HOTĂRÂRE nr. 217 din 17 martie 2010privind preluarea în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii a unor imobile compuse din teren şi construcţii, situate în municipiul Iaşi, precum şi trecerea unei unităţi sanitare în subordinea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 29 martie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (2) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă preluarea din domeniul public al judeţului Iaşi şi din administrarea Spitalului Clinic de Urgenţe "Sf. Ioan" Iaşi în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii a terenurilor şi construcţiilor aferente, situate în municipiul Iaşi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu excepţia clădirii C1, în suprafaţă construită de 159,55 mý, a terenului aferent şi a căii de acces către acestea, teren în suprafaţă de 400 mý, cuprinse în proiectul "Ambulatoriu integrat al Spitalului Clinic de Urgenţe «Sf. Ioan» Iaşi", care rămân în domeniul public al judeţului Iaşi. (2) Spitalul Clinic de Urgenţe "Sf. Ioan" Iaşi se organizează şi funcţionează ca unitate sanitară publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 2Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3La Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, la anexa nr. 2, litera A "Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii", punctul II "Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate", după punctul 46 se introduce un nou punct, punctul 47, cu următorul cuprins:- "47. Spitalul Clinic de Urgenţe «Sf. Ioan» Iaşi."  +  Articolul 4Anexa nr. 86 la Hotărârea Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 5 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 5Ministerul Sănătăţii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 şi 326 bis din 16 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 17 martie 2010.Nr. 217.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa terenurilor şi construcţiilor aferente Spitalului Clinic de Urgenţe"Sf. Ioan", cu sediul în municipiul Iaşi, str. General Berthelot nr. 2,care se preiau în domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Sănătăţii
  *Font 9*
  Nr. crt. Locul unde este situat imobilul, denumire Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  1. Municipiul Iaşi, str. General Berthelot nr. 2, Copou, judeţul Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi şi din administrarea Spitalului Clinic de Urgenţe "Sf. Ioan" Iaşi Statul român şi în administrarea Ministerului Sănătăţii Imobil, nr. carte funciară 78582 (specială), compus din teren şi construcţii în suprafaţă totală de 10.703,74 mý, din care suprafaţă teren 8.346,27 mý şi suprafaţă construită 2.357,47 mý, astfel: - clădire U.P.U. cu o suprafaţă construită de 155,75 mý - copertină cu o suprafaţă construită de 35,95 mý - beci cu suprafaţa construită de 6,78 mý - clădire chirurgie cu o suprafaţă construită de 692,57 mý - coridor acces între clădiri cu o suprafaţă construită de 39,01 mý - clădire laboratoare cu o suprafaţă construită de 446,67 mý - clădire spălătorie cu o suprafaţă construită de 172,12 mý - clădire ortopedie cu o suprafaţă construită de 366,24 mý - magazie cu o suprafaţă construită de 48,38 mý - magazie cu o suprafaţă construită de 80,25 mý - magazie cu o suprafaţă construită de 72,11 mý - centrală termică cu o suprafaţă construită de 174,47 mý - magazie + depozit cu o suprafaţă construită de 67,17 mý
  2. Municipiul Iaşi, str. Ion Creangă nr. 5 bis, Tătăraşi, judeţul Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi şi din administrarea Spitalului Clinic de Urgenţe "Sf. Ioan" Iaşi Statul român şi în administrarea Ministerului Sănătăţii Imobil situat în Iaşi, str. Ion Creangă nr. 5 bis, nr. carte funciară 78591 (specială), compus din teren şi construcţii în suprafaţă totală de 1.461,66 mý, din care suprafaţă teren 973,32 mý şi suprafaţă construită 488,34 mý, astfel: - clinica de urgenţe cu o suprafaţă construită de 469,99 mý - centrală termică cu o suprafaţă construită de 18,35 mý
  __________