ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 14 aprilie 2010pentru modificarea şi completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 15 aprilie 2010    Situaţia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, constă în necesitatea reglementării de urgenţă a aspectelor privind plaja utilizată în scop turistic, ţinând cont că sezonul turistic estival pe litoralul românesc va începe la data de 1 mai.Ţinând seama de faptul că neadoptarea unei măsuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităţilor specifice sezonului estival şi la imposibilitatea îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de turism pe litoralul Mării Negre,ţinând cont că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţie de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 10 martie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Utilizarea plajelor în scop turistic se poate face de către persoane fizice şi juridice: a) operatori economici care administrează structuri de primire turistice; b) proprietari ori administratori de ansambluri rezidenţiale care desfăşoară activităţi de turism; c) operatori economici care desfăşoară activităţi de divertisment, agrement şi/sau sportive; d) autorităţi ale administraţiei publice locale."2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Persoanele fizice şi juridice prevăzute la alin. (1) încheie contracte de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor, pe perioada unui sezon estival, în condiţiile legii."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul mediului şi pădurilor,Borbely LaszloBucureşti, 14 aprilie 2010.Nr. 35.__________