ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2010privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 31 martie 2010    În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 288/2009 al Comisiei din 7 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea instituţiilor de învăţământ cu fructe şi legume, fructe şi legume prelucrate şi produse pe bază de banane destinate copiilor, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli,în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei, statele membre au obligaţia de a trimite Comisiei Europene o strategie privind implementarea programului, până la data de 31 ianuarie a anului în care se va derula programul. Pentru anul şcolar 2009/2010, termenul pentru transmiterea acestei strategii a fost 31 mai 2009, conform art. 16 alin. (2) din acelaşi regulament. România a notificat Comisia în termenul prevăzut şi a transmis informaţii despre buget, grup-ţintă şi produse eligibile,în conformitate cu art. 103ga din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului, în vederea instituirii unui program de încurajare a consumului de fructe în şcoli, şi cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei, începând cu anul şcolar 2010/2011, strategia de implementare a programului trebuie să conţină obligatoriu anumite elemente - buget, contribuţia naţională şi a Uniunii Europene, durata, grupul-ţintă, produsele eligibile şi modul de implicare al părţilor interesate relevante,întrucât România a notificat Comisiei Europene atât strategia, în formatul prevăzut de Documentul de lucru al DG Agri pentru gestionarea Programului Uniunii Europene de încurajare a consumului de fructe în şcoli din 22 iulie 2009, cât şi lista produselor eligibile - mărul - aprobată de Ministerul Sănătăţii,întrucât neadoptarea de urgenţă a prezentului act normativ conduce la neîndeplinirea obligaţiilor asumate de România în faţa Comisiei Europene - cele două notificări precizate anterior - privind implementarea acestui program începând cu anul şcolar 2009/2010 şi la neaccesarea fondurilor europene alocate, întrucât neaccesarea fondurilor europene nu va asigura implementarea programului asumat de Guvern prin Nota referitoare la implementarea Programului de distribuţie gratuită a fructelor în şcoli (School Fruit Scheme) pentru absorbţia fondurilor UE alocate României - de 4,99 milioane euro pentru fiecare an şcolar până în 2013, aprobată în şedinţa Guvernului din data de 15 aprilie 2009,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Începând cu anul şcolar 2009/2010 se acordă gratuit elevilor din clasele I-VIII care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, pentru o perioadă de maximum 100 de zile de şcolarizare, mere în limita valorii zilnice de 0,3 lei/elev. (2) Începând cu anul şcolar 2010/2011, fructele distribuite elevilor, perioada şi frecvenţa distribuţiei, precum şi limita valorii zilnice/elev se stabilesc şi se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor. Limita valorică cuprinde preţul integral de achiziţie a fructelor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz. (3) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor se stabileşte potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice. (4) Caietele de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor se vor elabora de către consiliile judeţene şi/sau locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, cu respectarea specificaţiilor tehnice care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Măsurile adiacente distribuţiei de fructe ale căror obiective sunt formarea şi fixarea obiceiurilor alimentare sănătoase, bugetul aferent acestora, precum şi modalitatea de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice se vor stabili prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2 (1) Fructele se vor distribui în pauza de dinaintea ultimei ore. (2) Fondurile necesare finanţării programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli în anul 2010 se asigură din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate prin anexele nr. 4 şi 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, pentru mierea de albine.  +  Articolul 3 (1) Începând cu anul bugetar 2011, sumele aferente acordării drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (2) se suportă din bugetele locale ale judeţelor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz. (2) Pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi acordate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru bugetele locale. (3) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat către bugetele locale se repartizează pe unităţi administrativteritoriale prin hotărâre a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, cu asistenţă tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar judeţean, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. Repartizarea se face având în vedere numărul de elevi beneficiari, comunicat de inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 4Consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, vor recupera de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, sumele plătite în limita creditelor bugetare cu această destinaţie.  +  Articolul 5 (1) Consiliile judeţene şi/sau locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, sunt responsabile de organizarea procedurilor de achiziţie publică, desemnarea câştigătorilor, încheierea contractelor cu furnizorii, monitorizarea şi controlul distribuţiei fructelor. (2) Fructele, transportul şi distribuţia acestora la unităţile de învăţământ se contractează de către consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, având în vedere numărul de elevi beneficiari comunicat de inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. (3) Pentru obţinerea unor preţuri cât mai competitive, autorităţile contractante vor opta, de regulă, pentru atribuirea contractului pe loturi şi pentru organizarea unei licitaţii electronice, ca fază finală a procedurii de atribuire aplicate. (4) Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea plăţilor către furnizori sunt preşedinţii consiliilor judeţene, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz. (5) Plata fructelor şi a serviciilor contractate se efectuează, la solicitarea furnizorilor de fructe şi de servicii, pe baza documentelor de recepţie calitativă şi cantitativă, întocmite de unităţile de învăţământ şi aprobate de preşedinţii consiliilor judeţene şi de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv de primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz.  +  Articolul 6 (1) Dreptul de a primi fructe şi de a beneficia de măsurile prevăzute la art. 1 alin. (5) îl au numai elevii prezenţi la cursuri. (2) Consiliile locale şi unităţile şcolare răspund în mod direct de asigurarea condiţiilor de primire, recepţie şi distribuţie a fructelor, precum şi de confirmarea documentelor care stau la baza plăţii acestora. (3) Consiliile locale şi primarii au obligaţia să urmărească şi să verifice buna desfăşurare a procesului de aprovizionare, iar unităţile şcolare răspund de respectarea condiţiilor de igienă privind distribuţia fructelor către elevi.  +  Articolul 7Finanţarea sumelor aprobate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care reprezintă sprijinul financiar pentru activitatea de distribuire gratuită a fructelor în şcoli, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", articolul "Programe din Fondul european de garantare agricolă (FEGA)", reprezentând sprijin financiar din FEGA şi din contribuţie publică naţională totală. Contribuţia publică naţională totală se compune din cofinanţare publică de minimum 25% din valoarea sprijinului financiar acordat prin FEGA şi taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei fructelor şi prestărilor de servicii.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, va asigura comunicarea aferentă programului. Fondurile necesare implementării acţiunilor de comunicare se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, reprezentând sprijin financiar aferent Fondului european de garantare agricolă. Acţiunile de comunicare aferente programului se avizează de către Ministerul Sănătăţii şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (2) Acţiunile de comunicare a programului se realizează în fiecare şcoală participantă prin expunerea de afişe realizate în conformitate cu prevederile legale. (3) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este responsabilă de organizarea procedurii de achiziţie publică pentru realizarea şi distribuţia afişelor prevăzute la alin. (2), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9 (1) Consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, se constituie ca solicitanţi de sprijin financiar pentru furnizarea de fructe în şcoli. În acest sens, vor depune, înainte de începerea anului şcolar, la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, angajamente scrise conform cărora: a) vor distribui numai fructele stabilite conform art. 1 alin. (1) şi (2) şi numai elevilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1), cu nominalizarea şcolilor; b) vor returna orice ajutor plătit nejustificat, pentru cantităţile în cauză, în cazul în care se constată că fructele nu au fost distribuite elevilor conform art. 1 alin. (1) şi (2) sau că sprijinul financiar a fost plătit pentru alte produse decât cele stabilite conform art. 1 alin. (1) şi (2); c) în caz de fraudă sau neglijenţă gravă, vor plăti către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură o sumă egală cu diferenţa dintre suma plătită iniţial şi suma la care au dreptul; d) vor pune la dispoziţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, la cererea acesteia, documente justificative legate de furnizarea fructelor în şcoli; e) se vor supune oricărui control dispus de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în special în ceea ce priveşte verificarea înregistrărilor şi inspecţia fizică. (2) Pentru anul şcolar 2009/2010 angajamentele prevăzute la alin. (1) se depun în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Organismul privat care, în urma procedurii de achiziţie prevăzute la art. 8 alin. (3), va fi desemnat câştigător se va constitui ca solicitant de sprijin financiar pentru realizarea şi distribuţia afişelor prevăzute la art. 8 alin. (2) şi va trebui să depună la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 15 zile lucrătoare, un angajament scris conform căruia va păstra înregistrări ale distribuirii către inspectoratele şcolare judeţene, respectiv către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. (4) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti se vor ocupa de distribuţia către unităţile şcolare din subordine a afişelor prevăzute la art. 8 alin. (2).  +  Articolul 10 (1) În vederea acordării sprijinului financiar pentru furnizarea fructelor în şcoli conform art. 1 alin. (1) şi (2), solicitanţii prevăzuţi la art. 9 alin. (1) depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cereri de plată, după sfârşitul fiecărui semestru al anului şcolar, conform structurii anului şcolar aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului până în ultima zi a celei de-a treia luni care urmează perioadei care face obiectul respectivei cereri. (2) Cererea de plată va include informaţii referitoare la: a) cantităţile de fructe distribuite; b) numele şi adresele sau numerele unice de identificare ale şcolilor cărora li s-au distribuit cantităţile de fructe prevăzute la lit. a); c) numărul de elevi din fiecare şcoală în care au fost distribuite fructele; d) cuantumul sprijinului financiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care se va stabili în funcţie de numărul de elevi şi limita valorii zilnice prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) şi care trebuie însoţit de documente justificative. (3) În vederea acordării sprijinului financiar pentru realizarea şi distribuţia afişelor prevăzute la art. 8 alin. (2), solicitantul menţionat la art. 9 alin. (3) va depune la sediul central al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură o cerere de plată până în ultima zi a celei de-a treia luni care urmează datei la care a finalizat distribuţia afişelor către inspectoratele şcolare judeţene, respectiv către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. (4) Cererea de plată va include informaţii referitoare la: a) numărul de afişe distribuite către inspectoratele şcolare judeţene, respectiv către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti; b) cuantumul sprijinului financiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care se va stabili pe baza preţului de achiziţie pentru realizarea şi distribuţia afişelor plătit furnizorului şi a numărului de şcoli în care au fost distribuite şi care trebuie însoţit de documente justificative. (5) Plata sprijinului financiar se face de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 3 luni de la depunerea cererii de plată corect completate. (6) În cazul în care termenele prevăzute la alin. (1) şi (3) se depăşesc cu până la două luni, sprijinul financiar total se plăteşte totuşi, dar cu următoarele reduceri: a) 5%, dacă depăşirea este mai mică sau egală cu o lună; b) 10%, dacă depăşirea este mai mare de o lună, dar mai mică de două luni. (7) În cazul în care termenele prevăzute la alin. (1) şi (3) se depăşesc cu mai mult de două luni, ajutorul se reduce cu 1% pe zi suplimentară. (8) Solicitanţii prevăzuţi la art. 9 au deplina responsabilitate în ceea ce priveşte angajamentele asumate şi înscrierea datelor pe documentele de aprobare şi plată a sprijinului financiar.  +  Articolul 11Sumele reprezentând sprijinul financiar pentru furnizarea fructelor în şcoli, recuperate conform art. 4 de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de solicitanţii prevăzuţi la art. 9 alin. (1), reprezintă venituri ale bugetului de stat.  +  Articolul 12 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea naţională responsabilă pentru asigurarea monitorizării anuale a programului, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Sănătăţii şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în funcţie de competenţe. (2) Evaluarea şi monitorizarea anuală a programului se realizează în conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei din 7 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea instituţiilor de învăţământ cu fructe şi legume, fructe şi legume prelucrate şi pe bază de banane destinate copiilor, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli. (3) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este responsabilă cu elaborarea ghidului solicitantului, a formularisticii de solicitare, înregistrare şi centralizare a sprijinului financiar, cu procedurile de acordare a sprijinului financiar pentru furnizarea de fructe şi pentru realizarea şi distribuţia afişelor, cu procedurile de control în vederea aplicării acestei măsuri şi cu aplicarea sancţiunilor conform art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei. (4) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin centrele judeţene, pune la dispoziţia solicitanţilor formularistica şi documentaţia necesare implementării corecte a programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli. (5) Consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, au obligaţia transmiterii tuturor datelor solicitate, referitoare la programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli, către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Sănătăţii.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Mihail DumitruMinistrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Ministrul sănătăţii,Adrian Streinu Cercel,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 24 martie 2010.Nr. 24.----