LEGE nr. 68 din 16 aprilie 2010pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 20 aprilie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49 din 20 mai 2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 1 iunie 2009, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(2) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu are ca obiect liberalizarea serviciilor de interes economic general, rezervate organismelor publice sau private, privatizarea organismelor publice prestatoare de servicii şi eliminarea monopolurilor care prestează servicii. (3) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu afectează dispoziţiile penale în vigoare. (4) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu afectează dispoziţiile naţionale privind definirea, organizarea şi funcţionarea serviciilor economice de interes general, relaţiile de muncă, sănătatea şi securitatea la locul de muncă, securitatea socială, protecţia şi promovarea libertăţii culturale sau lingvistice, pluralismul mijloacelor de comunicare în masă, precum şi exercitarea drepturilor fundamentale, astfel cum sunt acestea recunoscute potrivit legii."2. La articolul 2, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:"o) Sistemul de informare al pieţei interne (IMI) - platforma electronică prin intermediul căreia se realizează schimbul de informaţii şi comunicarea între autorităţile competente, care decurg din obligaţiile de cooperare administrativă prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă;".3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Autorităţile competente asigură aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în conformitate cu dispoziţiile tratatelor privitoare la dreptul de stabilire şi la libera circulaţie a serviciilor."4. La articolul 4 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) serviciile neeconomice de interes general;".5. La articolul 4 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) serviciile şi reţelele de comunicaţii electronice, precum şi resursele şi serviciile asociate, în ceea ce priveşte domeniile reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare al comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, republicată, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2007 privind condiţiile generale referitoare la interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitală interactivă, precum şi a echipamentelor de televiziune digitală ale consumatorilor;".6. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) Autorităţile competente au obligaţia de a examina procedurile şi formalităţile aplicabile accesului la o activitate de servicii şi exercitării acesteia, iar, în cazul în care acestea nu sunt suficient de simple, de a realiza simplificarea lor. (2) Formularele armonizate la nivel comunitar în acest domeniu, elaborate de Comisia Europeană, sunt echivalente cu certificatele, atestările şi orice alte documente solicitate unui prestator, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."7. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În cazul în care o autoritate competentă română solicită ca prestatorul ori beneficiarul să prezinte un certificat, o atestare sau un alt document pentru a dovedi că o anumită cerinţă a fost îndeplinită, aceasta acceptă orice document dintr-un stat membru întocmit într-un scop echivalent sau din care reiese clar că cerinţa respectivă este îndeplinită."8. La articolul 6, alineatele (3), (6) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Autorităţile competente trebuie să se înregistreze în sistemul PCU electronic în termen de maximum 60 de zile de la data la care acesta devine funcţional sau de la data la care acestea devin funcţionale.............................................................................. (6) Se desemnează Centrul Naţional "România Digitală", denumit în continuare CNRD, în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, ca autoritate responsabilă pentru realizarea, operaţionalizarea şi administrarea PCU electronic.............................................................................. (9) PCU electronic va deveni funcţional până la data de 1 decembrie 2010."9. La articolul 7, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Autorităţile competente au obligaţia de a răspunde, în mod clar şi precis, prin intermediul PCU electronic, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, oricărei cereri de informaţii sau asistenţă menţionate la alin. (1) şi (2) şi, în cazurile în care cererea este eronată ori nefondată, au obligaţia de a informa solicitantul în consecinţă, în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 3 zile lucrătoare. (4) CNRD este responsabil pentru buna funcţionare, din punct de vedere tehnic, a PCU electronic. Autorităţile competente răspund pentru conţinutul informaţiilor şi documentelor colectate, transmise şi procesate prin intermediul PCU electronic."10. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Autorităţile competente pot lua măsuri pentru ca informaţiile prevăzute în prezentul articol să fie disponibile şi în alte limbi comunitare."11. La articolul 9, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:"(9) Prezentul articol nu aduce atingere modului de repartizare a competenţelor în acordarea autorizaţiilor între autorităţile administrative."12. La articolul 15, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) raportează prin intermediul platformei electronice Interactive Policy Making (IPM) toate regimurile de autorizare şi cerinţele menţinute, precum şi cerinţele care au fost simplificate."13. La articolul 16, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Autorităţile administraţiei publice pot aplica, în conformitate cu legislaţia naţională armonizată, propriile reguli în ceea ce priveşte condiţiile de angajare, inclusiv cele stabilite în contractele colective. Autorităţile publice competente române pot impune cerinţe în ceea ce priveşte o activitate de servicii în cazul în care acestea sunt justificate din motive de ordine publică, sănătate publică sau protecţia mediului, în conformitate cu alin. (2)."14. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Alin. (1) şi (2) nu aduc atingere dispoziţiilor stabilite prin instrumente comunitare ce garantează libertatea de a presta servicii sau care permit derogări de la aceasta."15. La articolul 20, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Prestatorii pot stabili condiţii de acces diferite în cazul în care acestea sunt justificate în mod direct prin criterii obiective. (3) Clauzele ori declaraţiile ce cuprind condiţii generale de acces discriminatorii sunt nule de drept."16. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:"Art. 23^1. - (1) Autorităţile competente elimină interdicţiile totale cu privire la comunicările comerciale ale profesiilor reglementate. (2) Comunicările comerciale ale profesiilor reglementate respectă normele profesionale ale acestora, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene referitoare la independenţa, demnitatea şi integritatea profesiei, precum şi la păstrarea secretului profesional, conform specificului fiecărei profesii. Normele profesionale cu privire la comunicările comerciale trebuie să fie nediscriminatorii, justificate printr-un motiv imperativ de interes general şi proporţionale."17. La articolul 25, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Autorităţile publice competente române iau măsuri pentru: a) încurajarea cooperării ordinelor profesionale, camerelor de comerţ, asociaţiilor meşteşugăreşti şi a asociaţiilor de consumatori, la nivel comunitar, pentru a promova calitatea prestării serviciilor, în special prin facilitarea evaluării competenţei unui prestator; b) încurajarea dezvoltării evaluărilor independente, în special de către asociaţiile de consumatori, în ceea ce priveşte calitatea şi deficienţele prestării serviciilor, inclusiv dezvoltarea, la nivel comunitar, a unor încercări şi testări comparative şi comunicarea rezultatelor; c) dezvoltarea de standarde europene voluntare, în scopul facilitării compatibilităţii între serviciile oferite de către prestatori din state membre diferite, informarea beneficiarului şi calitatea serviciilor; d) asigurarea formării personalului implicat în activităţile de asistenţă reciprocă, inclusiv din punct de vedere lingvistic şi al tehnologiei informaţiei, şi sprijinirea schimbului reciproc de experienţă cu celelalte state membre; e) încurajarea elaborării, la nivel comunitar, în special de către ordinele, organismele şi asociaţiile profesionale, a unor coduri de conduită care să faciliteze prestarea de servicii sau stabilirea unui prestator într-un alt stat membru, în conformitate cu legislaţia comunitară; aceste coduri de conduită sunt accesibile la distanţă, prin mijloace electronice."18. La articolul 28 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) în cazul nerespectării de către autorităţile competente a obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (3), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei."19. La articolul 28, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în cazul în care, prin încălcarea prevederilor legale, sunt sau pot fi afectate interesele consumatorilor."20. La articolul 28, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai CNDR."21. După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40^1, cu următorul cuprins:"Art. 40^1. - Autorităţile publice competente române au obligaţia de a analiza rapoartele celorlalte state membre, realizate în vederea evaluării reciproce şi transmise de către Comisia Europeană. Observaţiile rezultate în urma analizei vor fi transmise Departamentului pentru Afaceri Europene, în termenul stabilit de acesta."22. În anexă, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) art. 11 alin. (2) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată."  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, denumirea "Sistemul de informare în cadrul pieţei interne (SIPI)" se înlocuieşte cu denumirea "Sistemul de informare al pieţei interne (IMI)".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 16 aprilie 2010.Nr. 68.------