DECIZIE nr. 124 din 9 februarie 2010referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi a celor ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 27 aprilie 2010    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorAugustin Zegrean - judecătorCarmen-Cătălina Gliga - procurorFabian Niculae - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi a celor ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, excepţie ridicată de Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ în Dosarul nr. 809/103/2009 al Tribunalului Neamţ - Secţia civilă.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Curtea, din oficiu, pune în discuţie problema conexării dosarelor nr. 6.832D/2009-6.852D/2009, având în vedere identitatea de obiect a acestora.Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea acestor cauze.Curtea, în temeiul art. 14 şi al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 6.833D/2009-6.852D/2009 la Dosarul nr. 6.832D/2009, care este primul înregistrat.Cauza este în stare de judecată.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind inadmisibilă, ca urmare a abrogării Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ, modificată şi completată prin ordonanţele de urgenţă ale Guvernului nr. 1/2009 şi nr. 41/2009.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:Prin încheierile din 3 iulie 2009, pronunţate în dosarele nr. 809/103/2009, nr. 817/103/2009, nr. 750/103/2009, nr. 757/103/2009, nr. 755/103/2009, nr. 802/103/2009, nr. 777/103/2009, nr. 837/103/2009, nr. 861/103/2009, nr. 835/103/2009, nr. 784/103/2009, nr. 838/103/2009, nr. 840/103/2009, nr. 833/103/2009, nr. 834/103/2009, nr. 778/103/2009, nr. 799/103/2009, nr. 828/103/2009, nr. 746/103/2009, nr. 808/103/2009 şi nr. 745/103/2009, Tribunalul Neamţ - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009.Excepţia a fost invocată de Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ cu ocazia soluţionării unor acţiuni civile având ca obiect drepturi băneşti.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia apreciază că, prin adoptarea acestor ordonanţe de urgenţă, Guvernul refuză să aplice o lege adoptată de Parlament, ceea ce încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (4) şi (5), precum şi ale art. 61 alin. (1). De asemenea, se arată că Guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţă cu încălcarea exigenţelor stabilite de art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie, întrucât nu a indicat situaţia extraordinară care a stat la baza emiterii acesteia, nu a motivat corespunzător urgenţa acestei reglementări şi a afectat drepturile constituţionale ale personalului didactic, şi anume dreptul la un nivel de trai decent şi protecţia socială a muncii.Totodată, se consideră a fi încălcate şi dispoziţiile art. 102 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 141 din Constituţie, întrucât Guvernul nu a consultat Consiliul Economic şi Social atunci când a adoptat această ordonanţă de urgenţă.În final arată că, practic, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009, se modifică din nou Legea nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, făcând imposibilă acordarea creşterilor salariale prevăzute de acest act normativ adoptat de Parlament, ceea ce reprezintă o încălcare a rolului şi funcţiilor Guvernului şi o dovadă în plus a imixtiunii Executivului în activitatea Legislativului.Tribunalul Neamţ - Secţia civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, întrucât adoptarea de către Guvern a ordonanţelor de urgenţă nr. 1/2009 şi nr. 41/2009 nu a fost motivată de necesitatea reglementării într-un domeniu în care legiuitorul primar nu a intervenit, ci, dimpotrivă, de contracarare a unei măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării personalului din învăţământ adoptată de Parlament. Instanţa mai reţine că, prin Legea nr. 221/2008, legiuitorul primar a stabilit condiţiile şi criteriile de acordare a creşterilor salariale, iar Guvernul, prin intervenţia sa ulterioară, intră în conflict cu dispoziţiile art. 61 alin. (1) din Constituţie.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă. În acest sens, invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, ca de exemplu deciziile nr. 1.221/2008, nr. 989/2009 ş.a., apreciind că raţiunile şi considerentele care au stat la baza acestor decizii sunt aplicabile mutatis mutandi şi în cazul prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională este competentă, potrivit prevederilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009, precum şi cele ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 30 aprilie 2009.Prevederile legale criticate au următorul cuprins:- Art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009: "La articolul 1^1 alineatul (1), literele a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 30 ianuarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:«a) pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a; b) pentru perioada 1 aprilie-31 august 2009 se va acorda o treime din creşterea salariilor de bază obţinute prin aplicarea coeficienţilor de multiplicare şi a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b;»";- Art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009: "Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1^1 alineatul (1), litera a1) va avea următorul cuprins:"a^1) pentru perioada 1 mai-31 decembrie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a;».2. La articolul 11 alineatul (1), literele b) şi c) se abrogă.3. Anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b se abrogă."Autorul excepţiei susţine că prevederile legale criticate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (4) şi (5) referitoare la statul român, art. 20 alin. (1) referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 41 alin. (2) privind munca şi protecţia socială a muncii, art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului, ale art. 102 alin. (1) privind rolul Guvernului, art. 111 alin. (1) privind informarea Parlamentului, ale art. 115 alin. (4) şi (6) privind condiţiile de adoptare a ordonanţelor de urgenţă, precum şi pe cele ale art. 141 privind Consiliul Economic şi Social.1. Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 au fost declarate neconstituţionale prin Decizia nr. 842 din 2 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 6 iulie 2009, şi, respectiv, prin Decizia nr. 989 din 30 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 31 iulie 2009.Aşa fiind, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate a acestor prevederi legale a devenit inadmisibilă şi urmează a fi respinsă ca atare.2. În ceea ce priveşte dispoziţiile din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009, analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, ulterior sesizării instanţei de contencios constituţional, Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată în mod expres prin art. 48 pct. 16 al cap. VI "Dispoziţii finale" din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009, ca act normativ modificator al Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008, este şi ea abrogată.Faţă de această situaţie, având în vedere că abrogarea prevederilor legale ce constituie obiect al excepţiei de neconstituţionalitate a intervenit ulterior sesizării Curţii Constituţionale, devin aplicabile dispoziţiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 potrivit cărora instanţa de contencios constituţional se pronunţă asupra "unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare".Ca atare, Curtea urmează să respingă, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a acestor norme legale criticate.Curtea mai constată că dispoziţiile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 erau oricum afectate de vicii de neconstituţionalitate, întrucât modificau nişte dispoziţii legale declarate neconstituţionale prin Decizia nr. 842 din 2 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 6 iulie 2009 şi, respectiv, prin Decizia nr. 989 din 30 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 31 iulie 2009. Curtea reaminteşte considerentele de principiu din Decizia nr. 983 din 30 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 31 iulie 2009, unde a reţinut că nici modificarea sau completarea dispoziţiei legale criticate de către legiuitorul ordinar sau delegat nu poate acoperi neconstituţionalitatea constatată de către Curtea Constituţională, actele normative succesive de modificare sau completare fiind lovite de acelaşi viciu de neconstituţionalitate în măsura în care confirmă soluţia legislativă declarată neconstituţională din punct de vedere intrinsec sau extrinsec. O atare soluţie se impune şi pentru că viciul de neconstituţionalitate stabilit de instanţa de contencios constituţional trebuie eliminat, şi nu perpetuat prin actele normative succesive de modificare şi completare. În cazul de faţă, Guvernul, în calitate de legiuitor delegat, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2009, a persistat în hotărârea sa de a nu lua în considerare prevederile Legii nr. 221/2008, reducând majorările salariale stabilite de Parlament.Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi a celor ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, excepţie ridicată de Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ în dosarele nr. 809/103/2009, nr. 817/103/2009, nr. 750/103/2009, nr. 757/103/2009, nr. 755/103/2009, nr. 802/103/2009, nr. 777/103/2009, nr. 837/103/2009, nr. 861/103/2009, nr. 835/103/2009, nr. 784/103/2009, nr. 838/103/2009, nr. 840/103/2009, nr. 833/103/2009, nr. 834/103/2009, nr. 778/103/2009, nr. 799/103/2009, nr. 828/103/2009, nr. 746/103/2009, nr. 808/103/2009 şi nr. 745/103/2009 al Tribunalului Neamţ - Secţia civilă.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 9 februarie 2010.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALEprof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Fabian Niculae_________