LEGE nr. 138 din 24 iulie 1997pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 25 iulie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 22 mai 1992, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În exercitarea controlului, Curtea Constituţională se pronunţa numai asupra problemelor de drept, fără a putea modifica sau completa prevederea legală supusă controlului. De asemenea, Curtea Constituţională nu se poate pronunţa asupra modului de interpretare şi de aplicare a legii, ci numai asupra intelesului sau contrar Constituţiei."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Competenţa Curţii Constituţionale este cea stabilită prin Constituţie. (2) Curtea Constituţională este singura în drept sa hotărască asupra competentei sale. Ea hotărăşte în cazurile expres şi limitativ prevăzute în art. 144 din Constituţie. (3) Competenţa Curţii Constituţionale, stabilită potrivit alin. (2), nu poate fi contestată de nici o autoritate publică."3. Articolul 8 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Curtea Constituţională îşi desfăşoară activitatea în plen, în condiţiile prezentei legi şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, iar actele Curţii se adoptă cu votul majorităţii judecătorilor, dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel."4. Articolul 11 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Preşedintele supraveghează activitatea de ordonator de credite a secretarului general al Curţii Constituţionale."5. Articolul 14 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Şedinţele de judecată sunt publice, în afară de cazul în care, din motive întemeiate, plenul hotărăşte şedinţa secreta."6. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Dacă sesizarea s-a făcut de preşedintele uneia dintre Camerele Parlamentului, Curtea Constituţională o va comunică preşedintelui celeilalte Camere, precum şi Guvernului, iar dacă sesizarea s-a făcut de către Guvern, Curtea o va comunică preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, prevederile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător."7. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţa în vigoare, de care depinde soluţionarea cauzei. (2) Excepţia poate fi ridicată la cererea uneia dintre părţi sau, din oficiu, de către instanţa de judecată. (3) Nu pot face obiectul excepţiei prevederile legale a căror constituţionalitate a fost stabilită potrivit art. 145 alin. (1) din Constituţie sau prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale. (4) Sesizarea Curţii Constituţionale se dispune de către instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părţilor, opinia instanţei asupra excepţiei, şi va fi însoţită de dovezile depuse de părţi. Dacă excepţia a fost ridicată din oficiu, încheierea trebuie motivată, cuprinzând şi susţinerile părţilor, precum şi dovezile necesare. (5) Pe perioada soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate judecarea cauzei se suspenda. (6) Dacă excepţia este inadmisibila, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanţa o respinge printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constituţională."8. La articolul 24, alineatele (1), (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Primind încheierea prevăzută la art. 23 alin. (4), preşedintele Curţii Constituţionale va desemna pe unul dintre judecători ca raportor şi va comunică încheierea prin care a fost sesizată Curtea Constituţională preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, indicandu-le data până la care pot sa trimită punctul lor de vedere. Prevederile art. 19 alineatul ultim se aplică în mod corespunzător. (2) Judecătorul desemnat ca raportor, potrivit alin. (1), este obligat sa ia măsurile necesare pentru administrarea probelor la data judecaţii. (3) Termenul de judecată se stabileşte de preşedintele Curţii, la data depunerii raportului."9. Articolul 25 se abroga.10. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Decizia prin care se constata neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţa în vigoare este definitivă şi obligatorie. (2) În caz de admitere a excepţiei, Curtea se va pronunţa şi asupra constituţionalităţii altor prevederi din actul atacat, de care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate prevederile menţionate în sesizare. (3) Deciziile sunt obligatorii de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României şi produc efecte numai pentru viitor. (4) Deciziile pronunţate în condiţiile alin. (1) se comunică celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului."11. La articolul 37, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Proiectul de lege sau, după caz, propunerea legislativă se depune la Curte, însoţit de avizul Consiliului Legislativ."12. Articolul 48 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) Curtea Constituţională are 10 magistraţi-asistenţi subordonaţi preşedintelui Curţii, dintre care unul este magistrat-asistent şef."13. Articolul 49 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 49. - (1) Secretariatul Curţii Constituţionale este condus de un secretar general, asimilat funcţiei de secretar de stat, numit şi revocat de plenul Curţii dintre juristii cu o vechime în activitatea juridică de cel puţin 10 ani şi activitate meritorie."14. La articolul 49, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(3) Secretarul general îşi desfăşoară activitatea sub supravegherea preşedintelui Curţii Constituţionale. El asigura pregătirea, organizarea şi coordonarea lucrărilor Curţii şi este ordonator de credite, în condiţiile art. 11 alin. (2). (4) Atribuţiile secretarului general şi cele ale personalului Secretariatului Curţii Constituţionale se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii."15. Articolul 50 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Proiectul de buget se aproba, cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor, de plenul Curţii şi se înaintează Guvernului, pentru a fi inclus distinct în proiectul bugetului de stat supus legiferarii. Eventualele obiecţii ale Curţii Constituţionale la proiectul de buget al Guvernului se prezintă Parlamentului spre soluţionare."  +  Articolul 2Prevederile anterioare acestei legi, referitoare la recurs, se aplică recursurilor în curs de soluţionare şi deciziilor care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu sunt încă definitive.  +  Articolul 3Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare şi actualizandu-se denumirile.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN--------------