LEGE nr. 132 din 15 iulie 1997privind rechizitiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 18 iulie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Rechizitia de bunuri şi prestările de servicii reprezintă măsura excepţionala prin care organele autorităţii publice împuternicite prin lege obliga agenţii economici, instituţiile publice, precum şi alte persoane juridice şi fizice la cedarea temporară a unor bunuri mobile sau imobile, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 2 (1) Bunurile rechiziţionate vor fi puse la dispoziţia forţelor destinate apărării naţionale sau a autorităţilor publice, la declararea mobilizării generale sau parţiale ori a stării de război, la instituirea stării de asediu sau de urgenta, precum şi în caz de concentrari, exercitii şi antrenamente de mobilizare ori pentru prevenirea, localizarea, înlăturarea urmărilor unor dezastre, cat şi pe timpul acestor situaţii. (2) Bunurile consumptibile şi cele perisabile pot fi rechiziţionate definitiv, cu plata despăgubirilor prevăzute de lege. (3) Cetăţenii apţi de muncă pot fi chemaţi pentru prestări de servicii în interes public, constând în efectuarea unor lucrări sau desfăşurarea unor activităţi în situaţiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 3Rechizitiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public se fac în scopul: a) rezolvarii problemelor materiale de orice natura, asigurării de mana de lucru şi de cartiruire sau cazare necesare forţelor destinate apărării, autorităţilor publice, sinistratilor, refugiatilor, populaţiei afectate de consecinţele războiului şi prizonierilor de război; b) funcţionarii agenţilor economici şi instituţiilor publice; c) funcţionarii şi exploatării sistemelor de telecomunicaţii şi căilor de comunicaţii.  +  Articolul 4Rechizitionarea de bunuri şi chemarea persoanelor fizice pentru prestări de servicii în interes public se dispune astfel: a) la declararea mobilizării generale sau parţiale sau a stării de război, prin decretul de declarare; b) la instituirea stării de asediu sau de urgenta, prin decretul de instituire; c) în caz de concentrari, exercitii şi antrenamente de mobilizare, prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Tarii; d) în cazul prevenirii, localizarii şi inlaturarii unor dezastre, prin hotărâre a Guvernului sau prin ordine ale prefecţilor.  +  Articolul 5 (1) Se pot rechizitiona: a) mijloace de transport cu tracţiune animala, auto, feroviare, aeriene şi navale; b) instalaţii portuare şi dane; c) sisteme, instalaţii şi tehnica de aerodrom, de comunicaţii şi de telecomunicaţii; d) surse de alimentare energetice; e) tehnica de calcul; f) tehnica şi materiale topografice, tipografice, audiovizuale, de construcţii şi de cai ferate; g) carburanţi-lubrifianţi, utilaje şi materiale pentru transportul şi depozitarea acestora; h) clădiri; i) terenuri; j) piese de schimb şi materiale pentru întreţinere şi reparaţii; k) utilaje şi materiale pentru dotarea atelierelor de reparaţii; l) articole de echipament, de protecţie, de regie, de gospodărie şi de igiena personală; m) alimente şi materiale pentru preparat, servit, distribuit şi transportat hrana; n) animale; o) furaje; p) tehnica, aparatura şi materiale sanitar-veterinare. (2) Bunurile sunt rechiziţionate de la proprietarii sau deţinătorii lor legali. (3) Bunurile rechizitionabile vor avea starea tehnica şi de calitate necesară folosirii lor în scopul pentru care se rechizitioneaza. (4) O dată cu bunurile rechiziţionate se predau şi echipamentele aferente, fără de care nu pot fi utilizate. (5) Nimeni nu poate fi obligat a da un bun, dacă în momentul cererii nu îl are în posesie sau în folosinţă legală.  +  Articolul 6 (1) Rechizitionarea bunurilor şi chemarea persoanelor fizice pentru prestări de servicii în interes public, în situaţiile prevăzute în prezenta lege, se fac de către centrele militare judeţene şi al municipiului Bucureşti. (2) Rechizitionarea navelor, a mijloacelor plutitoare şi portuare se face de către Statul Major al Marinei Militare. (3) Rechizitionarea aeronavelor, a instalaţiilor şi a tehnicii de aerodrom se face de către Statul Major al Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene. (4) În mod excepţional, în timp de război, orice comandant de subunitate sau unitate militară similară sau superioară batalionului, care, în lupta, acţionează independent, este autorizat sa hotărască rechizitionarea de bunuri ori chemarea persoanelor fizice la prestări de servicii în interes public, numai prin autorităţile administraţiei publice locale şi cu asumarea răspunderii proprii.  +  Articolul 7 (1) Stabilirea imobilelor necesare pentru cartiruire sau cazare se face, în comun, de către autorităţile administraţiei publice locale şi de către reprezentanţii beneficiarilor. (2) Proprietarii sau deţinătorii cu orice titlu ai imobilelor sunt obligaţi să le pună la dispoziţia beneficiarilor cu utilitatile existente la data rechiziţionării.  +  Articolul 8 (1) Pot fi chemate pentru prestări de servicii în interes public persoanele apte de muncă, în vârsta de 16-60 de ani bărbaţii şi de 16-55 de ani femeile. (2) Unii specialişti, ca: medici, ingineri, subingineri, tehnicieni, economişti, farmacisti, asistenţi medicali etc., pot fi chemaţi sa presteze servicii în specialitatile lor şi peste limita maxima de vârsta prevăzută la alin. (1), dar nu mai mult de 65 de ani bărbaţii şi de 60 de ani femeile. Peste aceste limite, persoanele pot fi chemate numai la cererea lor.  +  Capitolul 2 Evidenta bunurilor rechiziţionate şi a persoanelor fizice chemate pentru prestări de servicii în interes public  +  Articolul 9 (1) Autorităţile administraţiei publice sunt obligate să asigure, în raza lor de activitate, efectuarea rechizitiilor de bunuri şi chemarea persoanelor pentru prestări de servicii în interes public. (2) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (1), autorităţile publice împreună cu celelalte autorităţi împuternicite iau măsuri pentru: a) verificarea ţinerii evidentei de către agenţii economici, instituţiile publice şi alte persoane juridice deţinătoare ale bunurilor rechizitionabile; b) verificarea stării tehnice a mijloacelor de transport auto, navale, aeriene, a tehnicii de construcţii, portuare şi de aerodrom, rechizitionabile; c) verificarea existenţei materialelor, alimentelor, carburantilor, lubrifiantilor, precum şi a altor bunuri rechizitionabile, stabilite prin planul de mobilizare; d) analizarea forţei de muncă ce poate fi chemată pentru prestări de servicii în interes public, de la agenţii economici, instituţiile publice, precum şi din fiecare localitate, pentru persoanele neincadrate în munca.  +  Articolul 10 (1) Agenţii economici, instituţiile publice şi celelalte persoane juridice ţin evidenta bunurilor rechizitionabile pe care le au în proprietate sau în deţinere, conform normelor prevăzute de lege, privind evidenta bunurilor din patrimoniul lor. (2) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) sunt obligate sa comunice centrelor militare pe raza cărora funcţionează, la cererea acestora, date în legătură cu numărul şi starea bunurilor supuse rechizitiei. (3) Evidenta bunurilor supuse rechizitiei, aflate în proprietatea persoanelor fizice, se tine de către autorităţile publice locale sau de către inspectoratele de poliţie, după caz.  +  Articolul 11 (1) Unităţile de poliţie şi autorităţile publice care, pe raza lor teritorială, au în evidenta mijloace de transport sunt obligate sa comunice, la cerere, centrelor militare, datele privind numărul, starea şi caracteristicile acestora. (2) Persoanele juridice proprietare sau deţinătoare legale de nave, aeronave, instalaţii şi tehnici portuare sau de aerodrom sunt obligate sa comunice datele privind numărul, starea şi caracteristicile lor Statului Major al Marinei Militare sau Statului Major al Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene, după caz. (3) Schimbările survenite în evidenta bunurilor prevăzute a fi rechiziţionate la mobilizare, privind înstrăinarea sau starea acestora, se comunică de către proprietari sau deţinători autorităţilor militare prevăzute la alin. (1) şi (2), în termen de maximum 45 de zile de la producerea lor.  +  Articolul 12 (1) Guvernul poate dispune, periodic, inventarierea anumitor categorii de bunuri supuse rechizitiei, stabilind, totodată, perioada, datele şi autorităţile publice cărora li se comunică rezultatul. (2) Proprietarii şi deţinătorii bunurilor supuse rechizitiei sunt obligaţi să le declare şi, la cerere, să le prezinte comisiilor de inventariere. (3) Autorităţile administraţiei publice sunt obligate sa participe la operaţiunile de inventariere.  +  Articolul 13Beneficiarii rechizitiilor sunt obligaţi sa ţină evidenta acestor bunuri în unităţi fizice şi valorice.  +  Capitolul 3 Efectuarea rechizitiei de bunuri şi prestărilor de servicii în interes public  +  Articolul 14 (1) Bunurile se rechizitioneaza numai în baza ordinului de predare emis de autorităţile militare prevăzute la art. 6 din prezenta lege. (2) Ordinul de predare a bunurilor ce se rechizitioneaza va cuprinde, obligatoriu, denumirea autorităţii militare emitente şi a unităţii beneficiare, temeiul legal al rechizitiei, datele de identificare a bunurilor, a proprietarului sau a deţinătorului acestora, precum şi menţiunile despre locul şi termenul predării bunurilor. (3) Ordinul de predare se înmânează proprietarului sau deţinătorului de către delegaţii centrelor militare judeţene, al municipiului Bucureşti ori prin delegatul administraţiei publice locale, al poliţiei sau al unităţii beneficiare, după caz.  +  Articolul 15La predarea bunurilor rechiziţionate se încheie un proces-verbal în care sunt înscrise, pe lângă datele de identificare, menţionate în ordinul de predare, starea şi valoarea bunurilor la data rechizitiei.  +  Articolul 16 (1) Aeronavele, navele şi instalaţiile de aeroport şi portuare vor fi preluate, împreună cu echipajele şi personalul care le deservesc, iar mijloacele de transport auto şi tehnica de construcţii, cu soferii şi, respectiv, cu mecanicii conductori. (2) Alte bunuri decât cele prevăzute la alin. (1), care nu pot fi folosite decât numai cu personal calificat, vor fi preluate, de asemenea, împreună cu personalul care le deserveşte. (3) Aeronavele şi navele rechiziţionate, aflate în afară teritoriului naţional, sunt obligate sa revină din cursa în cel mai scurt timp posibil. (4) Persoanele aflate în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt considerate mobilizate sau chemate pentru prestări de servicii în interes public, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 17 (1) Înştiinţarea persoanelor fizice despre prestările de servicii în interes public la care sunt chemate se face prin ordin de chemare individual sau colectiv. (2) Ordinul de chemare va cuprinde, obligatoriu: denumirea autorităţii militare emitente şi a unităţii beneficiare, temeiul legal al chemării, numele, prenumele şi domiciliul persoanei chemate, termenul şi locul unde trebuie să se prezinte. (3) Ordinul de chemare a salariaţilor va fi expediat la locul de muncă al acestora şi se va preda celui în cauza prin grija conducătorului sau nemijlocit. (4) Pentru celelalte persoane fizice, ordinul de chemare va fi transmis de către autorităţile administraţiei publice locale, prin unitatea de poliţie pe raza căreia persoana în cauza domiciliază sau îşi are reşedinţa. (5) De regula, persoanele chemate pentru prestări de servicii în interes public vor lucra, pe cat posibil, în localităţile în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi în domeniul pentru care sunt pregătite profesional ori au aptitudini deosebite.  +  Articolul 18 (1) În timpul mobilizării sau pe timp de război, persoanele chemate pentru prestări de servicii în interes public sunt supuse regulamentelor, disciplinei şi jurisdicţiei militare. (2) Pentru situaţia menţionată la alin. (1), persoanele în cauza sunt considerate militari mobilizati în timp de război, cu gradele din evidenta militară. (3) Persoanele care nu au fost luate în evidenta militară sunt considerate militari cu gradul de soldat.  +  Capitolul 4 Preţuri şi tarife. Restituiri. Despăgubiri. Contestaţii  +  Articolul 19 (1) Proprietarii bunurilor rechiziţionate au dreptul la despăgubiri, dacă bunurile au suferit degradari sau devalorizari, conform prezentei legi. (2) De asemenea, pe perioada rechizitiei, proprietarii sau deţinătorii sunt scutiţi de impozite şi de plată taxelor pentru bunurile rechiziţionate, iar obligaţiile ce decurg din contractele legal încheiate se suspenda. (3) Proprietarii sau deţinătorii vehiculelor rechiziţionate pentru participarea la concentrari, exercitii şi antrenamente de mobilizare au dreptul la plata serviciilor prestate cu mijloacele respective. (4) Deteriorările produse terenurilor productive rechiziţionate dau dreptul la despăgubiri în caz de concentrari, exercitii şi antrenamente de mobilizare. (5) Pentru imobilele folosite la cartiruire sau la cazare nu se plăteşte chirie pe timpul stării de asediu, stării de urgenta sau de război, precum şi pe timpul mobilizării parţiale ori generale, oricare ar fi durata de folosire a acestora. (6) În celelalte situaţii prevăzute în prezenta lege, cartiruirea sau cazarea da dreptul la încasarea unei chirii potrivit dispoziţiilor legale. Chiria se achită la sfârşitul lunii sau la încetarea cartiruirii sau cazarii, dacă a durat mai puţin de o luna.  +  Articolul 20Pentru stabilirea cantităţilor, a preţurilor şi a tarifelor bunurilor rechizitionabile, precum şi pentru soluţionarea diverselor litigii care deriva din executarea rechizitiilor, funcţionează: a) comisii mixte de rechiziţii; b) Comisia Centrala de Rechiziţii.  +  Articolul 21Comisia mixtă de rechiziţii din subordinea prefecturii judeţului sau a municipiului Bucureşti, după caz, este compusa din: a) prefectul judeţului ori al municipiului Bucureşti - preşedinte; b) comandantul centrului militar judeţean sau municipal; c) reprezentantul Statului Major al Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene sau, după caz, şi al Marinei Militare; d) şeful biroului de rechiziţii de la centrul militar respectiv; e) un reprezentant al inspectoratului judeţean de poliţie ori al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti; f) şeful compartimentului juridic al prefecturii; g) un reprezentant al Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat - specialist în preţuri; h) şeful serviciului sau al direcţiei de mobilizare a economiei naţionale şi pregătirii teritoriului pentru apărare; i) şeful compartimentului financiar al prefecturii judeţului sau a municipiului Bucureşti; j) preşedintele camerei de comerţ şi industrie a judeţului sau a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 22 (1) Comisiile prevăzute la art. 20 lit. a) pot fi convocate trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea comandantului centrului militar al judeţului sau al municipiului Bucureşti. (2) Comisiile mixte de rechiziţii stabilesc cantităţile de bunuri ce pot fi rechiziţionate pe localităţi, agenţi economici, instituţii publice şi alte persoane juridice, în vederea realizării integrale a scopurilor prevăzute la art. 3. (3) Anual, comisiile mixte de rechiziţii propun limitele preţurilor folosite la plata despăgubirilor pentru bunurile rechizitionabile, precum şi tarifele prestărilor de servicii în interes public ce pot fi efectuate, pe care le înaintează la Comisia Centrala de Rechiziţii. (4) Hotărârile comisiilor sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice prevăzute în prezenta lege şi sunt aduse la îndeplinire de către autorităţile administraţiei publice locale, agenţii economici, instituţiile publice şi alte persoane juridice, la înştiinţarea autorităţilor împuternicite să efectueze rechiziţii.  +  Articolul 23Comisia Centrala de Rechiziţii, organ de pregătire şi executare a rechizitiilor, din subordinea Guvernului, este compusa din: a) secretarul de stat şi şef al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale - preşedinte; b) patru reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale; c) doi reprezentanţi ai Ministerului de Interne; d) un reprezentant al Ministerului Justiţiei; e) un reprezentant al Ministerului Finanţelor - specialist în preţuri; f) câte un reprezentant din partea ministerelor şi departamentelor economice şi al Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 24 (1) Comisia Centrala de Rechiziţii se convoacă anual sau ori de câte ori este nevoie, de către preşedintele acesteia. (2) Comisia Centrala de Rechiziţii, pe baza propunerilor de preţuri ale comisiilor mixte de rechiziţii, stabileşte preţurile bunurilor rechizitionabile şi tarifele prestărilor de servicii în interes public, unitare pe întreaga ţara. (3) Preţurile şi tarifele stabilite de Comisia Centrala de Rechiziţii se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Comisia Centrala de Rechiziţii analizează şi rezolva contestaţiile la hotărârile comisiilor mixte de rechiziţii. (5) Hotărârile Comisiei Centrale de Rechiziţii se pun în executare de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, prin comisiile mixte de rechiziţii.  +  Articolul 25 (1) Despăgubirile pentru bunurile rechiziţionate se acordă astfel: a) pentru bunurile neconsumptibile, care, din motive obiective, nu mai pot fi restituite celor în drept, fie prin acordarea unui bun similar, fie prin plata contravalorii bunului, calculată în funcţie de starea tehnica şi de gradul de uzura, la momentul rechiziţionării; b) bunurile consumptibile vor fi achitate la preţurile în vigoare, în funcţie de calitatea lor în momentul preluării; c) chiria pentru clădiri şi terenuri fără culturi sau plantaţii va fi plătită la nivelul stabilit prin hotărâre a Guvernului; d) pentru culturile şi plantaţiile existente pe terenurile rechiziţionate se va achită echivalentul producţiei nerealizate de către proprietar sau deţinător, calculat la preţurile publicate în Monitorul Oficial al României, din care se scad cheltuielile ce ar fi fost necesare pentru obţinerea recoltei; e) în cazul distrugerii plantaţiilor se va plati echivalentul necesar refacerii acestora; f) pentru terenurile neproductive nu se acordă despăgubiri; g) când pentru unele bunuri rechiziţionate nu exista preţuri publicate în Monitorul Oficial al României, evaluarea despăgubirilor se face de către delegatul unităţii beneficiare şi al administraţiei publice locale, prin comparatie cu preţurile produselor similare, ţinându-se seama de starea de uzura a bunurilor, la data rechizitiei. (2) Pentru rechizitiile de bunuri executate pe timpul concentrarilor, exerciţiilor şi antrenamentelor de mobilizare, plata se face în numerar, la preţ de închiriere.  +  Articolul 26 (1) Plata pentru prestările de servicii în interes public se face în numerar, pe baza statelor de plată întocmite de unitatea beneficiara, la fiecare sfârşit de luna sau după efectuarea serviciului, dacă acestea au durat mai puţin de o luna. (2) În caz de imbolnavire sau accident de muncă, survenit pe timpul prestării de servicii în interes public, persoanele chemate beneficiază de asistenţa medicală şi medicamente sau de pensii de invaliditate, precum şi de ajutoare în cadrul asigurărilor sociale de stat, în condiţiile prevăzute pentru salariaţii din aceeaşi specialitate. În caz de mobilizare sau de război, persoanele respective beneficiază de aceste drepturi în condiţiile prevăzute pentru militari. (3) În cazul prestării de servicii în interes public, în alte localităţi decât cele în care domiciliază sau îşi au reşedinţa persoanele chemate, cheltuielile de transport, cazare şi hrana se suporta de unităţile beneficiare.  +  Articolul 27Plata despăgubirilor pentru bunurile rechiziţionate şi pentru prestările de servicii în interes public se face astfel: a) de către centrele militare judeţene sau al municipiului Bucureşti, din fondurile cu aceasta destinaţie, puse la dispoziţie de la bugetul de stat ori din alte fonduri, constituite potrivit legii, în cazul stării de război, de mobilizare, de asediu sau de urgenta; b) de către ministere sau autorităţile în folosul cărora s-au efectuat rechizitiile de bunuri sau prestările de servicii în interes public, din fondurile aprobate prin bugetul de stat, în cazul concentrarilor, exerciţiilor şi antrenamentelor de mobilizare; c) de către autorităţile administraţiei publice, din bugetele locale sau de la bugetul de stat, în cazul prevenirii, localizarii şi inlaturarii urmărilor unor dezastre.  +  Articolul 28 (1) Lichidarea proceselor-verbale de rechiziţie se face în timpul şi prin modalităţile de plată stabilite prin hotărâre a Guvernului. (2) Neprezentarea procesului-verbal de rechiziţie la lichidare, în termen de 3 ani de la publicarea în Monitorul Oficial al României a datei începerii plăţii, are ca urmare pierderea dreptului la despăgubiri, pentru bunurile rechiziţionate. (3) Contestaţiile sau reclamaţiile făcute după acest termen se considera prescrise. (4) În cazul pierderii proceselor-verbale de rechiziţie, Comisia Centrala de Rechiziţii poate hotărî eliberarea unui duplicat numai după declararea anulării acestora în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 29La împlinirea termenelor sau la încetarea cauzelor care au determinat rechizitia, bunurile se restituie celor de la care au fost rechiziţionate, cu proces-verbal de restituire.  +  Articolul 30 (1) Reclamaţiile privind preţurile practicate, valoarea bunurilor rechiziţionate înscrise în documentele oficiale şi achitarea despăgubirilor se vor adresa comisiei mixte de rechiziţii care a făcut rechizitia, în cel mult 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de restituire. (2) Hotărârile comisiei mixte de rechiziţii pot fi contestate, în cel mult 90 de zile de la primirea lor, la Comisia Centrala de Rechiziţii, care, în cazul admiterii contestaţiei în hotărârea pronunţată, fixează preţul care urmează a fi achitat. (3) Hotărârea Comisiei Centrale de Rechiziţii poate fi atacată în justiţie, în cel mult 30 de zile de la primirea acesteia. (4) Termenul prevăzut la alin. (3) este termen de decădere.  +  Capitolul 5 Scutiri de rechiziţii de bunuri şi de prestări de servicii în interes public  +  Articolul 31Nu sunt supuse rechiziţionării următoarele categorii de bunuri: a) obiectele de uz personal şi de gospodărie casnica; b) bunurile personale strict necesare exercitării profesiei sau ocupaţiei, prin care persoana respectiva îşi asigura existenta; c) vehiculele cu tracţiune animala sau mecanică aparţinând invalizilor, văduvelor de război şi orfanilor minori; d) părţile din imobilele strict necesare ocupantilor; e) clădirile penitenciarelor şi ale şcolilor speciale de muncă şi reeducare; f) bunurile caselor şi căminelor de copii, de handicapati şi de bătrâni; g) bunurile din patrimoniul cultural - naţional sau internaţional; h) bunurile care aparţin bisericilor, mănăstirilor sau caselor de rugaciuni ale cultelor sau ale asociaţiilor religioase, recunoscute de stat, necesare pentru exercitarea cultului, precum şi locuintele monahilor; i) cantităţile de cereale, alimente, legume şi fructe necesare consumului proprietarului şi al familiei sale, seminţele necesare insamantarilor, precum şi animalele de reproducţie şi animalele matca; j) bunurile aflate în rezervele materiale naţionale şi în rezerva de mobilizare, constituite potrivit dispoziţiilor legale; k) bunurile misiunilor diplomatice şi ale oficiilor consulare străine; l) bunurile aparţinând persoanelor juridice şi fizice străine, domiciliate sau cu reşedinţa ori cu sediul pe teritoriul României, care, prin acorduri internaţionale, sunt exceptate de la rechiziţii; m) materialele sanitar-farmaceutice necesare tratamentului bolnavilor cronici, care fac dovada acestei situaţii.  +  Articolul 32 (1) Sunt scutite de prestări de servicii în interes public: a) persoanele lipsite total de capacitate de muncă; b) persoanele lipsite parţial de capacitate de muncă, dacă aceasta le face inapte desfăşurării activităţii pentru care au fost chemate; c) femeile gravide, începând din luna a 5-a de sarcina; d) persoanele care au în îngrijire copii, părinţi, fraţi sau surori, lipsiţi total sau parţial de capacitate de muncă, când prezenta lor este absolut necesară; e) persoanele care au în îngrijire copii sub vârsta de 8 ani; f) persoanele mobilizate la locul de muncă; g) persoanele care fac parte din misiunile diplomatice sau din oficiile consulare, acreditate în România, precum şi alte persoane străine scutite în virtutea unor acorduri internaţionale la care România este parte. (2) Situaţiile prevăzute la lit. a), b), c) şi d) se certifica de către organele sanitare competente.  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 33 (1) Refuzul de a pune la dispoziţie bunurile rechizitionabile, sustragerea de la îndeplinirea acestor obligaţii ori nedeclararea la inventariere a bunurilor supuse rechiziţionării se pedepseşte potrivit legii penale. (2) Încălcarea cu intenţie sau din culpa de către un funcţionar public a îndatoririlor sale de serviciu prevăzute în prezenta lege constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.  +  Articolul 34 (1) Constituie contravenţii la normele privind rechizitiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, sa constituie infracţiuni, următoarele fapte: a) necomunicarea, la cererea şi la termenul solicitat de autorităţile militare, prevăzute la art. 11 şi 12, a datelor de evidenta privind bunurile rechizitionabile, precum şi a schimbărilor survenite în evidenta acestora; b) absenta nejustificată sau refuzul persoanelor legal chemate de a presta servicii de interes public în caz de concentrari, exercitii şi antrenamente de mobilizare, precum şi prevenirea, localizarea şi înlăturarea urmărilor unor dezastre. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.500.000 lei. Aceste sume se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia monedei naţionale.  +  Articolul 35 (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 34 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către ofiţerii împuterniciţi de comandantii centrelor militare judeţene ori al municipiului Bucureşti, după caz. (2) Plângerea facuta împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor se soluţionează de către instanţa competenţa, cu citarea părţilor şi a agentului constatator.  +  Articolul 36 (1) Când contravenţiile prevăzute la art. 34 sunt săvârşite în timpul stării de asediu ori de urgenta, în timpul mobilizării sau stării de război, sancţiunea este închisoarea contravenţională de la o luna la 6 luni. (2) Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor se înaintează în termen de maximum 3 zile, de către agentul constatator, instanţei competente.  +  Articolul 37Prevederile art. 34-36 se intregesc cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor şi ale Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, în ceea ce priveşte închisoarea contravenţională, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel.Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 38Cantităţile de bunuri şi durata rechizitiei, procedura rechiziţionării şi a chemării pentru prestări de servicii în interes public, în scopul prevenirii, localizarii şi inlaturarii urmărilor unor dezastre, se vor stabili prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin ordine ale prefecţilor.  +  Articolul 39Statul Major General şi Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale sunt autorizate sa controleze periodic modul de ţinere a evidentei şi de întreţinere a bunurilor supuse rechizitiei, de către agenţii economici, instituţiile publice, cat şi de către celelalte persoane juridice, precum şi sa verifice exactitatea datelor comunicate de proprietarii sau de deţinătorii lor. De asemenea, sunt autorizate sa controleze, periodic, modul de întreţinere şi starea tehnica a bunurilor supuse rechizitiei, care aparţin persoanelor fizice.  +  Articolul 40Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la înştiinţarea şi organizarea predării bunurilor care se rechizitioneaza, se pun în aplicare de către Ministerul Apărării Naţionale sau de către autorităţile publice locale, după caz.  +  Articolul 41 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termen de 60 de zile de la publicare, Guvernul va emite norme metodologice privind aplicarea prezentei legi, care se vor publică în Monitorul Oficial al României. (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 10/1974 privind rechizitiile, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 6 aprilie 1974, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPU--------------