HOTĂRÂRE nr. 389 din 21 aprilie 2010privind modificarea şi completarea art. 19^2 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IArticolul 19^2 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatele (1)-(2^4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 19^2. - (1) Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, altele decât cele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, se pot vinde, numai la solicitarea titularilor contractelor de închiriere, în condiţiile prevăzute la art. 9 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările ulterioare. (2) În sensul prezentelor norme metodologice, valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în condiţiile legii, în cursul anului anterior de către A.N.L. cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul între valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuinţelor puse în funcţiune în anul anterior şi valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuinţe.(2^1) Odată cu stabilirea valorii de înlocuire a locuinţelor se calculează, acolo unde este cazul, cota procentuală din această valoare care revine construcţiilor aflate în diverse stadii de execuţie sau de finalizare şi care au fost utilizate pentru construirea locuinţelor respective potrivit prevederilor art. 2 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările ulterioare.(2^2) Valoarea de vânzare a locuinţei se stabileşte conform prevederilor art. 9 alin. (2) lit. d) şi e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările ulterioare, la data vânzării acesteia. Valoarea de vânzare a locuinţelor reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat multiplicată cu suprafaţa construită efectivă a fiecărei locuinţe, inclusiv cotele indivize aferente fiecărei locuinţe, diminuată cu amortizarea calculată în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008, de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării acesteia.(2^3) Pentru stabilirea preţului de vânzare a locuinţei, la valoarea de vânzare calculată conform prevederilor alin. (2^2) se adaugă comisionul de până la 1% al unităţii prin care se efectuează vânzarea.(2^4) Pentru stabilirea cotei-părţi din valoarea de vânzare care revine construcţiilor aflate în diverse stadii de execuţie sau de finalizare şi care au fost utilizate pentru construirea locuinţelor respective potrivit prevederilor art. 2 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările ulterioare, acolo unde este cazul, la suma constituită din valoarea de vânzare calculată conform alin. (2^2) se aplică procentul stabilit conform prevederilor alin. (2^1)."2. După alineatul (2^4) se introduce un nou alineat, alineatul (2^5), cu următorul cuprins:"(2^5) Valoarea de înlocuire pe metru pătrat calculată în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale alin. (2) din prezentul articol se stabileşte anual, până la data de 31 ianuarie a anului următor, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, care urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I."3. În tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 aprilie 2010.Nr. 389.________