HOTĂRÂRE nr. 364 din 14 aprilie 2010privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2010-2011
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 27 aprilie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 54 şi al art. 141 lit. b) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat de la bugetele locale şi pentru învăţământul preuniversitar militar finanţat de la bugetul de stat, precum şi numărul de locuri din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul şcolar/universitar 2010-2011, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Viceprim-ministru,Marko BelaMinistrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 14 aprilie 2010.Nr. 364.  +  AnexăCIFRELE DE ŞCOLARIZARE pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2010-2011
         
      I. Învăţământ preşcolar  
      Numărul copiilor cuprinşi în grădiniţe - total660.000
      II. Învăţământ primar  
      Numărul elevilor în clasele I-IV900.000
      III. Învăţământ secundar  
      1. Învăţământ gimnazial  
      Numărul elevilor în clasele V-VIII - total, din care:950.000
      a) învăţământ de zi930.000
      b) învăţământ seral, cu frecvenţă redusă şi la distanţă20.000
      2. Învăţământ liceal  
      a) numărul elevilor în clasa a IX-a, învăţământ de zi210.0001)
      b) numărul elevilor în clasa a IX-a, învăţământ seral şi/sau cu frecvenţă redusă20.0002)
      c) numărul elevilor în clasa a XI/XII-a, învăţământ de zi şi/sau seral70.0003)
      3. Învăţământ profesional  
      a) numărul elevilor în anul de completare, învăţământ de zi şi/sau seral65.000
      4. Învăţământ postliceal  
      Numărul elevilor în anul I - total, din care:14.732
      a) învăţământ special180
      b) învăţământ militar (Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Apărării Naţionale)2.552
      c) învăţământ de zi şi/sau seral12.000
      IV. Învăţământ de artă şi sportiv  
      1. Numărul total de elevi în clasele şi grupele cu program de muzică, arte plastice şi coregrafie (exclusiv învăţământul liceal)21.500
      2. Numărul total de elevi în şcolile cu program sportiv (exclusiv învăţământul liceal)17.000
      3. Numărul total de elevi care se pregătesc pe linie sportivă şcolară53.000
      V. Învăţământ special pentru preşcolari şi elevi cu deficienţe şi boli cronice  
      1. Numărul copiilor cuprinşi în grădiniţe pentru copii cu deficienţe şi în grupe de copii cu boli cronice din cadrul unităţilor sanitare2.600
      2. Numărul elevilor cu deficienţe şi/sau boli cronice din şcolile cu clasele I-VIII20.0004)
      3. Numărul elevilor din învăţământul profesional pentru deficienţi (an de completare)1.2004)
      4. Numărul elevilor din licee speciale:  
      - clasa a IX-a2.5004)
      - clasa a XI/XII-a învăţământ seral şi/sau cu frecvenţă redusă1003)
      VI. Învăţământ superior  
      Numărul locurilor pentru studii:  
      1. universitare de licenţă (anul I)62.6005,6)
      2. universitare de masterat35.5005,6)
      3. universitare - rezidenţiat4.000
      4. universitare de doctorat3.5005,6)
      VII. Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă  
      1. Învăţământ preuniversitar  
      Numărul total de locuri, din care:1.250
      a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă950
      b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă300
      2. Învăţământ superior  
      2.1. Numărul locurilor pentru studii universitare de licenţă (anul I) - total,1.650
      din care:  
      a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă1.350
      b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă300
      2.2. Numărul locurilor pentru studii universitare de masterat - total, din care:5307)
      a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă300
      b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă230
      2.3. Numărul locurilor pentru studii universitare de doctorat - total, din care:70
      a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă50
      b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă20
      3. Numărul total de luni-bursă - total, din care:500
      a) stagii de specializare cadre didactice300
      b) mobilităţi studenţeşti/practică studenţi200
      VIII. Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru cetăţenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internaţională şi unor oferte unilaterale ale statului român  
      1. Învăţământ preuniversitar  
      Numărul total de locuri, din care:125
      a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă5
      b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă120
      2. Învăţământ superior  
      2.1. Numărul locurilor pentru studii universitare de licenţă  
      (anul I) - total, din care:264
      a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă214
      b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă50
      2.2. Numărul locurilor pentru studii universitare de masterat - total, din care:987)
      a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă88
      b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă10
      2.3. Numărul locurilor pentru studii universitare de doctorat - total, din care:109
      a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă89
      b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă20
      3. Numărul total de luni-bursă, din care:1.700
      a) stagii de specializare învăţământ superior700
      b) stagii de specializare învăţământ postuniversitar1.000
    1) Inclusiv învăţământul liceal militar (Ministerul Apărării Naţionale).2) Clase de început organizate pentru absolvenţii învăţământului gimnazial, care nu au urmat o formă de învăţământ liceal şi care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 12 septembrie 2010 inclusiv.3) Clase de început organizate pentru absolvenţii anului de completare şi pentru absolvenţii şcolilor profesionale, din serii vechi, care doresc să îşi continue studiile.4) Inclusiv pentru învăţământul organizat de Ministerul Justiţiei.5) Inclusiv învăţământul militar (Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii).6) În cadrul cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri între cicluri prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.7) Inclusiv locurile pentru rezidenţiat.-------