REGULAMENT din 4 august 2005 (*actualizat*)privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor(actualizat până la data de 24 aprilie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 11 august 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 24 aprilie 2010, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.832 din 22 decembrie 2005; LEGEA nr. 71 din 16 aprilie 2010.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005, în cuprinsul Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, denumirea "direcţia generală pentru agricultură şi industrie alimentară" se înlocuieşte cu denumirea "direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală", iar denumirea "oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie" se înlocuieşte cu denumirea "oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară".Art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.832 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2006 prevede:"Art. II (1) Propunerile comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale privind stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, validate prin hotărâri ale comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, adoptate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, sunt şi rămân valabile dacă nu au fost contestate în termenul legal. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), terenurile care fac obiectul retrocedării către persoanele îndreptăţite, conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi predate pe bază de protocol comisiilor locale, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii de validare a propunerilor comisiilor locale, adoptate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, însoţită de documentaţia care a stat la baza acesteia, cu respectarea prevederilor legale."  +  Capitolul I Constituirea comisiilor  +  Articolul 1În scopul stabilirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile constituite în baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată, se compun şi funcţionează conform prezentului regulament.  +  Articolul 2 (1) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale se constituie prin ordin al prefectului şi sunt formate din: a) primar - preşedintele comisiei; b) viceprimarul, iar în caul municipiilor reşedinţa de judet, viceprimarul desemnat de consiliul local; c) secretarul unităţii administrativ-teritoriale - secretarul comisiei; d) un specialist în masuratori topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, imbunatatiri funciare sau un specialist în cadastru general, de regula din cadrul serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultura; e) un inginer agronom sau horticol din cadrul centrului agricol, al oficiului de consultanţă agricola sau din aparatul de specialitate al consiliului local; f) un jurist din sistemul de organizare a agriculturii şi dezvoltării rurale sau din aparatul de specialitate al institutiei prefectului ori al autorităţilor administraţiei publice locale; g) şeful ocolului silvic ori împuternicitul acestuia; h) 2 - 4 reprezentanţi ai foştilor proprietari deposedaţi sau moştenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, în funcţie de mărimea comunei, oraşului sau municipiului. Pentru alegerea reprezentanţilor proprietarilor în comisia locală, consiliul local convoacă o adunare a proprietarilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament sau de la vacantarea unei poziţii în comisie, adunare care va fi legal constituită dacă este prezentă majoritatea din numărul acestora. Hotărârea privind alegerea reprezentanţilor proprietarilor în comisie se adoptă cu majoritatea simplă, jumătate plus unu, din numărul celor prezenţi. Reprezentanţii proprietarilor pot fi revocaţi cu respectarea procedurii de mai sus.Organizarea adunării pentru revocarea reprezentanţilor proprietarilor trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puţin 25% dintre proprietari. (2) Desemnarea specialistilor şi a reprezentantilor menţionaţi mai sus se face de conducerile unităţilor de care acestia apartin şi se comunică în scris institutiei prefectului. (3) Când situaţia impune anumite clarificari, la lucrarile comisiei locale sunt invitate şi alte persoane fizice sau reprezentantii unor persoane juridice interesate în actiunea de retrocedare a terenurilor. (4) Conducerea şi coordonarea comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale se asigura de către primar. În cazul în care primarul este în imposibilitatea de a-şi exercită atribuţiile stabilite de prevederile legale şi prin prezentul regulament ca urmare a situaţiilor de boala, demisie sau suspendare, viceprimarul preia prerogativele acestuia. Comisia locala va stabili în prima sa sedinta în plen programul de lucru, astfel încât actiunea să se desfăşoare şi să se incheie în termenul prevăzut de lege. (5) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale vor functiona sub indrumarea şi controlul comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.  +  Articolul 3În municipiul Bucureşti, prin ordin al prefectului se pot organiza subcomisii ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în componenta prevăzută la art. 2, care indeplinesc atribuţiile prevăzute la art. 5.  +  Articolul 4 (1) Comisia judeteana sau a municipiului Bucureşti este numita prin ordin al prefectului şi va avea urmatoarea componenta: a) prefectul - preşedintele comisiei; b) subprefectul desemnat de prefect - în caz de indisponibilitate determinata de boala, demisie sau suspendare a prefectului preia prerogativele acestuia; c) secretarul general al institutiei prefectului - secretarul comisiei; d) directorul directiei de contencios administrativ şi controlul legalităţii; e) directorul oficiului judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară;-------------Litera e) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.e^1) directorul executiv al direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti;-------------Litera e^1) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005. f) reprezentantul teritorial al Agentiei Domeniilor Statului; g) directorul sucursalei teritoriale a Administraţiei Naţionale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.; h) un reprezentant desemnat de consiliul judetean respectiv al Municipiului Bucureşti; i) inspectorul-sef al inspectoratului silvic teritorial sau imputernicitul acestuia; j) directorul directiei silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva sau imputernicitul acestuia; k) un reprezentant al Asociaţiei Proprietarilor de Paduri din România; l) un reprezentant al Asociaţiei Administratorilor de Paduri; m) un reprezentant al asociaţiilor proprietarilor de terenuri agricole legal constituite; n) un reprezentant al unităţii de cercetare-dezvoltare, desemnat de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", dacă este cazul.--------------Litera n) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de art. II din LEGEA nr. 71 din 16 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 21 aprilie 2010. (2) În vederea sprijinirii comisiei judetene pentru indeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prin ordin al prefectului se constituie un colectiv de lucru compus din specialisti, delegaţi pe toata durata funcţionarii comisiei de către conducătorii instituţiilor, agentilor economici sau asociatilor prevăzuţi la alin. (1).  +  Capitolul II Atribuţiile comisiilor  +  Articolul 5Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale au urmatoarele atribuţii principale: a) preiau şi analizeaza cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu excepţia celor formulate de comune, oraşe sau municipii; b) verifica în mod riguros indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 6 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, solicitand în acest scop toate relatiile şi datele necesare; c) stabilesc marimea şi amplasamentul suprafetei de teren, pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii, propune alte amplasamente şi consemneaza în scris acceptul fostului proprietar sau al mostenitorilor acestuia pentru punerea în posesie pe alt amplasament când vechiul amplasament este atribuit în mod legal altor persoane; d) completeaza, în urma verificărilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu persoanele fizice şi juridice indreptatite; e) primesc şi transmit comisiei judetene contestaţiile formulate de persoanele interesate; f) intocmesc situaţii definitive, potrivit competentelor ce le revin, privind persoanele fizice şi juridice indreptatite sa li se atribuie teren, cu suprafaţa şi amplasamentele stabilite, conform planului de delimitare şi parcelare întocmit; g) intocmesc situaţii cu titlurile de proprietate eliberate în condiţiile art. 27 alin. (2)^2 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazurile în care proprietarii renunta la titlul de proprietate pentru intrarea în legalitate şi inainteaza comisiei judetene propuneri de revocare a acestor titluri; h) inainteaza şi prezinta spre aprobare şi validare comisiei judetene situaţiile definitive, împreună cu documentaţia necesară, precum şi divergentele produse şi consemnate la nivelul acestor comisii; i) pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele indreptatite sa primeasca terenul, completeaza fisele de punere în posesie a acestora, după validarea de către comisia judeteana a propunerilor facute, şi le inmaneaza titlurile de proprietate, potrivit competentelor ce le revin; j) analizeaza lunar evolutia cauzelor în justiţie în care comisia locala este parte şi în functie de aceasta hotaraste şi propune organului competent pozitia procesuala pentru termenele urmatoare; k) sesizeaza organele competente pentru sanctionarea membrilor comisiei, când este cazul; l) identifica terenurile atribuite ilegal şi sesizeaza primarul, care inainteaza sub semnatura acţiuni în constatarea nulitatii absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997 cu modificările şi completările ulterioare; m) exercita orice alte atribuţii ce le revin potrivit prevederilor legale şi prezentului regulament.  +  Articolul 6Comisiile judetene şi a municipiului Bucureşti au urmatoarele atribuţii principale: a) organizeaza instruirea comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale şi asigura distribuirea legilor, a prezentului regulament, a hartilor şi planurilor la zi, precum şi a altor materiale necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestora; b) asigura indrumarea şi controlul comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale prin desemnarea pe comune, oraşe şi municipii a membrilor din comisia judeteana; c) verifica legalitatea propunerilor inaintate de comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale, în special existenta actelor doveditoare, pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenta acestora; d) solutioneaza contestaţiile formulate împotriva masurilor stabilite de comisiile locale; e) valideaza sau invalideaza propunerile comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, împreună cu proiectele de delimitare şi parcelare; f) emit titlurile de proprietate pentru cererile validate; g) solutioneaza cererile de reconstituire a dreptului de proprietate a comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru terenurile forestiere; h) analizeaza propunerile comisiilor locale de revocare a titlurilor de proprietate eliberate în condiţiile art. 27 alin. (2)^2 din legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, verifica temeinicia acestor propuneri şi hotarasc în consecinţa; i) identifica terenurile atribuite ilegal şi sesizeaza prefectul, care va promova acţiuni în constatarea nulitatii absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare; j) analizeaza lunar evolutia cauzelor în justiţie în care comisia judeteana respectiv comisia Municipiului Bucureşti este parte şi decide asupra masurilor ce trebuie luate; k) atribuie şi dispun delimitarea în teren, completarea proceselor-verbale de punere în posesie a comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru terenurile forestiere proprietate publică ce le revin; l) preiau şi analizeaza cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere în cazul persoanelor care solicită reconstituirea dreptului de proprietate privată pe raza teritoriala a mai multor localităţi din judet; în aceste cazuri comisia judeteana va îndeplini, în mod corespunzător, şi atribuţiile prevăzute la literele b), c), d) şi h) de mai sus; m) exercita orice alte atribuţii ce le revin potrivit prevederilor legale şi prezentului regulament.  +  Capitolul III Functionarea comisiilor  +  Articolul 7 (1) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale îşi desfăşoară activitatea în plen, în prezenta majorităţii membrilor acestora, cu prezenta obligatorie a primarului sau, după caz, a viceprimarului. (2) Lucrarile de secretariat ale comisiei locale se asigura de secretarul unităţii administrativ-teritoriale. (3) Fiecare membru are un singur vot. În caz de paritate de voturi, votul presedintelui decide.  +  Articolul 8 (1) Comisiile judetene sau a Municipiului Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în prezenta majorităţii membrilor acestora. (2) Hotărârile comisiilor judetene sau a municipiului Bucureşti şi ale celor comunale, orăşeneşti sau municipale se adoptă cu votul majorităţii membrilor lor şi se consemneaza într-un proces-verbal semnat de toţi participantii. (3) Pentru adoptarea hotărârilor comisiile vor solicita prezentarea tuturor actelor necesare şi vor lua act de recunoasterea reciproca a limitelor proprietăţii de către vecini. (4) Fiecare membru are un singur vot. În caz de paritate de voturi, votul presedintelui decide.  +  Capitolul IV Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor  +  Articolul 9 (1) Lucrarile privind stabilirea dreptului de proprietate pentru fostii membri ai cooperativelor agricole de productie şi pentru celelalte persoane prevăzute de lege se desfăşoară de comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, după caz, luandu-se în considerare suprafaţa terenurilor aduse în cooperative, preluate de acestea în baza unor legi speciale, sau în orice alt mod de la membrii cooperatori. Suprafaţa adusa în cooperativa este cea care rezultă din actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de inscriere în cooperativa, registrul agricol de la data intrarii în cooperativa, evidentele cooperativei sau din orice alte probe, inclusiv declaratii ale martorilor. (2) În baza prevederilor art. 23 şi 24 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, terenurile atribuite din intravilanul localitatilor pentru construcţia de locuinte şi anexe gospodaresti, se inscriu în proprietatea deţinătorilor actuali, în limita suprafeţelor primite în acest scop de la fostele cooperative agricole de productie sau de la fostele consilii populare. (3) Fostii proprietari sau mostenitorii acestora vor fi compensati cu o suprafaţa de teren echivalenta valoric din terenurile intravilane sau, în lipsa, extravilane, ce au apartinut deţinătorilor prevăzuţi la alin. (1) sau ascendentilor acestora, din rezerva comisiei locale sau, după caz, din terenul proprietate privată a comunei, orasului sau a municipiului, acceptata de fostii proprietari sau de mostenitorii acestora.  +  Articolul 10 (1) În situaţiile în care restituirea pe vechiul amplasament nu mai este posibila, fostului proprietar sau moştenitorilor acestuia li se va oferi, un alt amplasament situat în aceeaşi localitate sau intr-o localitate invecinata. Oferta va fi trimisa persoanelor îndreptăţite prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire iar termenul în care răspunsul la oferta trebuie dat nu poate fi mai mic de 7 zile de la data primirii ofertei de teren pe alt amplasament. În cazul în care fostul proprietar sau moştenitorii acestuia nu accepta amplasamentul oferit, comisia locala va trebui sa formuleze o alta oferta în termen de 30 de zile, dacă persoanele indreptatite nu optează pentru primirea de despăgubiri. (2) În situaţia în care intr-o anumita localitate nu mai exista suficient teren în rezerva comisiei de fond funciar care să fie atribuit în proprietate foştilor proprietari deposedaţi sau moştenitorilor acestora, comisiile de fond funciar se vor adresa comisiilor de fond funciar din alte localităţi care vor pune la dispoziţie terenurile rămase disponibile. (3) Comisiile locale de fond funciar vor ataşa la cerere o situaţie centralizatoare privind terenurile aflate la dispoziţia lor, sub semnătura tuturor membrilor comisiei, avizată de comisia judeţeană de fond funciar, care să ateste că în rezerva comisiei locale de fond funciar nu mai există teren, pe baza situaţiei suprafeţelor de teren pentru care s-au emis titluri de proprietate, situaţie comunicată de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.------------Alin. (3) al art. 10 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.832 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2006. (4) Atunci când nu mai există teren în rezerva comisiei de fond funciar, aceasta se va putea adresa, prin intermediul comisiei judeţene de fond funciar, instituţiilor şi autorităţilor publice care administrează teren proprietate a statului.------------Alin. (4) al art. 10 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.832 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2006. (5) Toate instituţiile şi autorităţile publice care au în administrare terenuri proprietate publică a statului sunt obligate să răspundă cererilor formulate de comisiile de fond funciar şi să comunice acestora suprafeţele de teren care pot fi disponibilizate, în condiţiile legii, în termen de 45 de zile de la data primirii cererii.------------Alin. (5) al art. 10 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.832 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2006. (6) Comisiile de fond funciar vor putea solicita teren pentru compensarea cu teren echivalent de la staţiunile şi institutele de cercetare doar dacă nu mai există teren disponibil administrat de alte instituţii şi autorităţi publice în judeţul respectiv sau în judeţele învecinate.------------Alin. (6) al art. 10 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.832 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2006. (7) Prevederile alin. (6) nu se aplică atunci când retrocedarea se face pe vechiul amplasament al proprietarului deposedat.------------Alin. (7) al art. 10 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.832 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2006. (8) În aplicarea art. 9 alin. (1) şi a art. 24 alin. (6) din Legea nr. 1/2000pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, reconstituirea dreptului de proprietate pentru vechile amplasamente se face în perimetrul unităţilor de cercetare-dezvoltare pe terenuri agricole care nu sunt indispensabile cercetării.------------Alin. (8) al art. 10 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.832 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2006.  +  Articolul 11 (1) Potrivit prevederilor legale, stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulata de fiecare persoana indreptatita, personal sau prin mandatar. Când sunt mai mulţi mostenitori cererea se poate face şi în comun, fiind semnata de fiecare dintre ei. (2) În cerere se vor menţiona urmatoarele date şi elemente: numele şi prenumele solicitantului şi ale parintilor, calitatea, gradul de rudenie, suprafaţa de teren la care se socoteste indreptatit, precum şi orice alte date necesare pentru stabilirea dreptului de proprietate potrivit legii. (3) La cerere se vor anexa: acte de proprietate, certificat de mostenitor, hotărâre judecătorească, dacă exista; în toate cazurile, certificat de nastere, certificat de deces al autorului, în cazul mostenitorilor, precum şi orice alte acte din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat. (4) Totodata la cerere se va anexa declaratia prevăzută la art. 10 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Cererea împreună cu actele prevăzute la alin. (3) se depun la consiliul local în a cărui raza teritoriala este situat terenul, fie personal, fie prin posta, inauntrul termenului prevăzut de lege. (6) În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare în original şi cate o copie xerox, semnata pentru conformitate, ramanand la comisie numai copiile acestora. (7) Când cererea se transmite prin posta, la aceasta se vor anexa fie copii xerox semnate pentru conformitate pe propria raspundere de către solicitant. (8) În cazul în care după înregistrarea cererii, fostul proprietar prezintă probe doveditoare înainte de punerea în posesie, pentru suprafeţe mai mari avute în proprietate, reconstituirea se face pentru întreaga suprafaţa dovedita. (9) În toate cazurile cererea poate fi solutionata şi fără prezenta solicitantului, dacă acesta nu şi-a exprimat în scris dorinţa de a participa la solutionare. Prezenta solicitantului este obligatorie la primirea titlului de proprietate, care trebuie semnat, şi la punerea în posesie. (10) Cererile depuse potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele depuse în baza Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, vor urma procedura prevăzută de acestea.  +  Articolul 12Stabilirea suprafetei de teren din intravilan şi extravilan, adusa în cooperativa de membrii cooperatori sau, după caz, preluata de cooperativa în orice mod, se face conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Suprafetele de teren se inscriu în anexa nr. 1.  +  Articolul 13 (1) Stabilirea dreptului de proprietate pentru foştii cooperatori, în viaţă la momentul intrării în vigoare a legii, se face pe numele persoanelor îndreptăţite, iar pentru cooperatorii decedaţi, pe numele moştenitorilor. Când sunt mai mulţi moştenitori stabilirea dreptului de proprietate se face pe numele tuturor moştenitorilor. (2) În situaţia în care pentru stabilirea dreptului de proprietate au depus cereri la comisie mai multe categorii de moştenitori, cererile moştenitorilor legali vor fi luate în considerare, prin excludere, în următoarea ordine de preferinţă: a) cele ale descendenţilor direcţi (copii, nepoţi, strănepoţi), singuri sau în concurs cu soţul supravieţuitor, excluzându-i pe toţi ceilalţi moştenitori; copiii îi exclud pe nepoţi şi aceştia pe strănepoţi, în afară de cazul în care nepoţii sau, după caz, strănepoţii vin la moştenire în locul părintelui decedat anterior autorului succesiunii, prin reprezentare legală; b) cele ale colateralilor privilegiaţi (fraţi, surori şi descendenţii acestora - copiii şi nepoţii acestora) şi ale ascendenţilor de gradul I (părinţi), împreună sau singuri şi, după caz, în concurs cu soţul supravieţuitor, excluzându-i pe ceilalţi moştenitori de grad mai îndepărtat; fraţii şi surorile îi exclud pe descendenţii lor; aceştia din urmă pot veni la moştenire în locul tatălui sau al mamei (frate sau soră) în cazul în care aceştia au decedat anterior autorului succesiunii, prin reprezentare legală; c) cele ale ascendenţilor de gradul II (bunici), singuri sau în concurs cu soţul supravieţuitor; d) cele ale colateralilor de gradul III (unchi, mătuşi), excluzându-i pe ceilalţi moştenitori de grad mai îndepărtat, singuri sau, după caz, în concurs cu soţul supravieţuitor; e) cele ale moştenitorilor colaterali de gradul IV (veri) ca ultime persoane cu vocaţie succesorală, singuri sau în concurs cu soţul supravieţuitor. (3) Soţul supravieţuitor vine singur la moştenire dacă nu există nici unul dintre gradele de moştenitor prevăzute mai sus. (4) În cazul în care există moştenitori testamentari care formulează cereri, ei vor fi trecuţi, de asemenea, în titlul de proprietate împreună cu ceilalţi moştenitori legali care au vocaţie, potrivit documentelor prezentate, urmând ca raporturile dintre ei să fie soluţionate potrivit dreptului comun. (5) Foştii membri cooperatori, în viaţă, fie că au adus sau nu au adus terenuri în cooperativă, sunt înscrişi cu suprafaţa stabilită de comisie în tabelele cuprinse în anexele nr. 2a) şi 2b), iar moştenitorii cooperatorilor decedaţi sunt înscrişi cu suprafaţa stabilită în tabelul prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 14La cererea proprietarilor sau a moştenitorilor prevăzuţi la art. 27 alin. (2^1) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile locale înaintează comisiilor judeţene, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererilor, planurile parcelare şi procesul-verbal de punere în posesie pentru eliberarea titlurilor de proprietate, însoţite de un extras de carte funciară.------------Art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.832 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2006.  +  Articolul 15În cazurile în care s-au emis titluri de proprietate altor persoane pe vechile amplasamente ale foştilor proprietari, care, anterior emiterii acestor titluri, au primit adeverinţe de proprietate şi se afla în posesia terenurilor, în condiţiile art. 27 alin. (2)^2 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comisia judeţeană va revoca titlurile de proprietate emise abuziv şi va elibera titluri de proprietate persoanelor îndreptăţite. Pentru a proceda la aceasta comisia va solicita biroului de cadastru şi publicitate imobiliara informaţii cu privire la actele juridice înregistrate în cartea funciara cu privire la acel teren. Birourile de cadastru şi publicitate imobiliară vor furniza aceste informaţii în maximum 20 de zile. Cererile celor în drept vor fi soluţionate de către comisia judeţeană în termen de 30 de zile de la înregistrare.------------Teza a III-a a art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.832 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2006.  +  Articolul 16Persoanele decorate cu titlurile "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul" şi "Mihai Viteazul cu Spade", care au optat şi li s-a atribuit la data împroprietăririi teren arabil, precum şi, după caz, moştenitorii lor, cu excepţia celor care l-au înstrăinat, se înscriu cu suprafaţa stabilită de comisie în tabelul prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 17Veteranilor de război prevăzuţi în Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi categoriilor de persoane prevăzute la art. 15 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, li se atribuie, în condiţiile legii, în proprietate terenuri din extravilan sau, după caz, în intravilan, aflate la dispoziţia comisiei locale şi se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 18Persoanelor fizice cu domiciliul în România care nu s-au înscris în cooperativele agricole de producţie sau, după caz, moştenitorilor acestora, ale căror terenuri sunt comasate în actualul perimetru al cooperativei şi nu au fost compensate cu alte terenuri, li se restituie la cerere terenurile pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane şi vor fi înscrise în tabelul prevăzut în anexa nr. 6. Dacă terenurile au fost atribuite în mod legal acestea vor putea primi teren pe alt amplasament sau despăgubiri.  +  Articolul 19În localităţile cu cetăţeni români aparţinând minorităţii germane sau în cele în care locuiesc persoane care au fost deportate ori strămutate, deposedate de terenuri, se vor atribui în proprietate, la cerere, cu prioritate acestora sau moştenitorilor lor, terenuri, în condiţiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se înscriu în tabelul cuprins în anexa nr. 7.  +  Articolul 20 (1) Persoanelor care nu au calitatea de cooperator, dar care au lucrat ca angajaţi în ultimii 3 ani în cooperativa agricola de producţie sau în asociaţii cooperatiste, la cerere, li se va stabili suprafaţa de teren în proprietate din terenurile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă fac dovada că sunt stabilite în localitate sau dacă declară în scris că nu deţin în proprietate alte terenuri. Aceste persoane vor primi terenuri după finalizarea reconstituirii dreptului de proprietate dacă mai există terenuri disponibile; persoanele şi suprafaţa stabilită de comisie se înscriu în tabelul cuprins în anexa nr. 8a). (2) În acelaşi mod se procedează şi în cazul persoanelor care au fost deportate şi nu beneficiază de dispoziţiile art. 14-16 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se înscriu în tabelul cuprins în anexa nr. 8b).  +  Articolul 21 (1) Pentru determinarea suprafeţelor necesare stabilirii dreptului de proprietate conform prevederilor art. 14-16 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comisia va însuma suprafeţele propuse a se atribui, înscrise în tabelele prevăzute în anexele nr. 2a), 2b), 3, 4, 5, 6, 8b), iar suprafaţa rezultată va fi echivalata cu suprafaţa cooperativei înscrisă în cadastrul funciar general la data de 1 ianuarie 1990. (2) În situaţia în care rezultă o rezervă de teren, comisia va stabili atribuirea acesteia în proprietatea persoanelor îndreptăţite prevăzute de lege, care nu au primit teren pe amplasamentul iniţial, din aceeaşi localitate sau din alte localităţi. După validarea cererii de reconstituire de către comisia competenţa, terenurile acestea vor fi puse la dispoziţia comisiei care efectuează punerea în posesie.  +  Articolul 22Personalul de specialitate care şi-a desfăşurat activitatea în unităţile agricole cooperatiste desfiinţate sau reorganizate în societăţi comerciale, prevăzute la art. 118 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, căruia i se atribuie teren cu prioritate în proprietate, conform art. 19 alin. (1) ori art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se înscrie în tabelul prevăzut în anexa nr. 9.  +  Articolul 23 (1) Familiile cărora urmează să li se atribuie teren în localităţile cu excedent de suprafaţă agricolă şi cu deficit de forţă de muncă, conform art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificări şi completări, după finalizarea reconstituirii dreptului de proprietate pentru persoanele îndreptăţite, se înscriu cu suprafeţele stabilite în tabelul prevăzut în anexa nr. 10 a). (2) Familiile din alte localităţi din cadrul judeţului ori din alte judeţe, cărora urmează să li se atribuie teren în condiţiile art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 10 b). (3) În acest scop comisiile judeţene vor aduce la cunoştinţă prin mass-media suprafeţele de teren agricol ce constituie excedent.  +  Articolul 24Suprafeţele de teren stabilite conform art. 22 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru parohiile, schiturile şi mănăstirile din mediul rural se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 11.  +  Articolul 25 (1) Terenurile proprietatea membrilor asociaţiilor de tip privat cu personalitate juridică, cu excepţia asociaţiilor cu profil zootehnic care se vor înfiinţa, conform art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 12a). După stabilirea suprafeţei ce revine fiecărui titular şi validarea de către comisiile judeţene a opţiunii lor potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vor fi puşi în posesia terenurilor, grupat în cadrul asociaţiei. (2) Pentru asociaţiile de tip privat cu personalitate juridică de profil zootehnic, care se înfiinţează conform art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare terenurile necesare bazei furajere se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 12b), urmând ca la punerea în posesie să se procedeze potrivit prevederilor alin. (1). (3) Terenurile care devin proprietatea societăţilor comerciale pe acţiuni înfiinţate conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin reorganizarea asociaţiilor intercooperatiste sau de stat şi cooperatiste, se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 12c).  +  Articolul 26 (1) Terenurile cu vegetaţie forestieră - păduri, zăvoaie, tufărişuri, păşuni împădurite - care au aparţinut persoanelor fizice se restituie, la cerere, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, într-o suprafaţă egală cu cea trecută în proprietatea statului, şi se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 13. (2) Aceste terenuri vor fi puse la dispoziţie de unităţile silvice care le deţin. (3) Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere solicitate în baza Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se face în conformitate cu prevederile cap. VIII.  +  Articolul 27 (1) După definitivarea tabelelor prevăzute în anexele nr. 2 - 20 şi după aprobarea lor prin proces-verbal de către comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, acestea vor fi afişate în loc vizibil la sediul consiliului local pentru luarea la cunoştinţă de către cei interesaţi. Fiecare tabel va fi semnat de membrii comisiei, cu menţiunea datei afişării. (2) Persoanele care nu au domiciliul în localitatea respectivă vor fi înştiinţate de către comisia locală prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (3) Persoanele nemulţumite de propunerile de stabilire a dreptului de proprietate de către comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale pot face, în termen de 10 zile de la afişare, contestaţie adresată comisiei judeţene, pe care o depun la secretariatul comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale, care este obligat să o înregistreze şi să o înainteze prin delegat la secretarul comisiei judeţene în termen de 3 zile. (4) În cazul persoanelor care nu au domiciliul în localitatea respectivă, termenul dreptului de contestaţie se socoteşte de la primirea înştiinţării de către comisia locală prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (5) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, imediat după expirarea termenelor prevăzute mai sus, vor înainta documentaţia comisiilor judeţene. (6) Comisia judeţeană va analiza propunerile primite de la comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, privind modul de respectare a prevederilor legii în legătură cu stabilirea dreptului de proprietate, precum şi contestaţiile celor care s-au considerat nemulţumiţi de modul de stabilire a dreptului de proprietate de către comisia comunală, orăşenească sau municipală. (7) După analizare comisia judeţeană, prin hotărâre, va soluţiona, contestaţiile, va valida sau va invalida propunerile, în termen de 30 zile de la primire, şi le va transmite prin delegat, în termen de 3 zile, comisiilor locale, care le vor afişa imediat la sediul consiliului local şi vor comunică sub semnătură persoanelor care au formulat contestaţii hotărârea comisiei judeţene.(7^1) Hotărârile de validare ale comisiei judeţene vor cuprinde, atunci când sunt aplicabile dispoziţiile art. III alin. (1^1) din Legea nr. 169/1997pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, un articol distinct prin care se constată trecerea suprafeţei supuse restituirii din domeniul public în domeniul privat al statului sau al localităţilor şi punerea sa la dispoziţie comisiei locale în vederea punerii în posesie.------------Alin. (7^1) a art. 27 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.832 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2006.(7^2) Atunci când retrocedarea este solicitată în numele unei persoane juridice, alta decât formele asociative prevăzute la art. 26 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, la cerere se vor ataşa dovezi care să ateste că aceasta este continuatoarea sau succesoarea fostului proprietar: hotărâri judecătoreşti sau, în completare, alte dovezi.------------Alin. (7^2) a art. 27 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.832 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2006. (8) De la data comunicării sub semnătură persoanele nemulţumite pot face plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene la judecătorie în termen de 30 de zile.  +  Articolul 28 (1) În paralel cu stabilirea dreptului de proprietate pentru persoanele prevăzute de lege comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale vor stabili suprafaţa izlazurilor comunale care se formează din suprafaţa izlazului aflat în prezent în administrarea consiliilor locale, din suprafaţa provenită din izlazul care a fost dat în folosinţă unor cooperative agricole de producţie prevăzute la art. 33 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din suprafaţa provenită din izlazurile comunale, care a fost transmisă unor unităţi de stat prevăzute la art. 44 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În comunele compuse din mai multe localităţi suprafaţa de izlaz va fi defalcată pe sate. (2) Terenurile prevăzute la alin. (1), la propunerea comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, prin ordin al prefectului trec în proprietatea privată a comunelor, oraşelor sau, după caz, a municipiilor şi se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 14.  +  Articolul 29 (1) Pentru familiile din zona montană, care se încadrează în prevederile art. 43 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la consiliile locale se va constitui o comisie formată din: primar, secretarul consiliului local, inginerul agronom de la ocolul agricol, delegatul comisiei judeţene pentru zona montană şi 5 - 10 gospodari şi intelectuali care se bucură de prestigiu în localitatea respectivă. (2) Comisia prevăzută la alin. (1) analizează în plen cererile primite şi va stabili familiile îndreptăţite sa primească în proprietate terenuri agricole, iar consiliul local va propune prefectului emiterea ordinului pentru atribuirea în proprietate a acestor terenuri. (3) În vederea atribuirii în proprietate pentru fiecare familie stabilită de comisia locală se întocmeşte o documentaţie care conţine hotărârea comisiei comunale, consemnată într-un proces-verbal, schiţa topografică a terenului propus pentru împroprietărire, cu menţionarea suprafeţei totale şi pe categorii de folosinţă, precum şi cererea celui în cauză. Suprafeţele atribuite în proprietate se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 15. Pe baza titlului de proprietate proprietarul are obligaţia să se înscrie cu suprafaţa respectivă în cadastrul funciar, în registrul agricol şi, după caz, în cartea funciară şi la organul financiar local.  +  Articolul 30 (1) Persoanele ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, altele decât cele de expropriere, şi care se află în administrarea unităţilor agricole de stat sau, după caz, moştenitorii acestora, în conformitate cu art. 37 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare devin, la cerere, acţionari la societăţile comerciale înfiinţate conform Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare din fostele unităţi agricole de stat. Aceste persoane pot primi în condiţiile art. 42 din Legea nr. 18/1991, republicată, la cerere, o suprafaţă de 5.000 mp de familie, în echivalent arabil, din terenurile proprietatea statului. Atribuirea suprafeţei de 5.000 mp de familie se face în situaţia în care proprietarilor sau moştenitorilor acestora nu li s-a atribuit suprafaţa minimă din alte suprafeţe de teren, potrivit legii. Numărul de acţiuni primite împreună cu suprafaţa atribuită nu va putea depăşi valoarea a 10 ha teren de familie, în echivalent arabil. Persoanele care se încadrează în această categorie se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 16. (2) Suprafaţa de teren până la 10 ha de familie, transformată în acţiuni proporţional, în echivalent arabil, stabilită în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, va fi retrocedată în natură conform Legii nr. 1/2000. În cazul în care proprietarii deposedaţi au deţinut suprafeţe mai mari, acestora li se vor retroceda terenuri până la limita a 50 ha.  +  Articolul 31 (1) Persoanelor sau, după caz, moştenitorilor acestora, al căror teren agricol, până la intrarea în vigoare a legii fondului funciar, era în proprietatea statului şi administrarea consiliilor locale, la cerere, li se vor restitui terenurile prevăzute la art. 41 din Legea nr. 18/1991, republicată. Persoanele care se încadrează în această categorie se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 17. (2) Pentru suprafaţa de peste 10 ha de familie, în echivalent arabil, conform Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi restituită în natură diferenţa până la 50 ha de proprietar deposedat.  +  Articolul 32 (1) Echivalarea terenurilor agricole, pe categorii de folosinţă în echivalent arabil, este prevăzută în anexa nr. 18. (2) Echivalentul arabil se aplică şi deţinătorului terenului din perimetrul căruia se reconstituie proprietatea. (3) În cazurile în care echivalarea prevăzută la alin. (2) nu s-a realizat comisiile de fond funciar vor stabili diferenţele de suprafaţa pentru care nu s-a reconstituit dreptul de proprietate, iar acestea se vor retroceda în condiţiile legilor fondului funciar.  +  Capitolul V Punerea în posesie a proprietarilor şi emiterea titlurilor de proprietate  +  Articolul 33 (1) Delimitarea şi parcelarea pe proprietari se fac pe baza hărţilor şi planurilor de situaţie la zi din cadrul actualei unităţi administrativ-teritoriale. (2) La parcelarea terenului în sisteme de irigaţii se va ţine seama de metoda de udare cu echipamentele existente şi de prevederile regulamentelor de exploatare pentru utilizarea corectă şi raţională a acestora. (3) Astfel, în cazul irigaţiilor prin aspersiune la care se folosesc echipamente de udare cu mutare manuală, la stabilirea loturilor de teren se va lua în considerare unitatea de suprafaţă deservită de un hidrant. (4) La stabilirea limitelor loturilor se recomandă ca latura mică să fie pe antenă, latura mare să fie egală cu lungimea aripii de ploaie, iar suprafaţa parcelei să coincidă cu suprafaţa deservită de o aripă de ploaie sau cu un multiplu al acestei suprafeţe. (5) Pentru proprietăţile de mici dimensiuni utilizarea raţională a sistemului de irigaţii, respectiv a suprafeţei deservite de un hidrant, presupune gruparea mai multor proprietari cu acces la sursa de apă. (6) Pentru suprafeţele prevăzute să fie irigate prin scurgere la suprafaţă (brazde, fâşii) se vor avea în vedere orografia terenului, posibilitatea aplicării udării pe întreaga suprafaţă şi, respectiv, modalităţile de evacuare a apei în exces. (7) Pe terenurile amenajate cu lucrări de desecare-drenaj, la stabilirea proprietăţilor se vor lua în considerare limitele obligatorii (canale, drumuri de exploatare) care să asigure atât exploatarea agricolă, cât şi întreţinerea lucrărilor hidroameliorative. (8) Pe terenurile în pantă, la parcelare se va avea în vedere respectarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului existente (terase, banchetă, benzi înierbate, reţeaua de regularizare a scurgerii apei de pe versanţi, drumuri agricole şi alte lucrări). (9) Când nu sunt executate lucrări de combatere a eroziunii solului delimitarea parcelelor se va face, pe cât posibil, cu latura lungă în sensul curbelor de nivel, astfel încât să permită executarea lucrărilor de pregătire a solului pentru însămânţări, precum şi întreţinerea culturilor prăsitoare pe direcţia curbelor de nivel, în scopul prevenirii şi combaterii eroziunii solului. (10) Delimitarea zonelor de protecţie aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, inclusiv celor de gospodărire a apelor, se va face cu respectarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform normelor legale în vigoare.  +  Articolul 34 (1) Punerea în posesie cu terenuri agricole a persoanelor îndreptăţite, pe bază de măsurători topografice, se va efectua în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către specialişti în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătăţiri funciare şi cadastru general. În situaţia în care volumul lucrărilor depăşeşte posibilităţile de lucru ale comisiei, acestea se pot executa prin prestări de servicii de către specialişti în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătăţiri funciare şi cadastru general ai agenţilor economici. Persoanele care au formulat plângeri la judecătorie vor fi puse de către comisii, în posesie, provizoriu, cu suprafeţele stabilite pe baza hotărârii comisiei judeţene, până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.După pronunţarea hotărârii judecătoreşti, punerea în posesie se va face ţinându-se seama de dispoziţiile acesteia. (2) În cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente ale proprietarilor deposedaţi, iar proprietarii vecini recunosc limitele acestor proprietăţii pe toate laturile, comisia locală ia act de recunoaşterea reciprocă a limitelor proprietăţii, formulata în scris, întocmeşte planurile parcelare şi înaintează în termen de 10 zile documentaţia comisiei judeţene sau prefectului pentru validare şi, respectiv, pentru eliberarea titlurilor de proprietate. (3) Din rezerva constituită potrivit legii comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale vor putea atribui în completare terenuri, dacă din hotărârea judecătorească rezultă aceasta. (4) Punerea în posesie se face prin întocmirea procesului-verbal, conform machetelor prevăzute în anexa nr. 19, şi prin semnarea acestuia. Un exemplar al procesului-verbal se înmânează proprietarului împreună cu schiţa terenului. (5) În acest scop autorităţile comunale şi orăşeneşti ale administraţiei publice locale vor încunoştinţa în scris, cu confirmare de primire, persoanele care au domiciliul în localitate sau în alte localităţi şi cărora li s-a restabilit dreptul de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea în posesie. Pentru persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în localitate autorităţile comunale şi orăşeneşti ale administraţiei publice locale vor afişa la sediul lor data punerii în posesie, utilizând totodată orice alte mijloace de comunicare. (6) Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitate de a se prezenta la data punerii în posesie pot împuternici prin procură specială şi autentică, cu menţiunea expresă "Pentru punere în posesie", alte persoane, care vor semna procesul-verbal de luare în primire a terenului. (7) La înmânarea titlurilor de proprietate cheltuielile ocazionate de expedierea încunoştinţărilor vor fi achitate, pe bază de chitanţă, de persoanele care primesc titlurile. (8) Marcarea parcelelor se face prin ţăruşi sau borne care se asigură de fiecare proprietar.  +  Articolul 35 (1) În temeiul art. III alin. (1)^1 din Legea nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile locale, în termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, vor sesiza comisiile judeţene asupra cazurilor de acte administrative prin care au fost trecute în domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în termen legal. (2) Comisia judeţeană reanalizează aceste cereri şi în cazul în care hotărăşte reconstituirea dreptului de proprietate fostului proprietar eliberează acestuia titlul de proprietate.  +  Articolul 36 (1) Pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie şi schiţele terenurilor, comisia judeţeană emite titlurile de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 20. Documentaţiile se trimit în două exemplare, dintre care unul se reţine şi se depozitează la arhiva oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară. Formularele cuprinzând titlul de proprietate se tipăresc pe hârtie specială format A3, ca imprimat cu regim special, în carnete a câte 100 de file. Acestea se vor tipări prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor şi se vor difuza comisiilor judeţene în funcţie de necesităţi. Titlul de proprietate pentru cetăţenii în viaţă se emite persoanelor îndreptăţite (soţ, soţie), iar pentru moştenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au aparţinut autorului lor, în care se nominalizează toţi solicitanţii îndreptăţiţi, urmând ca pentru ieşirea din indiviziune, ulterior, aceştia să procedeze potrivit dreptului comun. Titlul de proprietate se completează cu tuş negru şi se numerotează începând de la nr. 1 în fiecare judeţ. În titlu se vor înscrie numele şi prenumele titularului, precum şi iniţiala tatălui. În cazul în care alături de soţul supravieţuitor vin la moştenire şi alţi moştenitori, potrivit celor prevăzute la art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la rubrica "Prin reconstituirea dreptului de proprietate" se înscrie suprafaţa atribuită persoanelor care au deţinut terenuri în proprietate sau, după caz, moştenitorilor acestora, precum şi în cazurile prevăzute la art. 22 din aceeaşi lege. (2) Titlul de proprietate se semnează de prefect, secretarul general al instituţiei prefectului, ca secretar, şi de directorul general al oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară. Părţile detaşabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, după care le vor înmâna sub semnătură titularilor, iar partea nedetaşabilă (cotorul) a titlului de proprietate se reţine şi se depozitează la arhiva oficiului judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară. (3) În acest sens comisiile vor întocmi un registru care va cuprinde numele şi prenumele titularului, numărul titlului de proprietate şi semnătura primitorului. (4) Formularele de titluri de proprietate existente se vor adapta în mod corespunzător. (5) Titlurile de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie în baza prevederilor legilor fondului funciar se vor completa şi se vor elibera după pronunţarea hotărârii judecătoreşti irevocabile. (6) Procedura privind delimitarea, întocmirea planului parcelar, punerea în posesie şi emiterea titlului de proprietate pentru terenurile forestiere solicitate în baza prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se face conform dispoziţiilor cap. VIII. (7) În cazul pierderii sau distrugerii titlului de proprietate se pot elibera duplicate, sub condiţia publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a a declaraţiei de pierdere sau distrugere, şi purtării menţiunii "duplicat", după încunoştinţarea scrisă a comisiei judeţene, (8) Titlurile de proprietate se vor emite şi în favoarea proprietarilor care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate, conform art. 27, alin. (2)^1 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Celelalte dispoziţii din prezentul regulament se vor aplica în mod corespunzător.  +  Articolul 37În situaţia în care mai rămân terenuri neatribuite, comisia le va delimita pe planul cadastral şi, dacă nu vor fi solicitate de către alte comisii locale în baza art. 10 din Regulament, le va preda consiliului local în administrare, urmând să fie folosite în conformitate cu prevederile legii. Înscrierea acestor suprafeţe se va face potrivit anexei nr. 17. De asemenea, va delimita şi va marca pe plan şi în teritoriu terenurile societăţilor comerciale, ale asociaţiilor de tip privat, izlazurile comunale şi terenurile cu vegetaţie forestieră atribuite proprietarilor care au solicitat restituirea acestora în condiţiile prevăzute de lege. Totodată va delimita şi va marca pe plan şi în teritoriu suprafaţa ce se va atribui în folosinţă, care se predă consiliului local.  +  Articolul 38După punerea în posesie a tuturor proprietarilor oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară va redacta un plan de situaţie cu noua parcelare a teritoriului şi cu numerotarea topografică corespunzătoare, în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la acesta, iar unul se predă cu proces-verbal consiliului local al comunei, oraşului sau municipiului.  +  Capitolul VIDispoziţii generale pentru aplicarea Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare  +  Articolul 39 (1) Reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. (2) În acest scop se va solicita persoanelor care au depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate în termen legal, schiţa amplasamentului cu terenul deţinut sau orice alte informaţii din care să rezulte identificarea vechiului amplasament solicitat. (3) Pentru terenurile agricole comisiile locale împreună cu oficiile judeţene de cadastru şi publicitate imobiliară, pe baza analizei documentaţiilor prezentate la alin. (2), stabilesc dacă vechiul amplasament nu a fost atribuit legal altor persoane şi poate fi retrocedat, delimitându-se pe planul de situaţie terenurile solicitate conform prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare. (4) Pentru terenurile forestiere comisiile locale vor stabili dacă vechiul amplasament, identificat în conformitate cu documentaţiile prezentate la alin. (2), nu a fost atribuit legal şi poate fi retrocedat. Ocoalele silvice sunt obligate să prezinte toate documentele necesare reconstituirii dreptului de proprietate (hărţi amenajistice, extrase de pe amenajament, etc.) în termen de 5 zile de la solicitarea comisiei locale. (5) Comisia de fond funciar va soluţiona cererile în următoarea ordine: în primul rând vor fi soluţionate cererile ce privesc amplasamente pentru care nu s-au eliberat titluri de proprietate altor persoane, apoi cererile vor fi soluţionate în ordinea primirii lor.------------Alin. (5) a art. 39 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.832 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2006.  +  Articolul 40 (1) Comisiile locale vor inregistra într-un registru separat acordurile dintre proprietarii investiţiilor şi foştii proprietari deposedaţi sau moştenitorii acestora, incheiate în baza art. 4, alin. (1)^1 - (1)^9 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În situaţia prevăzuta la art. 4, alin. (1)^7 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, investitorul care a plătit contravaloarea terenului foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora va prezenta comisiei de fond funciar dovada efectuării plaţilor (chitanţe, ordine de virament bancar etc). Comisia va verifica dacă au fost îndeplinite toate obligaţiile prevăzute de acordul încheiat între părţi şi va emite investitorului un act de confirmare. Investitorul îşi va putea intabula dreptul de proprietate pe baza acordului cu fostul proprietar şi a confirmării primite de la comisia de fond funciar.  +  Articolul 41 (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferenţa dintre suprafaţa primită de familie şi cea adusă în cooperativa agricolă de producţie sau preluată prin legi speciale ori în orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 3 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se vor înscrie în anexa nr. 22. (2) Persoanelor fizice cărora li s-a validat dreptul de proprietate conform prevederilor alin. (1), pentru care nu există suprafeţe de teren agricol, reconstituirea li se face în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, iar în situaţia în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, se vor acorda despăgubiri şi se vor înscrie în anexa nr. 23, conform art. 3 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 42 (1) Persoanele cărora li se stabileşte dreptul de proprietate potrivit art. 4 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu în anexa nr. 24. (2) După analizarea şi verificarea cererilor şi a actelor doveditoare, conform prevederilor art. 9 alin. (5) şi ale art. 11 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 alin. (1), (1)^1 şi (1)^2 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, comisia locală va completa anexa nr. 24 şi o va înainta comisiei judeţene pentru validare. (3) După validarea anexei nr. 24 foştilor proprietari li se reconstituie dreptul de proprietate în localităţile în care există terenuri agricole, aflate la dispoziţia comisiilor locale, iar în situaţia în care aceste suprafeţe sunt insuficiente, din domeniul privat al statului din acelaşi judeţ sau din judeţele invecinate. În aceste situaţii se vor elibera titluri de proprietate în condiţiile legii. (4) În cazurile în care compensarea nu este posibilă se vor acorda despăgubiri foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, în condiţiile legii, şi se vor înscrie în anexa nr. 23. (5) Atât în cazul terenurilor agricole cât şi în cazul celor forestiere valoarea probantă a actelor doveditoare este aceiaşi.  +  Articolul 43 (1) Pentru terenurile foştilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuţi la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmeşte anexa nr. 24a. (2) Pentru terenurile foştilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuţi la art. 4 alin. (1)^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmeşte anexa nr. 24b. (3) Pentru terenurile foştilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuţi la art. 4 alin. (1)^2 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmeşte anexa nr. 24c. (4) Pentru terenurile foştilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuţi la art. 4 alin. (1)^3 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, când despăgubirile sunt plătite de investitor, se întocmeşte anexa nr. 24d. Când despăgubirile sunt plătite de stat se întocmeşte anexa nr. 23.  +  Articolul 44În anexa nr. 25 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafeţei de teren agricol de până la 10 ha de familie şi li s-a aplicat cota de reducere, care au solicitat prin cerere acest drept, potrivit art. 5 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 45 (1) În situaţia în care anumite suprafeţe sunt revendicate de doi solicitanţi, dintre care unul este proprietarul deposedat prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1945 - 1990, iar cel de-al doilea este persoana care a fost împroprietărită cu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat în orice mod de cooperativă sau de stat, se vor restitui în natură ambilor solicitanţi, în limita resurselor de teren existente. Aceste persoane se înscriu în anexa nr. 26. (2) În cazul în care resursele sunt insuficiente, se va atribui în natură teren primului proprietar, iar cel de-al doilea va fi despăgubit în condiţiile legii şi vor fi înscrişi în anexa nr. 23. (3) În cazul lipsei resurselor se acordă despăgubiri, potrivit legii, ambilor proprietari şi vor fi înscrişi în anexa nr. 23.  +  Articolul 46Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, dacă persoanele în cauză au deja un titlu în condiţiile Legii nr. 18/1991; în caz contrar se va emite un singur titlu de proprietate pentru întreaga suprafaţă.  +  Capitolul VII Retrocedarea terenurilor agricole  +  Articolul 47 (1) În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare şi conform art. 9 şi 10 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, cu modificările şi completările ulterioare, terenurile care fac obiectul retrocedării drepturilor proprietarilor, conform Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se vor preda pe bază de protocol comisiilor locale, în vederea eliberării titlurilor de proprietate şi punerii în posesie a celor îndreptăţiţi, în cel mult 30 zile de la comunicarea hotărârii însoţită de documentaţia care a stat la baza acesteia. (2) Comisia judeţeană comunică hotărârea şi documentaţia necesară, în termen de 10 zile de la validarea propunerii, comisiei locale de fond funciar.  +  Articolul 48 (1) În anexa nr. 27 se înscriu persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar la societăţile comerciale pe acţiuni cu profil agricol sau piscicol în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, şi cărora li se restituie în natură suprafeţe agricole, pe baza documentelor care atestă fosta proprietate, în perimetrul acestor societăţi.-------------Alin. (1) al art. 48 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005. (2) În situaţia în care li s-a stabilit calitatea de acţionar la alte societăţi comerciale, foste I.A.S., decât acolo unde a fost situat terenul, punerea în posesie se face, în funcţie de opţiune, pe vechiul amplasament, dacă este liber, iar în situaţia în care nu este liber, cu acordul persoanelor fizice îndreptăţite, se stabileşte un nou amplasament.  +  Articolul 49 (1) În anexa nr. 28 se înscriu terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza actelor doveditoare, au constituit patrimoniul Academiei Române, universităţilor şi instituţiilor de învăţământ superior cu profil agricol, care trec în proprietatea acestora, la cerere, potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000 cu modificările ulterioare. (2) Comasările realizate de Agenţia Domeniilor Statului conform prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se fac fără a se ţine seama de organizarea administrativ teritorială, şi sunt validate de Comisiile Judeţene pe raza cărora se afla terenurile.  +  Articolul 50În anexa nr. 29 se înscriu persoanele fizice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate la institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă, precum şi la regiile autonome cu profil agricol sau la societăţile naţionale cu profil agricol şi cărora li se restituie suprafeţele de teren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 51Pentru delimitarea terenurilor solicitate pe vechile amplasamente se va proceda conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, şi a procedurilor prevăzute de aceasta.  +  Articolul 52Prefectul, în calitatea sa de preşedinte al comisiei judeţene, va întocmi şi va înainta lunar, până la data de 5 a fiecărei luni calendaristice, Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, situaţiile centralizatoare pe comune şi pe total judeţ, prevăzute în anexele nr. 22 - 49, va comunică stadiul acestora, precum şi al realizării aplicării prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, inclusiv punerea în posesie şi emiterea titlurilor de proprietate, propunerile de măsuri şi, după caz, de stabilire a răspunderii pentru primarii care împiedică în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele şi în condiţiile stabilite de lege.  +  Articolul 53În anexa nr. 30 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 37-39 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cărora li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole şi pentru diferenţa dintre suprafaţa primită şi cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.-------------Art. 53 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.  +  Articolul 54În anexa nr. 23 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care nu există suprafeţe de teren agricol pentru restituirea integrală a proprietăţii, solicitate prin cerere, cărora li se vor acorda despăgubiri.  +  Articolul 55În anexa nr. 31 se înscriu persoanele juridice îndreptăţite să li se acorde despăgubiri pentru reconstituirea dreptului de proprietate, în cazul în care restituirea în natură nu este posibil de realizat, conform prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 56În anexa nr. 32 se înscriu structurile reprezentative ale unităţilor de cult, care dobândesc prin reconstituire suprafeţe de teren agricol pe care le-au avut, potrivit art. 23 alin. (1)^2 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 57În anexa nr. 33 se înscriu structurile reprezentative ale unităţilor de cult cărora li se constituie dreptul de proprietate conform alin. (1^1) al art. 23 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare  +  Articolul 58În anexa nr. 34 se înscriu unităţile de învăţământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic, şcolile generale din mediul rural şi instituţiile publice de ocrotire a copiilor, cărora li se restituie suprafeţele de teren pe care le-au avut în proprietate, în limita a 50 ha, potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 59În anexa nr. 35 se înscriu unităţile de învăţământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic şi şcolile generale din mediul rural, cărora li se atribuie în folosinţă suprafeţe de teren agricol până la 50 ha din rezerva comisiilor locale, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 60În anexa nr. 36 se înscriu suprafeţele proprietate de stat prevăzute la art. 22^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VIII Retrocedarea terenurilor forestiere  +  Articolul 61 (1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere se face, pe vechile amplasamente, din suprafeţele de teren cu destinaţie forestieră cuprinse în amenajamentele silvice şi din terenurile cu destinaţie agricola acoperite cu vegetaţie forestiera: păşuni împădurite, tufărişuri, zăvoaie şi altele asemenea). Reconstituirea se va face având în vedere structura de proprietate existenta la momentul deposedării abuzive a acestor terenuri de către regimul comunist. (2) Terenurile forestiere nu fac obiectul constituirii dreptului de proprietate. (3) Persoanele fizice, cetăţeni români, indiferent dacă la data înregistrării cererii aveau domiciliul în ţară sau în străinătate, se înscriu în anexa nr. 37, împreună cu datele referitoare la suprafaţă şi amplasament, stabilite de comisie, potrivit art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 62Persoanele fizice care solicită reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, pentru suprafeţe de teren care fac obiectul art. 29^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu în anexa nr. 38.  +  Articolul 63 (1) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri se face, pe vechile amplasamente, restituindu-se în întregime suprafaţa avută în proprietate, potrivit tabelului nominal cuprins în anexa nr. 39. (2) În cazul formelor asociative existente, cererea de reconstituire se formulează de către reprezentantul legal al formei asociative. (3) În cazul formelor asociative care se înfiinţează după intrarea în vigoare a prezentului regulament cererea de reconstituire se formulează de către comisia ad-hoc al formei asociative.  +  Articolul 64 (1) Centrele eparhiale, protoieriile, parohiile, filiile, schiturile, mănăstirile, înfiinţate până la data intrării în vigoare a legii, care solicită reconstituirea dreptului de proprietate în condiţiile art. 29 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu în anexa nr. 40. (2) Diferenţa de suprafaţa neatribuita din fondul cultelor religioase, după împroprietărirea unităţilor de cult, conform art. 29 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, nemodificată, se reconstituie în forma de proprietate şi structura de administrare existente la momentul preluării pădurilor de către stat. (3) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferenţa prevăzută la alin. (2) se face de către comisia judeţeană competentă. Fondurile vor fi administrate pe baza statutelor şi regulamentelor din perioada 1921-1945, actualizate cu legislaţia în vigoare, potrivit art. 29 alin. (3^2) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 65Comunele, oraşele şi municipiile care au deţinut în proprietate terenuri forestiere şi care solicită reconstituirea dreptului de proprietate se înscriu în anexa nr. 41, împreună cu datele stabilite de comisia judeţeană, referitoare la suprafaţă şi amplasament. Pădurile date în folosinţă comunelor în baza Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 2.315/1954 nu fac obiectul restituirii către acestea.  +  Articolul 66 (1) Construcţiile prevăzute la art. 31 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, trec în proprietatea persoanelor cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor pe care se află imobilele, se înscriu într-un registru specială, consemnate în procesul-verbal de punere în posesie care devine anexă la titlul de proprietate. (2) Construcţiile de pe terenurile forestiere vor fi inventariate de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin unităţile sale, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Listele cu bunurile inventariate vor fi depuse la comisiile locale de fond funciar în termen de 10 zile de la inventariere. (3) După identificarea amplasamentelor solicitate de proprietari şi verificarea listelor prevăzute la alin. (3) comisiile locale transmit documentaţia comisiei judeţene, pentru validare, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii. (4) În cazul prevăzut la art. 6 lit. l) din prezentul regulament, listele vor fi comunicate direct comisiei judeţene. (5) Punerea în posesie a terenurilor şi a construcţiilor se va face în termen de 30 zile de la validare.  +  Articolul 67 (1) Construcţiile prevăzute la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 se restituie proprietarilor sau moştenitorilor acestora în starea în care au fost preluate. Investiţiile făcute de deţinătorul actual se suportă de către proprietar, în măsura în care nu au fost amortizate. (2) Proprietarul terenului poate opta pentru plata investiţiilor sau poate solicita alt amplasament.  +  Articolul 68 (1) Sediile ocoalelor silvice şi terenurile pe care acestea se află trec în proprietatea privată a persoanelor care au redobândit terenuri în proprietate dacă suprafaţa care se retrocedează este mai mare decât jumătate din suprafaţa administrată de respectivul ocol silvic anterior retrocedării în proprietate individuală sau în asociere cu alte persoane fizice sau juridice şi dacă păstrează destinata acestora. (2) Schimbarea destinaţiei sediului în cazul în care situaţia avuta în vedere la retrocedare nu s-a schimbat - existenta terenului forestier, deservirea majorităţii acestui teren, alte asemenea situaţii - obligă pe proprietarul terenului la plata preţului actualizat al construcţiei către fostul deţinător care a făcut investiţia. (3) Suprafaţa care se va lua în considerare pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (1), precum şi pentru situaţiile prevăzute de art. 31 alin. (3)-(6) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, priveşte toate suprafeţele retrocedate potrivit legilor fondului funciar, indiferent de momentul sau de actul normativ pe baza căruia s-a efectuat retrocedarea.------------Alin. (3) a art. 68 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.832 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2006.  +  Articolul 69 (1) Persoanele fizice şi juridice înscrise în anexele nr. 37, 40, 41 şi nr. 38, cărora li s-a validat reconstituirea dreptului de proprietate şi care nu pot fi puse în posesie pe amplasamente situate în competenţa teritorială a comisiei locale, se vor înscrie de către comisia judeţeană în anexa nr. 42. (2) Stabilirea noului amplasament se face de către comisia judeţeană în apropierea vechiului amplasament, acceptat de fostul proprietar sau de moştenitorii acestuia, în condiţiile prevăzute la art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Persoanele fizice şi juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru terenuri forestiere pe care nu se poate face punerea în posesie pe vechiul amplasament se înscriu împreună cu datele corespunzătoare în anexa nr. 43.  +  Articolul 70Anexele nr. 37, 40, 41 şi nr. 38 se semnează de către preşedintele comisiei locale, secretarul acesteia şi de şeful ocolului silvic.  +  Articolul 71 (1) Punerea în posesie se va face cu respectarea prevederilor art. 35 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Deţinătorul actual al terenului forestier care face obiectul retrocedării pune la dispoziţie comisiilor locale sau judeţene, după caz, terenurile validate, în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptăţite, în termen de cel mult 30 de zile de la validarea cererilor de către comisia judeţeană.  +  Articolul 72Punerea în posesie a proprietarilor - persoane fizice şi juridice - în cadrul zonelor teritoriale delimitate se va face de comisia locală sau de comisia judeţeană, după caz, conform planului parcelar elaborat pe baza planurilor amenajistice şi a măsurătorilor topografice. Comisia va comunică reprezentanţilor deţinătorilor actuali ai terenurilor care se restituie data punerii în posesie care nu poate fi mai târziu de 30 de zile de la data validării.  +  Articolul 73 (1) Comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale încunoştinţează în scris, cu confirmare de primire, persoanele cărora li s-a validat propunerea de reconstituire a dreptului de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea în posesie, în termen de 15 zile de la comunicarea validării de către comisia judeţeană. Totodată, amplasamentul şi data punerii în posesie se afişează şi la sediul primăriei. (2) Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitate să se prezinte la data stabilită pentru punerea în posesie pot împuternici, prin procură specială şi autentică, cu menţiunea "Pentru punerea în posesie", alte persoane care vor semna procesul-verbal de punere în posesie. (3) Cu ocazia punerii în posesie a proprietarilor persoane fizice aceştia semnează procesul-verbal de punere în posesie, prevăzut în anexa nr. 44 primind, la cerere, spre informare, o copie de pe descrierea parcelară aferentă din amenajamentul silvic în vigoare sau, după caz, pentru suprafeţele situate în terenurile cu destinaţie agricolă, din amenajamentele silvopastorale. (4) Dacă cel îndreptăţit nu se prezintă personal sau prin împuternicit în vederea preluării efective a terenului forestier, acesta rămâne temporar în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.  +  Articolul 74Punerea în posesie a persoanelor juridice se face în prezenţa reprezentantului inspectoratului teritorial de regim silvic şi vânătoare. La punerea în posesie participă în mod obligatoriu personalul silvic gestionar şi împuterniciţii persoanelor juridice deţinătoare, precum şi ai celor cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, care vor semna procesul-verbal de punere în posesie. La cerere, persoana fizica sau împuternicitul persoanei juridice care a fost pusa în posesie va primi gratuit o copie de pe descrierea parcelară aferentă prevăzută în amenajamentele silvice sau silvopastorale, după caz.  +  Articolul 75 (1) După operaţiunile de validare şi punere în posesie, pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, comisia judeţeană emite titluri de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 45. Documentaţiile pentru emiterea titlului de proprietate se întocmesc în două exemplare, dintre care unul se reţine la comisia judeţeană, iar celălalt se transmite inspectoratului teritorial de regim silvic şi cinegetic pentru arhivare. Formularele de titluri de proprietate se tipăresc prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, pe hârtie specială format A3, ca imprimat cu regim special, în carnete a câte 100 de file. Formularele de titlu de proprietate existente se predau comisiei judeţene pe bază de protocol şi proces-verbal de predare-primire. (2) Titlul de proprietate se semnează de prefect, de secretarul general al instituţiei prefectului, de directorul oficiului judeţean sau al municipiului Bucureşti de cadastru şi publicitate imobiliară şi de şeful inspectoratului teritorial de regim silvic şi vânătoare. Părţile detaşabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, după care le vor înmâna sub semnătură persoanelor fizice îndreptăţite sau reprezentanţilor împuterniciţi ai persoanelor juridice. În acest sens comisiile deschid un registru care să cuprindă numele şi prenumele titularului titlului de proprietate şi semnătura primitorului.-------------Alin. (2) al art. 75 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005. (3) Partea nedetaşabilă a titlului de proprietate - cotorul- se reţine şi se depozitează la arhiva oficiului judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară, care va transmite în termen de 10 zile o copie de pe titlul de proprietate inspectorului teritorial de regim silvic şi vânătoare. (4) Titlul de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie conform art. 53 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se va elibera după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti şi după punerea în posesie.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 76 (1) În anexa nr. 46 se înscriu persoanele fizice şi persoanele juridice care au formulat cereri în baza Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi art. 33 din Legea nr. 1/2000 cu modificările şi completările ulterioare. (2) În anexa nr. 47 se înscriu foştii proprietari sau moştenitorii acestora, cărora li se restituie terenurile potrivit art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Atribuirea în proprietate a terenurilor se face prin ordin al prefectului.  +  Articolul 77În anexa nr. 48 se înscriu persoanele fizice cărora li se stabileşte dreptul de proprietate potrivit art. 36 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 78În anexa nr. 49 se înscriu persoanele fizice cărora li se stabileşte dreptul de proprietate potrivit art. 37 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare,  +  Articolul 79 (1) În toate cazurile prevăzute de Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale şi cele judeţene vor verifica existenţa cererilor şi actele doveditoare prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pertinenţa, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenta acestor acte. (2) După analizarea şi verificarea cererilor şi a actelor doveditoare persoanele fizice şi juridice îndreptăţite se înscriu de către comisiile locale în anexele nr. 22 - 49 în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. (3) Anexele prevăzute la alin. (2) se afişează în locuri vizibile la sediul primăriilor localităţilor, pentru informarea celor interesaţi, în cadrul aceluiaşi termen. (4) Cererile însoţite de actele doveditoare, împreună cu anexele prevăzute la alin. (2), se înaintează de preşedintele comisiei locale la comisia judeţeană pentru verificarea şi validarea acestora, în termen de cel mult 45 zile de la data înregistrării de către petent.  +  Articolul 80 (1) Persoanele nemulţumite vor proceda conform dispoziţiilor procedurale prevăzute la art. 51 - 59 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Plângerea formulată potrivit art. 53 - 56 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, suspendă executarea.  +  Articolul 81 (1) Primarul, în calitate de preşedinte şi secretarul comisiei locale sunt obligaţi să comunice foştilor proprietari toate informaţiile privind persoanele care au obţinut titluri de proprietate pe vechile amplasamente ale acestora. (2) Neîndeplinirea în termen de 30 zile a obligaţiei prevăzute la alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 RON la 30.000 RON.  +  Articolul 82 (1) Arhivele Naţionale, prin filialele judeţene, Agenţia Naţionala de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin oficiile judeţene, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin direcţiile silvice şi Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Agenţia Domeniilor Statului precum şi alte instituţii deţinătoare de documente privind drepturile de proprietate ale foştilor proprietari sau preluarea de către stat a terenurilor funciare proprietate privată sunt obligate să permită, la cerere, consultarea arhivei, să elibereze persoanelor interesate copii de pe actele conţinând asemenea informaţii în termen de 30 zile. (2) Neindeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) de către funcţionarii investiţi cu aceste atribuţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5 000 RON la 10 000 RON. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către prefect pentru angajaţii din cadrul structurilor care funcţionează la nivelul judeţului şi de către împuterniciţii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea proprietăţii pentru angajaţii instituţiilor care funcţionează la nivel naţional.  +  Articolul 83 (1) Unităţile agricole care au terenuri în administrare sunt obligate să cultive terenurile agricole până la predarea efectivă a acestora persoanelor îndreptăţite. (2) Predarea efectivă se face şi în cursul anului agricol dacă părţile convin asupra recuperării cheltuielilor de producţie de pe terenurile în cauză. (3) Pentru nelucrarea terenurilor agricole unităţile agricole vor fi sancţionate în conformitate cu prevederile legii.  +  Articolul 84Anexele nr. 1-49 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand membrii cooperatori care au adus teren - în extravilan şi intravilan - în cooperativa agricola de productie şi persoanele cărora li s-a preluat de cooperativa teren în orice mod*Font 8*─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                        Suprafaţa agricola                       adusa sau preluata din care:                        în cooperativa,Nr. - ha - ─────────────────────────────── Totalcrt. Numele Arabil Vii Livezi Pajisti teren Obs.       şi TOTAL, -ha- -ha- -ha- -ha- neagricol     prenumele din care: Extra- Intra- ───── ────── ─────- ──────- - ha -                           vilan vilan E I E I E I E I─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   TOTAL:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:În coloana 1 se trec toţi membrii cooperatori care au adus sau li s-a preluat teren în cooperativa şi persoanele cărora li s-au preluat în orice mod terenuri de către aceasta.În coloana 2 se inscrie suprafaţa totala de teren agricol adusa în cooperativa agricola de productie, rezultata din: evidentele cooperativei, cererile de inscriere, registrul agricol de la data intrarii în cooperativa, actele de proprietate şi cartea funciara sau, în lipsa acestora, din orice alte probe prevăzute de lege, inclusiv din declaratiile martorilor, iar în coloanele 3 şi 4, suprafaţa din extravilan şi cea din intravilan, care prin insumare trebuie să corespunda cu suprafaţa înscrisă în coloana 2.În coloanele 5-12 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinţă, suma lor fiind egala cu suprafaţa înscrisă în coloana 3 (extravilan) şi coloana 4 (intravilan).În coloana 13 se inscriu eventualele suprafete neagricole care erau situate în perimetrul terenurilor agricole din extravilan, aduse în cooperativa (de exemplu: ravene, rape, tufarisuri, palcuri de arboret, drumuri şi altele asemenea).E = extravilan.I = intravilan.  +  Anexa 2a)────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand fostii membrii cooperatori, în viaţa care au adus pamant în cooperativa agricola de productie în suprafete mai mari de 0,5 ha de persoana indreptatita (sot-sotie) şi care solicită în scris stabilirea dreptului de proprietate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Legenda:    ────────    0 = Nr. crt.;    1 = Nr. crt. din tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament;    2 = Numele şi prenumele;    3 = Suprafaţa agricola cu care s-a inscris în cooperativa agricola de          productie (ha);    4 = Suprafaţa agricola solicitata în proprietate (ha);    5 = Total;    6-7 = Suprafaţa agricola stabilita în proprietate conform legii (ha),          din care:    6 - E;    7 - I;    8-9 = Arabil (ha), din care:    8 - E;    9 - I;    10-11 = Vii (ha), din care:    10 - E;    11 - I;    12-13 = Livezi (ha), din care:    12 - E;    13 - I;    14-15 = Pajisti (ha), din care:    14 - E;    15 - I;    16 = Total teren neagricol (ha);    17 = Diferenţa (ha).NOTĂ:În coloana 1 se trece numărul curent pe care îl are solicitantul în tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament.În coloana 2 se trec numele şi prenumele celor care solicită în scris, în termenul prevăzut de lege, stabilirea dreptului de proprietate.În coloana 3 se trece suprafaţa agricola conform tabelului cuprins în anexa nr. 1 la regulament.În coloana 4 se trece suprafaţa agricola solicitata.În coloana 5 se trece suprafaţa agricola totala stabilita în proprietate, conform legii, de persoana indreptatita (nu mai mica de 0,5 ha sau mai mare de 10 ha în echivalent arabil de familie), în coloana 6, suprafaţa din extravilan, iar în coloana 7, suprafaţa din intravilan.În coloanele 8-15 se inscriu suprafetele, pe categorii de folosinţă, din extravilan şi intravilan, suma lor fiind egala cu suprafaţa înscrisă în coloanele 5, 6 şi 7.În coloana 16 se trece suprafaţa totala de teren neagricol (E = extravilan; I = intravilan).În coloana 17 se trece diferenţa rezultata din scaderea coloanei 5 din coloana 3.  +  Anexa 2b)──────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand membrii cooperatori, în viaţa, care au adus în cooperativa agricola de productie sub 0,5 ha de teren de persoana indreptatita (sot-sotie), şi cooperatorii care nu au adus pamant în cooperativa şi care solicită în scris stabilirea de terenuri în proprietate, potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare*Font 8*    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:    A - Nr. crt. din anexa nr. 1    B - Numele şi prenumele    C - Suprafaţa agricola cu care s-a inscris în cooperativa - ha -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                               Suprafaţa agricola                              stabilita în proprietate din care:                                  conform legii,Nr. A B C - ha - ──────────────────────────────── Totalcrt. Total din Arabil Vii Livezi Pajisti teren Diferenţa                       care: - ha - - ha - - ha - - ha - neagricol - ha -                                      E I ─────── ─────── ─────── ─────── -ha-                                                    E I E I E I E I────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:În coloana 1 se trece numărul curent din tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament, pe care îl are solicitantul care a adus pamant sub 0,5 ha de persoana indreptatita (sot-sotie) în cooperativa agricola de productie.În coloana 2 se trec numele şi prenumele celor care au adus pamant sub 0,5 ha de persoana indreptatita (sot-sotie) şi în continuare celor care nu au adus pamant în cooperativa.În coloana 3 se trece suprafaţa agricola adusa în cooperativa, conform tabelului cuprins la anexa nr. 1 la regulament.În coloana 4 se trece suprafaţa agricola totala stabilita în proprietate, conform legii, nu mai mica de 0,5 ha teren în echivalent arabil de persoana indreptatita (sot-sotie).În coloana 5 se trece suprafaţa atribuita în extravilan, iar în coloana 6, suprafaţa din intravilan (E = extravilan; I = intravilan).În coloanele 7-14 se inscriu suprafetele, pe categorii de folosinţă, din extravilan şi din intravilan, suma lor fiind egala cu suprafaţa înscrisă în coloanele 4, 5 şi 6.În coloana 16 se trece diferenţa rezultata din scaderea coloanei 3 din coloana 4.  +  Anexa 3────────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand mostenitorii cooperatorilor decedati, care solicită în scris stabilirea dreptului de proprietate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. a)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   b)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   c)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:În coloana 1 se va trece numărul curent corespunzător persoanei decedate, din tabelul cuprins anexa nr. 1 la regulament.În coloana 2 se trec numele şi prenumele cooperatorului decedat care la inscriere în cooperativa agricola de productie a adus teren în cooperativa. Datele se iau din tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament.În coloana 3 se trece suprafaţa agricola din tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament.În coloana 4 se trec numele şi prenumele mostenitorilor care, în termenul prevăzut de lege, au cerut sa li se stabileasca dreptul de proprietate. Când sunt mai mulţi mostenitori, acestia se inscriu intr-o singura rubrica [a), b), c)].În coloana 5 se trece suprafaţa solicitata de mostenitori.În coloana 6 se trece suprafaţa agricola totala stabilita în proprietate, în condiţiile prevăzute de lege.În coloana 7 se trece suprafaţa stabilita în extravilan.În coloana 8 se trece suprafaţa stabilita în intravilan (E = extravilan; I = intravilan).În coloanele 9-16 se trec suprafetele pe categorii de folosinţă din extravilan şi intravilan.În coloana 17 se trece suprafaţa totala de teren neagricol.În coloana 18 se trece diferenţa rezultata din scaderea coloanei 6 din coloana 3.  +  Anexa 4────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand persoanele decorate cu titlurile de "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul" şi "Mihai Viteazul cu Spade", precum şi după caz, mostenitorii lor care nu au în proprietate alte terenuri, cu excepţia celor care au avut teren, dar l-au înstrăinat, cărora li se stabileste, la cerere, dreptul de proprietate potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioareSemnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:A- Decoratia acordată şi numărul brevetului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                             Suprafaţa       Numele şi Suprafaţa agricola Total       prenumele A agricola stabilita din care: terenNr. solicitata de comisie neagricolcrt. - ha - în ──────────────────────────── - ha -                                             extravilan Arabil Vii Livezi Pajisti                                              - ha - -ha- -ha- -ha- -ha-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 5────────la regulament─────────────TABEL NOMINALcuprinzand persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi mostenitorii celor decedati ca urmare a Revolutiei din decembrie 1989, care au solicitat în scris sa li se atribuie în proprietate 10.000 mp teren în echivalent arabil───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                    SuprafaţaNr. agricolacrt. Numele şi Domiciliul ce se din care:      prenumele atribuie ────────────────────────────                                 în proprietate, Arabil Vii Livezi Pajisti                                  conform legii, -ha- -ha- -ha- -ha-                                     - ha -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:În coloana 1 se trec numele şi prenumele persoanelor invalide şi ale mostenitorilor celor decedati ca urmare a Revolutiei din decembrie 1989, care au cerut sa li se atribuie teren în proprietate în extravilan.În coloana 2 se va inscrie domiciliul.În coloana 3 se trece suprafaţa agricola atribuita în proprietate, respectiv până la 10.000 mp.În coloanele 4-7 se trec suprafetele pe categorii de folosinţă, suma lor fiind egala cu suprafaţa din coloana 3.  +  Anexa 6────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand proprietarii particulari, persoane fizice, cu domiciliul în România, care nu s-au inscris în cooperativele agricole de productie sau, după caz, mostenitorii acestora şi ale caror terenuri sunt comasate sau preluate fără titlu în perimetrul acestor cooperative şi nu au fost compensati cu alte terenuri, şi care solicită în scris restituirea acestora───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                    SuprafaţaNr. Suprafaţa agricolacrt. Numele şi agricola ce se din care:      prenumele comasata restituie ────────────────────────────                      - ha - în proprietate, Arabil Vii Livezi Pajisti                                     - ha - -ha- -ha- -ha- -ha-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:În coloana 1 se inscriu numele şi prenumele proprietarilor particulari sau, după caz, ale mostenitorilor acestora, ale caror terenuri din extravilan au fost comasate fără a li se da teren în schimb şi care au solicitat, în termenul prevăzut de lege, restituirea terenurilor respective.În coloana 2 se trece suprafaţa agricola care a fost comasata.În coloana 3 se trece suprafaţa agricola totala care se restituie în proprietate.În coloanele 4-7 se trec suprafetele pe categorii de folosinţă.  +  Anexa 7──────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand persoanele prevăzute la art. 17 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită în scris atribuirea de terenuri în proprietate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                     SuprafaţaNr. agricolacrt. Numele şi ce se din care: Alte      prenumele atribuie ──────────────────────────── terenuri                  în proprietate, Arabil Vii Livezi Pajisti neagricole                      - ha - -ha- -ha- -ha- -ha- -ha-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:În coloana 1 se trec la inceput numele şi prenumele cetatenilor români aparţinând minoritatii germane şi, în continuare, ale celorlalte persoane prevăzute la art. 17 din lege.În coloana 2 se inscrie suprafaţa ce se atribuie în proprietate.În coloanele 3-6 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinţă agricola.În coloana 7 se inscriu terenurile neagricole.  +  Anexa 8a)──────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand persoanele care au calitatea de cooperator, dar care au lucrat în orice mod ca angajaţi în cooperativa sau în asociaţii intercooperatiste în ultimii 3 ani, şi solicita în scris sa primeasca în proprietate teren, în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                            SuprafaţaNr. agricolacrt. Numele şi prenumele ce se din care:                             atribuie ────────────────────────────                           în proprietate, Arabil Vii Livezi Pajisti                               - ha - -ha- -ha- -ha- -ha-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:În coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol în proprietate, corespunzător prevederilor legii.În coloana 2 se trece suprafaţa agricola ce se atribuie în proprietate (în extravilan).În coloanele 3-6 se trec suprafetele pe categorii de folosinţă.  +  Anexa 8b)─────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand persoanele care au fost deportate şi care nu beneficiaza de dispozitiile art. 14-16 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită în scris atribuirea de terenuri agricole în proprietate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    SuprafaţaNr. agricolacrt. Numele şi ce se din care:      prenumele atribuie ──────────────────────────── Observatii                 în proprietate, Arabil Vii Livezi Pajisti                     - ha - -ha- -ha- -ha- -ha-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:În coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol conform prevederilor legii.În coloana 2 se trece suprafaţa agricola ce se atribuie în proprietate (în extravilan).În coloanele 3-6 se trec suprafetele pe categorii de folosinţă.  +  Anexa 9───────la regulament─────────────TABEL NOMINALcuprinzand personalul de specialitate care şi-a desfăşurat activitatea în unitatile agricole cooperatiste desfiinţate sau reorganizate în societăţi comerciale, caruia i se atribuie cu prioritate, la cerere, teren agricol în proprietate, conform art. 19 alin. (1) art. 21 şi art. 118 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareSemnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:A - Specialitatea*Font 8*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                         Unitatea Suprafaţa SuprafaţaNr. Numele şi A în care agricola agricolacrt. prenumele a activat solicitata stabilita din care:                                      - ha - de ─────────────────────────────                                                 comisie Arabil Vii Livezi Pajisti                                                 - ha - -ha- -ha- -ha- -ha-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 10a)──────────la regulament───────────────TABEL NOMINALcuprinzand familiile cu pamant puţin din localităţile cu excedent de terenuri agricole, care solicită în scris sa li se atribuie în proprietate terenuri în completare până la 10 ha─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Legenda:    ────────    0 = Nr. crt.;    1 = Numele şi prenumele;    2 = Suprafaţa agricola atribuita conform tabelelor prevăzute în anexele        nr. 2a), 2b), 3, 4 şi 8 la regulament (ha);    3 = Suprafaţa agricola solicitata (ha);    4 = Suprafaţa agricola totala atribuita (ha),    din care:    5 = Arabil (ha);    6 = Vii (ha);    7 = Livezi (ha);    8 = Pajisti (ha).NOTĂ:În coloana 1 se trec numele şi prenumele celui care a solicitat atribuirea de teren.În coloana 2 se trece suprafaţa totala atribuita, prevăzută în una dintre anexele nr. 2a), 2b), 3, 4 şi 8 la regulament, în care a fost incadrat initial.În coloana 3 se trece suprafaţa solicitata în plus.În coloana 4 se trece suprafaţa agricola totala atribuita (inclusiv cea din coloana 2).În coloanele 5-8 se trec suprafetele atribuite pe categorii de folosinţă.  +  Anexa 10b)──────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand familiile cu pamant din alte localităţi, care solicită în scris atribuirea de terenuri în proprietate până la 10 ha, în echivalent arabil, în zonele cu excedent de suprafaţa, în conformitate cu prevederile legii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Legenda:    ────────    0 = Nr. crt.;    1 = Numele şi prenumele;    2 = Domiciliul;    3 = Suprafaţa agricola solicitata (ha);    4 = Suprafaţa agricola atribuita în proprietate (ha),    din care:    5 = Arabil (ha);    6 = Vii (ha);    7 = Livezi (ha);    8 = Pajisti (ha);    9 = Observatii.NOTĂ:În coloana 1 se trec numele şi prenumele celui care solicită atribuirea de teren.În coloana 2 se trece domiciliul actual al solicitantului.În coloana 3 se trece suprafaţa agricola solicitata.În coloana 4 se trece suprafaţa atribuita în proprietate.În coloanele 5-8 se inscriu suprafetele atribuite pe categorii de folosinţă.  +  Anexa 11────────la regulament────────────TABEL NOMINALcuprinzand parohiile, schiturile şi manastirile din mediul rural care solicită în scris terenuri agricole în proprietate, conform art. 22 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Denumirea Comuna Suprafaţa SuprafaţaNr. parohiei, (satul) agricola agricolacrt. schitului unde solicitata stabilita din care:       sau îşi are - ha - de ─────────────────────────────     manastirii sediul comisie Arabil Vii Livezi Pajisti     solicitante - ha - -ha- -ha- -ha- -ha-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 12a)──────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand terenurile proprietate a membrilor asociaţiilor de tip privat cu personalitate juridica, conform prevederilor art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareSemnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:A - Total terenuri neagricole - ha -B - Total general - ha -C - Observatii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Denumirea Numele şi SuprafaţaNr. asociaţiei prenumele agricolacrt. de tip membrilor total, din care:     privat cu asociaţie - ha - ─────────────────────────── A B C     personalitate Arabil Vii Livezi Pajisti     juridica*) -ha- -ha- -ha- -ha-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se inscriu terenurile asociaţiilor de tip privat, cu excepţia terenurilor       asociaţiilor de tip privat cu profil zootehnic.  +  Anexa 12b)──────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand terenurile proprietate a membrilor asociaţiilor de tip privat cu profil zootehnic, cu personalitate juridica, conform prevederilor art. 29 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Numele Suprafaţa din care: Total Total Obsc asociaţiei şi agricola ───────────── terenuri generalr de tip prenumele totala Arabil Pajisti neagricole -ha-t privat cu membrilor - ha - -ha- -ha- -ha-    personalitate asociaţiei    juridica──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 12c)────────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand terenurile proprietate a societatilor comerciale pe acţiuni care se infiinteaza, conform prevederilor art. 30 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin reorganizarea asociaţiilor intercooperatiste sau de stat şi cooperatisteSemnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:A - Total terenuri neagricole - ha -B - Total general - ha -C - Observatii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Denumirea Profilul Numele SuprafaţaNr. societatii de şi agricolacrt. comerciale produc- prenu- total, din care:     pe acţiuni tie mele - ha - ────────────────────────── A B C                                          Arabil Vii Livezi Pajisti                                          -ha- -ha- -ha- -ha-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 13────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand fostii proprietari şi mostenitorii acestora, cărora li se atribuie, la cerere, în proprietate teren cu vegetatie forestiera, conform prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr Numele şi Suprafaţa deţinută Suprafaţa Unitatea Observatiicrt. prenumele în proprietate stabilita amenajistica                         - ha - de comisie sau după caz,                                           - ha - tarlaua şi                                                       parcela care                                                       se atribuie                                                         - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:În coloana 4 se trece denumirea unităţii amenajistice sau, după caz, tarlaua şi parcela din planul de situaţie amenajistic sau cadastral.În coloana 5 se trece categoria de folosinţă existenta pe teren, înscrisă în evidenta cadastrului funciar.Suprafaţa de teren cu vegetatie forestiera împreună cu cea agricola nu poate depăşi 10 ha de familie, în echivalent arabil.  +  Anexa 14────────la regulament──────────────TABELcuprinzand reconstituirea izlazurilor comunale, conform prevederilor legii, care vor fi date în administrarea consiliilor localeSemnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:A - Total, din care:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Suprafaţa Suprafaţa Suprafaţa Suprafaţa            existenta ce se ce se totala aNr. în preia din preia din izlazuluicrt. administrarea folosinţă terenurile comunal           consiliului cooperativelor transmise reconstituit            local agricole unităţilor de stat -ha-             -ha- -ha- -ha-     A ───────────── A ──────────── A ──────────── To- ─────────────          Ara- Pa- Ara- Pa- Ara- Pa- tal Ara- Pa-          bil jisti bil jisti bil jisti gene- bil jisti                                                               ral,                                                               din                                                               care:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:În comunele compuse din mai multe localităţi suprafaţa de izlaz va fi defalcata pe sate.  +  Anexa 15─────────la regulament───────────────TABEL NOMINALcuprinzand familiile cărora li se atribuie, la cerere, terenuri în zona montana, conform art. 43 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele Suprafaţa din care: Altecrt. şi agricola ce ─────────────────────── terenuri Observatii      prenumele se atribuie Arabil Pajisti Livezi neagricole                 în proprietate, -ha- -ha- -ha- -ha-                    - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 16────────la regulament──────────────TABEL NOMINALcuprinzand persoanele sau, după caz, mostenitorii acestora, ale caror terenuri au fost preluate de unitatile agricole de stat şi pentru care primesc acţiuni în condiţiile prevăzute la art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cărora li se atribuie o suprafaţa de 5.000 mp de familie, în echivalent arabil, în condiţiile art. 42 din aceeasi lege────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────N Numele Suprafaţa Suprafaţa Suprafaţa Suprafaţa Denumirear şi ce a fost de 5.000 mp agricola agricola, unităţii  prenumele preluata atribuita stabilita total agricole Obs.c -ha- în echiva- pentru -ha- de stat înr lent arabil cei care administrareat de familie primesc careia se                                    acţiuni afla terenul                                     -ha-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 = 3+4 6 7────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:În coloana 1 se inscriu mai întâi proprietarii în viaţa şi apoi mostenitorii indreptatiti.În coloana 2 se inscrie suprafaţa ce a fost preluata.În coloana 3 se inscrie suprafaţa atribuita.În coloana 4 se inscrie suprafaţa agricola pentru care se primesc acţiuni.În coloana 5 se inscrie suprafaţa agricola totala, care însă nu poate depăşi 10 ha, în echivalent arabil, de familie sau pentru toţi mostenitorii autorului lor, chiar dacă terenul se afla în administrarea mai multor unităţi agricole de stat.  +  Anexa 17─────────la regulament─────────────TABEL NOMINALcuprinzand persoanele sau, după caz, mostenitorii acestora, ale caror terenuri agricole au intrat în proprietatea statului şi se afla în administrarea consiliilor locale, care se restituie în condiţiile prevederilor art. 41 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele şi Suprafaţa totala din care:crt. prenumele agricola stabilita ───────────────────────────── Obs.                     să se restituie, Arabil Vii Livezi Pajisti                         - ha - -ha- -ha- -ha- -ha-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:În coloana 1 se inscriu mai întâi proprietarii în viaţa şi apoi mostenitorii indreptatiti.În coloana 2 se inscrie suprafaţa agricola totala stabilita, care nu poate depăşi 10 ha, în echivalent arabil, de familie sau pentru toţi mostenitorii autorului lor.  +  Anexa 18--------la regulament-------------CRITERIILEde echivalare a terenurilor agricole pe categorii de folosinţăîn echivalent arabil──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Categoria de folosinţă Coeficientul de transformare în arabil a                              categoriilor de folosinţă agricola────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Arabil 1 ha/1 haPasune 1 ha pasune este egal cu 1 ha arabil când pasunea                           poate fi transformata în arabil din punct de vedere                           al calităţii solului şi al reliefului.                           În cazul în care pasunea difera de terenul arabil                           limitrof prin calitatea solului, relief şi alti                           factori care diminueaza potentialul de productie,                           echivalenta în arabil va fi stabilita de comisie                           între 1 şi 0,4 ha arabil pentru 1 ha pasune.Fanete 1 ha fanete este egal cu 1 ha arabil când fanetele                           pot fi transformate în arabil din punct de vedere al                           calităţii solului şi al reliefului.                           În cazul în care fanetele difera de terenul arabil                           limitrof prin calitatea solului şi alti factori care                           diminueaza potentialul de productie, echivalenta în                           arabil va fi stabilita de comisie între 1 şi 0,5 ha                           arabil pentru 1 ha fanete.Vie hibrida 1 ha vie hibrida este egal cu 1 ha arabil.Vie nobila 1 ha vie nobila poate fi echivalat de către comisie                           cu 1-4 ha arabil, în functie de calitatea solului,                           relief, numărul de butuci/ha, vârsta plantatiei,                           podgoria consacrata şi potentialul de productie al                           plantatiei.Livada clasica 1 ha livada clasica de pomi poate fi echivalat de                           comisie cu 1-2 ha arabil, în functie de calitatea                           solului, relief, numărul de pomi/ha, vârsta                           plantatiei, speciile de pomi, bazinele pomicole                           consacrate şi potentialul de productie al plantatiei.Livada intensiva şi 1 ha livada intensiva şi superintensiva poate fisuperintensiva echivalat de comisie cu 1-3,5 ha arabil, în functie                           de calitatea solului, sistemul de amenajare, numărul                           de pomi/ha, vârsta plantatiei, speciile de pomi,                           bazinele pomicole consacrate, potentialul de                           productie.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTĂ:    1 ha cu vegetatie forestiera, primit la cererea celor indreptatiti, încondiţiile prevăzute la art. 41 din Legea nr. 18/1991, republicată, se ia încalcul în raport de 1/1 cu terenul arabil.    Suprafetele de vii, livezi, pasuni şi fanete care au fost aduse sau preluateîn cooperativa şi au fost transformate în arabil se echivaleaza în arabilcota 1/1.  +  Anexa 19--------la regulament-------------Judeţul .............Comuna ..............PROCES-VERBAL DE PUNERE IN POSESIE Nr. ......Incheiat astazi, .... 200.., cu ocazia punerii în posesie a proprietarului ......(mostenitorilor defunctului/defunctei)...., conform anexei nr. ..., suprafaţa .... ha, anexei nr. ..., suprafaţa .... haA. Suprafaţa primita în extravilan┌────┬─────────┬──────────────┬───────────┬─────────────────────────┬──────────┐│ │Categoria│Nr. topografic│ Suprafaţa │ Vecinatati │ ││Nr. │ de ├──────┬───────┼─────┬─────┼──────┬─────┬─────┬──────┤Observatii││crt.│folosinţă│ Tarla│Parcela│ ha │ mp │ Nord │ Est │ Sud │ Vest │ ││ │ │(Sola)│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ 1. │ Arabil ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 2. │ Vii ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 3. │ Livezi ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 4. │ Pasuni ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 5. │ Fanete ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 6. │Alte te- ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │renuri ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │neagrico-├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │le ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ │ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴──────┴───────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────────┘B. Suprafaţa primita în intravilan┌────┬─────────┬──────────────┬───────────┬─────────────────────────┬──────────┐│ │Categoria│Nr. topografic│ Suprafaţa │ Vecinatati │ ││Nr. │ de ├──────┬───────┼─────┬─────┼──────┬─────┬─────┬──────┤Observatii││crt.│folosinţă│ Tarla│Parcela│ ha │ mp │ Nord │ Est │ Sud │ Vest │ ││ │ │(Sola)│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ 1. │ Arabil ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 2. │ Vii ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 3. │ Livezi ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 4. │ Pasuni ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 5. │ Fanete ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 6. │Curti, ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │construc-├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │tii ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 7. │Alte te- ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │renuri ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │neagrico-├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │le ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ │ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴──────┴───────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────────┘     TOTAL GENERAL (A+B) .......... ha ...... mp,     din care:     Arabil ....................... ha ...... mp     Vii .......................... ha ...... mp     Livezi ....................... ha ...... mp     Pasuni ....................... ha ...... mp     Fanete ....................... ha ...... mp     Curti, constructii ........... ha ...... mp     Alte terenuri neagricole ..... ha ...... mp           Primar, Secretar,         ............ ...............     Specialist în masuratori Proprietar,             topografice, ..............            ..............  +  Anexa 20--------la regulament-------------                                    ROMÂNIA                 COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI                       DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR    Judeţul ................. Codul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │    Nr. .............                              TITLU DE PROPRIETATE         Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra        terenurilor, pe baza propunerii comisiei comunale, orăşeneşti sau        municipale şi a prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991,       republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale         Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate       asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit      prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997,               cu modificările şi completările ulterioare                                    DECLARAM    Cetateanul/Cetateana ......................................., (mostenitoriidefunctului/defunctei) ....., din satul ........., comuna/orasul .............,municipiul ................................., judeţul ..............., primesteîn proprietate o suprafaţa totala de .... ha .....mp, din care:    - prin reconstituirea dreptului de proprietate ..... ha ...... mp;    - prin constituirea dreptului de proprietate .... ha ......... mp;    situata pe teritoriul comunei .........................., structurata şiamplasata conform celor menţionate pe verso.    Proprietarul va exercita asupra celor de mai sus toate drepturile şioblibaţiile ce decurg din lege.     Prefect, Secretar, Direcţia pentru Oficiul    ......... ........ agricultură de cadastru,                             şi dezvoltare rurală şi publicitate imobiliară                        Director general, Director,                       ................... .............    Data ...................    (verso)                        SUPRAFATA PRIMITA IN PROPRIETATE    A. Suprafaţa primita în extravilan┌────┬─────────┬──────────────┬───────────┬─────────────────────────┬──────────┐│ │Categoria│Nr. topografic│ Suprafaţa │ Vecinatati │ ││Nr. │ de ├──────┬───────┼─────┬─────┼──────┬─────┬─────┬──────┤Observatii││crt.│folosinţă│ Tarla│Parcela│ ha │ mp │ Nord │ Est │ Sud │ Vest │ ││ │ │(Sola)│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ 1. │ Arabil ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 2. │ Vii ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 3. │ Livezi ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 4. │ Pasuni ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 5. │ Fanete ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 6. │ Paduri ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 7. │Alte te- ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │renuri ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │neagrico-├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │le ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ │ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴──────┴───────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────────┘B. Suprafaţa primita în intravilan┌────┬─────────┬──────────────┬───────────┬─────────────────────────┬──────────┐│ │Categoria│Nr. topografic│ Suprafaţa │ Vecinatati │ ││Nr. │ de ├──────┬───────┼─────┬─────┼──────┬─────┬─────┬──────┤Observatii││crt.│folosinţă│ Tarla│Parcela│ ha │ mp │ Nord │ Est │ Sud │ Vest │ ││ │ │(Sola)│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ 1. │ Arabil ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │ ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 2. │ Vii ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 3. │ Livezi ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 4. │ Pasuni ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 5. │ Fanete ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 6. │Curti, ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │construc-├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │tii ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ 7. │Alte te- ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ ││ │renuri ├──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │├────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤│ │ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴──────┴───────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────────┘     TOTAL GENERAL (A+B) .......... ha ...... mp,     din care:     Arabil ....................... ha ...... mp     Vii .......................... ha ...... mp     Livezi ....................... ha ...... mp     Pasuni ....................... ha ...... mp     Fanete ....................... ha ...... mp     Paduri ....................... ha ...... mp     Curti, constructii ........... ha ...... mp     Alte terenuri ................ ha ...... mp-----------Titlul anexei 20 la regulament a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.Denumirile "direcţia generală pentru agricultură şi industrie alimentară", "oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie" din anexa 20 la regulament au fost înlocuite cu denumirile "direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală" şi "oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară" conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.  +  Anexa 21--------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzand suprafetele de teren rămase neatribuite,care se administreaza de consiliul local──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    0. = Nr. crt.    1. = Tarlaua şi parcela din planul de situaţie    2. = Suprafaţa totala -ha-    din care:    3. = Arabil -ha-    4. = Vii -ha-    5. = Livezi -ha-    6. = Pajisti -ha-    7. = Alte terenuri neagricole -ha-    8. = Observatii    NOTĂ:    În coloana 8 se evidentiaza folosinţă existenta a terenurilor neagricole    inscrise în coloana 7.  +  Anexa 22--------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzand persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietateîn limita suprafetei de teren de 10 ha de proprietar deposedat,care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului de proprietateşi pentru diferenţa dintre aceasta suprafaţa şi cea pe care au adus-oîn cooperativa agricola de productie sau care a fost preluata în oricemod de aceasta, până la limita suprafetei de 50 ha de proprietar deposedat,potrivit art. 3 din Legea nr. 1/2000, cu modificărileşi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                      Suprafaţa de teren agricol adusa sau preluata                          în cooperativa agricola de productie                                       - ha -                       ────────────────────────────────────────────Nr. Numele şi din care:crt. prenumele TOTAL, ─────────────────────────────── Observatii                               reconstituit diferenţa                                  10 ha solicitata──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Primar, Secretar,       .................... .....................  +  Anexa 23--------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzand persoanele fizice pentru care nu exista suprafete de terensuficient agricol pentru restituirea integrală a proprietăţii, solicitateprin cerere, cărora li se vor acorda diferenţa de teren/despăgubiripentru diferenţa de teren neretrocedata, precum şi în cazurile în carenu sunt terenuri agricole disponibile pentru a fi reconstituite înconformitate cu prevederile art. 3 alin (4) din Legea nr. 1/2000, cumodificările şi completari ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele Suprafaţa neretrocedata Diferenţa de teren/ Observatiicrt. şi prenumele - ha - Despăgubiri                                                    cuvenite────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Primar, Agentia Domeniilor Statului (sucursala)   .................. Oficiul de cadastru şi publicitate                                                  imobiliară (delegat)                                              Directorul institutiei,                                            ..........................-------------Denumirea "oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie" din anexa 23 la regulament a fost înlocuită cu denumirea "oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară" conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.  +  Anexa 24--------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzand persoanele fizice ale caror terenuri din extravilanullocalitatilor au trecut în proprietatea statului în mod abuziv şise gasesc incluse în diverse amenajari hidrotehnice, dehidroamelioratii sau de alta natura, care au solicitat sauvor solicita prin cereri reconstituirea dreptului deproprietate, potrivit art. 4 din Legea nr. 1/2000,cu modificările şi completari ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele şi prenumele Suprafaţa Observatiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  Primar, Secretar,           ...................... .........................  +  Anexa 24a)----------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzând persoanele fizice şi juridice ale căror terenuri din extravilanullocalităţilor au trecut în proprietatea statului în mod abuziv şi se găsescincluse în diverse amenajări hidrotehnice, de hidroamelioraţii, sau de altanatură, care au solicitat prin cereri reconstituirea dreptului de proprietateprevăzut de art. 4, alin (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şicompletările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele şi prenumele/ Suprafaţa Observatiicrt. Denumirea - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  Primar, Secretar,           ...................... .........................  +  Anexa 24b)----------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzând persoanele fizice sau juridice, inclusiv cooperativelepiscicole sau alte forme asociative prevăzute la art. 26 alin. (1),ale căror terenuri au trecut în proprietatea statului în mod abuzivşi se află amenajări piscicole, sere sau plantaţii de hamei, de duzi,plantaţii viticole sau pomicole, care au solicitat prin cererireconstituirea dreptului de proprietate prevăzut de art. (4)alin. (1)^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completări ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele şi prenumele Suprafaţa Observatiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  Primar, Secretar,           ...................... .........................  +  Anexa 24c)----------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzând persoanele fizice sau juridice, ale căror terenuriau trecut în proprietatea statului în mod abuziv şi pe care s-auefectuat investiţii, neamortizate până la intrarea în vigoare aLegii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare,care au solicitat prin cereri reconstituirea dreptului deproprietate prevăzut de art. (4) alin. (1)^2 din Legea nr. 1/2000,cu modificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele şi prenumele Suprafaţa Observatiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  Primar, Secretar,           ...................... .........................  +  Anexa 24d)----------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzând persoanele fizice sau juridice, ale căror terenuriau trecut în proprietatea statului în mod abuziv, de pe careinvestiţiile au fost vândute cu respectarea legii, care ausolicitat prin cereri reconstituirea dreptului de proprietateprevăzut de art. (4) alin. (1)^3 din Legea nr. 1/2000, cumodificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele şi prenumele Suprafaţa Observatiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  Primar, Secretar,           ...................... .........................  +  Anexa 25---------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzând persoanele cărora li s-a reconstituit dreptulde proprietate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în limita suprafeţei de teren de până la 10 ha de familie,şi cărora li s-a aplicat cota de reducere, care au solicitatprin cerere acest teren, conform prevederilor art. 9 alin. (2)din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                      Suprafaţa de teren agricol de până la 10 ha de                            familie deţinută în proprietate                                       - ha -                       ────────────────────────────────────────────Nr. Numele şi din care:crt. prenumele TOTAL, ─────────────────────────────── Observatii                               reconstituit diferenţa                               cu reducere solicitata──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              Primar, Secretar,        .................. ......................  +  Anexa 26---------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzând suprafeţele de teren revendicate de 2 solicitanţi,dintre care unul este proprietarul deposedat prin măsurileabuzive aplicate în perioada anilor 1945 -1990, iar cel de-aldoilea este persoana care a fost împroprietărită cu terenpreluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat suborice formă de cooperativă, care se vor restitui în naturăambilor solicitanţi, în limita resurselor de teren existente,conform prevederilor art. 6 alin.2^1 din Legea nr. 1/2000, cumodificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele şi prenumele Suprafaţa Observatiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Primar, Secretar,   ..................... .............  +  Anexa 27---------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzând persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionarla societăţile comerciale pe acţiuni cu profil agricol sau piscicol întemeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, şi cărora li serestituie în natură suprafeţe agricole, pe baza documentelor care atestăfosta proprietate, în perimetrul acestor societăţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele şi prenumele Suprafaţa Observatiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Primar,     .................... Agentia Domeniilor Statului (sucursala)                                  Oficiul de cadastru şi publicitate                                           imobiliară (delegat)                                         Directorul institutiei,                                        ........................-------------Titlul anexei 27 la regulament a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.Denumirea "oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie" din anexa 27 la regulament a fost înlocuită cu denumirea "oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară" conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.  +  Anexa 28---------la regulament-------------                                 TABEL NOMINAL        cuprinzând terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza        actelor doveditoare, au constituit patrimoniul Academiei Române,       universităţilor şi instituţiilor de învăţământ superior cu profil            agricol, care trec în proprietatea acestora, la cerere,        potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările                           şi completările ulterioare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea instituţiei Suprafaţa Observaţiicrt. - ha -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Prefect, Secretar general,          ........... .....................                    Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)            Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară (delegat)                            Directorul instituţiei,                           ..........................------------Anexa 28 la regulament a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005, conform pct. 8 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 29---------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzând persoanele fizice cărora li s-a reconstituitdreptul de proprietate la institutele şi staţiunile decercetare şi producţie agricolă, precum şi la regiileautonome cu profil agricol sau la societăţile naţionalecu profil agricol, cărora li se restituie suprafeţele deteren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000, cumodificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele şi prenumele Suprafaţa Observatiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                Primar, Secretar,       ....................... .....................                    Agentia Domeniilor Statului (sucursala)           Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară(delegat)                            Directorul institutiei,                            .......................-------------Denumirea "oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie" din anexa 29 la regulament a fost înlocuită cu denumirea "oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară" conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.  +  Anexa 30---------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzând persoanele fizice prevăzute la art. 37, 38 şi 39din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare,cărora li se reconstituie dreptul de proprietate, la cerere, pentruterenurile agricole şi pentru diferenţa dintre suprafaţa primită şicea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                   Suprafaţa de teren solicitata de la 10 ha la 50 ha,                                  din care pentru:Nr. Numele şi ────────────────────────────────────────────────────Observatiicrt. prenumele persoane persoane persoane persoane                  fizice pre- fizice cu fizice cu fizice care                  văzute la drepturi la drepturi la au calitatea                  art. 37, 38 institutele regiile auto de locator                  şi 39 din şi statiu- -nome şi la conform art.                  Legea fondului nile de societăţile 25 din Legea                  funciar cercetare şi naţionale cu nr. 16/1994,                  nr. 18/1991, productie profil agri- cu modificările                  republicată, agricola, în col, în con- şi completările                  cu conformitate formitate cu ulterioare                  modificările cu Legea nr. Legea nr.                  şi completările 46/1992 46/1992                  ulterioare,                  cărora li                  s-a stabilit                  calitatea de                  acţionar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Primar,  ..................... Agentia Domeniilor Statului (sucursala)        Primar,  ..................... Agentia Domeniilor Statului (sucursala)                                  Oficiul de cadastru şi publicitate                                        imobiliară (delegat)                                        Directorul institutiei,                                     ............................-------------Titlul anexei 30 la regulament şi titlul coloanei a 2-a din tabel au fost modificate de pct. 9 şi 10 ale art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.Denumirea "oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie" din anexa 30 la regulament a fost înlocuită cu denumirea "oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară" conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.  +  Anexa 31---------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzând persoanele juridice îndreptăţite să li se acordedespăgubiri pentru reconstituirea dreptului de proprietate,în cazul în care restituirea în natură nu este posibil derealizat, conform prevederilor Legii nr. 1/2000,cu modificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Persoana Suprafaţa neretrocedata Despăgubiri cuvenite Observatiicrt. juridica - ha -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Primar, Agentia Domeniilor Statului (sucursala)    .................. Oficiul de cadastru şi publicitate                                               imobiliară (delegat)                                               Directorul institutiei,                                             ..............................-------------Denumirea "oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie" din anexa 31 la regulament a fost înlocuită cu denumirea "oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară" conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.  +  Anexa 32---------la regulament-------------TABEL NOMINALcuprinzând structurile reprezentative ale unităţilor de cult,care dobândesc prin reconstituire suprafeţe de teren agricol pe carele-au avut, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000,cu modificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea unităţii de cult Suprafaţa Observatiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Centre eparhiale până la 100 ha    -    - b) Protoierii până la 50 ha    -    - c) Manastiri şi schituri până la 50 ha    -    - d) Parohii şi filii până la 10 ha    -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Primar, Secretar,    ...................... ..............................                 Agentia Domeniilor Statului (sucursala)        Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară (delegat)                       Directorul institutiei,                  .................................-------------Denumirea "oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie" din anexa 32 la regulament a fost înlocuită cu denumirea "oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară" conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.  +  Anexa 33--------la regulament-------------                                 TABEL NOMINAL  cuprinzând structurile reprezentative ale unităţilor de cult nou-înfiinţate,           cărora li se constituie dreptul de proprietate în limitele                   art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu      modificările şi completările ulterioare, din terenurile disponibile     ale consiliului local, conform alin. (1^1) al art. 23 din aceeaşi lege────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea unităţii de cult Suprafaţa Observaţiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Primar, Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)     .............. Oficiul de cadastru,                                   şi publicitate imobiliară (delegat)                                        Directorul instituţiei,                                      ...........................-------------Denumirea "oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie" din anexa 33 la regulament a fost înlocuită cu denumirea "oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară" conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.  +  Anexa 34--------la regulament-------------                                 TABEL NOMINAL                       cuprinzând unităţile de învăţământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic, şcolile generale din mediul rural           şi instituţiile publice de ocrotire a copiilor, cărora li                   se restituie suprafeţele de teren pe care      le-au avut în proprietate, în limita a 50 ha, potrivit art. 23 alin.      (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Suprafaţa avută Suprafaţa restituită Observaţiicrt. unităţii în proprietate în proprietate                          - ha - - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Primar, Secretar,      .......... ............                    Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)        Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară (delegat)                            Directorul instituţiei,                           .........................-------------Denumirea "oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie" din anexa 34 la regulament a fost înlocuită cu denumirea "oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară" conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.  +  Anexa 35--------la regulament-------------                                 TABEL NOMINAL cuprinzând unităţile de învăţământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic               şi şcolile generale din mediul rural, cărora li se                    atribuie în folosinţă suprafeţe de teren      agricol până la 5 ha din rezerva comisiilor locale, potrivit art. 23   alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Suprafaţa Suprafaţa Suprafaţa Observaţiicrt. unităţii avută în restituită în atribuită în                    proprietate proprietate folosinţă                     - ha - - ha - - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Primar, Secretar,         ........... ...............  +  Anexa 36--------la regulament-------------                                 TABEL NOMINAL        cuprinzând suprafeţele proprietăţilor de stat prevăzute la art.      22^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea proprietăţii de stat şi Suprafaţa Observaţiicrt. modul de provenienţă a terenurilor - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Primar, Secretar,       ............ ..............                    Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)        Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară (delegat)                            Directorul instituţiei,                          ..........................-------------Denumirea "oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie" din anexa 36 la regulament a fost înlocuită cu denumirea "oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară" conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.  +  Anexa 37--------la regulament-------------Localitatea ...............Judeţul .............                                 TABEL NOMINAL        cuprinzând foştii proprietari şi moştenitorii acestora, persoane             fizice, cărora li se reconstituie conform prevederilor                   legale, la cerere, dreptul de proprietate          asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, conform art. 24        din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:    A - Suprafaţa de pădure reconstituită anterior - ha    B - Total, din care:    C - în terenuri cu destinaţie forestieră    D - în terenuri cu destinaţie agricolă    E - Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere    F - Identificarea în cadastrul agricol a terenurilor cu destinaţie agricolă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele şi Numele şi Suprafaţa Suprafaţa Diferenţa Informaţiicrt. prenumele prenumele terenurilor acceptată A de asupra      autorului persoanelor forestiere de suprafaţă amplasamentului      (persoana solicitante avută în comisie ce urmează      deposedată) proprietate - ha- să fie                                - ha - primită                                                        - ha -                             ─────────────────────── ─────────────────────────                                B C B C B C D E F──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Primar, Secretar, Şeful ocolului silvic,       ......... ........... ........................  +  Anexa 38--------la regulament-------------Judeţul ..................Comuna .....................                                 TABEL NOMINAL           cuprinzând persoanele fizice şi juridice care au solicitat                   reconstituirea dreptului de proprietate pe   amplasamente care şi-au schimbat folosinţa iniţială a terenului, potrivit   art. 29^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare    Semnificaţia coloanei din tabelul de mai jos este următoarea:    A - Parcelă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Denumirea Opţiuni ObservaţiiN persoanei Folosinţa Supra- Folosinţa Amplasament despă-r. juridice iniţială faţa actuală propus în gubiric sau a terenului solici- a teren cur numele şi solicitat tată terenului folosinţat. prenumele - ha - agricolă    persoanei ───────────────     fizice Tarla Parcela────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5 6 7 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Primar, Secretar, Seful ocolului silvic,     ............. ............. .............  +  Anexa 39--------la regulament-------------Localitatea ...............Judeţul .................                                 TABEL NOMINAL         cuprinzând foşti membri persoane juridice, precum şi persoane             fizice şi moştenitorii acestora din formele asociative                (composesorate, obşti de moşneni în devălmăşie,                       obşti răzăşeşti nedivizate, păduri                    grănicereşti, păduri comunale provenite     din păduri grănicereşti şi alte forme asociative asimilate acestora),                 cărora li se reconstituie conform prevederilor                   legale, la cerere, dreptul de proprietate          asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, conform art. 26        din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:    A - Numele şi prenumele membrului formei asociative    B - Numele şi prenumele persoanelor solicitante    C - TOTAL, din care:    D - în terenuri cu destinaţie forestieră    E - în terenuri cu destinaţie agricolă    F - Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere    G - Identificarea în cadastrul agricol a terenurilor cu destinaţie agricolă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea A Suprafaţa B Suprafaţa Informaţii Observaţiicrt. formei terenurilor terenurilor asupra     asociative forestiere forestiere, amplasamentului**)     care a deţinută în acceptată     avut în indiviziune de comisie     proprietate de membrul - ha -     terenuri formei     forestiere asociative*)                     ──────────── ───────────────────────────────                      C D E C D E F G──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                    x x────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   TOTAL x   FORMĂ ASOCIATIVĂ:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Primar, Secretar, Şeful ocolului silvic,          .......... ............ ................__________ *) Mărimea suprafeţei se calculează în conformitate cu precizările art. 28    alin. (3) din regulament.**) Informaţiile asupra amplasamentului se redau la rubrica TOTAL a fiecărei    forme asociative înscrise în tabel.***) Cererea se formulează de către reprezentantul legal al formei asociative,     respectiv de comisia ad-hoc a formei asociative.-------------Anexa 39 la regulament a fost completată cu textul ***) de pct. 9 şi 10 ale art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.  +  Anexa 40--------la regulament-------------Localitatea ..............Judeţul .................                                 TABEL NOMINAL                cuprinzând unităţile de cult şi instituţiile de     învăţământ cărora li se reconstituie, la cerere, conform prevederilor   legale, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:    A - TOTAL, din care:    B - în terenuri cu destinaţie forestieră    C - în terenuri cu destinaţie agricolă    D - Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Suprafaţa Suprafaţa Informaţii Observaţiicrt. unităţii de rezultată terenurilor asupra      cult sau a din acte a forestiere amplasamentului      instituţiei terenurilor acceptată      de învăţământ forestiere, de comisie      care a deţinută - ha -      solicitat anterior (la      reconstituirea deposedare)      dreptului de - ha -      proprietate ───────────────────────────────────────────────                       A B C A B C D Identificarea                                                        în cadastrul                                                        agricol a                                                        terenurilor                                                        cu destinaţie                                                        agricolă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               Primar, Secretar, Şeful ocolului silvic,             .......... ........... ..............  +  Anexa 41--------la regulament-------------Localitatea ..................Judeţul ..................                                 TABEL NOMINAL                        cuprinzând comunele, oraşele sau     municipiile cărora li se reconstituie conform prevederilor legale, la   cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:    A - TOTAL, din care:    B - în terenuri cu destinaţie forestieră    C - în terenuri cu destinaţie agricolă    D - Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Suprafaţa Suprafaţa Informaţii Observaţiicrt. comunei/ rezultată terenurilor asupra       oraşului/ din acte a forestiere amplasamentului       municipiului terenurilor acceptată       îndreptăţit forestiere, de comisie       la deţinută - ha -       reconstituirea anterior (la       dreptului de deposedare)       proprietate - ha -                       ───────────────────────────────────────────────                        A B C A B C D Identificarea                                                         în cadastrul                                                         agricol a                                                         terenurilor                                                         cu destinaţie                                                         agricolă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Primar, Secretar, Şeful ocolului silvic,         ......... ........... ..............  +  Anexa 42--------la regulament-------------Judeţul ............                                 TABEL NOMINAL                    cuprinzând persoanele fizice şi juridice              cărora li se reconstituie dreptul de proprietate pe  amplasamente situate în afara limitelor de competenţă ale comisiilor locale    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:    A - Numărul hotărârii de validare a comisiei judeţene    B - Numărul anexei din documentaţia comisiei locale    C - Numărul poziţiei din anexa la documentaţia comisiei locale    D - Comună    E - Tarla    F - Parcelă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Denumirea A B C Suprafaţa Motivaţia Amplasament încrt. persoanei comisiei validată nerespectării limitele judeţului,     juridice locale - ha - amplasamentului stabilit de     sau iniţial comisia judeţeană     numele şi ─────────────────────     prenumele Cadastru Cadastru     persoanei general forestier     fizice ─────────────────────                                                           D E F Ocol UP UA                                                                    silvic──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Primar, Secretar, Şeful ocolului silvic,       ......... ........... .............  +  Anexa 43--------la regulament-------------Judeţul ................Comuna ...................                                 TABEL NOMINAL             cuprinzând persoanele fizice şi juridice cărora li s-a                   reconstituit dreptul de proprietate pentru        terenuri forestiere pe care nu se poate face punerea în posesie        pe vechiul amplasament şi care urmează să primească despăgubiri    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:    A - Numărul hotărârii de validare a comisiei judeţene    B - Numărul poziţiei din anexa la hotărârea comisiei judeţene    C - Baza juridică de acordare a despăgubirilor    D - Observaţii    E - Comună    F - Tarla    G - Parcelă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea A B Suprafaţa Amplasament iniţial C Sursa Modalităţi Dcrt. persoanei validată stabilit de de de plată     juridice - ha - comisia comunală finanţare     sau ______________________     numele şi Cadastru Cadastru     prenumele general forestier     persoanei ______________________     fizice E F G Ocol UP UA                                          silvic────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Primar, Secretar, Şeful ocolului silvic,       ......... ............ ..............  +  Anexa 44--------la regulament-------------                       PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN POSESIE    Nr. .........., încheiat astăzi, .............    Judeţul ......................................    Comuna .......................................    Subsemnaţii: .............., în calitate de primar, ..............., încalitate de secretar, ........., în calitate de specialist în măsurătoritopografice, ..................., în calitate de reprezentant al deţinătoruluilegal al terenului ce se predă, şi ...................., în calitate deproprietar (posesor al buletinului/cărţii de identitate seria ......;nr. ................, eliberat/eliberată de Poliţia ........)/reprezentantlegal (Împuternicirea nr. ........., legalizată la Biroul notarial .......),am procedat primii la predarea, iar ultimul la primirea suprafeţei de ..... hateren forestier, validată de comisia judeţeană prin Hotărârea/hotărârilenr. .................. la poziţia ........... din anexa nr. ...... (nr. .....la poziţia ...... din anexa nr. ........).    Categoria terenului, amplasamentul cadastral şi vecinătăţile acestuiasunt prezentate în tabelul de mai jos:    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:    A - tarla;    B - parcelă;    C - deţinători.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                   Vecinătăţile                                 Suprafaţa Amplasamentul amplasamentuluiNr. Categoriile de terenuri ───────── Ocolul cadastral cadastralcrt. ha mp silvic general                                                  ──────────────────────────────                                                  general forestier Punctul                                                 ────────────────── cardinal C                                                  A B UP UA──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Teren forestier înscris în    amenajamentul silvic 2. Păşune împădurită 3. Alte terenuri cu vegetaţie    forestieră────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Total suprafaţă pusă în posesie:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Predarea s-a făcut în urma unei inspecţii de fond la care a participatproprietarul/reprezentantul legal, iar în prezent nu există cioturi de arborinemarcate cu ciocane silvice.    Pentru delimitarea de restul fondului forestier a suprafeţei primites-au folosit următoarele: .............................. .    Domnul/doamna ......, în calitate de proprietar/reprezentant/reprezentantălegal/legală, declară că a luat cunoştinţă de prevederile legale referitoarela obligaţia respectării regimului silvic. De la această dată paza şiadministrarea terenului preluat vor fi asigurate în conformitate cudispoziţiile art. 35 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completărileulterioare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în4 exemplare (două pentru comisia locală, unul pentru proprietar şi unulpentru cel care predă).     Primar, Secretar, Specialist în măsurători topografice,    .......... ............ ..................................... Reprezentant al deţinătorului legal      al terenului ce se predă, Proprietar/Reprezentant legal,  ................................... .............................------------Anexa 44 la regulament a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005, conform pct. 12 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 45--------la regulament-------------                                    ROMÂNIA                COMISIA JUDEŢEANă PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE                         PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR    Judeţul ..................... Codul ..................    Nr. ............    Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenu-  rilor, constituită în baza Ordinului prefectului nr. ......./...............,  analizând propunerile comisiei comunale/orăşeneşti/municipale, în baza preve-  derilor Legii nr. 18/1991, ale Legii nr. 169/1997 şi ale Legii nr. 1/2000, cu  modificările ulterioare, emite următorul                              TITLU DE PROPRIETATE    Persoana fizică/Persoana juridică ........................... (moştenitorii  defunctului/defunctei) ........................, având domiciliul/sediul în  comuna (satul)/oraşul/municipiul .............., judeţul/sectorul ..........,  primeşte în proprietate o suprafaţă totală de ............... ha ........ mp,  teren cu vegetaţie forestieră, din care: .......... ha ....... mp, din fondul  forestier naţional (cu destinaţie forestieră); .......... ha ........ mp, din  afara fondului forestier naţional (cu destinaţie agricolă), situată pe teri-  toriul comunei/oraşului/municipiului/sectorului ................, structurată  şi amplasată conform celor menţionate pe verso şi pusă în posesie conform  Procesului-verbal nr. ............/................    Proprietarul va exercita asupra bunurilor de mai sus toate drepturile şi  obligaţiile ce decurg din Constituţia României şi din legislaţia cu specific  silvic în vigoare.         Prefect, Secretar general, Inspectoratul silvic teritorial       ........... ................... Inspector-şef,                                             ............................               Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară                               Director general,                            ......................    Data ..............                        SUPRAFAŢA PRIMITĂ ÎN PROPRIETATE    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:    A - Tarla    B - Parcelă    C - Deţinători(verso)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Categorii de terenuri Suprafaţa Ocolul Amplasamentul Vecinătăţi alecrt. silvic cadastral amplasamentului                                                               cadastral general                                              ─────────────────                                              general forestier                           ───────── ───────────────── ────────────────                            ha mp A B UP UA Punct C                                                                cardinal──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Teren forestier    înscris în    amenajamentul silvic──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Păşune împădurită──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Alte terenuri cu    vegetaţie forestieră    necuprinse în    amenajamentul silvic──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL suprafaţă pusă în posesie:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------------Denumirea "oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie" din anexa 45 la regulament a fost înlocuită cu denumirea "oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară" conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.  +  Anexa 46--------la regulament-------------                                 TABEL NOMINAL          cuprinzând persoanele fizice şi persoanele juridice care au               formulat cereri în baza Legea nr. 247/2005 privind     reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri                         adiacente şi art. 33 din Legea              nr. 1/2000,cu modificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele şi prenumele persoanelor Suprafaţa solicitată Observaţiicrt. fizice şi juridice - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              Primar, Secretar,           .............. ..................  +  Anexa 47--------la regulament-------------                                 TABEL NOMINAL     cuprinzând foştii proprietari sau moştenitorii acestora, cărora li se         restituie la cerere terenurile fără construcţii, neafectate de           lucrări de investiţii, aprobate potrivit Legii nr. 1/2000,               sau cu lucrări ce au fost deteriorate, distruse şi                       nu mai prezintă nici o valoare de                     întrebuinţare, preluate în orice mod,   inclusiv cu titlu de donaţie, considerate proprietate publică sau privată             a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale                    prin aplicarea dispoziţiilor Decretului        nr. 712/1966 şi ale altor acte normative speciale, potrivit art.      34 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele şi prenumele Suprafaţa Observaţiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               Primar, Secretar,             .......... ...............  +  Anexa 48--------la regulament-------------                                 TABEL NOMINAL              cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a stabilit                dreptul de proprietate prin împroprietărire, cu                   ocazia aplicării Legii nr. 187/1945 pentru  înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-au atribuit efectiv terenuri             la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost                     anulată şi li se vor acorda la cerere      terenurile respective, în limita suprafeţelor disponibile, potrivit    art. 36 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele şi prenumele Suprafaţa Observaţiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               Primar, Secretar,             .......... ...............  +  Anexa 49--------la regulament-------------                                 TABEL NOMINAL  cuprinzând persoanele fizice cărora li se stabileşte dreptul de proprietate                     potrivit art. 37 din Legea nr. 1/2000,                  cu modificările şi completările ulterioare.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele şi prenumele Suprafaţa restituită Despăgubiri Observaţiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Primar, Agenţia Domeniilor Statului (sucursala)         .............. Oficiul de cadastru şi publicitate                                            imobiliară (delegat)                                           Directorul instituţiei,                                         ..........................-------------Denumirea "oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie" din anexa 49 la regulament a fost înlocuită cu denumirea "oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară" conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.--------