ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 24 martie 2010pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 2 aprilie 2010    Având în vedere obligaţiile care revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană de a duce la îndeplinire obiectivul desăvârşirii pieţei interne, precum şi obligaţia de a transpune în timp util prevederile directivelor comunitare în legislaţia naţională,văzând importanţa strategică şi impactul economic şi social semnificativ al Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne şi al prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România,având în vedere necesitatea creării unui cadru juridic adecvat prin care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului să aplice prevederile legislaţiei comunitare,considerând imperativă crearea în cel mai scurt termen a cadrului normativ necesar implementării prevederilor acestei directive,luând în considerare faptul că termenul de transpunere în legislaţia internă a Directivei 2006/123/CE este data de 31 decembrie 2010,ţinând cont de faptul că prevederea conform căreia pentru autorizarea unei agenţii de turism sau a unei structuri de primire turistice este necesar să se angajeze o persoană posesoare a brevetului de turism constituie o îngrădire a operatorilor economici din Uniunea Europeană de a presta servicii turistice în România, fapt ce conduce la necesitatea modificării în regim de urgenţă a Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare,România a fost notificată de Comisia Europeană pentru neîndeplinirea obligaţiilor de transpunere. Prin Tratatul de la Lisabona s-a prevăzut accelerarea procedurii de transpunere, în caz contrar, Curtea de Justiţie de la Luxemburg poate aplica sancţiuni pecuniare ţărilor care nu îşi respectă obligaţiile asumate.Luând în considerare că adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă are efecte pozitive ce constau în îndeplinirea angajamentelor ce revin ţării noastre conform Directivei 2006/123/CE şi implementarea măsurilor necesare pentru respectarea prevederilor europene cu privire la cooperarea administrativă şi îndeplinirea procedurilor de la distanţă, prin mijloace electronice,având în vedere că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:1. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Omologarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, precum şi a traseelor turistice montane se face de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului împreună cu consiliile judeţene pe raza cărora se află acestea, conform procedurilor elaborate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi aprobate prin hotărâre a Guvernului."2. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Utilizarea plajelor în scop turistic se realizează, potrivit legislaţiei în vigoare, de către operatori economici care deţin autorizaţie turistică, emisă conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului."3. Articolul 17 se abrogă.4. La articolul 27 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Conducerea operativă a unei agenţii de turism sau a unei structuri de primire turistice trebuie să fie asigurată de o persoană fizică care deţine brevet de turism în domeniu sau certificat de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat, sau diplomă de licenţă/masterat/doctorat privind absolvirea cursurilor universitare/postuniversitare în domeniul turismului."5. La articolul 30, litera d) va avea următorul cuprins:"d) să funcţioneze cu personal pregătit în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului;".6. Articolele 40, 41 şi 42 se abrogă.  +  Articolul IIPrevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile-cadru ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.  +  Articolul IIIProcedurile şi formalităţile de autorizare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă pot fi îndeplinite prin intermediul punctului de contact unic, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009. Prevederile prezentului articol se aplică după împlinirea a 60 de zile de la operaţionalizarea punctului de contact unic.  +  Articolul IVÎn cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va contacta autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European în cauză, prin intermediul IMI - Sistemul de Informare în cadrul Pieţei Interne, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009.*Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile Directivei nr. 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 376 din 27 decembrie 2006, în ceea ce priveşte furnizarea de servicii turistice.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Elena Gabriela UdreaŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 24 martie 2010.Nr. 25.___________