DECIZIE nr. 142*) din 26 mai 1997privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 330, ale art. 330^1, ale art. 330^2, ale art. 330^3 şi ale art. 330^4 din Codul de procedură civilă
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 29 septembrie 1997    Notă *) Definitivă prin nerecurare.Nicolae Popa - preşedinteFlorin Bucur Vasilescu - judecătorRomul Petru Vonica - judecătorDoina Suliman - magistrat-asistentCompletul de judecată, convocat potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constata următoarele:Curtea Suprema de Justiţie - Secţia civilă, prin Încheierea din 5 februarie 1997, pronunţată în Dosarul nr. 2.491/1996, a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 330 şi următoarele din Codul de procedură civilă, invocată de intimatele-reclamante Puscariu Adriana, Puscariu Rodica şi Szabo Graziella.În motivarea excepţiei se susţine ca dispoziţiile atacate contravin prevederilor art. 11, ale art. 20 şi ale art. 21 din Constituţie, precum şi ale art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului.Exprimandu-şi opinia potrivit art. 23 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, instanţa suprema apreciază ca excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispoziţiile atacate raportate la prevederile Constituţiei şi ale Legii nr. 47/1992, retine următoarele:În temeiul art. 144 lit. c) din Constituţie şi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, Curtea urmează să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate privind dispoziţiile art. 330 şi următoarele din Codul de procedură civilă, fiind legal sesizată.Asupra constituţionalităţii art. 330, art. 330^2, art. 330^3 şi art. 330^4 din Codul de procedură civilă, Curtea Constituţională s-a pronunţat prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, rămasă definitivă prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 şi nr. 255 din 22 octombrie 1996, prin care, pe de o parte, s-a constatat ca prevederile art. 330, ale art. 330^2 alin. 2, ale art. 330^3 şi ale art. 330^4 din Codul de procedură civilă sunt constituţionale, iar, pe de altă parte s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a art. 330^2 alin. 1 din Codul de procedură civilă.Având în vedere ca un text declarat neconstitutional nu mai poate face obiectul unei noi excepţii de neconstituţionalitate, deoarece, potrivit art. 145 alin. (2) din Constituţie şi art. 26 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, deciziile definitive ale Curţii Constituţionale sunt obligatorii erga omnes, rezultă ca excepţia de neconstituţionalitate privind art. 330^2 alin. 1 din Codul de procedură civilă este lipsită de obiect, urmând să fie respinsă ca vadit nefondata.De asemenea, urmează să fie respinsă ca vadit nefondata şi excepţia de neconstituţionalitate privind dispoziţiile art. 330^2 alin. 2, ale art. 330^3 şi ale art. 330^4 din Codul de procedură civilă, întrucât nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea practicii constante a Curţii Constituţionale.În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 330^1 din Codul de procedură civilă, se constată că prin Legea nr. 17/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea au suferit modificări.Este de observat ca din textul actual au fost inlaturate prevederile ce formau obiectul excepţiei de neconstituţionalitate. Astfel, recursul în anulare nu mai poate fi declarat oricând de către Ministerul Public, ci numai în termen de 6 luni de la data când hotărârea judecătorească a rămas irevocabilă, pentru motivul prevăzut de art. 330 pct. 1, sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, pentru motivul prevăzut de art. 330 pct. 2. Motivele de neconstituţionalitate invocate nu mai pot fi reţinute. Rezultă din cele arătate ca, în urma modificării textului de lege atacat, excepţia este în prezent lipsită de obiect, urmând a fi respinsă ca vadit nefondata.În acest sens s-a pronunţat Curtea prin Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) şi al art. 25 din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca vadit nefondata, excepţia de neconstituţionalitate invocată de Puscariu Adriana, Puscariu Rodica şi Szabo Graziella în Dosarul nr. 2.491/1996 al Curţii Supreme de Justiţie - Secţia civilă, privind:- dispoziţiile art. 330, ale art. 330^2 alin. 2, ale art. 330^3 şi ale art. 330^4 din Codul de procedură civilă;- dispoziţiile art. 330^1 şi ale art. 330^2 alin. 1 din Codul de procedură civilă, fiind lipsită de obiect.Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.Pronunţată la data de 26 mai 1997.PREŞEDINTE,prof.univ.dr. Nicolae PopaMagistrat-asistent,Doina Suliman--------------