LEGE nr. 44 din 19 martie 2010privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 30 martie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80 din 24 iunie 2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 30 iunie 2009, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, litera d) a alineatului (3) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:d) compensație - suma pe care Fondul o plătește fiecărui deponent garantat pentru depozitele indisponibile, indiferent de numărul acestora, în limita plafonului de garantare și în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță;.2. La articolul I punctul 5, alineatul (3) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În situația prevăzută la art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i) Banca Națională a României poate institui măsura de administrare specială a instituției de credit în cauză, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, fiind aplicate în mod corespunzător.3. La articolul I punctul 7, după alineatul (4) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Pentru depozitele constituite în alte valute decât cele pentru care Banca Națională a României comunică cursurile de schimb valutar, echivalentul în lei al sumelor în valută care se iau în considerare la determinarea compensațiilor se calculează pe baza ultimului curs de schimb practicat de instituția de credit în cauză pentru valuta respectivă, anterior datei la care depozitele au devenit indisponibile.4. La articolul I punctul 8, alineatul (5) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Dacă un deponent garantat se află sub urmărire penală pentru infracțiunea de spălare a banilor sau pentru o infracțiune legată de spălarea banilor, la solicitarea organelor abilitate legal, Fondul suspendă plata compensației până la data la care primește dovada scoaterii de sub urmărire penală, a încetării urmăririi penale, a achitării sau, după caz, a încetării procesului penal referitor la dosarul în cauză.5. La articolul I punctul 9, alineatul (2) al articolului 6^1 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la sfârșitul fiecărui semestru, instituțiile de credit participante raportează Fondului informațiile prevăzute la alin. (1), pe structura stabilită în reglementările emise de acesta.6. La articolul I punctul 9, după alineatul (2) al articolului 6^1 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Suplimentar față de raportările menționate la alin. (2), Fondul, în exercitarea competențelor sale legale, poate solicita unei instituții de credit participante informațiile prevăzute la alin. (1).7. La articolul I punctul 15, alineatul (4) al articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prima contribuție anuală datorată Fondului de către o instituție de credit nou-participantă se va calcula prin înmulțirea cotei de 1/365 din contribuția determinată conform prevederilor alin. (1) cu numărul de zile ce au trecut de la data obținerii autorizației de funcționare de la Banca Națională a României, respectiv de la data acceptării ca participant în cazul sucursalelor din state membre, până la sfârșitul anului. Prin excepție de la această regulă, instituțiile de credit nou-participante la Fond rezultate dintr-un proces de fuziune sau de divizare ori care achiziționează după constituire un portofoliu de depozite plătesc prima contribuție anuală determinată conform prevederilor alin. (1). În cazul în care pentru o instituție de credit a fost pronunțată o hotărâre judecătorească de declanșare a procedurii falimentului sau a început lichidarea instituției de credit la inițiativa acționarilor/membrilor acesteia potrivit dispozițiilor art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ori ca urmare a hotărârii Băncii Naționale a României de retragere a autorizației, potrivit dispozițiilor art. 41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, baza de calcul al contribuției pentru acel an se stabilește potrivit evidențelor instituției de credit aferente ultimei zile a trimestrului precedent celui în care a fost pronunțată hotărârea judecătorească de declanșare a procedurii falimentului, respectiv în care Banca Națională a României a confirmat încetarea valabilității autorizației instituției de credit sau a hotărât retragerea autorizației acesteia. Contribuția anuală care trebuie plătită se calculează prin înmulțirea cotei de 1/365 din contribuția determinată prin aplicarea cotei procentuale stabilite potrivit alin. (2) la baza de calcul stabilită în condițiile acestui alineat cu numărul de zile de la începutul anului până la data la care a fost pronunțată hotărârea judecătorească de declanșare a procedurii falimentului, respectiv până la data la care Banca Națională a României a confirmat încetarea valabilității autorizației instituției de credit sau a hotărât retragerea autorizației acesteia. Contribuțiile datorate și neachitate Fondului de către instituțiile de credit intrate în faliment se recuperează de către acesta din averea respectivelor instituții de credit.8. La articolul I punctul 24, după alineatul (2) al articolului 22 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În situația în care depozitele au devenit indisponibile conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i), a fost instituită măsura administrării speciale și, ulterior, Banca Națională a României a dispus încetarea administrării speciale și reluarea activității instituției de credit sub controlul organelor sale statutare, indisponibilizarea depozitelor încetează de la data la care Banca Națională a României a dispus reluarea activității instituției de credit, aceasta, prin excepție de la prevederile alin. (1), fiind obligată față de Fond la plata imediată a sumei corespunzătoare plăților efectuate de acesta pentru compensarea depozitelor garantate.9. La articolul I, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 25^1, cu următorul cuprins:25^1. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25Creanțele deponenților, altele decât cele plătite de Fond, vor fi compensate din averea instituției de credit în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2004.10. La articolul I punctul 28, alineatul (3) al articolului 43 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Informațiile prevăzute la alin. (1) și (2) trebuie să fie disponibile la toate sediile instituțiilor de credit, iar prezentarea acestora trebuie să fie formulată clar, fluent și ușor de înțeles, fără pasaje echivoce, potrivit reglementărilor elaborate de Fond.11. La articolul I punctul 28, după alineatul (4) al articolului 43 se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) În scopul aplicării prevederilor alin. (4), la inițierea unei relații de afaceri sau a unei tranzacții ocazionale din care ar rezultă un depozit, instituțiile de credit participante trebuie să obțină, de la reprezentantul legal al persoanei juridice sau din alte surse, informații relevante pentru a putea stabili dacă respectiva persoană juridică se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.(6) Orice modificări în situația unei persoane juridice care ar putea conduce la schimbarea încadrării menționate la alin. (5) trebuie notificate în cel mai scurt timp posibil instituției de credit de persoana juridică în cauză.12. La articolul I punctul 29, articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 44Instituțiile de credit participante la Fond nu vor pune la dispoziția deponenților existenți și potențiali informații referitoare la alte tipuri de depozite garantate sau la alte limite ale plafonului de garantare a depozitelor decât cele în vigoare conform prezentei ordonanțe, respectiv cele oferite de schema/schemele de garantare oficial recunoscută/recunoscute la care participă.13. La articolul I, după punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 30^1, cu următorul cuprins:30^1. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46Instituția de credit căreia i s-au aplicat sancțiunile prevăzute la art. 45 nu este exceptată de la plata obligațiilor corespunzătoare pentru exercițiul financiar în cursul căruia i s-au aplicat aceste sancțiuni.14. La articolul I punctul 31, articolul 46^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46^2(1) Încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1), referitoare la obligația notificării incapacității de rambursare, și/sau ale art. 19 alin. (1), referitoare la obligația transmiterii informațiilor către Fond, constituie infracțiune și se pedepsește cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei.(2) Fapta persoanei fizice care deținea atribuții în asigurarea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) și/sau la art. 19 alin. (1) și care nu le-a îndeplinit sau le-a îndeplinit defectuos constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la o lună la 6 luni sau cu amendă.15. La articolul I punctul 33, după alineatul (2) al articolului 47^1 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Până la data de 31 decembrie 2010, termenul prevăzut la art. 6^1 alin. (2) este de 20 de zile calendaristice.16. La articolul I, după punctul 33 se introduce un nou punct, punctul 33^1, cu următorul cuprins:33^1. După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 53, cu următorul cuprins:  +  Articolul 53(1) Orice intenție de modificare a prevederilor privind nivelul plafonului de garantare sau a dispozițiilor anexei cuprinzând lista depozitelor negarantate trebuie notificată Băncii Naționale a României, care informează Comisia Europeană și Comitetul Bancar European referitor la aceste intenții.(2) Banca Națională a României informează Comisia Europeană și Comitetul Bancar European despre dificultățile întâmpinate de România în cooperarea cu alte state membre pe problema schemelor de garantare a depozitelor.»17. La articolul I punctul 34, punctele 11 și 14 din anexă se modifică și vor avea următorul cuprins:11. Depozitele la instituția de credit ale companiilor din grupul din care face parte instituția de credit.....................................................................14. Depozitele întreprinderilor, persoane juridice, care nu intră în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 19 martie 2010.Nr. 44.