ORDIN nr. 864 din 29 martie 2010privind unele aspecte referitoare la întocmirea raportărilor anuale şi a situaţiilor financiare anuale
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 12 aprilie 2010  În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4, art. 28 şi art. 37 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, potrivit prevederilor art. 37 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, se aprobă Sistemul de raportare anuală la 31 decembrie 2009 pentru entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din aceeaşi lege, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Pentru scopuri contabile, exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, în cazurile prevăzute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată.  +  Articolul 2 (1) Sistemul de raportare anuală menţionat la art. 1 alin. (1) se aplică societăţilor comerciale şi sucursalelor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, şi care au aplicat în anul 2009 Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005*), cu modificările şi completările ulterioare.---------- Notă *) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. (2) Societăţile comerciale şi sucursalele care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, sunt denumite în înţelesul prezentului ordin entităţi.  +  Articolul 3 (1) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) au următoarele obligaţii: a) să întocmească şi să depună raportări anuale la 31 decembrie 2009 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute de prezentul ordin; b) să înştiinţeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice despre exerciţiul financiar ales, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, până la termenele prevăzute la alin. (3) şi (4); c) pentru primul exerciţiu financiar încheiat în condiţiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, să întocmească situaţii financiare anuale în condiţiile prevăzute la art. 10 din prezentul ordin; d) să calculeze şi să declare obligaţiile fiscale potrivit legislaţiei în domeniu. (2) Cu excepţia cazului în care persoana juridică străină sau societatea-mamă străină îşi schimbă data de raportare ori au loc operaţiuni de reorganizare, potrivit legii, data aleasă pentru întocmirea de situaţii financiare anuale în condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, nu poate fi modificată de la un exerciţiu financiar la altul. (3) Înştiinţarea în scris a unităţii teritoriale a Ministerului Finanţelor Publice despre exerciţiul financiar ales se face cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exerciţiului financiar ales, în condiţiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată. (4) Entităţile care la data intrării în vigoare a prezentului ordin au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic înştiinţează în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice despre exerciţiul financiar ales, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) întocmesc raportări anuale la 31 decembrie 2009 distinct de situaţiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea.  +  Articolul 5Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic şi care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 31 decembrie 2009 nu întocmesc raportări anuale la 31 decembrie 2009, urmând să depună în acest sens o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut la pct. 3 din anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 6 (1) Raportările anuale la 31 decembrie 2009 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând: numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar, calitatea acesteia (directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România) şi numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul. (2) Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată.  +  Articolul 7 (1) În scopul întocmirii raportărilor anuale la 31 decembrie 2009, entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic efectuează evaluarea elementelor monetare în valută (disponibilităţi băneşti şi alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi datorii în valută) şi a celor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, cu reflectarea în contabilitate a diferenţelor rezultate, respectând aceleaşi reguli aplicabile pentru acestea la întocmirea situaţiilor financiare anuale, conform reglementărilor contabile aplicabile. (2) Cursul de schimb utilizat pentru evaluarea elementelor monetare în valută la 31 decembrie 2009 este cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din data de 31 decembrie 2009 (de exemplu, pentru evaluarea elementelor monetare exprimate în euro, cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din data de 31 decembrie 2009, este 4,2282 lei/euro).  +  Articolul 8 (1) Cursul de schimb utilizat pentru evaluarea lunară efectuată începând cu 1 ianuarie 2010, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, este cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară a lunii în cauză. (2) Potrivit pct. 185 alin. (5) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cursul de schimb utilizat pentru evidenţierea în contabilitate a tranzacţiilor în valută este cursul de schimb de la data efectuării operaţiunii respective. În vederea asigurării unui tratament contabil unitar, prin curs de schimb de la data efectuării operaţiunii se înţelege cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, disponibil ca informaţie la momentul efectuării operaţiunii (încasare, plată, emitere de documente). (3) Pentru ultima zi a lunii se efectuează atât contabilizarea tranzacţiilor în valută, cât şi evaluarea lunară la cursul Băncii Naţionale a României, utilizându-se: a) pentru contabilizarea tranzacţiilor efectuate în ultima zi a lunii, cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, potrivit alin. (2); b) cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză, pentru evaluarea creanţelor şi datoriilor în valută, a disponibilităţilor în valută şi a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele şi depozitele în valută, existente în sold la sfârşitul lunii, potrivit alin. (1).De exemplu, o societate comercială care în data de 31 martie 2010 vinde la export mărfuri în valoare de 10.000 euro, evidenţiază în contabilitate venituri din vânzarea mărfurilor în sumă de 10.000 euro x 4,1600 lei/euro (cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României în data de 30 martie 2010, ultima zi bancară anterioară operaţiunii de vânzare din data de 31 martie 2010), reprezentând 41.600 lei. Creanţa nedecontată la finele lunii martie 2010, în sumă de 10.000 euro, este evaluată în contabilitate la cursul de 4,1900 lei/euro (cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României în data de 31 martie 2010, ultima zi bancară a lunii în cauză), reprezentând 41.900 lei. Astfel, din evaluarea creanţei la 31 martie 2010 rezultă diferenţe favorabile în sumă de 300 lei, recunoscute în contabilitate ca venituri din diferenţe de curs valutar. Menţionăm că în acest exemplu informaţiile referitoare la cursul de schimb al pieţei valutare sunt luate cu titlu exemplificativ. (4) Prevederile alin. (3) se aplică şi pentru creanţele şi datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. În acest caz, diferenţele înregistrate se recunosc în contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, după caz.  +  Articolul 9 (1) Formularele "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii", respectiv "Situaţia prescurtată a activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii", "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor", "Date informative" şi "Situaţia activelor imobilizate", cuprinse în raportarea anuală la 31 decembrie 2009, sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2009, întocmite după efectuarea evaluărilor prevăzute la art. 7 alin. (1), calcularea şi înregistrarea în contabilitate a impozitelor, potrivit legii. (2) În scopul întocmirii raportărilor anuale la 31 decembrie 2009, pentru coloana aferentă datei de 1 ianuarie 2009, respectiv perioadei 2008, se preiau informaţiile din situaţiile financiare anuale depuse de entităţi pentru 31 decembrie 2008.  +  Articolul 10 (1) În scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale, entităţile care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, pentru primul exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic au următoarele obligaţii: a) să întocmească, să aprobe şi să depună la oficiile registrului comerţului, potrivit legii, situaţii financiare anuale încheiate la data stabilită în condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată; b) să asigure comparabilitatea informaţiilor referitoare la solduri, rulaje şi alte informaţii cuprinse în situaţiile financiare anuale întocmite pentru primul exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată. În acest scop, informaţiile respective trebuie să acopere întotdeauna o perioadă de 12 luni, respectiv 365 de zile, cu excepţia entităţilor înfiinţate în cursul anului de raportare. De asemenea, la întocmirea bilanţului, pe lângă sumele corespunzătoare celor două perioade consecutive, se vor înscrie şi soldurile la data de 1 ianuarie a exerciţiului financiar precedent celui la care se referă situaţiile financiare anuale.De exemplu, o entitate care a ales ca dată de raportare pentru situaţiile financiare anuale 30 septembrie 2010:- bilanţul care este parte componentă a situaţiilor financiare anuale încheiate la 30 septembrie 2010 cuprinde 3 coloane cu solduri referitoare la următoarele date: 1 ianuarie 2009, 1 octombrie 2009 şi 30 septembrie 2010;- contul de profit şi pierdere care este parte componentă a situaţiilor financiare anuale încheiate la 30 septembrie 2010 cuprinde două coloane cu rulaje corespunzătoare perioadelor 1 octombrie 2008 - 30 septembrie 2009 şi 1 octombrie 2009 - 30 septembrie 2010. (2) Prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, se aplică pentru situaţii financiare anuale făcute publice începând cu 1 ianuarie 2010. În acest sens, ultima coloană din bilanţ, respectiv contul de profit şi pierdere, poate cuprinde numai informaţii corespunzătoare unei date, respectiv perioade de raportare, ulterioare datei de 1 ianuarie 2010, respectiv unei perioade de raportare care se încheie ulterior acestei date.  +  Articolul 11Potrivit prevederilor art. 37 din Legea nr. 82/1991, republicată, entităţile care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, au obligaţia să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări anuale la 31 decembrie 2009 însoţite de dovada predării la oficiul registrului comerţului a situaţiilor financiare anuale pentru publicare. Fac excepţie de la obligaţia depunerii acestei dovezi entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, şi nu au aprobate situaţiile financiare anuale în termen de 150 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic 2009.  +  Articolul 12Răspunderea pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii.  +  Articolul 13Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării şi se aplică începând cu raportarea anuală la 31 decembrie 2009.  +  Articolul 14Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 29 martie 2010.Nr. 864.  +  Anexa SISTEMUL DE RAPORTARE ANUALĂla 31 decembrie 2009 pentru entităţile care auoptat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic,potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicatăNORME METODOLOGICE PRIVIND ÎNTOCMIREA, SEMNAREA ŞI DEPUNEREARAPORTĂRILOR ANUALE LA 31 DECEMBRIE 20091. Prevederi generale1.1. Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate, au obligaţia să întocmească şi să depună raportări anuale la 31 decembrie 2009 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.1.2. Entităţile pot depune raportările anuale direct la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili. De asemenea, la depunerea raportărilor anuale la 31 decembrie 2009 se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.2. Întocmirea, semnarea şi depunerea raportărilor anuale la 31 decembrie 20092.1. Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin, care la 31 decembrie 2008 au întocmit situaţii financiare anuale cu 5 componente potrivit prevederilor art. 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005*) pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări anuale la 31 decembrie 2009, care cuprind următoarele formulare:---------- Notă *) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.1; b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3; c) Date informative (cod 30), în structura prevăzută la pct. 4.4; d) Situaţia activelor imobilizate (cod 40), în structura prevăzută la pct. 4.5.2.2. Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin, care la 31 decembrie 2008 au întocmit situaţii financiare anuale simplificate (cu 3 componente) potrivit prevederilor art. 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări anuale la 31 decembrie 2009, care cuprind următoarele formulare: a) Situaţia prescurtată a activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2; b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3; c) Date informative (cod 30), în structura prevăzută la pct. 4.4; d) Situaţia activelor imobilizate (cod 40), în structura prevăzută la pct. 4.5.2.3. Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin, care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, care desfăşoară activitate şi au sediul în străinătate, vor evalua în lei rulajele şi soldurile exprimate în valută, din balanţele de verificare transmise de acestea, la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, din data de 31 decembrie 2009, şi le vor centraliza cu balanţa de verificare întocmită pentru operaţiunile economico-financiare desfăşurate în România. În situaţia în care operaţiunile subunităţilor proprii în străinătate au fost evidenţiate în cursul perioadei atât în valută, cât şi în lei, pentru cuprinderea în raportările anuale la 31 decembrie 2009 ale entităţii din România vor fi preluate ca atare soldurile şi rulajele conturilor, exprimate în lei.2.4. Formularele "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii", respectiv "Situaţia prescurtată a activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii", "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor", "Date informative" şi "Situaţia activelor imobilizate", cuprinse în raportarea anuală la 2009 sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2009.2.5. În formularul "Date informative", la rândurile 01 şi 02 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora. La rândurile privind plăţile restante se înscriu sumele care la data de 31 decembrie 2009 au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.2.6. În formularul "Situaţia activelor imobilizate", informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la "Situaţia ajustărilor pentru depreciere" se înscriu informaţiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor.2.7. În scopul întocmirii raportărilor anuale la 31 decembrie 2009, entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin efectuează evaluarea elementelor monetare în valută (disponibilităţi băneşti şi alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi datorii în valută) şi a celor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, cu reflectarea în contabilitate a diferenţelor rezultate, respectând aceleaşi reguli aplicabile pentru acestea la întocmirea situaţiilor financiare anuale, conform reglementărilor contabile aplicabile.2.8. Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, citeţ, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţii.2.9. Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis din 5 noiembrie 1997, cu modificările ulterioare.2.10. Raportările anuale la 31 decembrie 2009 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând: numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar, calitatea acesteia (directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România) şi numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.2.11. Raportările anuale la 31 decembrie 2009 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în termenul prevăzut la pct. 3.2.12. Formatul electronic al raportărilor anuale la 31 decembrie 2009, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea Programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru întocmirea raportărilor anuale la 31 decembrie 2009, aplicabil entităţilor prevăzute în ordin. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de Programul de asistenţă aplicabil pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată.2.13. Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările anuale la 31 decembrie 2009, pe suport magnetic, însoţite de raportările anuale listate cu ajutorul programului de asistenţă, semnate şi ştampilate, conform pct. 2.10. Aceste raportări se depun împreună cu o copie de pe codul unic de înregistrare, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice şi sunt însoţite de dovada predării la oficiul registrului comerţului pentru publicare a situaţiilor financiare anuale. Fac excepţie de la obligaţia depunerii acestei dovezi entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, şi nu au aprobate situaţiile financiare anuale în termen de 150 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic 2009.2.14. Formularele care compun raportările anuale la 31 decembrie 2009 se completează în lei.2.15. La completarea formei de proprietate se va avea în vedere acelaşi nomenclator privind formele de proprietate, aplicabil entităţilor pentru care exerciţiul financiar coincide cu anul calendaristic, cuprins în programul de asistenţă aplicabil acelor entităţi şi publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.3. Termenul pentru depunerea raportărilor anuale la 31 decembrie 20093.1. Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a raportărilor anuale la 31 decembrie 2009, întocmite de entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin se efectuează în termen de 150 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic 2009.3.2. Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic şi care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 31 decembrie 2009 nu întocmesc raportări anuale la 31 decembrie 2009, urmând să depună în acest sens o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare a entităţii:- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);- adresa şi numărul de telefon;- numărul de înregistrare la registrul comerţului;- codul unic de înregistrare;- capitalul social.Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a declaraţiilor entităţilor care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la data raportării, precum şi ale celor care se află în curs de lichidare, potrivit legii, se efectuează în termen de 30 de zile calendaristice de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial al României, Partea I.3.3. Nedepunerea raportărilor anuale sau a declaraţiilor menţionate la pct. 3.1 şi 3.2, după caz, pentru anul 2009 se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată.4. Structura formularelor cuprinse în raportările anuale la 31 decembrie 20094.1. Structura formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" (cod 10) pentru entităţile prevăzute la pct. 2.1 este următoarea:
    Judeţul ________________________|_|_|Forma de proprietate _______________|_|_|
    Entitatea __________________________Activitatea preponderentă
    Adresa: localitatea _________, sectorul __,(denumire clasa CAEN) ________________
    str. _____________ nr. ____, bl. ____,  
    sc. _____________, ap. _____________Cod clasă CAEN ________________|_|_|_|_|
    Telefon ______________, fax __________Cod unic de Înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Număr din registrul comerţului __________
            SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII                          la data de 30.12.2009
    10- lei -
      Denumirea elementuluiNr. rd.Sold la:
    01.01.200931.12.2009
      AB12
    A.ACTIVE IMOBILIZATE    
      I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE    
      1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)01    
      2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)02    
      3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)03    
      4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)04    
      5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie (ct. 233+234-2933)05    
      TOTAL (rd. 01 la 05)06    
      II. IMOBILIZĂRI CORPORALE  
      1. Terenuri şi construcţii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)07    
      2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213-2813-2913)08    
      3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214-2814-2914)09    
      4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231+232-2931)10    
      TOTAL (rd. 07 la 10)11    
      III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE      
      1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261-2961)12    
      2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671+2672-2964)13    
      3. Interese de participare (ct. 263-2962)14    
      4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673+2674-2965)15    
      5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265-2963)16    
      6. Alte împrumuturi [ct. 2675*)+2676*)+2678*)+2679*)-2966*)-2968*)]17    
      TOTAL (rd. 12 la 17)18    
      ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)19    
    B.ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI      
      1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391- 392-3951-3958-398)20    
      2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331+332+341+/-348*)-393-3941-3952)21    
      3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345+346+/-348*)+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945- 3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)22    
      4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)23    
      TOTAL (rd. 20 la 23)24    
      II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
      1. Creanţe comerciale*1) (ct. 2675*)+2676*)+2678*)+2679*)-2966*)-2968*)+4092+411+413+418- 491)25    
      2. Sume de încasat de la entităţile afiliate [ct. 451-495*)]26    
      3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare [ct. 453-495*)]27    
      4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447 +4482+4582+461+ 473-496+5187)28    
      5. Capital subscris şi nevărsat [ct. 456-495*)]29    
      TOTAL (rd. 25 la 29)30    
      III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT  
      1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501-591)31    
      2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)32    
      TOTAL (rd. 31 + 32)33    
      IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)34    
      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)35    
    C.CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)36    
    D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
      1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161+1681-169)37    
      2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+ 5198)38    
      3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)39    
      4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)40    
      5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403+405)41    
      6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)42    
      7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453)43    
      8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441 +4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186 +5193+5194+5195+5196+5197)44    
      TOTAL (rd. 37 la 44)45    
    E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)46    
    F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)47    
    G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN      
      1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161+1681-169)48    
      2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+ 5198)49    
      3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)50    
      4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)51    
      5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403+405)52    
      6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661+1685+2691*)+451)53    
      7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453)54    
      8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431 +437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462 +473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)55    
      TOTAL (rd. 48 la 55)56    
    H.PROVIZIOANE
      1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515)57    
      2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)58    
      3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513*2)+1514+1518)59    
      TOTAL (rd. 57 la 59)60    
    I.VENITURI ÎN AVANS
      1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 131+132+133+134+138)61    
      2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)62    
      TOTAL (rd. 61+62)63    
    J.CAPITAL ŞI REZERVE
      I. CAPITAL
      1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)64    
      2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)65    
      3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)66    
      TOTAL (rd. 64 la 66)67    
      II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)68    
      III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)69    
      XV. REZERVE
      1. Rezerve legale (ct. 1061)70    
      2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)71    
      3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)72    
      4. Alte rezerve (ct. 1068)73    
      TOTAL (rd. 70 la 73)74    
      Acţiuni proprii (ct. 109)75    
      Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)76    
      Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)77    
      V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)
      Sold C (ct. 117)78    
      Sold D (ct. 117)79    
      VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE
      Sold C (ct. 121)80    
      Sold D (ct. 121)81    
      Repartizarea profitului (ct. 129)82    
      CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)83    
      Patrimoniul public (ct. 1016)84    
      CAPITALURI - TOTAL (rd. 83+84)85    
  -----------    *1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altorcontracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-operioadă mai mică de 12 luni.    *2) Acest cont apare la entităţile care au aplicat Reglementările contabilearmonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Europene şi cu StandardeleInternaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelorpublice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi lacele care au aplicat prevederile pct. 92 alin. (3) din Reglementările contabileconforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, partecomponentă a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene,aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005, cumodificările şi completările ulterioare.    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.          Administrator, Întocmit    Numele şi Prenumele _____________ Numele şi Prenumele ______________    Semnătura _______________________ Calitatea ________________________                                           Semnătura ________________________         Ştampila unităţii Nr. de înregistrare                                           în organismul profesional _________4.2. Structura formularului "Situaţia prescurtată a activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" (cod 10) pentru entităţile prevăzute la pct. 2.2 este următoarea:
    Judeţul ________________________|_|_|Forma de proprietate _______________|_|_|
    Entitatea __________________________Activitatea preponderentă
    Adresa: localitatea _________, sectorul __,(denumire clasa CAEN) ________________
    str. _____________ nr. ____, bl. ____,  
    sc. _____________, ap. _____________Cod clasă CAEN ________________|_|_|_|_|
    Telefon ______________, fax __________Cod unic de Înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Număr din registrul comerţului __________
       SITUAŢIA PRESCURTATĂ A ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII                          la data de 30.12.2009
    10- lei -
    Denumirea elementuluiNr. rd.Sold la:
    01.01.200931.12.2009
    AB12
    A.ACTIVE IMOBILIZATE    
      I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)01
    II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)02    
    III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE [ct. 261+263+265+267*)-296*)]03    
    ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03)04    
    B.ACTIVE CIRCULANTE    
      I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/- 368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)05
      II. CREANŢE*3) (ct.267*)-296*)+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)06    
    III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)07    
    IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)08    
      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+08)09    
    C.CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)10    
    D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161+162+ 166+167+169-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+ 441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)11    
    E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)12    
    F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)13    
    G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+163-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+ 437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457 +4581+462+473+509+5186+51914    
    H.PROVIZIOANE (ct. 151)15    
    I.VENITURI ÎN AVANS (rd. 17+18), din care:16    
    - subvenţii pentru investiţii (ct. 131+132+133+134+138)17    
    - venituri înregistrate în avans (ct. 472)18    
    J.CAPITAL ŞI REZERVE      
      I. CAPITAL (rd. 20+21+22), din care:19    
    - capital subscris vărsat (ct. 1012)20    
    - capital subscris nevărsat (ct. 1011)21    
    - patrimoniul regiei (ct. 1015)22    
    II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)23    
    III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)24    
    IV. REZERVE (ct. 106)25    
    Acţiuni proprii (ct. 109)26    
    Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)27    
    Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)28    
    V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)SOLD C (ct. 117)29    
    SOLD D (ct. 117)30    
    VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARESOLD C (ct. 121)31
    SOLD D (ct. 121)32
    Repartizarea profitului (ct. 129)33    
    CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)34    
    Patrimoniul public (ct. 1016)35    
    CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)36    
  -----------    *3) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintăcreanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracteasimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă maimică de 12 luni.    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.          Administrator, Întocmit,    Numele şi Prenumele _____________ Numele şi Prenumele ______________    Semnătura _______________________ Calitatea ________________________                                           Semnătura ________________________         Ştampila unităţii Nr. de înregistrare                                           în organismul profesional _________4.3. Structura formularului "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" (cod 20) pentru entităţile prevăzute la pct. 2.1. şi 2.2 este următoarea:                 SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR                          la data de 30.12.2009
    20- lei -
    Denumirea indicatorilorNr. rd.PERIOADA DE RAPORTARE
    20082009
    AB12
    1.Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)01    
      Producţia vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)02    
      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)03    
      Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)04    
      Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)05    
    2.Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs de execuţie (ct. 711)Sold C06    
    Sold D07    
    3.Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct. 721+722)08    
    4.Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)09    
    VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)10    
    5.a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601+602-7412)11    
      Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)12    
      b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605-7413)13    
      c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)14    
    6.Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:15    
      a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641+642-7414)16    
      b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645-7415)17    
    7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 19-20)18    
      a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)19    
      a.2) Venituri (ct. 7813)20    
      b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)21    
      b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)22    
      b.2) Venituri (ct. 754+7814)23    
    8.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)24    
      8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+ 626+627+628-7416)25    
      8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)26    
      8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate (ct. 658)27    
      Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)28    
      Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)29    
      - Cheltuieli (ct. 6812)30    
      - Venituri (ct. 7812)31    
    CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)32    
    PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:33    
      - Profit (rd. 10-32)
    - Pierdere (rd. 32-10)34    
    9.Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)35    
      - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate36    
    10.Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)37    
      - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate38    
    11.Venituri din dobânzi (ct. 766)39    
      - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate40    
      Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)41    
    VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)42    
    12.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile deţinute ca active circulante (rd. 44-45)43    
      - Cheltuieli (ct. 686)44    
      - Venituri (ct. 786)45    
    13.Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)46    
      - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate47    
      Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)48    
    CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)49    
    PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):50    
      - Profit (rd. 42-49)    
      - Pierdere (rd. 49-42)51    
    14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):52    
      - Profit (rd. 10+42-32-49)    
      - Pierdere (rd. 32+49-10-42)53    
    15.Venituri extraordinare (ct. 771)54    
    16.Cheltuieli extraordinare (ct. 671)55    
    17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:56    
      - Profit (rd. 54-55)    
      - Pierdere (rd. 55-54)57    
    VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)58    
    CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)59    
      PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):60    
      - Profit (rd. 58-59)    
      - Pierdere (rd. 59-58)61    
    13.Impozitul pe profit (ct. 691)62    
    19.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)63    
    20.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:64    
      - Profit (rd. 60-61-62-63)    
      - Pierdere (rd. 61+62+63-60)65    
                Administrator, Întocmit    Numele şi Prenumele _____________ Numele şi Prenumele ______________    Semnătura _______________________ Calitatea ________________________                                          Semnătura ________________________       Ştampila unităţii Nr. de înregistrare                                          în organismul profesional _________4.4. Structura formularului "Date informative" (cod 30) pentru entităţile prevăzute la pct. 2.1. şi 2.2 este următoarea:                               DATE INFORMATIVE                            la data de 31.12.2009
    30- lei -
    I. Date privind rezultatul înregistratNr. rd.Nr. unităţiSume
    AB12
    Unităţi care au înregistrat profit01    
    Unităţi care au înregistrat pierdere02    
    II. Date privind plăţile restanteNr. rd.Total, din care:Pentru activitatea curentăPentru activitatea de investiţii
    AB1=2+323
    Plăţi restante - total (rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:03      
    Furnizori restanţi - total (rd. 05 la 07), din care:04      
    - peste 30 de zile05      
    - peste 90 de zile06      
    - peste 1 an07      
    Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:08      
    - contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate09      
    - contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate10      
    - contribuţia pentru pensia suplimentară11      
    - contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj12      
    - alte datorii sociale13      
    Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri14      
    Obligaţii restante faţă de alţi creditori15      
    Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat16      
    Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale17      
    Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 19 la 21), din care:18      
    - restante după 30 de zile19      
    - restante după 90 de zile20      
    - restante după 1 an21      
    Dobânzi restante22      
    III. Număr mediu de salariaţiNr. rd.31.12.200831.12.2009
    AB12
    Număr mediu de salariaţi23    
    IV. Plăţi de dobânzi şi redevenţeNr. rd.Sume (lei)
    AB1
    Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:24  
    - impozitul datorat la bugetul de stat25  
    Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:26  
    - impozitul datorat la bugetul de stat27  
    Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale uniunii Europene, din care:28  
    - impozitul datorat la bugetul de stat29  
    V. Tichete de masăNr. rd.Sume (lei)
    AB1
    Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor30  
      Nr. rd.31.12.200831.12.2009
    AB12
    VI. Cheltuieli de inovare**) - total (rd. 32 la 34), din care:31    
    - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei32    
    - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei33    
    - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei34    
    VII. Alte informaţiiNr. rd.31.12.200831.12.2009
    AB12
    Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:35    
    Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:36    
    - acţiuni cotate37    
    - acţiuni necotate38    
    - părţi sociale39    
    - obligaţiuni40    
    - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)41    
    Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:42    
    - creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)43    
    - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)44    
    Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)45    
    Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)46    
    Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)47    
    Alte creanţe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)48    
    Dobânzi de încasat (ct. 5187)49    
    Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 51 la 55), din care:50    
    - acţiuni cotate51    
    - acţiuni necotate52    
    - părţi sociale53    
    - obligaţiuni54    
    - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)55    
    Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)56    
    Casa în lei şi în valută (rd. 58 + 59), din care:57    
    - în lei (ct. 5311)58    
    - în valută (ct. 5314)59    
    Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 61 + 62), din care:60    
    - în lei (ct. 5121)61    
    - în valută (ct. 5124)62    
    Alte conturi curente la bănci şi (rd. 64 + 65), din care:63    
    - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)64    
    - sume în curs de decontare şi acreditive, în valută (ct. 5125 + 5412)65    
    Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:66    
    - Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:67    
    - în lei68    
    - în valută69    
    Credite bancare interne pe termen scurt şi dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198) (rd. 71 + 72), din care:70    
    - în lei71    
    - în valută72    
    Credite bancare externe pe termen scurt şi dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:73    
    - în lei74    
    - în valută75    
    Credite bancare pe termen lung şi dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:76    
    - în lei77    
    - în valută78    
    - Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:79    
    - în lei80    
    - în valută81    
    - Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)82    
    - Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:83    
    - în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute84    
    - în valută85    
    - Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)86    
    - Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)87    
    Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)88    
    - Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)89    
    - Dobânzi de plătit (ct. 5186)90    
    Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:91    
    - acţiuni cotate92    
    - acţiuni necotate93    
    - părţi sociale94    
    VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratoriiNr. rd.31.12.200831.12.2009
    AB12
    Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)95    
  ---------    *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedereprevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codulfiscal, cu modificările şi completările ulterioare.    **) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şidezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în JurnalulOficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.        ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,    Numele şi prenumele ____________ Numele şi prenumele ______________    Semnătura ______________________ Calitatea ________________________                                         Semnătura ________________________    Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul                                         profesional ______________________4.5. Structura formularului "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40) pentru entităţile prevăzute la pct. 2.1 şi 2.2 este următoarea:SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATEla data de 31.12.2009
    40- lei -
    Elemente de imobilizăriNr. rd.Valori brute
    Sold iniţialCreşteriReduceriSold final (col. 5 = 1+2-3)
    TotalDin care: dezmembrări şi casări
    AB12345
    Imobilizări necorporale            
    Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de dezvoltare01       X  
    Alte imobilizări02       X  
    Avansuri şi imobilizări necorporale în curs03       X  
    TOTAL (rd. 01 la 03)04       X  
    Imobilizări corporale            
    Terenuri05       X  
    Construcţii06          
    Instalaţii tehnice şi maşini07          
    Alte instalaţii, utilaje şi mobilier08          
    Avansuri şi imobilizări corporale în curs09       X  
    TOTAL (rd. 05 la 09)10          
    Imobilizări financiare11       X  
    ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04 + 10 + 11)12          
  SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
    40- lei -
    Elemente de imobilizăriNr. rd.Sold iniţialAmortizare în cursul anuluiAmortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidenţăAmortizare la sfârşitul anului (col. 9=6+7-8)
    AB6789
    Imobilizări necorporale          
    Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de dezvoltare13        
    Alte imobilizări14        
    TOTAL (rd. 13 + 14)15        
    Imobilizări corporale          
    Terenuri16        
    Construcţii17        
    Instalaţii tehnice şi maşini18        
    Alte instalaţii, utilaje şi mobilier19        
    TOTAL (rd. 16 la 19)20        
    AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15 + 20)21        
                     SITUAŢIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE
    40- lei -
    Elemente de imobilizăriNr. rd.Sold iniţialAjustări constituite în cursul anuluiAjustări reluate la venituriSold final (col. 13 = 10+11-12)
    AB10111213
    Imobilizări necorporale          
    Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de dezvoltare22        
    Alte imobilizări23        
    Avansuri şi imobilizări necorporale în curs24        
    TOTAL (rd. 22 la 24)25        
    Imobilizări corporale          
    Terenuri26        
    Construcţii27        
    Instalaţii tehnice şi maşini28        
    Alte instalaţii, utilaje şi mobilier29        
    Avansuri şi imobilizări corporale în curs30        
    TOTAL (rd. 26 la 30)31        
    Imobilizări financiare32        
    AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 25 + 31 + 32)33        
          ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,    Numele şi prenumele ____________ Numele şi prenumele ______________    Semnătura ______________________ Calitatea ________________________                                         Semnătura ________________________    Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul                                         profesional ______________________--------