LEGE nr. 74 din 26 aprilie 2010pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 14 din 29 ianuarie 2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2010, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură elaborarea reglementărilor sectoriale şi gestionarea fondurilor financiare, necesare acordării ajutoarelor de stat permise conform art. 1, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu excepţia ajutoarelor acordate în domeniul forestier, pentru care Ministerul Mediului şi Pădurilor asigură elaborarea reglementărilor sectoriale şi gestionarea fondurilor financiare. (2) Instituţiile responsabile pentru implementarea formelor de ajutor de stat sunt Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv prin centrele judeţene ale acesteia sau al municipiului Bucureşti sau, după caz, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi Ministerul Mediului şi Pădurilor, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. (3) Instituţiile responsabile pentru implementarea formelor de ajutor de stat pentru stimularea sectorului de cercetare şi dezvoltare din agricultură sunt Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti»."2. La articolul 3, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor şi care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;".3. La articolul 3, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) proprietarii de terenuri forestiere şi asociaţiile de proprietari înscrise în Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de păduri."4. La articolul 4 litera s), după punctul 10 se introduc patru noi puncte, punctele 11-14, cu următorul cuprins:"11. sectorul forestier;12. ajutoare pentru pensionarea anticipată, pentru încetarea activităţii agricole;13. aplicarea Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii sub formă de rambursare;14. încurajarea transformării fermelor de subzistenţă în ferme de semisubzistenţă."5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Se stabileşte cadrul juridic privind condiţiile generale pentru acordarea ajutoarelor de stat în agricultură şi silvicultură, conform Regulamentului (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 358 din 16 decembrie 2006, pentru stimularea competitivităţii agricultorilor, asigurarea securităţii alimentare a populaţiei şi protejarea mediului."6. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului şi Pădurilor transmit Comisiei Europene informările referitoare la schemele de ajutor de stat şi ajutoarele individuale prevăzute la alin. (1), în conformitate cu dispoziţiile art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei."7. La articolul 20, alineatul (2) se abrogă.  +  Articolul IIÎn termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice, respectiv prin ordin comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului finanţelor publice se stabileşte procedura de compensare a creanţelor bugetare prevăzute la art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010.  +  Articolul III (1) Formele de ajutor de stat, prevăzute la art. 4 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, se achită beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 şi 9 din aceeaşi ordonanţă, în conturi distincte deschise pe numele acestora la Trezoreria Statului. (2) Sumele încasate în conturile prevăzute la alin. (1) vor fi utilizate de către beneficiari în următoarea ordine, astfel: a) pentru achitarea drepturilor de natură salarială, prin transferul sumelor aferente în conturile deschise la instituţii de credit, cu excepţia impozitelor şi contribuţiilor aferente acestora; b) pentru achitarea obligaţiilor către bugetul de stat şi celelalte bugete, iar sumele rămase disponibile pot fi virate în conturile deschise la instituţiile de credit ori pot fi utilizate pentru efectuarea de plăţi către furnizori sau creditori cu conturi deschise la Trezoreria Statului ori la instituţii de credit, cu condiţia ca asupra conturilor respective să nu fi fost înfiinţată poprire prin titluri executorii. (3) Procedura privind utilizarea sumelor din conturile deschise la Trezoreria Statului, pe numele beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 şi 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, precum şi stingerea obligaţiilor fiscale neachitate se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, care va fi emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 26 aprilie 2010.Nr. 74.__________