caz, lista de control pentru etapa de încadrare, conform ghidului metodologic privind evaluarea adecvată, și solicită, după caz, informații suplimentare pentru definitivarea acesteia;f) identifică publicul interesat și anunță depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele care intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, prin publicarea pe pagina proprie de internet și la sediul său a anunțului întocmit conform modelului din anexa nr. 7;g) transmite titularului modelul de anunț și îl informează asupra obligativității publicării, în termen de 3 zile, în presa națională sau locală, precum și a afișării la sediul propriu/pe pagina proprie de internet/la sediul autorității sau autorităților administrației publice locale pe raza căreia este propusă implementarea proiectului, conform modelului din anexa nr. 8;h) transmite membrilor comisiei de analiză tehnică documentele depuse de titular, în format electronic;i) convoacă membrii comisiei de analiză tehnică și comunică titularului data stabilită pentru prezentarea proiectului în cadrul comisiei de analiză tehnică, în vederea participării titularului la ședința acesteia;j) prezintă comisiei de analiză tehnică listele de control; autoritățile reprezentate în comisia de analiză tehnică exprimă puncte de vedere cu privire la potențialul impact al proiectului supus analizei asupra mediului, asupra ariei naturale de interes comunitar și asupra aprobării de dezvoltare;k) definitivează listele de control privind etapa de încadrare a proiectului pe baza punctelor de vedere primite din partea membrilor comisiei de analiză tehnică;l) ia decizia etapei de încadrare a proiectului, aplicând prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, luând în considerare punctele de vedere ale membrilor comisiei de analiză tehnică.(2) Proiectele prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 se supun încadrării numai din punct de vedere al aspectelor privind evaluarea adecvată.  +  Articolul 12(1) În urma parcurgerii etapei de încadrare în procedurile de evaluare a impactului asupra mediului și ale evaluării adecvate, autoritatea competentă pentru protecția mediului decide, după caz:a) efectuarea evaluării impactului asupra mediului și a evaluării adecvate pentru proiectele:(i) prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, precum și pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, pentru care s-a luat decizia că este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului; și(îi) pentru care s-a luat decizia că ar putea afecta în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar;b) efectuarea evaluării impactului asupra mediului fără evaluarea adecvată pentru proiectele:(i) prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 și pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, pentru care s-a decis că este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului; și(îi) pentru care s-a luat decizia că nu afectează în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar;c) efectuarea evaluării adecvate pentru proiectele:(i) prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, pentru care s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului; și(îi) pentru care s-a luat decizia că ar putea afecta în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar; dispozițiile cap. III "Evaluare adecvată" se aplică în mod corespunzător;d) continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului pentru:(i) proiectele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, pentru care s-a decis că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului; și(îi) pentru care s-a luat decizia că nu afectează în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar.(2) Autoritatea competentă pentru protecția mediului motivează decizia etapei de încadrare care conține și informațiile prevăzute la art. 24 și 25 din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.(3) În termen de 3 zile de la luarea deciziei etapei de încadrare, autoritatea competentă pentru protecția mediului publică pe pagina de internet proiectul deciziei etapei de încadrare și anunțul întocmit în conformitate cu anexa nr. 10, informează titularul și îi transmite acestuia anunțul public întocmit conform modelului din anexa nr. 11, în vederea publicării, în presa națională sau locală.(4) Informarea publicului asupra proiectului deciziei etapei de încadrare se face de către titular, în termen de 3 zile de la primirea anunțului, prin publicare în presa națională sau locală și prin afișarea acestuia la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, precum și la sediul autorității/autorităților administrației publice locale pe raza căreia/cărora este propusă implementarea proiectului.(5) Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunțului în presă.(6) În termen de 10 zile de la primirea comentariilor/ observațiilor justificate ale publicului interesat la proiectul deciziei etapei de încadrare, autoritatea competentă pentru protecția mediului invită membrii comisiei de analiză tehnică să participe la adoptarea deciziei etapei de încadrare.(7) În situația în care comentariile/observațiile justificate ale publicului interesat conduc la reconsiderarea deciziei, aceasta se pune la dispoziția publicului de către autoritatea competentă pentru protecția mediului, prin afișare pe pagina de internet, și de către titularul proiectului, prin mijloacele prevăzute la alin. (4).(8) Pentru proiectele majore cu finanțare din fonduri comunitare (Fondul European pentru Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune), pentru care, în urma parcurgerii etapei de încadrare, s-a luat una dintre deciziile prevăzute la alin. (1) lit. b) sau d), autoritatea competentă pentru protecția mediului emite declarația prevăzută în apendicele I la anexele XXI și XXII la Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006, al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Etapa de definire a domeniului evaluării și de realizare a raportului privind impactul asupra mediului  +  Articolul 13În vederea parcurgerii etapei de definire a domeniului evaluării pentru proiectele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) și b), titularul proiectului depune la autoritatea competentă pentru protecția mediului dovada achitării tarifului aferent etapei de definire a domeniului evaluării.  +  Articolul 14(1) În termen de 10 zile de la comunicarea deciziei etapei de încadrare a proiectului, autoritatea competentă pentru protecția mediului derulează etapa de definire a domeniului evaluării după cum urmează:a) analizează, după caz, documentele depuse de titular;b) completează lista de control conform ghidurilor metodologice aplicabile evaluării impactului asupra mediului;c) transmite membrilor comisiei de analiză tehnică, după caz, documentele depuse de titular, în format electronic;d) convoacă titularul și membrii comisiei de analiză tehnică și prezintă acestora listele de control, pentru cele două proceduri, după caz;e) redactează și transmite titularului îndrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate în raportul privind impactul asupra mediului și în studiul de evaluare adecvată, după caz, ținând cont de propunerile justificate ale publicului interesat în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului;f) pune îndrumarul la dispoziția publicului prin afișare pe pagina de internet.(2) Transmiterea de către autoritatea publică pentru protecția mediului a îndrumarului nu exclude posibilitatea solicitării ulterioare de informații suplimentare.  +  Articolul 15(1) Conținutul îndrumarului trebuie să reflecte aspectele relevante pentru protecția mediului, identificate în raport cu anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 și cu ghidurile metodologice aplicabile evaluării impactului asupra mediului, întrebările adresate de membrii comisiei de analiză tehnică, precum și cerințele ce decurg din actele normative comunitare aplicabile.(2) Pentru proiectele aferente activităților care intră sub incidența legislației privind prevenirea și controlul integrat al poluării, îndrumarul stabilește și necesitatea aplicării cerințelor specifice autorizării integrate de mediu, inclusiv cele referitoare la nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, sau, după caz, parametrii ori măsurile tehnice echivalente.(3) Pentru proiectele de activități care implică substanțe periculoase și pentru care este stabilită necesitatea elaborării și prezentării raportului de securitate, în conformitate cu prevederile legale privind controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase, îndrumarul conține și această solicitare.(4) Pentru proiectele pentru care s-a decis efectuarea evaluării adecvate, îndrumarul conține necesitatea prezentării studiului de evaluare adecvată întocmit conform ghidului metodologic privind evaluarea adecvată și a măsurilor de reducere a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, precum și alte aspecte relevante stabilite de către autoritatea competentă pentru protecția mediului.  +  Articolul 16(1) Pentru proiectele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a), titularul proiectului înaintează autorității competente pentru protecția mediului, pe suport hârtie și în format electronic, studiul de evaluare adecvată, completat conform prevederilor cap. III "Evaluare adecvată".(2) Pe baza îndrumarului primit, titularul proiectului depune la autoritatea competentă pentru protecția mediului raportul privind impactul asupra mediului, pe suport hârtie și în format electronic.(3) În situațiile prevăzute la art. 15 alin. (3), titularul proiectului înaintează autorității competente pentru protecția mediului raportul de securitate, pe suport hârtie și în format electronic, împreună cu raportul privind impactul asupra mediului. Conținutul-cadru al raportului de securitate este cel prevăzut de Procedura de evaluare a raportului de securitate privind activitățile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 142/2004.(4) Raportul privind impactul asupra mediului respectă conținutul-cadru prevăzut în ghidurile metodologice aplicabile evaluării impactului asupra mediului și dezvoltă concluziile studiului de evaluare adecvată completat după aplicarea prevederilor cap. III "Evaluare adecvată".(5) Studiul de evaluare adecvată respectă conținutul-cadru prevăzut de ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.(6) Raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată și raportul de securitate sunt realizate de către persoane fizice sau juridice care au acest drept conform legii.  +  Secţiunea a 3-a Etapa de analiză a calității raportului privind impactul asupra mediului  +  Articolul 17(1) În termen de 5 zile de la primirea de către autoritatea competentă pentru protecția mediului a raportului privind impactul asupra mediului, care integrează măsurile de reducere/soluția alternativă/măsurile compensatorii acceptate, după caz, rezultate din studiul de evaluare adecvată conform prevederilor art. 16 alin. (1), și, atunci când e cazul, a raportului de securitate, pe suport hârtie și în format electronic, precum și a dovezii achitării tarifului corespunzător etapei de analiză, autoritatea competentă pentru protecția mediului derulează următoarele activități:a) stabilește, de comun acord cu titularul proiectului, oportunitățile de participare a publicului la luarea deciziei legate de proiect, indicând cel puțin data și locul dezbaterii publice;b) întocmește și transmite titularului anunțul public privind dezbaterea publică, întocmit conform modelului din anexa nr. 12;c) pune la dispoziția publicului și a membrilor comisiei de analiză tehnică, spre consultare, la sediul său și prin afișare pe pagina de internet raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată și, după caz, raportul de securitate.(2) Anunțul privind oportunitățile de participare a publicului interesat în luarea deciziei privind proiectul respectiv, întocmit conform modelului din anexa nr. 13, este publicat pe paginile proprii de internet ale autorității competente pentru protecția mediului și autorității publice emitente a aprobării de dezvoltare și afișat la sediile acestora cu cel puțin 20 de zile înainte de data prevăzută pentru ședința de dezbatere publică.(3) Titularul este obligat ca, în termen de 3 zile de la primirea anunțului prevăzut la alin. (1) lit. b), să publice în presa națională sau locală și să afișeze la sediul său/pe pagina proprie de internet/la sediul autorității publice locale și/sau pe panoul de informare la amplasament anunțul comunicat de autoritatea competentă pentru protecția mediului, cu cel puțin 20 de zile înainte de data prevăzută pentru ședința de dezbatere publică.  +  Articolul 18(1) Publicul interesat poate transmite autorității competente pentru protecția mediului comentarii/opinii/ observații la raportul privind impactul asupra mediului și, după caz, la raportul de securitate, până la data la care are loc dezbaterea publică.(2) La înaintarea comentariilor/opiniilor/observațiilor la raportul privind impactul asupra mediului și, după caz, la raportul de securitate, membrii publicului interesat sunt obligați să își declare numele, prenumele și adresa, pe care autoritatea competentă pentru protecția mediului le consemnează într-un formular conform celui prezentat în anexa nr. 14.  +  Articolul 19Titularul proiectului organizează dezbaterea publică sub îndrumarea autorității competente pentru protecția mediului, suportând costurile acesteia.  +  Articolul 20(1) Ședința de dezbatere publică are loc în prezența reprezentanților autorității competente pentru protecția mediului, în modul cel mai convenabil pentru public.(2) Ședința de dezbatere publică este moderată de către autoritatea competentă pentru protecția mediului.(3) Dacă în interval de 60 de minute de la ora anunțată pentru începerea ședinței nu se prezintă niciun reprezentant al publicului interesat, acest fapt se consemnează într-un proces-verbal, iar ședința de dezbatere publică se declară închisă.  +  Articolul 21(1) În timpul ședinței de dezbatere publică, titularul proiectului prezintă raportul privind impactul asupra mediului și raportul de securitate, după caz, și răspunde comentariilor/opiniilor/observațiilor publicului interesat participant.(2) Comentariile/opiniile/observațiile publicului interesat participant, prezentate în cadrul ședinței de dezbatere publică, se consemnează într-un proces-verbal/minută de către autoritatea competentă pentru protecția mediului și ulterior se înscriu în același formular în care au fost consemnate și propunerile primite înainte de data ședinței de dezbatere publică.  +  Articolul 22În termen de 20 de zile de la ședința de dezbatere publică, autoritatea competentă pentru protecția mediului desfășoară următoarele activități:a) analizează comentariile/opiniile/observațiile publicului interesat;b) transmite titularului proiectului formularul prevăzut în anexa nr. 15 și îi solicită completarea acestuia cu soluții de rezolvare a problemelor semnalate; formularul astfel completat se constituie anexă la raportul privind impactul asupra mediului;c) completează lista de control a etapei de analiză a calității raportului, luând în considerare prevederile ghidurilor metodologice aplicabile evaluării impactului asupra mediului.  +  Articolul 23(1) În termen de 10 zile de la primirea de la titularul proiectului, pe suport hârtie și în format electronic, a răspunsurilor la comentariile/opiniile/observațiile publicului interesat, formulate conform modelului din anexa nr. 15, autoritatea competentă pentru protecția mediului desfășoară următoarele activități:a) transmite membrilor comisiei de analiză tehnică formularul din anexa nr. 15 completat;b) convoacă și prezintă comisiei de analiză tehnică lista de control aferentă etapei de analiză, analizând împreună cu membrii acesteia formularul menționat la lit. a);c) definitivează lista de control aferentă etapei de analiză a raportului privind impactul asupra mediului;d) consemnează opiniile comisiei de analiză tehnică privind calitatea raportului privind impactul asupra mediului și asupra răspunsurilor la problemele formulate de publicul interesat, inclusiv alegerea alternativei pentru realizarea proiectului, și stabilește necesitatea unor eventuale completări/modificări ale raportului privind impactul asupra mediului și/sau ale raportului de securitate, după caz, sau respingerea acestora;e) comunică, în scris, titularului proiectului necesitatea completării/modificării raportului privind impactul asupra mediului și/sau a raportului de securitate, după caz, sau respingerea motivată a acestuia/acestora;f) decide emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării acestuia, ținând cont și de punctul de vedere al Comisiei Europene, după caz.(2) În termen de 15 zile de la luarea deciziei prevăzute la alin. (1) lit. f), autoritatea competentă pentru protecția mediului:a) comunică titularului decizia luată și transmite acestuia anunțul public întocmit conform modelului din anexa nr. 16;b) publică pe pagina de internet anunțul privind emiterea acordului de mediu/decizia de respingere a solicitării acordului de mediu conform modelului din anexa nr. 17 și respectiv proiectul acordului de mediu.(3) În termen de 3 zile de la primirea anunțului prevăzut la alin. (2) lit. a), titularul proiectului informează publicul asupra emiterii acordului de mediu/deciziei de respingere a solicitării acordului de mediu prin publicare în presa națională sau locală, prin afișare la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, precum și la sediul autorității/autorităților administrației publice locale pe raza căreia/cărora este propusă implementarea proiectului.(4) Observațiile publicului interesat se primesc în termen de 5 zile de la publicarea în presă a anunțului menționat la alin. (3).(5) În toate situațiile în care observațiile primite din partea publicului interesat justifică aprofundarea evaluării și solicitarea de noi informații sau investigații suplimentare, autoritatea competentă pentru protecția mediului decide reluarea procedurii de la etapa solicitării acestor informații, cu plata tarifelor aferente etapelor corespunzătoare reevaluării.(6) Dacă decizia privind realizarea proiectului nu s-a concluzionat în timpul ședinței comisiei de analiză tehnică întrunită în acest scop, autoritățile participante la ședința respectivă transmit în scris autorității competente pentru protecția mediului punctul de vedere privind etapa de analiză a calității raportului privind impactul asupra mediului în termen de 5 zile de la data ședinței de analiză.(7) Neprimirea în termenul specificat la alin. (6) a punctului de vedere al autorităților publice implicate în comisia de analiză tehnică echivalează cu lipsa unor obiecții legate de realizarea proiectului.(8) În cazul în care concluziile autorităților implicate în comisia de analiză tehnică privind posibilitatea desfășurării proiectului sunt discordante, autoritatea competentă pentru protecția mediului, înainte de emiterea deciziei finale, invită părțile interesate la o ședință de reconsiderare a opiniei lor.  +  Articolul 24În urma aplicării prevederilor art. 23 alin. (1) lit. e), autoritatea competentă pentru protecția mediului pune la dispoziția publicului, prin publicare pe pagina de internet, spre informare pentru o perioadă de 15 zile, raportul privind impactul asupra mediului modificat, precum și, după caz, raportul de securitate.  +  Articolul 25(1) În termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 23 alin. (4), autoritatea competentă pentru protecția mediului emite acordul de mediu sau înștiințează titularul proiectului despre respingerea solicitării acordului de mediu.(2) La emiterea acordului de mediu prevăzut la alin. (1), autoritatea competentă pentru protecția mediului ia în considerare, conform art. 23, rezultatele analizei raportului privind impactul asupra mediului și a raportului de securitate, după caz, precum și recomandările membrilor comisiei de analiză tehnică și comentariile/opiniile/observațiile justificate ale publicului interesat.  +  Articolul 26(1) Acordul de mediu are conținutul-cadru prevăzut în anexa nr. 18.(2) Acordul de mediu cuprinde cel puțin:a) cerințe specifice în scopul asigurării protecției elementelor de mediu pe perioada realizării proiectului, inclusiv a organizării de șantier, precum și pe perioada desfășurării activității, demolării/dezafectării, după caz, incluzând toate condițiile necesar a fi îndeplinite de titularul proiectului;b) concluziile analizei raportului de securitate, după caz;c) principalele motive și considerente pe baza cărora a fost emis, inclusiv informații cu privire la desfășurarea procesului de implicare a publicului și a modului în care observațiile publicului interesat au fost luate în considerare;d) descrierea principalelor măsuri pentru evitarea, reducerea și, dacă este posibil, compensarea efectelor adverse majore asupra mediului în timpul realizării proiectului, inclusiv a organizării de șantier, a desfășurării activității, demolării/dezafectării, cerințele legislației comunitare specifice, după caz.(3) Acordul de mediu pentru instalațiile care intră sub incidența legislației privind prevenirea și controlul integrat al poluării se emite luându-se în considerare, pe lângă cerințele prevăzute la alin. (2), următoarele:a) nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, pentru poluanții care pot fi emiși în cantități semnificative, sau, după caz, parametrii sau măsuri tehnice echivalente;b) prevederi pentru limitarea efectelor poluării la lungă distanță sau transfrontieră, după caz.(4) Acordul de mediu pentru proiectele pentru care s-a luat decizia că pot avea impact semnificativ asupra integrității ariilor naturale protejate de interes comunitar include, după caz, pe lângă cerințele prevăzute la alin. (2), următoarele:a) măsurile de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora;b) măsurile compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competentă pentru protecția mediului, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora;c) considerentele privind sănătatea sau siguranța publică ori consecințele benefice de importanță majoră pentru mediu, care justifică necesitatea realizării proiectului propus, pentru ariile naturale protejate de interes comunitar ce adăpostesc un tip de habitat natural prioritar și/sau o specie sălbatică prioritară de interes comunitar;d) alte motive imperative de interes public major asupra cărora s-a obținut punctul de vedere al Comisiei Europene, care justifică necesitatea realizării proiectului propus.  +  Articolul 27Pentru proiectele prevăzute la art. 5 alin. (2) care afectează în mod negativ integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar și în lipsa unor soluții alternative, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului are obligația:a) de a informa Comisia Europeană despre măsurile compensatorii luate pentru a proteja coerența globală a rețelei Natura 2000, pentru ariile de protecție specială avifaunistică și siturile de importanță comunitară, când proiectul trebuie realizat din considerente imperative de interes public major referitoare la sănătatea umană, securitatea publică sau beneficii pentru mediu. În acest caz, actul de reglementare se poate elibera înainte de informarea Comisiei Europene;b) de a solicita punctul de vedere al Comisiei Europene atât asupra măsurilor compensatorii propuse, cât și asupra motivelor imperative de interes public major, altele decât cele referitoare la sănătatea umană, securitatea publică sau beneficii pentru mediu, când proiectul afectează o specie sau un tip de habitat prioritar. În acest caz, actul de reglementare va fi eliberat după primirea răspunsului Comisiei Europene.  +  Articolul 28Decizia de respingere a solicitării acordului de mediu, al cărei conținut-cadru este prevăzut în anexa nr. 3, cuprinde:a) principalele motive și considerente pe care se bazează decizia, inclusiv informații cu privire la desfășurarea procesului de participare a publicului interesat;b) informații privind procedura de contestare administrativă și contencios administrativ prevăzute la art. 23 și 24 din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.  +  Capitolul III Evaluarea adecvată  +  Articolul 29(1) Sunt supuse numai procedurii de evaluare adecvată proiectele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e) și cele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) din prezenta metodologie.(2) Pentru proiectele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) se aplică corespunzător prevederile art. 11-25.(3) Prevederile prezentului capitol sunt aplicate de către personalul cu responsabilități în domeniul protecției naturii din cadrul autorităților publice pentru protecția mediului.  +  Secţiunea 1 Etapa de încadrare a proiectului  +  Articolul 30În termen de maximum 15 zile de la depunerea documentației prevăzute la art. 10, autoritatea competentă pentru protecția mediului parcurge etapa de încadrare cu derularea următoarelor activități:a) analizează documentația depusă de titular;b) efectuează vizita de amplasament;c) stabilește componența comisiei de analiză tehnică;d) completează lista de control pentru etapa de încadrare conform ghidului metodologic privind evaluarea adecvată și solicită, după caz, informații suplimentare pentru definitivarea acesteia;e) convoacă membrii comisiei de analiză tehnică și comunică titularului data stabilită pentru prezentarea proiectului în comisia de analiză tehnică, în vederea participării titularului la ședința acesteia;f) prezintă comisiei de analiză tehnică proiectul și lista de control; autoritățile reprezentate în comisia de analiză tehnică exprimă puncte de vedere cu privire la potențialul impact al proiectului supus analizei asupra ariei naturale protejate de interes comunitar;g) definitivează lista de control privind etapa de încadrare a proiectului pe baza punctelor de vedere primite din partea membrilor comisiei de analiză tehnică;h) ia decizia etapei de încadrare a proiectului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.  +  Articolul 31(1) În urma desfășurării etapei de încadrare, autoritatea competentă pentru protecția mediului decide, după caz, că:a) proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, pentru cele care nu au impact semnificativ asupra integrității ariilor naturale protejate de interes comunitar;b) proiectul propus necesită efectuarea evaluării adecvate pentru cele pentru care s-a luat decizia că pot avea impact semnificativ asupra integrității ariilor naturale protejate de interes comunitar, prin elaborarea unui studiu care va respecta conținutul-cadru prevăzut în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.(2) În termen de 3 zile de la luarea deciziei etapei de încadrare, autoritatea competentă pentru protecția mediului:a) informează titularul și îi transmite acestuia anunțul public privind proiectul deciziei etapei de încadrare;b) publică pe pagina de internet proiectul deciziei etapei de încadrare și anunțul privind proiectul deciziei etapei de încadrare.(3) Informarea publicului asupra deciziei etapei de încadrare se face de către titular, în termen de 3 zile de la primirea anunțului, prin publicare în presa națională sau locală, prin afișarea acestuia la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, precum și la sediul autorității/autorităților administrației publice locale pe raza căreia/cărora este propusă implementarea proiectului.(4) Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunțului în presă.(5) În termen de 10 de zile de la primirea comentariilor/observațiilor justificate ale publicului interesat la proiectul deciziei etapei de încadrare, autoritatea competentă pentru protecția mediului invită membrii comisiei de analiză tehnică să participe la adoptarea deciziei finale a etapei de încadrare.(6) În situația în care comentariile/observațiile justificate ale publicului interesat conduc la reconsiderarea deciziei, aceasta se pune la dispoziția publicului de către autoritatea competentă pentru protecția mediului prin afișare pe pagina de internet și de către titularul proiectului, prin mijloacele prevăzute la alin. (4).  +  Secţiunea a 2-a Etapa studiului de evaluare adecvată  +  Articolul 32(1) În termen de 15 zile de la depunerea studiului de evaluare adecvată, pe suport de hârtie și în format electronic, autoritatea competentă pentru protecția mediului desfășoară următoarele activități:a) analizează studiul de evaluare adecvată depus de titular;b) pune la dispoziția publicului, spre consultare, studiul de evaluare adecvată, prin afișare pe pagina de internet sau la sediul său; comentariile publicului pot fi transmise în termen de 5 zile de la data afișării;c) transmite membrilor comisiei de analiză tehnică studiul de evaluare adecvată;d) convoacă membrii comisiei de analiză tehnică și prezintă lista de control pentru etapa de analiză a calității studiului de evaluare adecvată, analizând împreună cu membrii acesteia studiul de evaluare adecvată.(2) În urma parcurgerii activităților menționate la alin. (1), autoritatea competentă pentru protecția mediului decide, după caz:a) trecerea la etapa soluțiilor alternative pentru proiectele pentru care s-a decis că impactul negativ persistă și informarea, în scris, a titularului proiectului în legătură cu decizia luată;b) emiterea avizului Natura 2000, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 19, pentru proiectele pentru care, în urma analizei măsurilor de reducere a impactului, s-a decis că impactul semnificativ este eliminat/redus.  +  Secţiunea a 3-a Etapa soluțiilor alternative  +  Articolul 33(1) În termen de 15 zile de la completarea studiului de evaluare adecvată cu soluțiile alternative, autoritatea competentă pentru protecția mediului derulează următoarele activități:a) analizează soluțiile alternative depuse de titular;b) pune la dispoziția publicului, spre consultare, soluțiile alternative prezentate de titular, prin afișare pe pagina de internet și, după caz, la sediul său; comentariile publicului pot fi transmise în termen de 5 zile de la data afișării;c) transmite membrilor comisiei de analiză tehnică soluțiile alternative prezentate de titular;d) convoacă membrii comisiei de analiză tehnică și prezintă soluțiile alternative propuse și lista de control pentru analiza calității acestei etape.(2) În urma parcurgerii activităților menționate la alin. (1), autoritatea competentă pentru protecția mediului decide, după caz:a) trecerea la etapa măsurilor compensatorii, dacă soluțiile alternative identificate nu reduc semnificativ impactul negativ, dar proiectul trebuie să fie realizat din motive imperative de interes public major referitoare la sănătatea umană, securitatea publică sau la beneficii pentru mediu, inclusiv de natură socială sau economică;b) emiterea avizului Natura 2000 pentru soluția alternativă care elimină/reduce impactul negativ;c) respingerea solicitării în cazul în care soluțiile alternative identificate nu elimină/reduc impactul negativ asupra integrității ariei naturale protejate de interes comunitar și în lipsa motivelor de interes public major, conform deciziei de respingere prevăzute în anexa nr. 3.  +  Secţiunea a 4-a Etapa măsurilor compensatorii, atunci când nu există soluții alternative și când impactul negativ persistă  +  Articolul 34(1) În termen de 15 zile de la completarea studiului de evaluare adecvată cu măsurile compensatorii, autoritatea competentă pentru protecția mediului derulează următoarele activități:a) analizează măsurile compensatorii depuse de titular;b) pune la dispoziția publicului, spre consultare, măsurile compensatorii, prin afișare pe pagina de internet și, după caz, la sediul său; comentariile publicului pot fi transmise în termen de 5 zile de la data afișării;c) transmite membrilor comisiei de analiză tehnică măsurile compensatorii propuse;d) convoacă membrii comisiei de analiză tehnică și prezintă măsurile compensatorii propuse și lista de control a analizei calității acestei etape;e) decide emiterea avizului Natura 2000 sau respingerea solicitării, luând în considerare și punctele de vedere ale membrilor comisiei de analiză tehnică.(2) Pentru proiectele de interes public major care afectează o specie sau un habitat prioritar, pentru care se invocă alte motive imperative de interes public major decât cele referitoare la sănătatea umană, securitatea publică sau la beneficii pentru mediu, anterior luării deciziei de emitere a avizului Natura 2000 autoritatea competentă transmite autorității publice centrale pentru protecția mediului formularul prevăzut în anexa nr. 3 la ghidul metodologic privind evaluarea adecvată, completat cu informațiile solicitate și studiul de evaluare adecvată, cu completările ulterioare.(3) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului solicită punctul de vedere al Comisiei Europene pentru proiectul respectiv și transmite autorității competente răspunsul acesteia în vederea luării deciziei prevăzute la alin. (1) lit. e).(4) În urma derulării activităților prevăzute la alin. (2) și (3), autoritatea competentă pentru protecția mediului decide emiterea avizului Natura 2000 sau respingerea solicitării, luând în considerare punctele de vedere ale membrilor comisiei de analiză tehnică și răspunsul Comisiei Europene.(5) Pentru proiectele care nu afectează o specie sau un habitat prioritar și pentru care s-a luat decizia de emitere a avizului Natura 2000, autoritatea competentă transmite autorității publice centrale pentru protecția mediului formularul prevăzut în anexa nr. 3 la ghidul metodologic privind evaluarea adecvată, completat cu informațiile solicitate, studiul de evaluare adecvată, cu completările ulterioare, precum și actul de reglementare care a fost emis.(6) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (5) autoritatea publică centrală pentru protecția mediului informează Comisia Europeană asupra măsurilor compensatorii luate pentru a proteja coerența globală a rețelei Natura 2000.  +  Articolul 35Avizul Natura 2000 include, după caz, următoarele:a) măsurile de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora;b) măsurile compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competentă pentru protecția mediului, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora;c) considerentele privind sănătatea sau siguranța publică ori consecințele benefice de importanță majoră pentru mediu, care justifică necesitatea realizării proiectului propus, pentru ariile naturale protejate de interes comunitar ce adăpostesc un tip de habitat natural prioritar și/sau o specie sălbatică prioritară de interes comunitar;d) alte motive imperative de interes public major asupra cărora s-a obținut punctul de vedere al Comisiei Europene, care justifică necesitatea realizării proiectului propus.  +  Capitolul IV Confidențialitatea informațiilor depuse de titularul proiectului  +  Articolul 36În parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, titularul proiectului poate solicita autorității competente pentru protecția mediului exceptarea de la punerea la dispoziția publicului a informațiilor care fac obiectul confidențialității comerciale și industriale, inclusiv al proprietății intelectuale.  +  Articolul 37(1) Cererea de exceptare prevăzută la art. 36 se depune la autoritatea competentă pentru protecția mediului odată cu depunerea documentelor ce conțin și informațiile care fac obiectul confidențialității comerciale și industriale, inclusiv al proprietății intelectuale. Cererea de exceptare se motivează în fapt și în drept.(2) În cazul motivării insuficiente a solicitării de confidențialitate și existenței unui dubiu privind caracterul de confidențialitate al informațiilor, autoritatea competentă pentru protecția mediului poate respinge solicitarea pe baza principiului satisfacerii interesului public.(3) Soluționarea cererii prevăzute la alin. (1) se concretizează prin decizie a conducătorului autorității competente pentru protecția mediului.(4) Decizia prevăzută la alin. (3) se emite și se comunică titularului în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de exceptare.(5) Perioada exceptării, în cazul acordării acesteia, este de maximum 4 ani, în situația în care legislația specifică nu prevede altfel.  +  Articolul 38(1) Decizia prevăzută la art. 37 alin. (3) se afișează pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului, în termen de 3 zile de la luarea ei.(2) Decizia prevăzută la art. 37 alin. (3) poate fi atacată de titularul proiectului sau de membrii publicului interesat la instanța competentă de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul V Modificări sau extinderi ale proiectelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 445/2009  +  Secţiunea 1 Notificarea modificării sau extinderii unui proiect anterior emiterii aprobării de dezvoltare  +  Articolul 39(1) Titularul unui proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu, avizului Natura 2000 și anterior emiterii aprobării de dezvoltare.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1), însoțită de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 de verificatorul de proiecte atestat în condițiile legii pentru cerința esențială "c) igienă, sănătate și mediu" sau, după caz, de punctul de vedere al autorității competente emitente a aprobării de dezvoltare conform art. 22 alin. (2) lit. b), se depune în termen de 10 zile de la data apariției necesității modificării/extinderii.(3) Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 20 la prezenta metodologie.(4) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), autoritatea publică pentru protecția mediului aplică în mod corespunzător prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.  +  Secţiunea a 2-a Notificarea modificării sau extinderii unui proiect ulterior emiterii aprobării de dezvoltare  +  Articolul 40Titularul unui proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare, în condițiile legislației specifice.  +  Capitolul VI Exceptări de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului  +  Articolul 41(1) Titularul unui proiect prevăzut în anexa nr. 1 sau 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 poate solicita autorității publice centrale pentru protecția mediului exceptarea acestuia, în totalitate sau în parte, de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului.(2) Cererea de exceptare, care însoțește solicitarea emiterii acordului de mediu, se motivează în fapt și în drept și cuprinde, după caz, inclusiv informații privind posibilitatea realizării unei alte forme de evaluare corespunzătoare. Cererea se depune conform prevederilor art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.(3) Cererea de exceptare se transmite de către autoritatea competentă pentru protecția mediului la care s-a depus solicitarea la autoritatea publică centrală pentru protecția mediului în termen de 5 zile de la primirea ei.  +  Articolul 42(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului analizează cererea de exceptare și stabilește, după caz:a) necesitatea unei alte forme de evaluare;b) realizarea evaluării impactului asupra mediului doar pentru anumite etape ale proiectului;c) realizarea evaluării impactului asupra mediului pentru întregul proiect, în cazul în care se respinge cererea de exceptare.(2) Informațiile obținute prin forma de evaluare stabilită conform alin. (1) sunt puse la dispoziția publicului ca și în procedura de evaluare a impactului asupra mediului.  +  Articolul 43(1) Decizia de exceptare sau decizia de respingere a solicitării de exceptare se motivează în fapt și în drept și cuprinde cerințele necesare a fi îndeplinite de titularul proiectului conform prevederilor art. 42.(2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului emite decizia de exceptare sau decizia de respingere a exceptării, o publică pe pagina de internet și o afișează la sediul său în termen de 15 zile de la primirea cererii de exceptare. Decizia se comunică titularului în termen de 3 zile de la emiterea ei.(3) Decizia de exceptare se emite cu respectarea prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.  +  Articolul 44(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului transmite decizia de exceptare sau de respingere a solicitării de exceptare autorității competente pentru protecția mediului în termen de 3 zile de la data emiterii ei.(2) Autoritatea competentă pentru protecția mediului duce la îndeplinire prevederile deciziei.(3) După îndeplinirea cerințelor din decizia de exceptare și anterior emiterii acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului transmite autorității publice centrale pentru protecția mediului rezultatele evaluării stabilite conform art. 42 alin. (2).(4) În termen de 5 zile de la primirea informațiilor prevăzute la alin. (3), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului transmite Comisiei Europene decizia de exceptare și informațiile puse la dispoziția propriului public.(5) În termen de 3 zile de la informarea Comisiei Europene, autoritatea competentă pentru protecția mediului ia decizia de emitere/respingere a acordului de mediu, prevederile art. 23-25 aplicându-se în mod corespunzător.  +  Articolul 45În cazul în care s-a decis, printr-o analiză caz cu caz, exceptarea de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului a proiectelor destinate apărării naționale la care se referă prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, autoritatea competentă pentru protecția mediului transmite titularului o notificare cu mențiunea "Face obiectul deciziei de exceptare nr. ....... de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului", în termen de 5 zile de la primirea deciziei de exceptare de la autoritatea publică centrală.  +  Capitolul VII Revizuirea și actualizarea acordului de mediu  +  Articolul 46(1) Autoritatea competentă pentru protecția mediului revizuiește și actualizează, după caz, decizia etapei de încadrare, acordul de mediu, avizul Natura 2000 la solicitarea titularului după achitarea de către acesta a tarifului corespunzător.(2) Se consideră revizuire și actualizare a deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu orice înscriere de mențiuni într-o anexă și/sau modificare a conținutului inițial al actului.(3) Revizuirea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu, avizului Natura 2000, după caz, este obligatorie în toate situațiile în care:a) apar elemente noi cu impact asupra mediului, necunoscute la data emiterii lui;b) prevederile unor noi reglementări legale o impun;c) în situațiile prevăzute de legislația privind prevenirea și controlul integrat al poluării, pentru proiectele care se supun acestei legislații;d) s-a luat decizia respectivă, în urma analizării notificării depuse de titular, conform prevederilor cap. V.  +  Articolul 47(1) Revizuirea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu, avizului Natura 2000, după caz, se realizează de către autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă, în termen de 10 zile de la luarea deciziei de revizuire, prin parcurgerea următoarelor etape procedurale:a) înscrierea de mențiuni și/sau modificarea conținutului inițial al actului emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului sau respingerea solicitării, după caz;b) întocmirea anunțului public, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21;c) publicarea anunțului pe pagina proprie de internet și afișarea la sediul său;d) transmiterea către titularul proiectului a anunțului public întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 22, în vederea publicării, în termen de 3 zile, în presa națională sau locală, la sediul său și pe pagina proprie de internet, precum și pe panoul de identificare a investiției montat pe amplasament.(2) Publicul interesat poate transmite autorității competente pentru protecția mediului comentarii/opinii/observații privind decizia autorității competente pentru protecția mediului, în termen de 10 zile de la publicarea acesteia.(3) În termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), autoritatea competentă pentru protecția mediului derulează următoarele activități:a) analizează comentariile/opiniile/observațiile justificate ale publicului interesat;b) transmite titularului proiectului decizia etapei de încadrare/acordul de mediu/avizul Natura 2000 revizuit sau decizia de respingere a solicitării, după caz.  +  Articolul 48(1) Autoritatea competentă pentru protecția mediului este obligată să întocmească și să dețină un dosar de obiectiv pentru toate proiectele care fac obiectul prezentei proceduri. Acesta cuprinde toate informațiile relevante privind parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv informațiile care se pun la dispoziția publicului, conform prezentei proceduri.(2) Dosarul de obiectiv cuprinde cel puțin:a) documentația care a stat la baza luării deciziilor autorității competente pentru protecția mediului;b) listele de control completate pe parcursul parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv procesul-verbal de verificare a amplasamentului, întocmite conform prevederilor prezentei proceduri;c) îndrumarul elaborat de către autoritatea competentă pentru protecția mediului referitor la conținutul raportului privind impactul asupra mediului, după caz;d) completări/modificări ale documentației;e) raportul privind impactul asupra mediului, după caz;f) notificările transmise de către titularul proiectului în cazul modificării datelor/informațiilor care au stat la baza luării deciziilor în procedura de evaluare a impactului asupra mediului;g) toate deciziile luate în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului;h) alte documente relevante pentru proiectul respectiv.(3) Dosarul de obiectiv va fi păstrat pe toată durata de viață a investiției, inclusiv pe perioada de refacere a amplasamentului după închidere. Acesta se va arhiva și pe suport electronic, după caz.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale  +  Articolul 49(1) În cazul în care titularul proiectului nu pune la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului toate informațiile necesare emiterii acordului de mediu în termen de maximum 2 ani de la data solicitării acestora, solicitarea se respinge. Emiterea acordului de mediu se face cu reluarea întregii proceduri.(2) Rapoartele privind impactul asupra mediului, realizate conform cerințelor legislației în vigoare la momentul respectiv, depuse la autoritatea competentă pentru protecția mediului și aflate în proceduri nefinalizate, se actualizează, în conformitate cu legislația în vigoare, la solicitarea autorității competente pentru protecția mediului.(3) La finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condițiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecția mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu/avizului Natura 2000, după caz.(4) Procesul-verbal întocmit în situația prevăzută la alin. (3) se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.  +  Articolul 50Anexele nr. 1-22 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologieConținutul-cadru al notificării1. Date generale și localizarea proiectului/modificării1.1. Denumirea proiectului:(cu specificarea încadrării conform anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului)1.2. Amplasamentul proiectului*, inclusiv vecinătățile și adresa obiectivului_________* Se va preciza distanța față de granițe pentru proiectele menționate în anexa nr. I la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.1.3. Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/modificării:a) denumirea titularului;b) adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail;c) reprezentanți legali/împuterniciți, cu date de identificare;1.4. Încadrarea în planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate și/sau alte scheme/programe1.5. Încadrarea în alte activități existente (dacă este cazul)1.6. Bilanțul teritorial - suprafața totală, suprafața construită (clădiri, accese), suprafață spații verzi, număr de locuri de parcare (dacă este cazul)2. Descrierea sumară a proiectului● Se va face o descriere sumară a proiectului și a lucrărilor necesare pentru realizarea acestuia.3. Modul de asigurare a utilităților1. Alimentarea cu apă2. Evacuarea apelor uzate3. Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul4. Asigurarea agentului termicAnexe - piese desenateCertificat de urbanism și planurile-anexă.Semnătura titularului........................  +  Anexa nr. 2la metodologieAntetul autorității competente pentru protecția mediuluiNr. ......./................Clasarea notificăriiCa urmare a solicitării depuse de ....../(numele și adresa titularului)......... pentru proiectul ....... propus a fi amplasat în ......./(adresa amplasamentului)...., înregistrată la ....../(autoritatea competentă pentru protecția mediului) ..... cu nr. ..... din data de ........,– în urma verificării amplasamentului proiectului (după caz), a analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;– având în vedere că:– proiectul propus nu intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;– proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,autoritatea competentă pentru protecția mediului ....... decide:Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.Conducătorul autorității competente pentru protecția mediului,.............................................................(semnătura și ștampila)Șef serviciu,.............Întocmit────────  +  Anexa nr. 3la metodologieAntetul autorității competente pentru protecția mediuluiDecizia de respingere a solicitării acordului de mediuNr. ....../............Ca urmare a solicitării depuse de ..../(numele și adresa titularului)..... pentru proiectul ....... propus a fi amplasat în ....../(adresa amplasamentului) ........, înregistrată la ...../(autoritatea competentă pentru protecția mediului)....... cu nr. ...... din data de .............,– în urma verificării amplasamentului proiectului (după caz), a analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;– în urma analizei soluțiilor alternative și/sau a motivelor imperative de interes public major, a măsurilor compensatorii;– în urma analizării raportului privind impactul asupra mediului și a raportului de securitate,autoritatea competentă pentru protecția mediului ........ decide:Respingerea solicitării acordului de mediu pentru proiectul ............. .Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele: (Justificarea se va face, de la caz la caz, în funcție de prevederile legislative pe care proiectul le încalcă, cu luarea în considerare a modului de participare a publicului și precizând cum au fost luate în considerare observațiile publicului pe parcursul procedurii, precum și în funcție de nerespectarea termenelor stabilite de autoritatea competentă pentru protecția mediului conform art. 15 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 256/2006, cu modificările și completările ulterioare.): ..............................................................Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.Conducătorul autorității competente pentru protecția mediului,..............................................................(semnătura și ștampila)Șef serviciu,................Întocmit────────  +  Anexa nr. 4la metodologieAntetul autorității competente pentru protecția mediuluiDecizia etapei de evaluare inițială (demararea procedurilor de evaluarea impactului asupra mediului și/sau a evaluării adecvate)Nr. ......./...........Ca urmare a solicitării depuse de ...../(numele și adresa titularului)...... pentru proiectul ...... propus a fi amplasat în ....../(adresa amplasamentului)......, înregistrată la ....../(autoritatea competentă pentru protecția mediului)...... cu nr. ......../data .............,– în urma verificării amplasamentului proiectului (după caz), a analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;– având în vedere că:– proiectul intră/nu intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. ......, la pct. ........;– proiectul propus intră/nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în .................. (În cazul în care intră sub incidența art. 28 se va preciza aria naturală protejată de interes comunitar și poziția amplasamentului proiectului propus: în interiorul sau în vecinătatea acesteia.),autoritatea competentă pentru protecția mediului .............. decide:Necesitatea declanșării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și/sau a procedurii de evaluare adecvată pentru proiectul .............. .Autoritatea competentă pentru derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și/sau a procedurii de evaluare adecvate este ......... (Se va completa numai în cazul în care APM nu este autoritatea competentă pentru derularea procedurii.)Pentru continuarea procedurii titularul va depune:a) memoriul de prezentare, completat conform conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 5 la metodologie și, după caz, cu informațiile solicitate conform ghidului metodologic privind evaluarea adecvată, precum și cu coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;b) dovada achitării tarifului aferent etapei de încadrare/definire a domeniului evaluării, după caz.(În cazul proiectelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 se va derula etapa de încadrare pentru procedura de evaluare adecvată și se va trece direct la etapa de definire a domeniului fără încasarea tarifului etapei de încadrare; în cazul proiectelor din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 sau a celor în cazul cărora autoritatea competentă pentru protecția mediului consideră că au un potențial impact asupra mediului prin natura, dimensiunea și localizarea lor, se va trece la etapa de încadrare.)Conducătorul autorității competente pentru protecția mediului,.............................................................(semnătura și ștampila)Șef serviciu,................Întocmit────────  +  Anexa nr. 5la metodologieConținutul-cadru al memoriului de prezentareI. Denumirea proiectului:II. Titular– numele companiei;– adresa poștală;– numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;– numele persoanelor de contact:– director/manager/administrator;– responsabil pentru protecția mediului.III. Descrierea proiectului:– un rezumat al proiectului;– justificarea necesității proiectului;– planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);– formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție etc.)Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:– profilul și capacitățile de producție;– descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);– descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;– materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;– racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;– descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;– căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;– resursele naturale folosite în construcție și funcționare;– metode folosite în construcție;– planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;– relația cu alte proiecte existente sau planificate;– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;– alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);– alte autorizații cerute pentru proiect.Localizarea proiectului:– distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;– hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale și alte informații privind:● folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;● politici de zonare și de folosire a terenului;● arealele sensibile;● detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.Caracteristicile impactului potențial, în măsura în care aceste informații sunt disponibileO scurtă descriere a impactului potențial, cu luarea în considerare a următorilor factori:– impactul asupra populației, sănătății umane, faunei și florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);– extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);– magnitudinea și complexitatea impactului;– probabilitatea impactului;– durata, frecvența și reversibilitatea impactului;– măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;– natura transfrontieră a impactului.IV. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu1. Protecția calității apelor:– sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;– stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.2. Protecția aerului:– sursele de poluanți pentru aer, poluanți;– instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă.3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:– sursele de zgomot și de vibrații;– amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor.4. Protecția împotriva radiațiilor:– sursele de radiații;– amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor.5. Protecția solului și a subsolului:– sursele de poluanți pentru sol, subsol și ape freatice;– lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului.6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:– identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;– lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate.7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:– identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional etc.;– lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public.8. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament:– tipurile și cantitățile de deșeuri de orice natură rezultate;– modul de gospodărire a deșeurilor.9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:– substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;– modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:– dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deșeurilor etc.)VII. Lucrări necesare organizării de șantier:– descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;– localizarea organizării de șantier;– descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;– surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;– dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:– lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;– aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;– aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;– modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.IX. Anexe - piese desenate1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelorFormele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție etc.)Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)2. Schemele-flux pentru:– procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare.3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare inițială autoritatea competentă pentru protecția mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;f) alte informații prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.Semnătura și ștampila.......................  +  Anexa nr. 6la metodologieAntetul autorității competente pentru protecția mediuluiPROCES - VERBALde verificare a amplasamentuluiNr. ..... din ...... (data)Întocmit la ............, în prezența ................................I. Date de identificare și localizare1. Titular proiect: ..................................................2. Adresa: ...........................................................3. Telefon/Fax: ......................................................II. Descrierea amplasamentului și a vecinătăților acestuia:1. Amplasament: ............................................2. Vecinătăți: ........................................................3. Alte activități desfășurate în zona amplasamentului: ...............III. Receptori sensibili, zone cu regim special de protecție, arii naturale protejate de interes comunitar, restricții ................................IV. Identificarea publicului-țintă (potențial interesat)V. Posibilități de asigurare a utilităților și descrierea impactului potențial asupra mediului, după caz, datorat asigurării utilităților1. Alimentarea cu apă: ................................................2. Evacuarea apelor uzate: ............................................3. Sistemul de încălzire: .............................................4. Gospodărirea deșeurilor: ...........................................VI. ConcluziiVII. Persoana de contact/responsabilă pentru protecția mediului din partea titularului de proiectVIII. SemnatariReprezentantul autorității competente pentru protecția mediuluiNumele .........................................................Semnătura ......................................................Reprezentantul titularului de proiectNumele .......................................Semnătura ....................................  +  Anexa nr. 7la metodologieAnunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu(autoritatea competentă pentru protecția mediului)....../(autoritatea competentă pentru protecția mediului)...... anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ....../(denumirea proiectului)......, propus a fi amplasat în ...../(adresa amplasamentului)....., titular ........................ .Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului ...../(adresa)........ și la sediul ......../(denumirea titularului și adresa).... în zilele de ......., între orele .......... .Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului .................................... .Data afișării anunțului pe site................................  +  Anexa nr. 8la metodologieAnunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu(titularul proiectului)..../(titularul proiectului)..... anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ...../(denumirea proiectului)....., propus a fi amplasat în ...../(adresa amplasamentului)......Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului ..../(adresa)........ și la sediul ....../(denumirea titularului și adresa)....., în zilele de ......., între orele ......... .Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului ............. .  +  Anexa nr. 9la metodologieAntetul autorității competente pentru protecția mediuluiDECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE*1)Nr. ..... din ..........________*1) Decizia se utilizează pentru toate proiectele indiferent de sursa de finanțare.Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ...../(denumirea titularului)....... cu sediul în municipiul ...../(orașul, comuna, satul)......., str. .......... nr. ........., sectorul/județul ....., înregistrată la ....../(autoritatea competentă pentru protecția mediului)........ cu nr. ....... din ........, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,autoritatea competentă pentru protecția mediului ........ decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței/ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică (după caz) din data de ...., că proiectul ..../(denumirea proiectului) ....... propus a fi amplasat în ...../(adresa amplasamentului)......... se supune/nu se supune evaluării impactului asupra mediului și se supune/nu se supune evaluării adecvate.Justificarea prezentei decizii:I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. ......., pct. .....;b) ..................................................................;c) ...../(Se va justifica în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.).........II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:a) .................................................................;b) .................................................................;c) ....../(Se va justifica în conformitate cu prevederile ghidului metodologic privind evaluarea adecvată.)...... .Condițiile de realizare a proiectului (se aplică pentru proiectele pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a decis că nu este necesară parcurgerea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și evaluarea adecvată):a) .................................................................;b) .................................................................;c) ................................................................ .Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată (se aplică pentru proiectele pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a decis că nu este necesară parcurgerea procedurii de evaluare adecvată).Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.Conducătorul autorității competente pentru protecția mediului,..............................................................(semnătura și ștampila)Șef serviciu,..............Întocmit────────..............  +  Anexa nr. 10la metodologieAnunț public privind decizia etapei de încadrare (autoritatea competentăpentru protecția mediului)Autoritatea competentă pentru protecția mediului ....... anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare ....., în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) și/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul ........, propus a fi amplasat în ...../(adresa amplasamentului)....., titular ................. ._______ Notă *) Se va menționa dacă se derulează și procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, pentru proiectul în cauză.'1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului ........ din ...../(adresa)...., în zilele de .........., între orele ........., precum și la următoarea adresă de internet (pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului) ...................... .Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare până la data de ......... (în termen de 8 de zile de la data afișării anunțului).2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului ....................., precum și la următoarea adresă de e-mail ......................, până la data de .......... (în termen de 13 zile de la data afișării anunțului).Data afișării anunțului pe site...............................  +  Anexa nr. 11la metodologieAnunț public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)...../(denumirea titularului)......., titular al proiectului ............................................................, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către ....../(autoritatea competentă pentru protecția mediului)..., în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) și de evaluare adecvată, pentru proiectul ..........., propus a fi amplasat în ...../(adresa amplasamentului)....................... ._________ Notă *) Se va menționa dacă se derulează și procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, pentru proiectul în cauză.1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului ........ din ...../....., în zilele de .........., între orele ........., precum și la următoarea adresă de internet ...../(pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului) .................. .Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de .......................................................... .2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului ......., precum și la următoarea adresă de e-mail .........., în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de ........................ .  +  Anexa nr. 12la metodologieAnunț public privind dezbaterea publică (titularul proiectului)...../(titularul proiectului)...... anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului*), care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată (după caz), și a raportului de securitate (după caz) pentru proiectul ..../(denumirea proiectului)......., propus a fi amplasat în ..........................................________ Notă *) Se va menționa dacă se derulează și procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, pentru proiectul în cauză.Tipul deciziei posibile luate de ....../(autoritatea competentă pentru protecția mediului)......... poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.Raportul(Rapoartele) poate (pot) fi consultat(e) la sediul autorității competente pentru protecția mediului ......../(adresa)...... și la sediul ....../(denumirea titularului și adresa)........, în zilele de ........, între orele ................... .Documentul(ele) menționat(e) este (sunt) disponibil(e) și la următoarea(ele) adresă(e) de internet .............................. .Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului și a raportului de securitate (după caz) va avea loc la ...../(adresa)........, în data de ......, începând cu orele ............... .Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul autorității competente pentru protecția mediului ....../(adresa)......., până la data de ....../(data dezbaterii publice)................... .  +  Anexa nr. 13la metodologieAnunț public privind dezbaterea publică (autoritatea competentă pentruprotecția mediului)Autoritatea competentă pentru protecția mediului ............ anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului*), care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată (după caz), și a raportului de securitate (după caz) pentru proiectul ............, propus a fi amplasat în ........., titular .................. ._______ Notă *) Se va menționa dacă se derulează și procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, pentru proiectul în cauză.Tipul deciziei posibile luate de ...../(autoritatea competentă pentru protecția mediului)........... poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.Raportul(Rapoartele) poate (pot) fi consultat(e) la sediul autorității competente pentru protecția mediului ......./(adresa)........ și la sediul ....../ (denumirea titularului și adresa)......., în zilele de ........., între orele ........... .Documentul(ele) menționat(e) este (sunt) disponibil(e) și la următoarea(ele) adresă(e) de internet .............................. .Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului și a raportului de securitate (după caz) va avea loc la ...../(adresa)....., în data de .........., începând cu orele ........... .Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul autorității competente pentru protecția mediului ....../(adresa)........, până la data de ......../(data dezbaterii publice).......Data afișării anunțului pe site...............................  +  Anexa nr. 14la metodologieFormularul privind comentariile/propunerile/observațiile publiculuiinteresat la raportul privind impactul asupra mediului, studiul deevaluare adecvată (după caz), raportul de securitate (după caz)La înaintarea opiniilor/comentariilor/observațiilor privind rapoartele menționate membrii publicului interesat sunt obligați să își declare numele, prenumele, adresa, adresa poștei electronice, după caz. Autoritatea competentă pentru protecția mediului consemnează opiniile/comentariile/observațiile publicului interesat într-un formular conform modelului prezentat mai jos.
  Nr. crt. Numele și prenumele Adresa Adresa de e-mail (după caz) Data primirii Conținutul pe scurt al observațiilor
  1.
  2.
  n.
   +  Anexa nr. 15la metodologieFormularul pentru prezentarea soluțiilor de rezolvare a problemelorsemnalate de publicul interesatTitularul proiectului prezintă soluții de rezolvare a problemelor semnalate de public, folosind formularul prezentat mai jos.
  Nr. crt.      Numele și prenumele membrilor publicului interesat      Nr. de identificare în formularul prevăzut în anexa nr. 14     Opiniile/Comentariile/Observațiile formulate      Soluția de rezol-vare propusă de titu- larul proiec- tului
       
       
   +  Anexa nr. 16la metodologieAnunț public privind emiterea acordului de mediu/respingerea solicităriiacordului de mediu (titularul proiectului)................./(titularul)................ anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu/respingere a solicitării acordului de mediu pentru proiectul .......... amplasat în ............ .Proiectul acordului de mediu/decizia de respingere și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului ....../(adresa)........, în zilele de ......, între orele ....., precum și la următoarea adresă de internet (a autorității competente pentru protecția mediului) .................... .Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului ...../(adresa)........, până la data de ................. (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).Data afișării anunțului pe site................................  +  Anexa nr. 17la metodologieAnunț public privind emiterea acordului de mediu/respingerea solicităriiacordului de mediu (autoritatea competentă pentru protecția mediului)Autoritatea competentă pentru protecția mediului ........... anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu/respingere a solicitării acordului de mediu pentru proiectul ......... amplasat în ........., titular ............................... .Proiectul acordului de mediu/decizia de respingere și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului ..../(adresa)....... în zilele de ........., între orele ........, precum și la următoarea adresă de internet .................... .Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului ......./(adresa).........., în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de ............. .  +  Anexa nr. 18la metodologieConținutul-cadru al acordului de mediuAntetul autorității competente pentru protecția mediuluiACORD DE MEDIUNr. ..... din ........Ca urmare a cererii adresate de ........, cu sediul în municipiul (orașul, comuna, satul) ........., str. ....... nr. ......., sectorul/județul ......., înregistrată la .......... (autoritatea competentă pentru protecția mediului) cu nr. ...... din ......., în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:ACORD DE MEDIUpentru proiectul ......../(numele proiectului)....... din str. .......... nr. ....., localitatea (orașul, comuna, satul) ............., sectorul/județul ................ (adresa amplasamentului) în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectuluicare prevede:I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile și echipamenteleII. Motivele și considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele și în legătură cu calitatea și concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului și ale participării publicului(de exemplu:● proiectul se regăsește în planul/programul/strategia ........adoptat(ă) de către o autoritate publică și a fost supus unei proceduri de evaluare de mediu conform Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, care transpune Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului 2001/42/CE ;● motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică și de amplasament;● încadrarea în BAT, BREF, după caz;● respectarea cerințelor comunitare transpuse în legislația națională;● cum răspunde/respectă obiectivele de protecția mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.;● compatibilitatea cu obiectivele de protecție a siturilor Natura 2000, după caz;● luarea în considerare a impactului direct, indirect și cumulat cu al celorlalte activități existente în zonă etc.).III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea și, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:a) măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibrații, radiații, deșeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural și istoric, resurse naturale etc.) și efectul implementării acestora;b) măsuri în timpul exploatării și efectul implementării acestora;c) măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare și reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum și efectul implementării acestora.De asemenea, pentru proiectele pentru care s-a luat decizia că pot avea impact semnificativ asupra integrității ariilor naturale protejate de interes comunitar, se precizează măsuri corespunzătoare cel puțin uneia dintre următoarele situații (în funcție de stadiul în care s-a finalizat evaluarea adecvată):● măsurile de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora;● soluția alternativă care rezultă din evaluarea adecvată pentru care se emite acordul de mediu și măsurile de reducere sau eliminare a impactului, aferente acesteia;● măsurile compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competentă pentru protecția mediului, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora;● considerentele privind sănătatea sau siguranța publică ori consecințele benefice de importanță majoră pentru mediu, care justifică necesitatea realizării proiectului propus, pentru ariile naturale protejate de interes comunitar ce adăpostesc un tip de habitat natural prioritar și/sau o specie sălbatică prioritară de interes comunitar;● alte motivele imperative de interes public major asupra cărora s-a obținut punctul de vedere al Comisiei Europene, care justifică necesitatea realizării proiectului.IV. Condiții care trebuie respectate1. În timpul realizării proiectului:a) condiții de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (românești sau comunitare), după caz (de exemplu, cerințele tehnice legale de construire a unui depozit de deșeuri);b) condiții de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului care integrează concluziile evaluării adecvate, după caz (de exemplu, grosimea geomembranei de impermeabilizare, nefragmentarea habitatului etc.);c) condițiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de șantier (de exemplu, interzicerea amplasării organizării de șantier în vecinătatea ariilor naturale protejate etc.).d) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor.2. În timpul exploatării:a) condițiile necesare a fi îndeplinite în funcție de prevederile actelor normative specifice;b) condiții care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerințele legislației comunitare specifice, după caz;c) pentru instalațiile care intră sub incidența legislației privind prevenirea și controlul integrat al poluării:● nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, pentru poluanții care pot fi emiși în cantități semnificative, sau, după caz, parametrii ori măsuri tehnice echivalente;● prevederi pentru limitarea efectelor poluării la lungă distanță sau transfrontieră, după caz;d) respectarea normelor impuse prin legislația specifică din domeniul calității aerului, managementul apei, managementul deșeurilor, zgomot, protecția naturii;e) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor.3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului și postînchidere:a) condițiile necesare a fi îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare;b) condiții pentru refacerea stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului;c) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor.V. Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:● când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate;● când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul;● cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat;● dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului și dacă acestea au fost puse la dispoziția publicului interesat.În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă asupra acestor modificări.Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.Conducătorul autorității competente pentru protecția mediului,.............................................................(semnătura și ștampila)Șef serviciu,.............Întocmit────────  +  Anexa nr. 19la metodologieConținutul-cadru al avizului Natura 2000Antetul autorității competente pentru protecția mediuluiAVIZ NATURA 2000Nr. .... din .........Ca urmare a Solicitării nr. ....../........ din partea .........., cu sediul în ......, str. ..........nr. ......., sectorul/județul ..........., în urma analizării documentelor transmise și în baza prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, se emiteAVIZ NATURA 2000pentru proiectul ......../(numele proiectului)......, situat în județul/județele ............ pentru soluția alternativă acceptată, când este cazul, cu următoarele condiții: ..............................................Se specifică:● măsurile de reducere a impactului sau, după caz, măsurile compensatorii, modalitatea și calendarul de implementare al acestora;● motivele imperative de interes public major care justifică emiterea prezentului aviz, după caz.Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a proiectului, în cazul în care nu intervin modificări ale acestuia.Prezentul aviz poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.Conducătorul autorității competente pentru protecția mediului,.............................................................(semnătura și ștampila)Șef serviciu de specialitate,.............................Întocmit────────  +  Anexa nr. 20la metodologieNotificarea modificărilor proiectului conform art. 22 din HotărâreaGuvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiectepublice și private asupra mediuluiAntetul titularuluiCătre ........./(autoritatea competentă pentru protecția mediului)......... cu sediul în municipiul (orașul, comuna, satul) ....../(titularul)........., str. ........ nr. ......, sectorul/județul ........, titular al proiectului ........... pentru care a fost emisă decizia etapei de încadrare/acordul de mediu/avizul Natura 2000 nr. .......... din ..../(data)...... notifică asupra modificărilor care au survenit în datele proiectului care au stat la baza emiterii deciziei Agenției pentru Protecția Mediului ......../(autoritatea pentru protecția mediului emitentă)......... , înaintea/după emiterea aprobării de dezvoltare.Modificările aduse proiectului sunt următoarele:a) ..............................................................b) ..............................................................c) ..............................................................Semnătura reprezentantului titularului și ștampila...................................................  +  Anexa nr. 21la metodologieAnunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit/deciziade respingere a solicitării de revizuire (autoritatea competentăpentru protecția mediului)Autoritatea competentă pentru protecția mediului ........ anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu/avizului Natura 2000 sau, după caz, a deciziei de respingere a solicitării de revizuire pentru proiectul ........ amplasat în ......., titular ..........Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului ....../(adresa)...... și la sediul ......./(denumirea titularului, adresa)....... , în zilele de ........., între orele ........, precum și la următoarea(ele) adresă(e) de internet ...............................Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului ...../(adresa)......, până la data de ......../(în termen de 13 zile de la afișare).........Data afișării anunțului pe site...............................  +  Anexa nr. 22la metodologieAnunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit/deciziade respingere a solicitării de revizuire (titularul proiectului).........../(titularul)............................... anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu/avizului Natura 2000 sau, după caz, a deciziei de respingere a solicitării de revizuire pentru proiectul ................ amplasat în ............... .Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului ......../(adresa)...... și la sediul ....../(denumirea titularului, adresa)......., în zilele de ........, între orele ........., precum și la următoarea(ele) adresă(e) de internet ................... .Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului ......./(adresa)........ , în termen de 10 zile de la publicare, până la data de ...................... .__________