HOTĂRÂRE nr. 275 din 31 martie 2010privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.057/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Autostrada Arad-Timişoara"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 12 aprilie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 1.057/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Autostrada Arad-Timişoara", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 12 septembrie 2007, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face conform Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, ratificat prin Legea nr. 250/2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau din fonduri structurale şi, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie."2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.------- Notă *) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 31 martie 2010.Nr. 275.-------