HOTĂRÂRE nr. 261 din 31 martie 2010privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 1 aprilie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 48 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă programele naţionale de sănătate pentru anul 2010 prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) În anul 2010, programele naţionale de sănătate se derulează în mod distinct sau în comun de Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz. (3) Programele naţionale de sănătate se finanţează de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii. (4) Programele naţionale de sănătate reprezintă potrivit legii un ansamblu de acţiuni multianuale, organizate în scopul evaluării, prevenirii, tratamentului şi controlului bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei.  +  Articolul 2 (1) Structura programelor naţionale de sănătate, obiectivele anuale şi necesarul de resurse ale acestora sunt prevăzute în anexă. (2) Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate sunt aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 3 (1) Programele naţionale de sănătate prevăzute în anexă sunt elaborate, implementate şi coordonate la nivel naţional de structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii. (2) Atribuţiile structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii cu privire la elaborarea, implementarea şi coordonarea programelor naţionale de sănătate sunt prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. (3) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate organizează, implementează, derulează şi monitorizează programele naţionale de sănătate prevăzute la lit. B din anexă, conform strategiei aprobate de Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 4 (1) Coordonatorii regionali şi locali din cadrul institutelor şi centrelor de sănătate publică, respectiv din cadrul direcţiilor de sănătate publică asigură implementarea şi monitorizarea la nivel regional, respectiv local a programelor prevăzute la lit. A din anexă. (2) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate, răspunde de asigurarea, urmărirea, evidenţierea şi controlul utilizării fondurilor aprobate, precum şi de monitorizarea, controlul şi analiza indicatorilor fizici şi de eficienţă pentru programele prevăzute la lit. B din anexă. (3) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, trimestrial, în primele 20 de zile ale lunii următoare încheierii trimestrului, indicatorii fizici şi de eficienţă pentru programele prevăzute la lit. B din anexă.  +  Articolul 5Repartizarea fondurilor destinate programelor naţionale de sănătate finanţate de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii se face în condiţiile legii.  +  Articolul 6 (1) Din sumele alocate programelor naţionale de sănătate prevăzute în anexă se finanţează lunar instituţiile şi furnizorii de servicii medicale prin care se derulează programele şi subprogramele de sănătate, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari şi terţiari, însoţite de documentele justificative prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate şi în limita fondurilor aprobate. (2) Pentru obiectivele programelor naţionale de sănătate prevăzute la art. 11 alin. (1), (2), (3) şi (5), Ministerul Sănătăţii transferă lunar către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sumele necesare pentru derularea programelor şi subprogramelor de sănătate în limita fondurilor aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, la solicitarea fundamentată a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în condiţiile prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. (3) Pentru realizarea atribuţiilor referitoare la programele naţionale de sănătate prevăzute la lit. A din anexă, direcţiile de sănătate publică pot încheia contracte cu furnizori de servicii medicale autorizaţi şi evaluaţi, după caz, potrivit legii. (4) Sumele prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate cu scop curativ prevăzute la lit. B pct. I din anexă se alocă după cum urmează: a) în baza contractelor negociate şi încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumite în continuare case de asigurări de sănătate, precum şi între centrele-pilot sau furnizorii privaţi de servicii de dializă (hemodializă convenţională, hemodiafiltrare intermitentă on-line, dializă peritoneală continuă, dializă peritoneală automată), după caz, şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; b) în baza contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate şi ofertanţii desemnaţi câştigători ai procedurilor de achiziţie publică organizate la nivel naţional, conform art. 10 alin. (1).  +  Articolul 7Raporturile stabilite între furnizorii care derulează programele naţionale de sănătate şi casele de asigurări de sănătate, respectiv Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sunt raporturi juridice civile, care vizează acţiuni multianuale, ce se stabilesc şi se desfăşoară pe bază de contract.  +  Articolul 8 (1) Modelele de contract pentru derularea programelor naţionale de sănătate sunt prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010. (2) Utilizarea acestor modele de contract este obligatorie; în cuprinsul contractelor pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate între părţile contractante, conform şi în limita prevederilor legale în vigoare. (3) Toate documentele care stau la baza încheierii contractelor cu furnizorii prin care se derulează programele naţionale de sănătate sunt certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura reprezentantului legal al furnizorului, pe fiecare pagină. (4) Documentele care stau la baza decontării serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi altele asemenea în cadrul programelor naţionale de sănătate se certifică prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor, care răspund de exactitatea şi realitatea datelor raportate. (5) Unităţile sanitare cu paturi transferate către autorităţile administraţiei publice locale pot derula programe naţionale de sănătate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, din transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat, din sumele alocate direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru cheltuieli materiale - bunuri şi servicii, în baza contractelor încheiate cu aceste instituţii publice.  +  Articolul 9 (1) Sumele alocate pentru programele naţionale de sănătate se cuprind în bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare publice, respectiv în veniturile furnizorilor privaţi de servicii medicale prin care acestea se derulează şi se utilizează potrivit destinaţiilor stabilite. (2) Unităţile şi instituţiile sanitare publice care derulează programe naţionale de sănătate au obligaţia gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi a organizării evidenţei contabile a cheltuielilor pentru fiecare program sau subprogram, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, precum şi a organizării evidenţei nominale, pe baza codului numeric personal, a beneficiarilor programului/subprogramului. (3) Furnizorii privaţi de servicii medicale care derulează programe naţionale de sănătate au obligaţia gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi a organizării evidenţei nominale, pe baza codului numeric personal, a beneficiarilor programului/subprogramului.  +  Articolul 10 (1) Pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în unele programe naţionale de sănătate finanţate de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, precum şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz, organizează la nivel naţional proceduri de achiziţie publică, în condiţiile legii. Programele naţionale de sănătate pentru care se organizează la nivel naţional proceduri de achiziţie publică sunt prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. (2) Modalitatea de contractare şi decontare a produselor achiziţionate la nivel naţional se aprobă prin normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. Până la finalizarea procedurii de achiziţie publică la nivel naţional prin semnarea contractelor cu ofertanţii desemnaţi câştigători, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi altele asemenea, care se acordă pe perioada spitalizării bolnavilor incluşi în programele naţionale de sănătate, se achiziţionează de unităţile sanitare cu paturi prin care se derulează programul, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiei publice, la un preţ care nu poate depăşi preţul de decontare aprobat în condiţiile legii. (3) Pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate finanţate de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, precum şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru care nu se organizează proceduri de achiziţie publică la nivel naţional, achiziţionarea medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale şi altora asemenea se face de instituţiile/unităţile sanitare care derulează programele respective, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, la un preţ care nu poate depăşi preţul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii. (4) Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi altele asemenea, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate, se suportă la nivelul preţului de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii. Prescrierea medicamentelor în ambulatoriu se face utilizându-se denumirea comună internaţională (DCI), cu excepţia cazurilor justificate medical în fişa medicală a pacientului, când prescrierea se face pe denumire comercială. (5) Pentru medicamentele utilizate în cadrul programelor naţionale de sănătate care se importă cu avizul Ministerului Sănătăţii, preţul de decontare se stabileşte în condiţiile legii. (6) Pentru asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cu diabet zaharat, al celor care au efectuat transplant şi al pacienţilor cu unele boli rare aprobate prin normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, medicamentele antidiabetice specifice - antidiabetice orale şi de tipul insulinelor, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant, precum şi medicamentele pentru unele boli rare se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Contravaloarea acestor medicamente se asigură prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după caz. (7) Medicamentele pentru tratamentul recidivei hepatitei cronice (VHB) la pacienţii cu transplant hepatic se asigură prin farmaciile cu circuit închis aparţinând unităţilor sanitare prin care se derulează programul. Contravaloarea acestor medicamente se asigură din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (8) Până la finalizarea procedurii de achiziţie publică la nivel naţional prin semnarea contractelor cu ofertanţii desemnaţi câştigători, medicamentele specifice care se acordă, pe perioada spitalizării, bolnavilor incluşi în Programul naţional de oncologie se achiziţionează de unităţile sanitare, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, la un preţ care nu poate depăşi preţul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii. (9) Eliberarea medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice incluşi în Programul naţional de oncologie se realizează după cum urmează: a) prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare orală; b) prin farmaciile cu circuit închis din structura unităţilor sanitare aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare parenterală, începând cu data la care se finalizează procedurile de achiziţie publică. Până la data finalizări procedurii, eliberarea se face în aceleaşi condiţii ca medicamentele nominalizate la lit. a).În vederea decontării contravalorii medicamentelor specifice acordate în cadrul programului, prescripţiile se depun la casele de asigurări de sănătate împreună cu borderoul centralizator şi cu documentele justificative prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. (10) Contravaloarea medicamentelor necesare atât pentru tratamentul în ambulatoriu, cât şi în spital al bolnavilor cu afecţiuni oncologice se asigură prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (11) Contravaloarea medicamentelor şi testelor de monitorizare a tratamentului pentru bolnavii cu HIV/SIDA se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (12) Medicamentele care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu HIV/SIDA cuprinşi în Programul naţional de boli transmisibile se eliberează prin farmaciile cu circuit închis aparţinând unităţilor sanitare prin care se derulează acest program, pe bază de prescripţie medicală în condiţiile prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. În vederea decontării contravalorii medicamentelor specifice acordate în cadrul programului, aceste prescripţii se depun la casele de asigurări de sănătate împreună cu borderoul centralizator şi cu documentele justificative prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate.  +  Articolul 11 (1) Sumele aferente obiectivului prevăzut la lit. b) din structura Programului naţional de boli transmisibile (infecţie HIV, tuberculoză, infecţii cu transmitere sexuală şi alte boli transmisibile prioritare) cuprins în cadrul Programelor naţionale privind bolile transmisibile, prevăzute la lit. A pct. I din anexă, se asigură din bugetul Ministerului Sănătăţii prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după caz. (2) Obiectivele Programelor naţionale privind bolile netransmisibile prevăzute la lit. A pct. III din anexă pentru care sumele se asigură din bugetul Ministerului Sănătăţii, prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, sunt următoarele: a) obiectivul prevăzut la lit. a) din structura Programului naţional de boli cardiovasculare; b) obiectivele prevăzute la lit. b), c) şi d) din structura Programului naţional de oncologie; c) obiectivul prevăzut la lit. f) din structura Programului naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană; d) obiectivul prevăzut la lit. b) din structura Programului naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă; e) obiectivul prevăzut la lit. b) din structura Programului naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever. (3) Obiectivele Programelor naţionale privind bolile netransmisibile prevăzute la lit. A pct. III din anexă pentru care sumele se asigură din bugetul Ministerului Sănătăţii, prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, sunt cele prevăzute la lit. a), b) şi c) din cadrul Programului naţional de diabet zaharat. (4) Sumele aferente obiectivului prevăzut la lit. a) şi c) din structura Programului naţional de boli rare şi sepsis sever cuprins în cadrul Programelor naţionale privind bolile netransmisibile, prevăzute la lit. A pct. III din anexă, se asigură din bugetul Ministerului Sănătăţii. (5) Sumele aferente compensării în cuantum de 40% a medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună în cadrul Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor prevăzut la lit. A pct. VIII din anexă se asigură din bugetul Ministerului Sănătăţii, prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 12 (1) Testele pentru automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotrataţi se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. (2) Pentru asigurarea testelor de automonitorizare a bolnavilor cu diabet zaharat insulinotrataţi, casele de asigurări de sănătate încheie acte adiţionale la contractele pentru furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală cu farmaciile cu circuit deschis. (3) Farmaciile cu circuit deschis sunt obligate să elibereze testele de automonitorizare a glicemiei bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratat la preţul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii. (4) Condiţiile de acordare a testelor de automonitorizare a glicemiei bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratat se stabilesc prin normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. (5) Testele de automonitorizare a glicemiei bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratat achiziţionate de direcţiile de sănătate publică şi unităţile sanitare se eliberează, până la epuizarea stocurilor, prin farmaciile cu circuit închis aparţinând unităţilor sanitare.  +  Articolul 13 (1) Valabilitatea contractelor de comodat încheiate între direcţiile de sănătate publică şi cabinetele de medicină de familie, prin care au fost atribuite în folosinţă gratuită tehnica de calcul şi programele informatice necesare derulării Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2010, prin acte adiţionale încheiate în termenul de valabilitate a contractelor. (2) Tehnica de calcul şi programele informatice atribuite în folosinţă gratuită cabinetelor de medicină de familie în condiţiile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru monitorizarea persoanelor incluse în programele naţionale de sănătate, precum şi pentru derularea unor programe naţionale de sănătate la nivelul cabinetelor de medicină de familie.  +  Articolul 14 (1) Pentru realizarea unor activităţi specifice programelor naţionale de sănătate derulate de Ministerul Sănătăţii, unităţile sanitare finanţate integral din venituri proprii şi instituţiile publice care derulează programe de sănătate pot finanţa cheltuieli de personal. (2) Activităţile pentru care se utilizează personalul prevăzut la alin. (1) se nominalizează în normele tehnice de realizare a programelor, aprobate în condiţiile legii. (3) Pentru realizarea activităţilor şi obiectivelor cuprinse în cadrul programelor naţionale de sănătate ca acţiuni multianuale, unităţile de specialitate prin care se derulează programe pot angaja personal pe toată perioada de derulare a acestora.  +  Articolul 15În sumele prevăzute pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate se cuprind şi cheltuielile ocazionate de monitorizarea şi controlul acestora.  +  Articolul 16 (1) Ministerul Sănătăţii poate realiza studii, activităţi şi lucrări aferente programelor naţionale de sănătate, prin contracte încheiate, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, cu unităţile din coordonarea sau aflate sub autoritatea sa. (2) În contractele încheiate cu unităţile prevăzute la alin. (1) se vor preciza următoarele: activităţile care fac obiectul contractului, sumele aferente fiecărei activităţi, modul de raportare şi valorificare a rezultatelor, termenele intermediare şi termenul final de predare. În funcţie de îndeplinirea acestor cerinţe va fi aprobată decontarea contravalorii lucrărilor sau a prestaţiilor, după caz. (3) Contractele prevăzute la alin. (1), încheiate între Ministerul Sănătăţii şi unităţile din coordonarea sau aflate sub autoritatea sa, precum şi contractele încheiate pentru produsele şi serviciile necesare realizării obiectivelor şi activităţilor cuprinse în unele programe naţionale de sănătate pentru care Ministerul Sănătăţii organizează licitaţii la nivel naţional sunt atribuite de compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice. După atribuire, monitorizarea şi derularea contractelor se realizează de către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. (4) Realizarea imunizării copiilor din grupele eligibile pentru vaccinare, stabilite conform calendarului naţional de imunizare, precum şi realizarea campaniilor de vaccinare suplimentare decise de Ministerul Sănătăţii sau direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, ca măsuri de sănătate publică sau în situaţii epidemiologice cu risc crescut de îmbolnăvire, este obligatorie pentru toţi medicii de familie şi medicii care deservesc unităţile sanitare şi unităţile de învăţământ, în condiţiile legii.  +  Articolul 17 (1) Sumele utilizate de Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate de la data de 1 ianuarie 2010 până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri reprezintă cheltuieli ale programelor respective şi sunt cuprinse în sumele aprobate pe anul 2010. (2) Cheltuielile angajate, lichidate şi ordonanţate în cadrul prevederilor bugetare aprobate pentru programele naţionale de sănătate în anul 2009 şi neplătite până la data de 31 decembrie 2009 se vor plăti în contul bugetului pe anul 2010. (3) Cheltuielile angajate în cadrul programelor naţionale de sănătate din creditele de angajament aprobate prin bugetul anului 2009 se plătesc din creditele bugetare aprobate în anul 2010 pentru programele naţionale de sănătate.  +  Articolul 18Sumele alocate în anul 2010 din bugetul de stat şi veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se utilizează după cum urmează: a) pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor desfăşurate în anul 2010 în cadrul unor programe naţionale de sănătate, aprobate în condiţiile legii; b) pentru stingerea obligaţiilor rămase nefinanţate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii până la 31 decembrie 2009.  +  Articolul 19În vederea derulării în bune condiţii a programelor naţionale de sănătate, în urma evaluărilor trimestriale ale indicatorilor specifici şi în funcţie de realizarea obiectivelor şi activităţilor propuse se stabileşte modul de alocare a resurselor rămase neutilizate.  +  Articolul 20În cadrul programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, modalitatea de plată a serviciilor de dializă efectuate în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate sau cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate este, după caz, tarif pe şedinţă de hemodializă convenţională, tarif pe şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line, tarif/pacient cu dializă peritoneală continuă/an şi tarif/pacient cu dializă peritoneală automată/an, tarife care sunt exprimate în lei şi sunt prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate.  +  Articolul 21Instituţiile, furnizorii publici şi privaţi de servicii medicale, precum şi farmaciile cu circuit deschis care derulează programe naţionale de sănătate au obligaţia să respecte prevederile legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.  +  Articolul 22Dispoziţiile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 aprilie 2010.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:-----------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Nicolae Lucian DuţăMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 31 martie 2010.Nr. 261.  +  Anexa STRUCTURAprogramelor naţionale de sănătate, obiectiveleanuale şi necesarul de resurseA. PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE DE EVALUARE, PROFILACTICE ŞI CU SCOP CURATIV FINANŢATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢIINecesar de resurse:1. Buget de stat:
  - credite de angajament 468.034 mii lei
  - credite bugetare 468.034 mii lei
  din care:
  a) bunuri şi servicii:
  - credite de angajament 87.980 mii lei
  - credite bugetare 87.980 mii lei
  b) transferuri:
  - credite de angajament 380.054 mii lei
  - credite bugetare 380.054 mii lei
  din care:
  transferuri FNUASS:
  - credite de angajament 273.333 mii lei
  - credite bugetare 273.333 mii lei
  2. Venituri proprii:
  - credite de angajament 1.237.262 mii lei
  - credite bugetare 1.237.262 mii lei
  din care:
  a) bunuri şi servicii:
  - credite de angajament 155.744 mii lei
  - credite bugetare 155.744 mii lei
  b) transferuri:
  - credite de angajament 1.081.518 mii lei
  - credite bugetare 1.081.518 mii lei
  din care:
  transferuri FNUASS:
  - credite de angajament 991.518 mii lei
  - credite bugetare 991.518 mii lei
  STRUCTURĂ:I. Programele naţionale privind bolile transmisibile1. Programul naţional de imunizareObiectiv:Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare.2. Programul naţional de boli transmisibile (infecţie HIV, tuberculoză, infecţii cu transmitere sexuală şi alte boli transmisibile prioritare)Obiective: a) supravegherea şi controlul infecţiei HIV/SIDA, tuberculozei, infecţiilor cu transmitere sexuală şi ale altor boli transmisibile prioritare; b) asigurarea tratamentului bolnavilor cu tuberculoză.Structură:2.1. Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare;2.2. Subprogramul de supraveghere şi control al infecţiei HIV;2.3. Subprogramul de supraveghere şi control al tuberculozei;2.4. Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor cu transmitere sexuală;2.5. Subprogramul naţional de intervenţie în pandemia de gripă;2.6. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză.3. Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomialeObiectiv:Creşterea calităţii serviciilor medicale în unităţile sanitare cu paturi prin reducerea riscului la infecţie nosocomială.4. Programul naţional de hematologie şi securitate transfuzionalăObiectiv:Asigurarea cu sânge şi componente sanguine, în condiţii de maximă siguranţă şi cost-eficienţă.5. Programul naţional pentru asigurarea managementului programelor naţionale privind bolile transmisibileObiective: a) asigurarea coordonării tehnice a programelor naţionale privind bolile transmisibile la nivel naţional, regional şi local; b) asigurarea pregătirii şi formării profesionale corespunzătoare a personalului cu responsabilităţi în derularea programelor naţionale de sănătate privind bolile transmisibile; c) asigurarea sistemului informaţional şi informatic, naţional şi internaţional.II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncăObiectiv:Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă şi muncă.III. Programele naţionale privind bolile netransmisibile1. Programul naţional de boli cardiovasculareObiective: a) tratamentul pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare prin:- proceduri de dilatare percutană a stenozelor arteriale;- proceduri de electrofiziologie a aritmiilor;- implantare de stimulatoare cardiace în bradiaritmii;- implantare de defibrilatoare interne în aritmii severe, rezistente la tratament convenţional;- implantare de dispozitive de resincronizare cardiacă în insuficienţa cardiacă severă;- proceduri de chirurgie cardiacă şi vasculară;- intervenţie coronariană percutană în infarctul miocardic acut; b) realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de boli cardiovasculare.Structură:1.1. Subprogramul de tratament al pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare;1.2. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut.2. Programul naţional de oncologieObiective: a) profilaxia cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV a populaţiei feminine eligibile; b) reducerea incidenţei formelor invazive de cancer de col uterin şi a mortalităţii datorate acestora prin screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin; c) tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice; d) monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice; e) realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de cancer.Structură:2.1. Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV;2.2. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin;2.3. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice;2.4. Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice.3. Programul naţional de sănătate mintalăObiective: a) asigurarea accesibilităţii, continuităţii şi calităţii serviciilor pentru persoanele cu probleme severe de sănătate mintală; b) asigurarea accesibilităţii, continuităţii şi calităţii serviciilor pentru persoanele cu tulburări legate de consumul de substanţe psihoactive; c) prevenirea consumului de droguri şi asigurarea tratamentului specific la persoanele cu toxicodependenţă; d) realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de psihiatrie.Structură:3.1. Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatrică şi psihosocială;3.2. Subprogramul de prevenire şi tratament ale toxicodependenţelor.4. Programul naţional de diabet zaharatObiective: a) prevenţia secundară a diabetului zaharat prin depistarea precoce a complicaţiilor acestuia [inclusiv prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c)]; b) tratamentul medicamentos al pacienţilor cu diabet zaharat; c) automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotrataţi; d) realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de diabet zaharat.5. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umanăObiective: a) creşterea numărului de donatori vii, donatori aflaţi în moarte cerebrală, precum şi de donatori fără activitate cardiacă; b) coordonarea activităţilor de transplant; c) asigurarea testării imunologice şi virusologice a potenţialilor donatori, precum şi a receptorilor; d) asigurarea supleerii fiziologice a organelor aflate în insuficienţă cronică ireversibilă şi/sau înlocuirea ţesuturilor nefuncţionale prin transplant de organe, ţesuturi şi/sau celule; e) evaluarea periodică a pacienţilor transplantaţi; f) tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor cu transplant; g) crearea şi gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care şi-au dat acceptul pentru a dona celule stem hematopoietice periferice şi centrale; h) realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de transplant.Structură:5.1. Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană;5.2. Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi centrale.6. Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţăObiective: a) asigurarea investigaţiilor diagnostice şi a tratamentului chirurgical al unor afecţiuni complexe cu ajutorul dispozitivelor de înaltă performanţă; b) tratamentul surdităţii prin proteze auditive implantabile.Structură:6.1. Subprogramul de tratament chirurgical al unor afecţiuni complexe prin chirurgie minimum invazivă asistată robotic;6.2. Subprogramul de radiologie intervenţională;6.3. Subprogramul de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive).7. Programul naţional de boli endocrineObiective:Prevenirea şi depistarea precoce a afecţiunilor endocrine cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei, în scopul: a) scăderii morbidităţii prin guşă datorată carenţei de iod şi a complicaţiilor sale; b) diagnosticării tumorilor endocrine evolutive şi delimitării lor de incidentaloame.8. Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis severObiective: a) diagnosticarea precoce şi prevenirea complicaţiilor la bolnavii cu unele boli rare; b) tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli rare prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate; c) realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de boli rare.Structură:8.1. Subprogramul de tratament al bolilor rare;8.2. Subprogramul de tratament al sepsisului sever.9. Programul naţional de urgenţă prespitaliceascăObiective:Creşterea accesului populaţiei la servicii medicale de urgenţă adecvate, indiferent de zona de reşedinţă.10. Program naţional de monitorizare activă a bolnavilor cu dizabilităţi de ambulaţie (copii şi adulţi)Obiective:Realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional al bolnavilor cu dizabilităţi de ambulaţie (copii şi adulţi).IV. Programul naţional de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătateObiectiv:Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin promovarea unui stil de viaţă sănătos şi combaterea principalilor factori de risc.Structură:1. Subprogramul de informare, educare, comunicare pentru prevenirea cancerului de col uterin;2. Subprogramul de promovare a unui stil de viaţă sănătos;3. Subprogramul de prevenire şi combatere a consumului de tutun.V. Programul naţional de sănătate a femeii şi copiluluiObiective: a) creşterea accesului şi a calităţii serviciilor specifice de sănătate a reproducerii pentru prevenirea sarcinilor nedorite, morbidităţii şi mortalităţii materne; b) regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mică la naştere sau alte patologii grave în perioada perinatală; c) realizarea screeningului la naştere al unor afecţiuni cu un potenţial invalidant şi posibilităţi de prevenţie a handicapului; d) ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi a copilului; e) asigurarea sănătăţii orale a copiilor; f) depistarea precoce şi prevenirea secundară a unor complicaţii la unele boli cronice ale copilului.Structură:1. Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copiluluiIntervenţii pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului: a) promovarea alimentaţiei sănătoase şi prevenirea obezităţii la copil; b) profilaxia anemiei feriprive la gravidă; c) profilaxia distrofiei la copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, prin administrare de lapte praf; d) profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere; e) profilaxia anemiei feriprive la sugar; f) profilaxia rahitismului carenţial al copilului.2. Subprogramul de sănătate a copiluluiIntervenţii pentru sănătatea copilului: a) prevenirea deceselor neonatale prin creşterea accesului la îngrijiri adecvate în unităţi regionale; b) screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei şi hipotiroidismului congenital, precum şi confirmarea diagnosticului şi tratamentul specific al cazurilor depistate; c) screening pentru depistarea precoce a deficienţelor de auz; d) screening pentru depistarea precoce a retinopatiei de prematuritate, tratamentul şi dispensarizarea bolnavilor; e) diagnosticul precoce, prevenţia primară şi secundară, precum şi monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil; f) prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce, tratament medicamentos specific şi recuperare neuropsihomotorie, pentru următoarele afecţiuni: epilepsie, paralizii cerebrale, întârzieri neuropsihomotorii de cauze multifactoriale; g) profilaxia infecţiei cu virusul respirator sinciţial la copiii cu risc crescut de infecţie; h) screening pentru depistarea precoce a scoliozei la copii; i) asigurarea sănătăţii orale a copiilor.3. Subprogramul de sănătate a femeiiIntervenţii pentru sănătatea femeii: a) creşterea accesului la servicii moderne de planificare familială; b) creşterea accesului, calităţii şi eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi lăuză; c) profilaxia şi diagnosticul pre- şi postnatal al malformaţiilor şi/sau al unor afecţiuni genetice; d) profilaxia sindromului de izoimunizare Rh; e) şcoala mamei.4. Subprogramul de monitorizare şi evaluare a Programului naţional de sănătate a femeii şi copilului.VI. Programul naţional de administraţie sanitarăObiectiv:Evaluarea performanţei spitalelor în scopul îmbunătăţirii asistenţei spitaliceşti şi a performanţei sistemului spitalicesc din România.Structură:1. Subprogramul de evaluare a performanţei spitalelor.VII. Programul naţional de tratament în străinătateObiectiv:Asigurarea accesului la investigaţii şi tratament în străinătate pentru afecţiunile care nu pot fi tratate în ţară.VIII. Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelorObiectiv:Asigurarea fondurilor necesare compensării în cuantum de 40% a medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună în cadrul Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelorIX. Programul naţional de asistenţă medicală comunitară şi acţiuni pentru sănătate*)----------- Notă *) Programul naţional de asistenţă medicală comunitară şi acţiuni pentru sănătate s-a derulat în trimestrul I 2010 în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare.Obiectiv:Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, prin creşterea accesului la servicii medicale furnizate la nivel comunitar al populaţiei vulnerabile, din zone defavorizate.B. PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE DE EVALUARE, PROFILACTICE ŞI CU SCOP CURATIV, FINANŢATE DIN BUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATENecesar de resurse:
  Bugetul FNUASS:
  - credite de angajament 2.307.752 mii lei
  - credite bugetare 2.307.752 mii lei
  din care:
  transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii
  - credite de angajament 1.264.851 mii lei
  - credite bugetare 1.264.851 mii lei
  STRUCTURĂ:I. Programe naţionale de sănătate cu scop curativ1. Programul naţional de boli transmisibileObiective: a) tratamentul şi monitorizarea persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere; b) tratamentul bolnavilor cu tuberculoză.Structură:1.1. Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere;1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză.2. Programul naţional de boli cardiovasculareObiective:Tratamentul pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare prin: a) proceduri de dilatare percutană a stenozelor arteriale; b) proceduri de electrofiziologie a aritmiilor; c) implantare de stimulatoare cardiace în bradiaritmii; d) implantare de defibrilatoare interne în aritmii severe, rezistente la tratament convenţional; e) implantare de dispozitive de resincronizare cardiacă în insuficienţa cardiacă severă; f) proceduri de chirurgie cardiacă şi vasculară; g) intervenţie coronariană percutană în infarctul miocardic acut.Structură:2.1. Subprogramul de tratament al pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare;2.2. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut.3. Programul naţional de oncologieObiective: a) tratamentul pacienţilor cu afecţiuni oncologice; b) monitorizarea răspunsului la tratament specific al bolnavilor cu afecţiuni oncologice.Structură:3.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice;3.2. Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice.4. Programul naţional de boli neurologiceObiective: a) tratamentul sclerozei multiple*);--------- Notă *) Subprogramul de tratament al sclerozei multiple s-a derulat în trimestrul I 2010 în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare. b) tratamentul surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive).Structură:4.1. Subprogramul de tratament al sclerozei multiple*);--------- Notă *) Subprogramul de tratament al sclerozei multiple s-a derulat în trimestrul I 2010 în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare.4.2. Subprogramul de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive).5. Programul naţional de diabet zaharatObiective: a) prevenţia secundară a diabetului zaharat [prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c)]; b) tratamentul medicamentos al pacienţilor cu diabet zaharat; c) automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotrataţi.6. Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis severObiectiv:Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli rare şi sepsis sever prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate.Structură:6.1. Subprogramul de tratament al bolilor rare*);--------- Notă *) Începând cu trimestrul II al anului 2010, fondurile necesare pentru tratamentul bolnavilor cu scleroză multiplă se asigură în cadrul Subprogramului de tratament al bolilor rare.6.2. Subprogramul de tratament al sepsisului sever.7. Programul naţional de boli endocrineObiectiv:Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferări maligne.8. Programul naţional de ortopedieObiectiv:Asigurarea tratamentului: a) bolnavilor cu afecţiuni articulare prin endoprotezare; b) pierderilor osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală endoproteze articulare tumorale; c) bolnavilor cu diformităţi de coloană vertebrală prin implant segmentar de coloană.9. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umanăObiective: a) tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor cu transplant; b) tratamentul recidivei hepatitei cronice (VHB) la pacienţii cu transplant hepatic.10. Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronicăObiectiv:Asigurarea serviciilor de supleere renală, inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice, investigaţii medicale paraclinice specifice, transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi prin hemodializă convenţională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line de la şi la domiciliul pacienţilor, transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare specifice dializei peritoneale continue sau automate la domiciliul pacienţilor.11. Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepaticeObiectiv:Tratamentul pacienţilor cu insuficienţă hepatică prin epurare extrahepaticăII. Programele naţionale de sănătate profilactice1. Programul naţional de depistare precoce activă a afecţiunilor oncologiceObiectiv:Reducerea incidenţei formelor invazive de cancer de col uterin şi a mortalităţii datorate acestora, prin screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin.Structură:Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin.-------