LEGE nr. 143 din 24 iulie 1997pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 24 octombrie 1996, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatele (1) - (3) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Negocierea colectivă, la nivel de unitate, este obligatorie, cu excepţia cazului în care unitatea are mai puţin de 21 de salariaţi. (2) Negocierea colectivă are loc în fiecare an, după cum urmează: a) după cel puţin 12 luni de la data negocierii precedente, neurmată de încheierea contractului colectiv de muncă, sau de la data intrării în vigoare a contractului colectiv de muncă, după caz; b) cu cel puţin 30 de zile anterior expirării contractelor colective de muncă încheiate pe un an. (3) Negocierea colectivă va avea ca obiect, cel puţin: salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru şi condiţiile de muncă."2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Durata negocierii colective nu poate depăşi 60 de zile."3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Neîndeplinirea de către patron a obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (4) şi la art. 4 alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 3.000.000 lei şi 6.000.000 lei."4. Articolul 8 alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) La încheierea contractului colectiv de muncă, prevederile legale referitoare la drepturile salariaţilor au un caracter minimal."5. Articolul 10 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Contractele colective de muncă se pot încheia şi la nivelul unor grupuri de societăţi comerciale şi regii autonome, denumite în continuare grupuri de unităţi."6. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În situaţia în care nu sunt organizate asociaţii patronale reprezentative la niveluri inferioare, asociaţia patronala la nivel naţional poate desemna reprezentanţii la negociere."7. Articolul 12 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Contracte colective de muncă se pot încheia şi pentru salariaţii instituţiilor bugetare. Prin aceste contracte nu se pot negocia clauze referitoare la drepturile ale căror acordare şi cuantum sunt stabilite prin dispoziţii legale."8. La articolul 14 litera b), prima liniuţa va avea următorul cuprins:"- la nivel de unitate, de către organizaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative ori, acolo unde nu este constituit un sindicat reprezentativ, prin reprezentanţii aleşi ai salariaţilor;"9. La articolul 15 alineatul (1) litera a), a patra liniuţa va avea următorul cuprins:"- reprezintă patroni ale căror unităţi cuprind minimum 7% din efectivul salariaţilor din economia naţionala;"10. Articolul 17 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) La negocierea contractelor colective de muncă la nivel naţional, de ramura şi de unitate participa organizaţiile sindicale care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: a) la nivel naţional:- au statut legal de confederatie sindicala;- au independenta organizatorică şi patrimonială;- au în componenta structuri sindicale proprii, în cel puţin jumătate din numărul total al judeţelor, inclusiv în municipiul Bucureşti;- au în componenta federaţii sindicale reprezentative din cel puţin 25% din ramurile de activitate;- organizaţiile sindicale componente au, cumulat, un număr de membri cel puţin egal cu 5% din efectivul salariaţilor din economia naţionala; b) la nivel de ramura:- au statut legal de federatie sindicala;- au independenta organizatorică şi patrimonială;- organizaţiile sindicale componente au, cumulat, un număr de membri cel puţin egal cu 7% din efectivul salariaţilor din ramura respectiva; c) la nivel de unitate:- au statut legal de organizaţie sindicala;- numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puţin 1/3 din numărul salariaţilor unităţii."11. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Organizaţiile sindicale din unitate sunt reprezentative, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. c), precum şi dacă sunt afiliate la o organizaţie sindicala reprezentativa." 12. Articolul 23 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În cazul prevăzut la art. 3 alin. (2), părţile pot hotărî prelungirea aplicării în continuare a contractului colectiv de muncă, în condiţiile în care acesta a fost încheiat sau în alte condiţii ce vor fi convenite."13. La articolul 26 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:"b) unele asociaţii patronale reprezentative sau organizaţii sindicale reprezentative au participat la negocieri, au fost de acord cu clauzele negociate, dar refuza semnarea contractelor, situaţie care să rezulte din actele depuse de părţi."14. La articolul 33 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) la data dizolvării sau lichidării judiciare a unităţii;"15. La articolul 33, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Contractul colectiv de muncă poate inceta la reorganizarea persoanei juridice, în raport cu modalitatea specifică în care are loc reorganizarea."16. Articolul 36 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) Reprezentativitatea asociaţiilor patronale şi a organizaţiilor sindicale, stabilită în condiţiile prezentei legi, este valabilă pentru orice contracte colective de muncă încheiate în termen de 4 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de constatare a reprezentativitatii."  +  Articolul 2Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI RADU VASILE Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPU --------------