LEGE nr. 63 din 31 martie 2010privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 6 aprilie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43 din 6 mai 2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 19 mai 2009, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Utilizarea plajelor în scop turistic se poate face de către operatori economici care administrează structuri de primire turistice, de proprietari ori administratori de ansambluri rezidențiale care desfășoară activități de turism, de operatori economici care desfășoară activități de divertisment, agrement și/sau sportive și de autorități ale administrației publice locale care pot încheia contracte de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor pe perioada unui sezon estival, în condițiile legii.2. La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:3^1. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Sursele de finanțare pentru realizarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) sunt asigurate de la bugetul de stat și din alte surse, potrivit legii.3. La articolul I punctul 4, litera b) a articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:b) să întrețină și să igienizeze zilnic și ori de câte ori este nevoie suprafața de plajă utilizată;4. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:5^1. La articolul 8 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 10.000 lei și 20.000 lei săvârșirea de către persoane fizice sau juridice a următoarelor fapte:5. La articolul I, după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 6^1 și 6^2, cu următorul cuprins:6^1. La articolul 8 alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:p) nesesizarea autorităților de gospodărire a apelor și de protecție a mediului și a autorităților de sănătate publică în cazul prezenței în apa mării a substanțelor poluante.6^2. La articolul 8 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:a) Ministerului Mediului și Pădurilor și Gărzii Naționale de Mediu, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e), g), h), k) și p);Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 31 martie 2010.Nr. 63.--------------