LEGE nr. 71 din 16 aprilie 2010pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 21 aprilie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IAlineatul (3) al articolului 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Procedura de constituire şi modul de funcţionare a comisiilor, precum şi modelul şi modul de atribuire a noilor titluri de proprietate se vor stabili prin hotărâre a Guvernului în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi. Din comisii vor face parte cetăţeni desemnaţi de obşte din toate categoriile îndreptăţite, specialişti şi funcţionari publici, precum şi conducătorii unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, după caz. În comunele constituite din mai multe sate, cetăţenii vor fi desemnaţi proporţional cu ponderea numerică a locuitorilor din fiecare sat."  +  Articolul IIDupă litera m) a alineatului (1) al articolului 4 din Regulamentulprivind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 732 din 11 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:"n) un reprezentant al unităţii de cercetare-dezvoltare, desemnat de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", dacă este cazul."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 16 aprilie 2010.Nr. 71.-------