HOTĂRÂRE nr. 1.768 din 22 decembrie 2005 (*actualizată*)privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001(actualizată până la data de 27 noiembrie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.183 din 28 decembrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 27 noiembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 36 din 16 ianuarie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.413 din 4 noiembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.456 din 25 noiembrie 2009.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se va desfăşura activitatea de preluare din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, precum şi a veniturilor salariale aferente, elemente care, conform legii, sunt utilizate la calculul pensiilor, şi se va crea o arhivă electronică prin scanarea carnetelor de muncă.---------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 36 din 16 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 22 ianuarie 2008.  +  Articolul 2 (1) Persoanele fizice şi juridice care deţin sau păstrează, potrivit prevederilor legale, carnete de muncă sunt obligate să pună aceste documente la dispoziţie casei teritoriale de pensii pe a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau sediul.(1^1) În situaţia foştilor asiguraţi ai sistemului public de pensii, care nu au domiciliul sau reşedinţa în România, carnetul de muncă poate fi prezentat pentru prelucrare casei teritoriale de pensii în a căreia rază au fost asiguraţi ultima dată sau, după caz, din raza de domiciliu a persoanei desemnate de către titular.---------Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 36 din 16 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 22 ianuarie 2008. (2) Carnetele de muncă puse la dispoziţie caselor teritoriale de pensii conform prevederilor alin. (1) trebuie să fie completate cu toate înscrierile până la data de 1 aprilie 2001 şi să fie certificate de autorităţile abilitate, potrivit legii. (3) Carnetele de muncă vor fi însoţite de copia actului de identitate al titularului, din care să rezulte codul numeric personal.(3^1) În situaţia foştilor asiguraţi ai sistemului public de pensii, care nu au domiciliul sau reşedinţa în România, carnetele de muncă, transmise prin poştă caselor teritoriale de pensii conform prevederilor art. 2 alin. (1^1), vor fi însoţite de copia actului de identitate al titularului, din care să rezulte adresa de domiciliu sau de reşedinţă din străinătate.----------Alin. (3^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.413 din 4 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008.(3^2) În situaţia foştilor asiguraţi ai sistemului public de pensii, care nu au domiciliul sau reşedinţa în România şi care optează pentru prezentarea carnetului de muncă prin intermediul unei persoane, carnetul de muncă va fi predat, însoţit de copia actului de identitate al persoanei desemnate de către titular.----------Alin. (3^2) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.413 din 4 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008. (4) După încheierea operaţiunilor de înregistrare a datelor, carnetele de muncă, în original, se predau deţinătorilor de la care au fost preluate. (5) Procedurile practice de preluare a carnetelor de muncă de către casele teritoriale de pensii, graficul predării-preluării, precum şi orice alte operaţiuni necesare bunei desfăşurări a acestei activităţi se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei. (6) Termenul-limită de predare a carnetelor de muncă de către persoanele fizice şi juridice pentru activitatea de preluare a datelor este 30 septembrie 2010.----------Alin. (6) al art. 2 a fost modificat de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 1.456 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 27 noiembrie 2009. (7) Termenul-limită de predare a carnetelor de muncă de către persoanele fizice şi juridice pentru activitatea de scanare a carnetelor de muncă este 30 noiembrie 2010.----------Alin. (7) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.413 din 4 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008.  +  Articolul 3 (1) Pentru realizarea activităţii de preluare a datelor din carnetele de muncă sau din alte documente complementare necesare dovedirii stagiului de cotizare, inclusiv cea de creare a arhivei electronice prin scanarea carnetelor de muncă, se autorizează contractarea de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, denumit în continuare institut, a unor servicii ce urmează să fie prestate de către acesta. (2) Activitatea prevăzută la art. 1 se desfăşoară până la data de 31 decembrie 2010.----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.413 din 4 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008.---------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 36 din 16 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 22 ianuarie 2008.  +  Articolul 4Serviciile care fac obiectul contractului şi care urmează să fie prestate de institut constau în: a) activităţi de culegere şi introducere a datelor pe calculator; b) activităţi de verificare a modului de preluare a datelor; c) alte activităţi legate de crearea şi actualizarea bazei de date privind stagiile de cotizare, precum şi alte activităţi specifice atribuţiilor caselor teritoriale de pensii.----------Litera c) a art. 4 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.413 din 4 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008. d) activităţi conexe operaţiunilor prevăzute la lit. a)-c). e) activităţi de scanare, indexare, validare şi arhivare electronică, inclusiv activităţile conexe acestora.---------Litera e) a art. 4 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 36 din 16 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 22 ianuarie 2008.  +  Articolul 5Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va acoperi integral costurile aferente tuturor serviciilor efectuate de institut, în care se includ şi drepturile de regie generală ale acestuia, limitate la maximum 4% din costurile respective.---------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 36 din 16 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 22 ianuarie 2008.  +  Articolul 6 (1) Numărul maxim de personal pe care îl poate utiliza institutul pentru efectuarea serviciilor prevăzute la art. 4 este de 2.300.(1^1) Pentru anul 2008 numărul maxim de personal prevăzut la alin. (1) este 900.---------Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 36 din 16 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 22 ianuarie 2008. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) va fi instruit de către specialişti din cadrul caselor teritoriale de pensii şi îşi va desfăşura activitatea sub coordonarea directă a conducerii executive a caselor teritoriale de pensii.  +  Articolul 7Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin casele teritoriale de pensii, va pune la dispoziţie institutului spaţiile necesare desfăşurării serviciilor prevăzute la art. 4, facilităţi legate de mobilier, logistică, consumabile, tehnică de calcul şi comunicaţii, precum şi informaţiile legislative necesare îndeplinirii sarcinilor.  +  Articolul 8Fondurile necesare derulării contractului încheiat potrivit prevederilor art. 3 se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, de la capitolul 68.03 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul "Bunuri şi servicii", în condiţiile legii.  +  Articolul 9Persoanele fizice şi juridice care deţin sau păstrează, potrivit prevederilor legale, carnete de muncă sunt obligate să le predea, în integralitate, caselor teritoriale de pensii, la termenele stabilite de către acestea.--------Art. 9 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 36 din 16 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 22 ianuarie 2008.  +  Articolul 10În situaţia carnetelor de muncă aflate în evidenţa inspectoratelor teritoriale de muncă, calendarul desfăşurării activităţilor prevăzute la art. 1 se stabileşte pe bază de protocoale încheiate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a contractului pe anul 2008 cu institutul, între inspectoratele teritoriale de muncă şi casele teritoriale de pensii.--------Art. 10 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 36 din 16 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 22 ianuarie 2008.  +  Articolul 11 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 600 lei, în cazul persoanelor fizice, şi de la 1.500 la 5.000 lei, în cazul persoanelor juridice, încălcarea prevederilor art. 2 şi 9. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit în acest sens prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse.--------Art. 11 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 36 din 16 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 22 ianuarie 2008.  +  Articolul 12Prevederile art. 11 cu privire la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.--------Art. 12 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 36 din 16 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 22 ianuarie 2008.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 1.768.___________