LEGE nr. 134 din 23 iulie 1997pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 24 iulie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţia României, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului, în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 1997, sa emita ordonanţe în următoarele domenii: a) ratificarea unor acorduri internaţionale privind credite externe acordate României şi garantarea de către România a unor credite externe, inclusiv a unor amendamente la astfel de acorduri; ratificarea Memorandumului de politica economică a Guvernului României pentru anii 1997-1998, convenit cu Fondul Monetar Internaţional; ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială privind finanţarea proiectului de reabilitare a Spitalului Baltesti, judeţul Prahova; completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată prin Legea nr. 128/1994, republicată, cu modificările ulterioare; modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1995 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul de stat şi a regularizării diferenţelor de curs valutar şi de preţ înregistrate din decontarea importurilor critice finanţate din împrumuturile externe guvernamentale, aprobată prin Legea nr. 57/1995; modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile publice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 83/1994, republicată; modificarea şi completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale; modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 131/1996; reglementarea participatiilor statului la organismele financiare internaţionale şi modul de regularizare a influentelor financiare rezultate din tranzacţiile cu acestea; constituirea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului; modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată; modificarea şi completarea Legii nr. 73/1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit; modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, cu modificările ulterioare; impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice; modificarea Decretului nr. 276/1973 privind reglementarea impunerii unor venituri realizate din România de persoanele fizice şi juridice nerezidente; suspendarea impozitului pe venitul agricol până în anul 2000; modificarea şi completarea regimului impozitelor şi taxelor locale; restituirea sumelor în valută ale cetăţenilor români, depuse în contul Băncii Române de Comerţ Exterior - S.A., pentru economiile provenite din munca prestată în străinătate sau alte sume primite de la aceştia, potrivit reglementărilor legale în vigoare până la 1 decembrie 1989; rectificarea bugetului de stat pe anul 1997 şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997; modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996; reglementarea unitară a procedurilor privind declaraţiile de impozite şi taxe; reglementarea regimului asigurărilor şi reasigurarilor de bunuri din România; procedura de desfăşurare a activităţii de control fiscal; b) măsuri privind realizarea reformei în agricultura; constituirea fondului pentru achiziţionarea graului din recolta anului 1997, necesar consumului intern; implementarea sistemului de cupoane pentru agricultori; finanţarea aplicării Legii fondului funciar nr. 18/1991; acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafeţe calamitate în anii agricoli 1995-1997; c) măsuri privind accelerarea procesului investitional şi de privatizare, inclusiv prin: reglementarea operaţiunilor de leasing şi a societăţilor de leasing; organizarea şi funcţionarea grupurilor economice de interes, regimul operaţiunilor de franciza, regimul burselor de mărfuri; d) reglementarea protecţiei patrimoniului cultural-naţional; organizarea şi funcţionarea unor instituţii publice de cultura şi desfăşurarea unor activităţi culturale; regimul impozitelor şi taxelor la unele activităţi culturale; e) reglementări privind organizarea, finanţarea, patrimoniului şi proprietatea intelectuală în domeniul ştiinţei şi tehnologiei; reglementări privind activităţile în domeniul nuclear; f) modificarea şi completarea reglementărilor privind punerea în siguranţa a fondului construit existent; modificări aduse reglementărilor privind construcţiile; g) stabilirea orarului de vara în România, corelat cu cel al Uniunii Europene, şi stabilirea orei oficiale de vara; h) crearea cadrului juridic necesar aplicării programului de reforma în domeniul transporturilor; măsuri pentru casarea mijloacelor de transport uzate fizic şi moral, neamortizate integral, şi pentru reînnoirea parcului de mijloace de transport; statutul personalului Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române şi regulamentul de transport pe căile ferate române; i) măsuri privind funcţionarea şi modernizarea Ministerului Apărării Naţionale, programarea militară şi planificarea bugetară multianuala în Ministerul Apărării Naţionale; asigurările facultative de bunuri, persoane şi răspundere civilă în Ministerul Apărării Naţionale; scutirea de taxa pentru drumuri a carburantilor tip auto, destinaţi consumului pentru tehnica specială militară care nu foloseşte drumurile publice; reglementări privind gradatii, soldatii, elevii şi studenţii militari; modificarea unor reglementări privind: veteranii de război, regimul paşapoartelor în România, apărarea împotriva incendiilor, organizarea activităţii de expertiza contabila; j) măsuri de protecţie socială, inclusiv cu privire la reglementarea salarizarii şi situaţia unor persoane fizice şi juridice; k) protecţia copiilor şi a persoanelor cu handicap, organizarea şi funcţionarea unor instituţii de tip familial pentru copiii cu handicap; acordarea de subvenţii de la bugetul de stat pentru plata drepturilor şi facilităţilor persoanelor cu handicap; regimul juridic al unităţilor protejate, special organizate pentru activităţi specifice persoanelor cu handicap; scutirea de plată unor taxe pentru mijloacele de transport auto, achiziţionate sau donate persoanelor sau asociaţiilor şi unităţilor care întreţin sau ajuta persoane cu handicap sever; modificări ale regimului sponsorizarii; amenajarea căilor de acces în clădirile şi în locurile publice prin adaptare la circulaţia persoanelor handicapate; l) modificarea reglementărilor privind cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor şi luptătorilor în Revoluţia din decembrie 1989; m) reglementarea regimului tehnologiilor informatiei şi protecţiei persoanelor fizice privind prelucrarea datelor cu caracter personal; n) reglementarea asigurării facultative pentru autovehiculele care servesc Preşedinţia, Guvernul, precum şi a asigurării autovehiculelor reprezentantelor diplomatice ale României.  +  Articolul 2În conformitate cu dispoziţiile art. 114 alin. (3) din Constituţie, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în a doua sesiune ordinară a anului 1997, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate Parlamentului spre aprobare, potrivit procedurii legislative, nerespectarea termenului atragand încetarea efectelor acestora.Ordonanţele depuse de Guvern, potrivit alin. 1, vor fi dezbătute cu prioritate.  +  Articolul 3În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost emise proiecte de lege sau propuneri legislative de către una din Camerele Parlamentului ori au fost elaborate şi depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanţelor.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR ANDREI IOAN CHILIMAN------------------