HOTĂRÂRE nr. 324 din 31 martie 2010pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. VI din Hotărârea Guvernului nr. 119/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă",Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) În scopul facilitării accesului persoanelor fizice la achiziţia sau construcţia unei locuinţe prin contractarea de credite, se aprobă normele de implementare a programului «Prima casă» pentru achiziţia sau construcţia de locuinţe, denumit în continuare programul, prevăzute în anexa nr. 1."2. La articolul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) locuinţe nefinalizate, aflate în diverse faze de construcţie, destinate achiziţionării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;".3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează sau construiesc locuinţe prevăzute la art. 2 şi pentru finanţatori sunt prevăzute în anexa nr. 2."4. Titlul anexei nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"NORMEde implementare a programului «Prima casă»pentru achiziţia sau construcţia de locuinţe"5. La anexa nr. 1, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, garantează, în numele şi în contul statului, creditele acordate persoanelor fizice pentru achiziţia sau construcţia unei locuinţe în cadrul programului."6. În anexa nr. 1, la articolul 6, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) are valoare determinată, egală cu finanţarea garantată;".7. La anexa nr. 1, articolele 10 şi 10^1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art.10. - Garanţiile pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. a) - c) din hotărâre sunt garantate cu ipotecă legală de rang I asupra locuinţelor achiziţionate prin program, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, valabilă pe toată durata finanţării, cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata garanţiei. În cazul primirii de către finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la FNGCIMM, în temeiul convenţiei de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară privilegiul reglementat de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român."Art. 10^1. - (1) Garanţia pentru locuinţa prevăzută la art. 2 lit. d) din hotărâre este garantată cu ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, asupra terenului şi locuinţei viitoare, care urmează să se construiască prin program, instituită în baza contractului de garantare, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra locuinţei finalizate, cu notarea în cartea funciară, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, a interdicţiei de înstrăinare a terenului şi a locuinţei pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare a acestora cu alte sarcini în afara celei prevăzute la alin. (2) până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator. (2) În baza contractului de garantare, asupra terenului şi locuinţei prevăzute la alin. (1) se instituie ipotecă legală de rangul II în favoarea finanţatorului."8. La anexa nr. 1, după articolul 10^1 se introduc două noi articole, articolele 10^2 şi 10^3, cu următorul cuprins:"Art. 10^2. - (1) Garanţiile pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. e) din hotărâre sunt garantate cu ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, asupra terenului şi construcţiei viitoare, instituită în baza contractului de garantare, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra locuinţelor finalizate, rezultate în urma dezmembrării construcţiei şi cotei indivize aferente de teren, cu notarea în cartea funciară în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, a interdicţiei de înstrăinare a locuinţelor şi a terenului pe o perioadă de 5 ani, cu excepţia înstrăinării cotelor indivize sau a parcelelor de teren ce revin fiecărei locuinţe în parte în urma dezmembrării către membrii asociaţiei, şi a interdicţiei de grevare a locuinţelor şi a terenului cu alte sarcini în afara celei prevăzute la alin. (2) până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator. (2) În baza contractului de garantare, asupra terenului şi locuinţei prevăzute la alin. (1) se instituie ipotecă legală de rangul II în favoarea finanţatorului.Art. 10^3. - În cazuri temeinic justificate, pe baza cererii motivate a finanţatorului, cu consultarea FNGCIMM, Ministerul Finanţelor Publice poate aproba preluarea finanţării garantate şi a locuinţei de către o persoană fizică ce îndeplineşte criteriile de eligibilitate în cadrul programului."9. În anexa nr. 2, la articolul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) fac dovada cu declaraţie autentică pe propria răspundere că îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009;".10. În anexa nr. 2, la articolul 1, litera b) se abrogă.11. La anexa nr. 2, după articolul 1 se introduc două noi articole, articolele 1^1 şi 1^2, cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care construiesc o locuinţă în regim individual în cadrul programului sunt următoarele: a) fac dovada cu declaraţia autentică pe propria răspundere că îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009; b) au în proprietate terenul pe care se construieşte locuinţa, inclusiv în cazul celor construite prin ANL, înscris în cartea funciară în condiţiile legii, liber de orice sarcini, şi se obligă să garanteze cu acesta, precum şi cu locuinţa construită din finanţarea garantată în condiţiile programului; c) prezintă finanţatorului proiectul tehnic şi detaliile de execuţie a locuinţei, întocmite conform legii; d) deţin o autorizaţie de construire a locuinţei în cadrul programului valabilă, eliberată conform legii după data de 22 februarie 2010, precum şi avizele şi acordurile necesare conform legii; e) prezintă finanţatorului un contract de antrepriză încheiat cu o societate de construcţii, în calitate de antreprenor general al imobilului, în baza căruia solicită acordarea finanţării garantate, precum şi estimările costurilor necesare pentru edificarea locuinţei, conform devizului estimativ al lucrărilor, anexă la contract. Din contractul de antrepriză/graficul de lucrări anexat la acesta trebuie să rezulte că durata realizării construcţiei este de maximum 18 luni de la data efectuării primei trageri din finanţarea garantată; f) prevăd în contractul de antrepriză obligaţia antreprenorului general de a finaliza construcţia locuinţei în termen de cel mult 18 luni de la data efectuării primei trageri din finanţarea garantată. Contractul poate fi modificat, în sensul prelungirii termenului cu cel mult 12 luni; g) prezintă finanţatorului certificatul de atestare fiscală eliberat la cererea constructorului, care atestă împrejurarea că acesta nu înregistrează restanţe mai mari de 60 de zile la plata obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat; h) prezintă finanţatorului poliţa de asigurare a lucrărilor de construcţii-montaj pentru imobilul cu destinaţia de locuinţă aflat în construcţie, încheiată cu o societate de asigurare agreată de finanţator, având ca beneficiar statul român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, pe toată durata de execuţie a lucrărilor; i) prezintă finanţatorului dovada constituirii unei garanţii de bună execuţie de 10% din valoarea totală a devizului estimativ de lucrări, sub forma unei scrisori de garanţie bancară de bună execuţie; j) prezintă finanţatorului contractul valabil încheiat cu un diriginte de şantier autorizat. Criteriul este aplicabil în cazurile în care angajarea unui diriginte de şantier este obligatorie potrivit legii; k) îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor; l) dispun de un aport propriu de minimum 5% din valoarea costului de construire a locuinţei, care acoperă diferenţa dintre valoarea din contractul de antrepriză şi finanţarea garantată; m) se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă; n) se obligă să nu cesioneze drepturile de construire şi să nu înstrăineze terenul şi locuinţa construită prin program în primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale. În cazuri temeinic justificate, Ministerul Finanţelor Publice poate aproba preluarea finanţării garantate şi a locuinţei de către o persoană fizică ce îndeplineşte criteriile de eligibilitate în cadrul programului; o) se obligă să noteze autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului; p) se obligă să asigure locuinţa finalizată, construită din finanţarea garantată, împotriva tuturor riscurilor şi desemnează statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, ca beneficiar al poliţei de asigurare a locuinţei, până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor faţă de finanţator; q) se obligă să acopere din surse proprii eventualele costuri rezultate, suplimentare faţă de cele din devizul estimativ; r) se obligă să efectueze pe cheltuiala proprie formalităţile de notare a autorizaţiei de construire în cartea funciară; s) se obligă să efectueze pe cheltuiala proprie toate formalităţile necesare înscrierii în cartea funciară a locuinţei individuale, după finalizarea acesteia, şi să prezinte finanţatorului documentele necesare în vederea înscrierii ipotecilor legale în cartea funciară.Art. 1^2. - (1) Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care construiesc o locuinţă în regim asociativ în cadrul programului sunt următoarele: a) fiecare dintre membrii asociaţiei este beneficiar al programului şi îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 1^1, cu excepţia îndeplinirii criteriului prevăzut la lit. b) de către alţi membri ai asociaţiei decât proprietarul/proprietarii terenului; b) toţi beneficiarii asociaţi solicită, în nume propriu, aceluiaşi finanţator acordarea a câte unei finanţări garantate în cadrul programului pentru construirea unui ansamblu de locuinţe în care fiecare beneficiar asociat va fi proprietarul unei singure locuinţe edificate prin program; c) toţi beneficiarii asociaţi sunt semnatarii contractului de antrepriză încheiat cu aceeaşi societate de construcţii în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe, compus din unităţi individuale, precum şi a anexelor gospodăreşti aferente acestora; d) cel puţin unul dintre membrii asociaţi are în proprietate terenul pe care urmează să se construiască ansamblul de locuinţe; e) încheie un contract civil, autentificat în condiţiile legii, de constituire a unei asociaţii fără personalitate juridică, formată dintr-un număr de cel puţin 7 beneficiari, sau aderă la o asemenea asociaţie, contract care conţine cel puţin elementele prevăzute la alin. (2). (2) Contractul civil de constituire a asociaţiei fără personalitate juridică va cuprinde următoarele: a) desemnarea unui reprezentant dintre cei 7 asociaţi, în scopul îndeplinirii formalităţilor prealabile obţinerii autorizaţiei de construire pentru ansamblul de locuinţe în care fiecare dintre beneficiarii asociaţi va deţine câte o singură locuinţă, precum şi pentru gestionarea relaţiei cu finanţatorul; b) obligaţia tuturor beneficiarilor de a nu cesiona drepturile de construire şi de a nu înstrăina terenul şi locuinţa construită prin program în primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale. În cazuri temeinic justificate, Ministerul Finanţelor Publice poate aproba preluarea finanţării garantate şi a locuinţei de către o persoană fizică ce îndeplineşte criteriile de eligibilitate în cadrul programului; c) cota de aport propriu la asociaţie al fiecăruia dintre asociaţi este corespunzătoare cotei de participare la beneficii şi pierderi; d) obligaţia titularului/titularilor dreptului de proprietate asupra terenului de a constitui un drept real asupra terenului în favoarea celorlalţi beneficiari asociaţi în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, valabilă pe toată durata de existenţă a construcţiei; e) posibilitatea titularului/titularilor dreptului de proprietate asupra terenului ca, după finalizarea întregii construcţii şi intabularea acesteia în cartea funciară, să vândă celorlalţi membri asociaţi cotele-părţi din teren aferente locuinţelor ce revin în proprietatea acestora; f) titularul/titularii dreptului de proprietate asupra terenului pe care se construiesc locuinţele în regim asociativ renunţă în mod expres la beneficiul de diviziune şi la beneficiul de discuţiune; g) beneficiarii asociaţi îl împuternicesc pe reprezentantul desemnat să efectueze formalităţile de notare a autorizaţiei de construire în cartea funciară, de intabulare a ansamblului de locuinţe finalizat în cartea funciară, de dezmembrare, a ansamblului de locuinţe în unităţi individuale, de intabulare a locuinţelor finalizate în cărţi funciare individuale şi de a prezenta finanţatorului documentele necesare în vederea înscrierii ipotecilor legale în cartea funciară."12. La anexa nr. 2, partea introductivă a articolului 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Criteriile de eligibilitate pentru finanţatorii care acordă credite garantate pentru achiziţionarea unei locuinţe finalizate în cadrul programului sunt următoarele:".13. În anexa nr. 2, la articolul 2, litera i^2) se abrogă.14. La anexa nr. 2, după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - Criteriile de eligibilitate pentru finanţatorii care acordă credite garantate în cadrul programului pentru construirea unei singure locuinţe în regim individual şi prin asociaţii fără personalitate juridică, constituite din minimum 7 beneficiari, sunt următoarele: a) au acoperire teritorială la nivel naţional şi/sau judeţean; b) costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:- rata dobânzii EURIBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 4,00% pe an pentru creditele în euro şi ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2,50% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator; marja nu include costul evaluării terenului, locuinţei, devizelor estimative şi situaţiilor de lucrări, precum şi costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate, după caz;- nivelul comisionului de gestiune datorat FNGCIMM, calculat la soldul finanţării garantate, care se negociază semestrial între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice; c) finanţatorii au obligaţia prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu EURIBOR/ROBOR la 3 luni şi, separat, a costurilor cu comisioanele; d) nu percep comision de neutilizare şi de rambursare anticipată; e) asigură o perioadă de tragere a finanţării mai mică sau egală cu perioada de graţie, în care beneficiarul finanţării garantate pentru construcţia locuinţelor prevăzute la art. 2 lit. d) şi e) din hotărâre utilizează facilitatea de credit în conformitate cu normele interne ale finanţatorului; f) asigură o perioadă de graţie de 18 luni, cuprinsă între data efectuării primei trageri din finanţarea garantată şi data efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţie, în care nu sunt scadente ratele de capital aferente facilităţii de credit şi în care beneficiarul finanţării garantate acordate pentru construcţia locuinţelor prevăzute la art. 2 lit. d) şi e) din hotărâre datorează finanţatorului exclusiv dobânzile şi comisioanele care se încadrează în condiţiile programului. Această perioadă se poate prelungi cu cel mult 12 luni prin act adiţional la contractul de credit, la cererea întemeiată a beneficiarului, în conformitate cu normele interne ale finanţatorului; g) solicită dovada constituirii aportului beneficiarului, de minimum 5%, care acoperă diferenţa dintre costul de construire a locuinţei rezultat din devizul estimativ anexă la contractul de finanţare şi finanţarea garantată, şi urmăresc, conform normelor interne, utilizarea acestui aport înaintea/simultan autorizării primei trageri din facilitatea de credit; h) durata maximă a creditului este de 30 de ani; i) contractul de credit nu conţine clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanţator a acestuia; j) verifică încheierea contractului cu antreprenorul general şi respectarea termenului de 18 luni de finalizare a construcţiei prevăzut la art. 1^1 lit. f) din prezenta anexă; k) verifică certificatul de atestare fiscală eliberat la cererea constructorului, care atestă împrejurarea că acesta nu înregistrează restanţe mai mari de 60 de zile la plata obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat; l) verifică îndeplinirea condiţiei privind constituirea garanţiei de bună execuţie de către antreprenorul general; m) verifică existenţa clauzelor obligatorii în contractul de asociere; n) verifică încheierea poliţei de asigurare a lucrărilor de construcţii-montaj pentru imobilul cu destinaţia de locuinţă aflat în construcţie împreună cu anexele gospodăreşti, cu o societate de asigurare agreată de finanţator şi cesionată în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, pe toată durata executării lucrărilor; o) verifică existenţa titlului de proprietate asupra terenului pe care se construieşte/construiesc locuinţa sau locuinţele, după caz, a unei autorizaţii de construire, eliberată conform legii, precum şi a tuturor avizelor şi acordurilor necesare conform legii şi urmăresc utilizarea finanţării în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire; p) verifică încheierea, conform legii, a contractului cu dirigintele de şantier autorizat. Criteriul este aplicabil în cazurile în care angajarea unui diriginte de şantier este obligatorie potrivit legii; q) urmăresc utilizarea finanţării pe faze de execuţie, conform contractului de antrepriză în construcţii, proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, anexe la autorizaţia de construire eliberată conform legii, şi aprobă efectuarea tragerilor din facilitatea de credit pe baza cererii de tragere, situaţiilor de lucrări prezentate de constructor, confirmate de evaluatorul agreat de finanţator, dacă este cazul; r) acceptă să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale de rang I asupra terenului şi locuinţei viitoare, precum şi de notare/radiere a interdicţiilor prevăzute la art. 10^1 alin. (1) sau art. 10^2 alin. (1), după caz, din anexa nr. 1, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice. Înscrierea ipotecii legale şi notarea interdicţiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, radierea ipotecii legale şi a interdicţiilor se face în baza deciziei FNGCIMM, iar radierea interdicţiilor de înstrăinare şi grevare cu alte sarcini, în baza deciziei Ministerului Finanţelor Publice; s) urmăresc semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi efectuarea formalităţilor de intabulare a locuinţei finalizate/ansamblului de locuinţe, de dezmembrare pe unităţi individuale a ansamblului de locuinţe şi de intabulare a fiecărei locuinţe în câte o carte funciară individuală;ş) acceptă să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale de rang I, a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, asupra locuinţei/locuinţelor finalizate, construite în cadrul programului; t) îndeplinesc condiţiile de prudenţialitate prevăzute de legislaţia bancară, certificate pentru FNGCIMM de către Banca Naţională a României;ţ) finanţatorii sunt obligaţi să menţină criteriile prevăzute la lit. b)-f) şi h)-ş) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile programului."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Adriean VideanuMinistrul dezvoltării regionaleşi turismului,Elena Gabriela UdreaBucureşti, 31 martie 2010.Nr. 324.-------