NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 27 februarie 2008 privind procedura de înregistrare și controlul oficial al unităților în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 4 martie 2008  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 17 din 27 februarie 2008, publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 4 martie 2008.
   +  Articolul 1Prezenta normă sanitară veterinară se aplică unităților în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară: cabinete medical-veterinare, clinici medical-veterinare și spitale clinice veterinare.  +  Articolul 2(1) Unitățile în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară funcționează pe baza certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, al Colegiului Medicilor Veterinari, conform prevederilor Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Colegiul Medicilor Veterinari stabilește cerințele minime necesare funcționării unităților în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară.  +  Articolul 3Unitățile în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară, prevăzute la art. 1, din cadrul facultăților de medicină veterinară își organizează activitatea în baza regulamentelor de organizare și funcționare ale acestor facultăți.  +  Articolul 4Medicii veterinari din unitățile în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară exercită activitatea profesională conform art. 2 și 17 din Legea nr. 160/1998 , republicată, cu modificările și completările ulterioare.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 12 din 5 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2010.  +  Articolul 5(1) Pentru obținerea certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, al Colegiului Medicilor Veterinari, solicitantul trebuie să depună la consiliul județean, respectiv al municipiului București al Colegiului Medicilor Veterinari un dosar care să cuprindă următoarele documente:a) cerere-tip;b) copia actului de identitate;------------Litera b) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 12 din 5 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2010.c) copia cărții de identitate eliberate de Colegiul Medicilor Veterinari;d) copia atestatului de liberă practică;e) copia actului constitutiv al societății comerciale;f) copia certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului, pentru persoanele juridice;g) dovada deținerii, în condițiile legii, a unui sediu pentru cabinetul medical-veterinar sau punctul de lucru, după caz;h) documentația referitoare la amplasarea, construirea și dotarea minimă a unității în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară, stabilită de Colegiul Medicilor Veterinari.(2) Copiile documentelor prevăzute la alin. (1) sunt semnate de către solicitant și poartă mențiunea "conform cu originalul".(3) Existența dotării minime necesare funcționării unităților în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară se verifică de consiliul județean, respectiv al municipiului București al Colegiului Medicilor Veterinari.(4) Consiliul județean, respectiv al municipiului București al Colegiului Medicilor Veterinari, prin reprezentanții acestuia, înregistrează cererea, verifică documentația depusă și dotarea minimă necesară funcționării unităților în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară și întocmește un referat de evaluare, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 12 din 5 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2010.(5) Certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, al Colegiului Medicilor Veterinari, pentru unitățile care îndeplinesc condițiile necesare desfășurării activității de asistență medical-veterinară, se eliberează de către consiliul județean, respectiv al municipiului București al Colegiului Medicilor Veterinari, după aprobarea Biroului executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor Veterinari, în termen de maximum 15 zile.------------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 12 din 5 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2010.(6) Pentru obținerea certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene se acceptă documentele emise în statul membru de origine și recunoscute în condițiile art. 2 alin. (4) din Legea nr. 160/1998 , republicată, cu modificările și completările ulterioare.------------Alin. (6) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 12 din 5 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2010.  +  Articolul 6(1) Consiliul județean, respectiv al municipiului București al Colegiului Medicilor Veterinari notifică serviciului de farmacovigilență din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București unitățile în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară din raza teritorială a acestuia.(2) Notificarea unităților în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară se face în termen de 30 de zile de la înregistrarea acestora în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, al Colegiului Medicilor Veterinari.(3) Notificarea va cuprinde următoarele: denumirea unității, adresa unității, numărul din Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, al Colegiului Medicilor Veterinari, telefon, fax și numele și prenumele medicului veterinar titular.(4) Unitățile în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară înregistrate înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin trebuie notificate serviciului de farmacovigilență din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, pe baza listelor elaborate de fiecare consiliu județean, respectiv al municipiului București al Colegiului Medicilor Veterinari, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 7(1) Schimbarea sediului unei unități în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară trebuie notificată consiliului județean, respectiv al municipiului București al Colegiului Medicilor Veterinari.(2) Schimbarea sediului unei unități în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară se poate face doar în baza aprobării de către Biroul executiv al Consiliului național al Colegiului Medicilor Veterinari a cererii de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, al Colegiului Medicilor Veterinari.(3) După aprobare, schimbarea sediului unei unități în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară trebuie comunicată de către fiecare consiliu județean, respectiv al municipiului București al Colegiului Medicilor Veterinari serviciului de farmacovigilență din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor competente teritorial, în termen de 30 de zile.  +  Articolul 8(1) Pentru orice modernizări sau extinderi ale unităților în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară, precum și în cazul încetării activității unei unități, medicul veterinar titular trebuie să notifice în termen de maximum 15 zile consiliul județean, respectiv al municipiului București al Colegiului Medicilor Veterinari în a cărui rază teritorială și-a desfășurat activitatea.------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 12 din 5 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2010.(2) Consiliul județean, respectiv al municipiului București al Colegiului Medicilor Veterinari are obligația de a notifica încetarea activității unei unități în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară serviciului de farmacovigilență din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, competentă teritorial, în termen de 15 zile de la primirea notificării prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 9Modelul notificării către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București privind înființarea/schimbarea sediului/încetarea activității unei unități în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.  +  Articolul 10(1) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București țin evidența unităților în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară din raza lor teritorială.(2) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București transmit lunar Direcției de control și coordonare a activității farmaceutice veterinare din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor lista actualizată a unităților în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară.  +  Articolul 11(1) Controlul oficial al unităților în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară se realizează de autoritatea sanitară veterinară competentă teritorial.(2) În unitățile prevăzute la alin. (1) care desfășoară activități exclusiv de liberă practică, controlul oficial al autorității sanitare veterinare competente teritorial vizează circulația, utilizarea și păstrarea produselor medicinale veterinare, a altor produse de uz veterinar, a alimentelor dietetice, a suplimentelor nutriționale, a furajelor combinate, a furajelor medicamentate, a premixurilor și a hranei pentru animale, precum și modul de respectare a prevederilor legale în vigoare din domeniul sanitar-veterinar, pentru acest tip de activitate.(3) Unitățile în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară care efectuează, în temeiul unui contract încheiat cu direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, acțiunile prevăzute în Programul de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om și protecția mediului, precum și orice alte activități prevăzute la art. 38 din Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare, se supun suplimentar controlului oficial referitor la acestea.  +  Articolul 12Nerespectarea de către unitățile în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară a legislației sanitar-veterinare cu privire la produsele medicinale veterinare și la bunăstarea animalelor se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.------------Art. 12 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 12 din 5 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2010.  +  Anexăla norma sanitară veterinarăConsiliul județean ......../al municipiului Bucureștial Colegiului Medicilor VeterinariNOTIFICARENr. ..../....Către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ........În conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 17/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare și controlul oficial al unităților în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară, vă notificăm înființarea/schimbarea sediului/încetarea activității pentru unitatea în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară, cu următoarele date de identificare:--------*) În cazul schimbării sediului se vor menționa ambele adrese.
  Nr. crt.    
  1. Denumirea unității  
  2. Adresa completă a unității*)  
  3.   Numărul din Registrul unic al cabinetelor medical- veterinare, cu sau fără personalitate juridică, al Colegiului Medicilor Veterinari    
  4. Numărul de telefon al unității  
  5. Numărul de fax al unității  
  6. Numele și prenumele medicului veterinar titular  
  Președintele Consiliului Județean ..../al MunicipiuluiBucurești al Colegiului Medicilor Veterinari,.............................................(numele și prenumele, semnătura și ștampila)-------------