DECRET Nr. 144 din 29 martie 1958privind reglementarea eliberării autorizaţiilor de construire, reparare şi desfiinţare a construcţiilor, precum şi a celor referitoare la înstrăinările şi împărţelile terenurilor cu sau fără construcţii
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 15 din 29 martie 1958     +  Articolul 1Lucrările de construire, transformare sau reparare a construcţiilor, precum şi lucrările cu caracter edilitar sau de explorare se vor putea executa numai cu autorizaţia prealabilă a comitetului executiv al sfatului popular respectiv, eliberata în condiţiile prezentului Decret.  +  Articolul 2Este obligatorie obţinerea autorizaţiei prealabile pentru executarea următoarelor lucrări:I. În oraşe, comune resedinte de raioane, localităţi balneoclimatice şi comune declarate centre muncitoresti, precum şi în comunele în care se vor dezvolta staţiuni balneoclimatice şi centre muncitoresti, inclusiv extravilanul tuturor acestor localităţi: a) lucrări de construire, reconstruire, transformare, adăugire sau reparare a clădirilor de orice fel; b) lucrări de construire, reconstruire, transformare, adăugire sau reparare care privesc cai de comunicaţie, lucrări inginereşti, lucrări subterane şi aeriene, împrejmuiri, amenajări de spaţii verzi, plantaţii, pieţe, locuri de odihnă şi în general toate lucrările de amenajare, infrumusetare sau cu caracter edilitar; c) exploatări de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări; d) construcţiile provizorii de şantier necesare execuţiei lucrărilor de baza, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea; e) lucrările cu caracter provizoriu sau semipermanent, ca localuri pentru expoziţie, precum şi vitrine izolate, firme mari, panouri de agitatie vizuala, chioscuri sau cabine de orice fel, aşezate pe căile publice sau la faţa clădirilor; f) forajele şi excavarile necesare studiilor geotehnice, ridicările topografice*); g) parcelarile de orice fel.II. Pe teritoriul administrativ al celorlalte localităţi: a) lucrările de construire, reconstruire, transformare, adăugire sau reparare a clădirilor de orice fel, aparţinînd sectorului socialist sau executate prin contribuţie obsteasca, precum şi cele realizate cu credite acordate de stat; b) lucrările de construire, reconstruire, transformare, adăugire sau reparare a clădirilor aparţinînd sectorului particular, care se vor stabili de ministrul construcţiilor şi materialelor de construcţii**), prin instrucţiunile de aplicare a prezentului Decret; c) exploatări de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări, în imediata apropiere a unei cai principale de comunicaţie, ca drum naţional sau regional, linie de cale ferată şi altele; d) construcţiile provizorii de şantier, necesare execuţiei lucrărilor de baza, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea; e) forajele şi excavarile necesare studiilor geotehnice şi ridicările topografice*).III. Lucrările de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, ce urmează a fi efectuate la construcţii reprezentind monumente de cultura de orice fel, la cadrul lor corespunzător şi în zona lor de protecţie, atît din oraşe cît şi din afară oraşelor.Execuţia acestor lucrări se va autoriza numai după ce documentaţia tehnica a fost aprobată de organele prevăzute în dispoziţiile speciale care reglementează executarea lor.------------- Notă *) Dispoziţiile referitoare la obţinerea autorizaţiei pentru ridicările topografice au fost abrogate prin Decretul nr. 305 publicat în Buletinul Oficial nr. 111 din 26 septembrie 1971. Notă **) Conform noilor reglementări, activitatea de îndrumare şi control a activităţii cu privire la autorizarea în construcţii intră în atribuţiile Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare conform art. 6 pct. 6 din Legea nr. 10/1973 republicată în B. Of. nr. 106 din 21 decembrie 1979. Unele atribuţii în aceasta materie revin şi Inspectoratului General de Stat pentru Investiţii-Construcţii, conform art. 15 şi următoarele din Decretul nr. 264 publicat în B. Of. nr. 77 din 2 august 1976.  +  Articolul 3Lucrările de întreţinere curenta şi reparaţiile curente la construcţiile de orice fel, precum şi lucrările de zugraveli sau vopsitorii exterioare, care nu implica modificări structurale sau de aspect se vor executa fără autorizaţie.Lista acestor lucrări va fi stabilită de ministrul construcţiilor şi materialelor de construcţii, prin instrucţiunile de aplicare a prezentului Decret.  +  Articolul 4Autorizaţia prevăzută la articolul 2 din prezentul Decret va fi eliberata, la cererea celor interesaţi, după cum urmează: a) de Comitetul executiv al Sfatului popular al Capitalei, pentru lucrările prevăzute la articolul 2 punctele I şi III, de pe teritoriul oraşului Bucureşti şi al extravilanului sau: b) de comitetele executive ale sfaturilor populare orăşeneşti, care au secţiuni de arhitectura şi sistematizare, pentru lucrările prevăzute la articolul 2, punctele I şi III, de pe teritoriul oraşelor respective, inclusiv extravilanul lor; c) de comitetele executive ale sfaturilor populare regionale, pentru lucrările prevăzute la articolul 2, punctele I şi III, de pe teritoriul localităţilor, inclusiv extravilanul lor, în cazul cînd comitetele executive ale sfaturilor populare ale localităţilor respective nu au secţiuni de arhitectura şi sistematizare, precum şi pentru lucrările prevăzute la articolul 2 punctul II literele a, c, d şi e; d) de comitetele executive ale sfaturilor populare comunale, pentru lucrările prevăzute la articolul 2 punctul II, litera b, cu excepţia acelor lucrări care se executa de-a lungul căilor principale de comunicaţie, ca drumuri naţionale sau regionale, linii de cale ferată şi altele, pentru care lucrări autorizaţia se eliberează cu avizul secţiunii de arhitectura şi sistematizare a comitetului executiv al sfatului popular regional respectiv.  +  Articolul 5Autorizaţia privind lucrările ce aparţin sectorului socialist, inclusiv cele executate prin contribuţie obsteasca, precum şi cele realizate din credite acordate de stat, se va elibera pe baza documentaţiei prevăzute de actele normative pentru începerea lucrărilor şi privind întreaga investiţie.În mod excepţional, cînd, în baza unui act normativ prin care se deroga de la dispoziţiile legale în materie, începerea unei lucrări se poate face pe baza unei documentaţii reduse, autorizaţia va avea caracter provizoriu şi va trebui sa arate limitativ obiectivele ce pot fi începute, pînă la prezentarea documentaţiei complete.Pentru lucrările aparţinînd sectorului particular, prevăzute la articolul 2 punctul I şi punctul II litera b, autorizaţia se va elibera pe baza documentaţiei ce va fi stabilită prin instrucţiunile ce se vor emite de ministrul construcţiilor şi materialelor de construcţii.În toate cazurile, autorizaţia se va elibera numai dacă documentaţia tehnica a obţinut în prealabil toate avizele şi aprobările legale şi a fost întocmită cu respectarea lor. Aceasta documentaţie face parte integrantă din autorizaţia eliberata.În caz de modificare sau înlocuire a acestei documentaţii, lucrarea nu se va putea executa decît pe baza unei noi autorizaţii.  +  Articolul 6Pentru lucrările aparţinînd sectorului socialist sau pentru locuintele realizate pe bază de credite acordate de stat, banca finanţatoare va deschide finanţarea numai dacă la documentaţia respectiva este anexată şi o copie de pe autorizaţia privind executarea acestor lucrări.  +  Articolul 7Executantul este obligat a nu începe nici o lucrare de natura celor enumerate la articolul 2, înainte de a fi obţinut autorizaţia.De asemenea, executantul nu va executa lucrări care încalcă prevederile autorizaţiei obţinute.  +  Articolul 8Darimarea sau desfiinţarea construcţiilor şi amenajărilor, prevăzute în articolul 2 punctul I, literele a şi b şi punctul II, litera a, se face numai pe baza autorizaţiei prealabile eliberata de către comitetele executive ale sfaturilor populare regionale sau orăşeneşti.În oraşul Bucureşti şi extravilanul sau, pentru darimarea sau desfiinţarea construcţiilor sau a lucrărilor prevăzute la articolul 2 punctul I literele a şi b, autorizaţia se va elibera de Comitetul executiv al Sfatului popular al Capitalei.Pentru construcţiile şi amenajările aparţinînd sectorului particular, autorizaţia de darimare sau desfiinţare se va elibera la cererea proprietarului, iar pentru cele aparţinînd sectorului socialist, la cererea organizaţiilor socialiste care le au în administrare.  +  Articolul 9Darimarea monumentelor de cultura de orice fel, precum şi desfiinţarea cadrului corespunzător şi a zonei de protecţie se va face conform dispoziţiilor legale care reglementează aceasta materie.  +  Articolul 10Nu este necesară autorizaţia pentru darimarea sau desfiinţarea următoarelor categorii de lucrări: a) construcţiile provizorii de şantier prevăzute la articolul 2 punctul I litera d şi punctul II litera d. Desfiinţarea acestor construcţii este obligatorie în momentul în care ele nu mai folosesc scopului pentru care au fost executate. Dacă aceste construcţii provizorii pot folosi în continuare executării altor lucrări de baza apropiate, sau pot fi adaptate altor utilizări, beneficiarul este obligat să solicite organului care a eliberat autorizaţia iniţială de construire, o noua autorizaţie pentru menţinerea sau adaptarea lor; b) construcţiile aparţinînd sectorului particular, situate în locuri izolate sau în alte localităţi decît cele enumerate la articolul 2 punctul I, dacă ele nu figurează în lista monumentelor de cultura; c) construcţiile prevăzute la articolul 2 punctul I litera e.Comitetele executive ale sfaturilor populare care au eliberat autorizaţia de construire pot dispune darimarea sau desfiinţarea construcţiilor prevăzute la literele a şi c din prezentul articol, dacă beneficiarul autorizaţiei de construire nu a cerut prelungirea ei, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de valabilitate a acestei autorizaţii.  +  Articolul 11Înstrăinarea sau imparteala, prin acte între vii, a terenurilor cu sau fără construcţii, proprietate particulară, de pe teritoriul oraşelor, comunelor resedinte de raioane, localităţilor balneoclimatice şi a comunelor declarate centre muncitoresti, precum şi a comunelor în care se vor dezvolta staţiuni balneoclimatice şi centre muncitoresti, se vor putea face numai cu autorizaţia prealabilă data, în condiţiunile prezentului Decret, de către comitetele executive ale sfaturilor populare.Actele de înstrăinare sau imparteala terenurilor de mai sus se vor face numai în forma autentică.Înstrăinările sau împărţelile terenurilor prevăzute în acest articol, făcute fără respectarea cerinţelor prezentului decret, sînt nule de drept. Nulitatea poate fi invocată de Procuratura, de comitetele executive ale sfaturilor populare şi de orice persoană interesată.  +  Articolul 12În cazul în care s-a încheiat un înscris, din care rezultă ca proprietarul unui teren cu sau fără construcţii s-a obligat sa-l înstrăineze cu titlu oneros şi s-au respectat modalităţile de plată a preţului prevăzute în înscris, iar în termen de 3 luni de la eliberarea autorizaţiei prevăzută în art. 11 una din părţi sau succesorii acesteia nu se prezintă, din orice motive, la notariat pentru autentificarea actului de înstrăinare, instanţa judecătorească va putea da o hotărîre care să ţină loc de act autentic de înstrăinare.Neprezentarea uneia din părţi la autentificare, în urma somaţiei făcute de cealaltă parte prin executorul judecătoresc, se va constata printr-un proces-verbal încheiat de notariatul de stat raional sau orasenesc, în circumscripţia căruia se afla imobilul în cauza.Instanţa judecătorească va putea fi sesizată de partea interesată sau de succesorii acesteia, pînă la expirarea valabilităţii autorizaţiei de înstrăinare.Transcrierea dreptului de proprietate sau înscrierea în cartea funciară a acestui drept, se vor face în temeiul unei copii legalizate de pe hotărîrea judecătorească rămasă definitivă.Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi actelor sub semnatura privată încheiate înainte de publicarea prezentului Decret, în care scop autorizaţiile de înstrăinare valabile la această dată se considera prelungite de drept pînă la expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea Decretului de faţa. Termenul de 3 luni, prevăzut pentru prezentarea la notariat în scopul autentificării actului, curge de la data publicării prezentului Decret.  +  Articolul 13Autorizaţia prevăzută la articolul 11 va fi eliberata de: a) Comitetul executiv al Sfatului popular al Capitalei, pentru terenurile din oraşul Bucureşti şi extravilanul sau; b) comitetele executive ale sfaturilor populare orăşeneşti, care au secţiuni de arhitectura şi sistematizare, pentru terenurile situate pe teritoriul oraşelor respective şi al extravilanului lor; c) comitetele executive ale sfaturilor populare regionale, pentru terenurile din localităţile prevăzute la articolul 11 alineatul 1, inclusiv terenurile din extravilanul lor şi care nu intră în categoria localităţilor prevăzute la literele a şi b din prezentul articol.  +  Articolul 14Instanţele judecătoreşti şi birourile de notariat de stat nu vor autentifica nici o înstrăinare între vii, de orice natura şi nu vor incuviinta nici o imparteala prin buna înţelegere sau judiciară, precum şi nici o punere în posesie referitoare la vreun teren ce intră în prevederile prezentului Decret, dacă părţile interesate nu prezintă autorizaţia prevăzută la articolul 11.  +  Articolul 15Cererile pentru eliberarea autorizaţiilor prevăzute în prezentul Decret, avînd întreaga documentaţie legală, se vor rezolva în cel mult 15 zile de la înregistrarea lor.Autorizaţiile prevăzute la articolul 2 şi articolul 8 îşi pierd valabilitatea, dacă în termen de 1 an de la eliberarea lor operaţiunea pentru care au fost solicitate nu a fost începută.Autorizaţia prevăzută la articolul 11 este valabilă timp de 6 luni de la eliberarea ei.În cazul în care titularii autorizaţiilor au fost împiedicaţi, din motive de forta majoră, de a-şi valorifica, în termenele de mai sus, autorizaţiile obţinute şi dacă toate condiţiile iniţial considerate nu au suferit nici o schimbare, organele care au eliberat respectivele autorizaţii pot acorda o prelungire a valabilităţii acestora, curgînd de la data la care a încetat împiedicarea, pe o durată cel mult egala cu a termenelor prevăzute în prezentul articol.  +  Articolul 16Contravenţiile la normele prezentului Decret se vor stabili prin instrucţiuni ale ministrului construcţiilor şi materialelor de construcţii, în conformitate cu prevederile Decretului nr. 184/1954*) pentru reglementarea sanctionarii contravenţiilor, republicat în Buletinul Oficial al Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române nr. 12/1995.Nerespectarea prevederilor prezentului Decret, în măsura în care constituie infracţiuni, se va sanctiona potrivit legii penale.-------------- Notă *) Abrogat prin Legea nr. 32/1968 publicată în B. Of. nr. 148 din 14 noiembrie 1968, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 17Constatarea încălcării dispoziţiilor prevăzute în prezentul Decret se face de către organele comitetelor executive ale sfaturilor populare care au în sarcina întocmirea referatelor pentru eliberarea autorizaţiilor respective, de împuterniciţii speciali ai comitetelor executive ale sfaturilor populare comunale şi orăşeneşti care nu au secţiuni de arhitectura şi sistematizare, precum şi de către organele de control al Ministerului Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii.Organele de militie sînt obligate a urmări şi constata existenta autorizaţiei la executarea lucrărilor de construcţii sau la darimarea şi desfiinţarea acestor lucrări, precum şi de a sprijini desfăşurarea activităţilor organelor de constatare mai sus menţionate.Actele încheiate, prin care se va constata încălcarea legii, vor fi înaintate Procuraturii.  +  Articolul 18Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale, respectiv al Capitalei şi comitetele executive ale sfaturilor populare raionale şi orăşeneşti, ţinînd seama de avizul secţiunii de arhitectura şi sistematizare regionale respective sau de avizul secţiunii de arhitectura şi sistematizare orăşeneşti respective, acolo unde exista astfel de secţiuni, pot cere prin justiţie darimarea, desfiinţarea sau aducerea în starea iniţială a lucrărilor prevăzute în prezentul Decret şi executate fără autorizaţie sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, în cazul cînd lucrările sus-menţionate sînt făcute cu încălcarea planului de sistematizare sau a regulilor generale de sistematizare şi construcţii în oraşe şi alte localităţi, precum şi în cazul cînd prin existenta lor s-ar da loc la accidente de orice natura, dacă în termen de 20 zile de la primirea unei somaţii facuta de comitetul executiv al sfatului popular respectiv beneficiarului lucrărilor, acesta nu se conformează dispoziţiilor legale în cauza.Pînă la soluţionarea cauzei de către justiţie, comitetul executiv al sfatului popular respectiv poate opri, prin somaţie, executarea lucrărilor respective.Darimarea, desfiinţarea sau aducerea în starea iniţială a lucrărilor respective se hotărăşte de tribunalul popular raional în raza căruia se afla lucrarea în cauza, fără nici o despăgubire şi pe cheltuiala beneficiarului care nu s-a conformat dispoziţiilor legale.Judecarea acestor acţiuni se face cu precădere.În cazul cînd beneficiarul lucrării refuza să execute operaţiunile de darimare, desfiinţare sau aducere în stare iniţială a lucrărilor respective, hotărîte de instanţele judecătoreşti, aceste operaţiuni vor fi aduse la îndeplinire de organele comitetului executiv al sfatului popular pe teritoriul căruia se afla lucrarea în cauza, pe cheltuiala beneficiarului, care în caz de neplata va fi urmărit conform legii.  +  Articolul 19Nu intră în prevederile prezentului Decret lucrările privind construcţiile militare şi speciale, ce vor fi stabilite de Ministerul Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii, de acord cu Ministerul Forţelor Armate şi Ministerul Afacerilor Interne.  +  Articolul 20În termen de 30 zile de la publicarea prezentului Decret, ministrul construcţiilor şi materialelor de construcţii va elabora şi emite instrucţiuni de aplicare.Prin aceste instrucţiuni se va stabili şi regimul tranzitoriu pentru lucrările de construcţii începute înainte de intrarea în vigoare a prezentului Decret.  +  Articolul 21Lista comunelor în care sînt sau se vor dezvolta staţiuni balneoclimatice sau centre muncitoresti şi în care se vor aplica dispoziţiile prezentului Decret, va fi stabilită şi ţinuta la curent de comitetele executive ale sfaturilor populare regionale, cu avizul Ministerului Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii.  +  Articolul 22Actele de înstrăinare sub semnatura privată, cu data certa, anterioare datei de 6 septembrie 1950, pot fi transcrise cu autorizaţia prevăzută de articolul 11.  +  Articolul 23Se abroga Legea nr. 267 din 5 aprilie 1946, pentru constatarea şi judecarea abaterilor în materie edilitara, în cuprinsul municipiului Bucureşti, Decretul nr. 221 din 6 septembrie 1950, privitor la imparteala sau înstrăinarea terenurilor cu sau fără construcţii şi la interzicerea construirii fără autorizare şi Decretul nr. 42 din 17 martie 1951, pentru completarea unor dispoziţii din Decretul nr. 221 din 6 septembrie 1950.-------------